OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

THIRUPORSUNNAN –ANANTHA MANOLAYAM

ganesheit February 12, 2019

9. திருப்பொற் சுண்ணம் – ஆனந்த மனோலயம் 

THIRUPORSUNNAN –ANANTHA MANOLAYAM

(தில்லையில் அருளியது – அறுசீர் ஆசிரிய விருத்தம்) 
(THILLAIYIL ARULIYADHU-ARUSEER AASEERIYA VIRUTHAM)

It is sung in THILLAI

இறைவன் புகழ்பாடி ஆனந்த மனோபவத்துடன் பொன் நிறமிருக்கும் பொடி இடித்துச் சிவபெருமான் திருமஞ்சனம் ஆடக் கொடுத்தல்

பொற்சுண்ணம் என்பது தலைமகன் திருமஞ்சனம் கொள்வதற்காகப் பொன்னோடு எட்டுவகையான நறுமணப் பொருட்களையும் கூட்டி உரலில் இடிக்கப்படுவது. பொன் நிறமாக இருக்கும் பொடி ஆதலின் பொற்சுண்ணம் எனப்பட்டது.

          On singing SIVA’s glory with lighted heart the ladies prepare a golden color paste to get bath in it, so many varieties of fragrant elements are combined and mixed in the special instrument called YURAL in TAMIL language

          It is in golden colour so the name is given as THIRUPORSUNAM

MUTHUNAL THAAMAMPOO MAALAITHOOKI

முத்துநல் தாமம்பூ மாலைதூக்கி

தோழிகளே முத்துக்கள் கோர்க்கப்பெற்ற நல்ல மாலைகளையும் பூமாலைகளையும் தொங்க வேண்டிய இடத்தில் தொங்கவிட்டு

Friends do the pearl garland and flower garland are hanged them at appropriate places

MOOLAIKUDAM THOOPAMNAL THEEBAMVAIMMIN

முளைக்குடந் தூபம்நல் தீபம்வைம்மின்

முளைக்குடம் தூபம் தீபம் இவைகளையும் உரிய இடத்தில் வையுங்கள்

My dear friends you put the sprouting seeds, the fragrance emanating smoke. The oil light at appropriate places

SAKTHIYUM SOMIYUM PAARMAGALUM

சக்தியும் சோமியும் பார்மகளும்

உமாதேவி திருமகள் சரஸ்வதி

The LORDESS SAKTHI THIRUMAGAL PAARMAGAL (kalaivaani)

NAAMAKALODU PALLANDI SAIMIN

நாமகளோடுபல்லாண்டிசைமின்

நாமகளோடு சேர்ந்து பல்லாண்டு பாடுங்கள்

With NAAMAGAL(names) so many years you sing the glory of god

SITTHIYUM GOWRIYUM PAARPATHIYUM

சித்தியுங் கௌரியும் பார்ப்பதியும்

சித்தி பார்வதி கௌரி

SITTHI GOWRI and PARVATHY

GANGAIYUM VANDHU KAVARIKONMIN

கங்கையும் வந்து கவரிகொண்மின்

கங்கையாகிய நீங்கள் வந்து கவரி வீசுங்கள்

GANGA DEVI you have also come and sway the hand fan

ATTHAN AIYAARAN AMMAANAI PAADI

அத்தன் ஐயாறன்அம்மானைப்பாடி

நாம் எங்கள் தலைவனும் திருவையாறனுமாகிய இறைவனைப் பாடி

We sing on praising our leader and the god of THIRUVAIYARU

AADAPOR SUNNAM IDITHU NAAMAEA

ஆடப்பொற் சுண்ணம் இடித்துநாமே. 195

அவன் நீர் ஆடுவதற்குப் பொற்சுண்ணம் இடிப்போம் என்றவாறு

We prepare fragrance sandal paste to bath by lord SIVA

POOVIYAL VAARSADAI EMBIRAARKU

பூவியல் வார்சடை எம்பிராற்குப்

நாம் பூக்களோடு கூடிய நீண்ட சடையினை உடைய எம்பிரான் திருமஞ்சனம் கொள்ள

Our god has long pig tail adorned by flower garland we prepare to bath god by the golden colour perfume paste

POTRIRU SUNNAM IDIKA VENDUM

பொற்றிருச் சுண்ணம் இடிக்கவேண்டும்

பொன் நிறமான திருச் சுண்ணம் இடிக்க வேண்டும் வாருங்கள்

The golden colour sacred paste will be mingled please come on all my dear girls

MAAVIN VADUVAGI RANNA KANNEER

மாவின் வடுவகி ரன்ன கண்ணீர்

மா பிஞ்சின் வடுவின் பிளவை ஒத்த கண்களை உடைய பெண்களே

The leader eyes are just like tender mango sliced into two inside there is tender seed sliced into two it is just like ladies eyes

VAMMINGAL VANDHUDAN PAADUMINGAL

வம்மின்கள் வந்துடன் பாடுமின்கள்

வாருங்கள் வந்து உடன் பாடுங்கள்

You my dear girls come and sing with others

KOOVUMIN THONDAR PURA NILAAMAEA

கூவுமின் தொண்டர் புறநிலாமே

தொண்டர்கள் வெளியில் நில்லாமல் அழையுங்கள்

Call all the disciples and asked not to stand outside please come in

KUNIMIN THOZHUMINENG KONENGKUTHAN

குனிமின் தொழுமினெங் கோனெங்கூத்தன்

ஆனந்தத்தால் ஆடுங்கள் வணங்குங்கள் எம் தலைவன் ஆகிய கூத்தப் பெருமான்

The god itself is a dancer so you dance before him with pleasure, pray him he is my leader

DEVIYUM THAANUM VANDHU EMMAIYAALA

தேவியுந் தானும்வந்தெம்மையாளச்

சிவகாமி தேவியும் தானுமாக வந்து எங்களை ஆட்கொள்ள

The leaders SIVA and Parvathi and the god himself came and take us in their fold

SEMPONSEI SUNNAM IDITHU NAAMAEA

செம்பொன்செய் சுண்ணம் இடித்துநாமே. 196

செம்பொன் சேர்ந்து செய்யப் பெற்ற சுண்ணத்தை இடிப்போம் என்றவாறு

The golden colour gold mingled with other fragrance and hitting it to mingle as a paste

SUNDARA NEER ANINDHUM MEZHUGI

சுந்தர நீறணிந் தும்மெழுகித்

தோழிகளே அழகான திருநீற்றை அணிந்து நீங்கள் சுண்ணம் இடித்தற்கு உரிய இடத்தை மெழுகி 

My dear friends lovely sacred ashes are adorned and the place where the paste is prepared are cleaned by cow dung

THUUYA PON SINDHI NIDHI PARAPPI

தூயபொன்சிந்தி நிதிபரப்பி

தூய்மையான பசும் பொன்னான அவ்விடத்தில் சிதறிய மணி முதலிய நிதிகளைப் பரப்பி

The pure yellow gold is sprayed, the diamond and other costly materials are spread

INDHIRAN KARPAGAM NAATI ENGUM

இந்திரன் கற்பகம் நாட்டியெங்கும்

இந்திரனுக்குச் சொந்தமான கற்பகமரம் கொணர்ந்து அங்கு நட்டு எங்கும்

The KARPAGA tree (which can give whatever we want) bring from INDHIRALOGA and placed it here and everywhere

EZHIL SUDAR VAITHU KODIYEDUMIN

எழிற்சுடர் வைத்துக் கொடியெடுமின்

அழகான கொழுந்து விட்டு எரிகின்ற தீபங்கள் நிறைந்து இடபக் கொடியைக் கட்டுங்கள்

The AGAL( MUD LIGHT) lights are put up everywhere and the flag of IDABAM (bull) tied everywhere

ANDHAAR KONAYAN THAN PERUMAAN

அந்தரர் கோன்அயன் தன்பெருமான்

தேவர்களுக்குத் தலைவனும் பிரம்மனும் பெருமானும்

SIVA is the head of DEVAS and BRAHMA he is god

AAZHIYAAN NAATHAN NAL VELANTHAADHAI

ஆழியான் நாதன்நல் வேலன்தாதை

தலைவன் நல்லவோர் படையைக் கையில் தாங்கிய முருகனுக்குத் தந்தை

The wheel force possessed sub god Thirumal whose god the good VELMURUGAN father

ENTHARAM AAL YUMAIYAAL KOZHUNAL

எந்தரம் ஆளுமை யாள்கொழுநற்

எம்முடைய பரிபாக நிலைக்கு ஏற்ப எம்மை ஆளுகின்ற உமாதேவியின் கணவனும் ஆகிய சிவனுக்குத்

The lord SIVA manages according to my mannerism of mine who is UMADEVI’s husband

KEINDHA POR SUNNAM IDITHU NAAMAEA

கேய்ந்த பொற்சுண்ணம் இடித்துநாமே. 197

தகுந்தாற் போல் நல்ல பொற்சுண்ணத்தை நாம் இடிப்போம் என்றவாறு

We will be hitting the appropriate golden paste to bath lord SIVA

KAASANI MINGAL ULAKKAI ELLAAM

காசணி மின்கள் உலக்கையெல்லாம்

தோழியர்களே நம்முடைய உலக்கைகளுக்கு எல்லாம் பொன்னும் மணியுமாகிய வடங்களை அணியுங்கள்

My dear friends to hit sticks (ULAKKAI)gold and diamond rope tied around it so that it will emanate sound while using

KAAMPANI MINGAL KARAIYURALAI

காம்பணி மின்கள் கறையுரலை

கரையாகிய உரலைப் பாட்டாடை சுற்றி அணி செய்யுங்கள்

The silk dress is tied around the rock grinder

NESAMUDAIYA ADIYAVARGAL

நேசமுடைய அடியவர்கள்

அன்பு உடைய அடியவர்கள் என்று

Those who have true devotees are in love with god

NINDRU NILAAYUGA ENDRU VAAZHTHI

நின்று நிலாவுக என்றுவாழ்த்தித்

நிலைபெற்று விளங்குக என்று வாழ்த்தி

Praise the lord with the word long live

DESAMELLAAM PUGAZHNDHU AADUM KATCHI

தேசமெல்லாம் புகழ்ந் தாடுங் கச்சித்

உலகம்யாவும் புகழ்ந்து கொண்டாடும் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள

The world is praised in the place of lord KANCHIPURAM abode

THIRUVEGAM PANSEMPON KOVILPAADI

திருவேகம் பன்செம்பொற் கோயில்பாடிப்

திருவேகம்ப நாதனது செம்பொன் மயமான கோயிலைப் பாடி

The golden appearance of temple of THIRU EAGAM BHARA NAATHAR

PAASAVINAIYAI PARITHU NINRU

பாசவினையைப் பறித்துநின்று

நம்முடைய பாசங்களையும் வினைகளையும் வேறோடு பறித்து நின்று

Our family relationship lust and bad deeds all of them are removed from the stem root level

PAADI PORSUNNAM IDITHU NAAMAEA

பாடிப் பொற்சுண்ணம் இடித்துநாமே. 198

இறைவனைப் பாடிப் பொற் சுண்ணம் இடிப்போம் என்றவாறு

We praise the lord simultaneously and hit the golden paste for lord

ARU KEDUPPAAR AYANUM ARIYUM

அறுகெடுப்பார் அயனும்அரியும்

இறைவனுடைய திருவடியில் சூட்ட அருகம்புல் எடுத்தவர்களாகிய பிரம்மனும் திருமாலும்

BRAHMA and THIRUMAAL and all the sub gods have taken ARUGAMPUL (grass)to put in the feet of lord SIVA and pray him

ANDRIMATTRU INDIRANODU AMARAR

அன்றிமற்றிந்திர னோடமரர்

அல்லாமல் மற்று சந்திரனோடு கூடிய தேவர்களும்

Apart from    INDHIRA and DEVAS

NARUMURU DEVARKANANKAL  ELLAAM

நறுமுறு தேவர்கணங்கெளெல்லாம்

நறுமுருக்கின்ற மற்ற தேவர்கள் கூட்டம் எல்லாம்

The other DEVAS group are in the boiling mind that they are not in the first place to praise and pray god

NAMMIR PINBU ALLATHU EADUKKA VOTTOM

நம்மிற்பின் பல்லதெடுக்க வொட்டோம்

நமக்குப்பின்பு அல்லது முதற்கண் எடுக்க விடமாட்டோம்

We won’t allow others to pray first we only pray first then allow others afterwards only

SERIYUDAI MUMMADHIL EAIDHAVILLI

செறிவுடை மும்மதில் எய்தவில்லி

உறுதி உடைய முப்புரங்களையும் ஒரு அம்பால் எய்த வில்லை உடைய

He has destroyed with one arrow all the three castles which is wandering in the space

THIRUVEGAM PAN SEMPON KOVIL PAADI

திருவேகம் பன்செம்பொற் கோயில்பாடி

ஏகம்பத்தில் செம் பொன்னால் ஆகிய கோயிலைப்பாடி

In EGAMBAM abode the temple is made of red gold we sang it

MURUVAL SEVVAAYINEER MUKKANAPPARKU

முறுவற்செவ் வாயினீர் முக்கணப்பற்

புன்முறுவல் பொருந்திய சிவந்த வாயினை உடைய பெண்களே முன்று கண்களை உடைய நம் தந்தை போல்வனாகிய சிவனுக்கு

Those who are red mouth ladies they slightly laugh at the three eyed SIVA who is like our father

AADA PON SUNNAM IDITHU NAAMAEA

காடப்பொற்சுண்ணம் இடித்துநாமே. 199

திருமஞ்சனம் கொண்டு அருளுவதற்காகப் பொற்சுண்ணம் இடிப்போம் என்றவாறு

To bath in the colour powder and bless the devotees we hit the red powder and so on

ULAKKAI PALAOCHU VAARPERIYAR

உலக்கை பலஒச்சு வார்பெரியர்

உலக்கையை ஓங்கிக் குத்துங்கள் பெரியவர்கள் 

The elder people hit the grinder with greater force

ULAMELLAM URAL PODHAATHENDRAEA

உலகமெலாம்உரல் போதாதென்றே

இந்த உலகம் எல்லாம் உரலாக இருந்தாலும் இடம் போதாது என்று சொல்லும் படி

If the whole world is grinder, it is not enough to hit the powder

KALAKA ADIYAVAR VANDHU NINDRAAR

கலக்க அடியவர் வந்துநின்றார்

இதில் கலந்து கொள்ள அடியார்கள் வந்து வரிசையில் நின்றனர்

So many devotees stand in the queue to take part in it

KAANA YULAGANGAL PODHAATHENDRAEA

காண உலகங்கள் போதாதென்றே

பலர் உலகம் ஆகி இடம் போதாது என்றபடி காண வந்து நின்றனர்

The whole world is not enough to stand and see the god such number of people come and see it

NALAKKA ADIYOMAI AANDUKONDU

நலக்க அடியோமை ஆண்டுகொண்டு

நலமுற அடியார்களாகிய எங்களை ஆண்டு கொண்டு

God has prevailed up on us to live happy life well living life

NAAN MALAR PAADHANGAL SOODA THANTHA

நாண்மலர்ப் பாதங்கள் சூடந்தந்த

அன்று மலர்ந்த மலர்களைப் போன்ற திருவடிகளை நாங்கள்சூடிக் கொள்வதற்கு மகிழ்ந்து கொடுத்த

Today new flower just like the feet of god who gave us to adorn in our head

MALAIKU MARUKANAI PAADIPAADI MAGIZHNDHU

மலைக்கு மருகனைப் பாடிப்பாடி மகிழ்ந்து

இமயமலையின் மருகனாகிய சிவனைப் பலகாலும் பாடி

In the Himalaya mountain lord SIVA takes this place as his abode we praise him so many generations and long time

PON SUNNAM IDINTHUM NAAMAEA

பொற்சுண்ணம் இடிந்தும்நாமே. 200

மகிழ்ந்து பொற்சுண்ணம் இடிப்போம் நாம் என்றவாறு

We hit the golden powder with happiness

SOODAGAM THOLVARAI AARPPA AARPPA

சூடகந் தோள்வளை ஆர்ப்ப ஆர்ப்பத்

கை வளையலும் தோள் வளையலும் பலகாலும் ஒலிக்க

The bangles and upper hand bangles are rising sounds

THONDAR KUZHAAM EZHUNDHAARPPA AARPPA

தொண்டர் குழாமெழுந் தார்ப்ப ஆர்ப்ப

அடியார்கள் கூட்டம் எழுந்து ஆரவாரிக்க

The devotees stand up and rise the sound of praising

NAADAVAR NANDHAMMAI AARPPA AARPPA

நாடவர் நந்தம்மை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப

நாட்டு மக்கள் நம்மை நசைந்து ஆரவாரம் செய்ய

The people in the land laugh at us (they are lunatic devotees)

NAAMUM AVARTHAMMAI AARPPA AARPPA

நாமும் அவர்தம்மை ஆர்ப்ப ஆர்ப்பப்

அவர்களை நகைத்து நாமும் ஆரவாரிக்க

We also laugh at the people because they are not devotees

PAADAGA MELLADI YAARKU MANGAI

பாடக மெல்லடி யார்க்கு மங்கை

மெல்லிய திருவடியின் கண்ணே பாடகம் என்றும் அணியானது கிடந்து ஒலிக்கும் உமாதேவியாரை

The feet of UMADEVI is very thin she won’t wear PAADHAGAM (cheppal) it raises the sound

PANGINAN ENGAL PARAAPARANUKKU

பங்கினன் எங்கள் பராபரனுக்கு

இடதுபாகத்திலே உடையவனும் எங்கள் பராபரனும்

Left side of UMADEVI he is our god’s god

AADAGA MAAMALAI ANNAKOVIKKU

ஆடக மாமலை அன்னகோவுக்

மேருமலையை ஒத்த தலைவனுமாகிய இறைவன்

The Himalaya Mountain like leader is our god

AADA PON SUNNAM IDITHUM NAAMAEA

காடப் பொற்சுண்ணம் இடித்தும்நாமே. 201

திருமஞ்சனம் கொள்ளப் பொற்சுண்ணம் இடிப்போம் என்றவாறு

To take bath we hit the power of golden colour

VAAL THADANGANMADA MANGAI NALLEER

வாள்தடங்கண்மட மங்கைநல்லீர்

ஒளி பொருந்திய அகன்ற கண்களையும் இளமையும் கொண்ட நல்ல மங்கையர்களே

You have light beaming eyes you have teenage good girls

VARIVALAI AARPPAVAN KONGAI PONGA

வரிவளை ஆர்ப்பவண் கொங்கைபொங்கத்

கையில் உள்ள கீற்றுக்களோடு கூடிய நல்ல வளையல்கள் ஒலிக்க வளவிய கொங்கைகள் சிறந்து தோன்ற

The bangles in the hand are long lines which emanates rays it bangs the breast are coming forward

THOLTHIRU MUNDAN THUDHAITHILANGA

தோள்திரு முண்டந் துதைந்திலங்கச்

தோள்கள் இரண்டும் அழகிய தலையைச் சேர்ந்து

The two upper hands with lovely head

SOTTHEMBI RAANENDRU SOLLI SOLLI

சோத்தெம்பி ரானென்று சொல்லிச்சொல்லி

எம் பெருமானே தோத்திரம் என்று சொல்லிச் சொல்லி

My dear lord we are chanting your songs repeatedly

NAAL KONDA NAANMALAR PAADHANGKAATI

நாட்கொண்ட நாண்மலர்ப் பாதங்காட்டி

அன்று அலர்ந்த தாமரை மலர் போன்ற பாதங்களைக் காட்டி

Today bloomed lotus flower just like the god’s feet

NAAYIL KADAIPPATTA NAMMAIYIMMAI

நாயிற் கடைப்பட்ட நம்மையிம்மை

நாயினும் கடைப்பட்ட நம்மை இப்பிறவிலேயே

We are the last dog but in this birth itself

AATKONDA VANNANGAL PAADIPAADI   

ஆட்கொண்ட வண்ணங்கள் பாடிப்பாடி

ஆளக் கொண்ட முறைகளைப் பாடிப்படி

He has taken us as his disciple this mannerism we praise and sing

AADA PON SUNNAM IDITHUM NAAMAEA

ஆடப் பொற்சுண்ணம் இடித்தும்நாமே. 202

அவன் நீர் ஆடுவதற்காகப் பொற்சுண்ணம் இடிப்போம் என்றவாறு

He has to take bath so we have to hit the golden powder

VAIYAGAM ELLAAM URALATHAAKA

வையகம் எல்லாம் உரலதாக

உலகம் யாவையும் உரலாகவும்

This world is just like a grinder

MAAMERU ENNUM ULAKKAI NAATTI

மாமேரு என்னும் உலக்கை நாட்டி

மேருமலையை உலக்கையாக மாற்றி இறைவனுக்கு பொற்சுண்ணம் இடிக்க

MAAMERU hills are just like a stick (ULAKKAI) to grind the powder

MEIYYANUM MANJAL NIRAIYA ATTI

மெய் எனும் மஞ்சள் நிறைய அட்டி

உண்மை அன்பு என்னும் மஞ்சள் நிறைய இட்டு

The true love mixed with MANJAL (turmeric cake) put into the grinder

MAETHARU THENNAN PERUNTHURAIYAAN

மேதகு தென்னன் பெருந்துறையான்

மேன்மை பொருந்திய சிறந்த தென்னனும் பெருந்துறையானும் ஆகிய

The king of southern PANDIYA kingdom and THIRUPERUNTHURAI god

SEIYYA THIRUVADI PAADI PAADI

செய்ய திருவடி பாடிப்பாடிச்

அவனுடைய சிவந்த திருவடிகளைப் பாடிப்பாடி 

God’s red colour feet are praising by way of songs

SEMPON ULAKKAI VALAKKAI PATRI

செம்பொன் உலக்கை வலக்கைபற்றி

செம்பொன் மேருவாகிய உலக்கையை வலக்கையால் இறுகப் பற்றி

The red colour Himalayas is the rock grinder with long stick to grind the powder which is hold by theright hand

AIYAN ANITHILLAI VAANANUKAEA

ஐயன் அணிதில்லை வாணனுக்கே

குருவாகிய தில்லை வானவனுக்கு

As a teacher his abode is in THIRU THILLAI abode

AADA PON SUNNAM IDITHUM NAAMAEA

ஆடப்பொற்சுண்ணம் இடித்தும்நாமே. 203

நீராடப் பொற்சுண்ணம் இடிப்போம் நாம் என்றவாறு

We prepare golden powder paste to take bath by the god

MUTHU ANI KONGAIGAL AADA AADA

முத்தணி கொங்கைகள் ஆடஆட

முத்துமணி அணிந்த கொங்கைகள் அசைய அசைய

The breast are adorned by pearl garland it swayed either way

MOIKUZHAL VANDINAM AADA AADA

மொய்குழல் வண்டினம் ஆடஆடச்

அடர்ந்த கூந்தலில் வண்டுகள் பலகாலும் எழுந்து ஒலிக்க

In the thick hair the trees are so many times goes up and down with singing

SITHHAM SIVANODUM AADA AADA

சித்தஞ் சிவனொடும் ஆடஆடச்

நம் மனம் அதில் கோயில் கொண்டுள்ள சிவனொடும் ஆட ஆட

Our minds are swayed here and there where god has taken his abode

SENGAYAR KANPANI AADA AADA

செங்கயற் கண்பனி ஆடஆடப்

சிவந்த கயல் மீன் போன்ற கண்களினாலும் ஆனந்தக் கண்ணீர் ஆட ஆட

The red colour fish eyes are shedding happy water so it dances and dances

PITHEM PIRAANODUM AADA AADA

பித்தெம் பிரானொடும் ஆடஆடப்

நாம் இறைவனோடு கொண்ட பித்து அவனோடு பலகாலம் ஆட

We have got lunatic love with god so we so many generation dances with him

PIRAVI PIRARODUM AADA AADA

பிறவி பிறரொடும் ஆடஆட

உலகில் உள்ள ஏனையோருக்கும் பிறவி அசைவு காண

The others in the world also swayed with birth and death who don’t pray god

ATTHAN KARUNAI YODU AADA AADA

அத்தன் கருணையொ டாடஆட

தலைவனாகிய சிவன் தன் கருணையாகிய சக்தியோடும் ஆட

The head SIVA dances with UMA his wife

AADA PON SUNNAM IDITHUM NAAMAEA

ஆடப்பொற்சுண்ணம் இடித்தும்நாமே. 204

அவன் திருமஞ்சனம் கொள்வதற்காகப் பொற்சுண்ணம் இடிப்போம் என்றவாறு

So he takes bath in red powder paste we hit the red colour powder in grinder

MAADU NAGAIVAAL NILAAVERIPPA

மாடு நகைவாள் நிலாவெறிப்ப

பல்லின் வெண்மையான ஒளி பக்கங்களிலே பறவ வாய் திறந்து

The white colour of the teeth spread on either side of the mouth

VAAI THIRANDHU AMPAVALANDHU THUDIPPA

வாய்திறந் தம்பவ ளந்துடிப்பப்

அலைய பவளம் போன்ற உதடுகள் துடிக்கப்பாடுங்கள்

The lovely PAVALAM mouth and its lips vibrates and sing the songs of god

PAADUMIN NANDHAMMAI AANDAVAARUM

பாடுமின் நந்தம்மை ஆண்டவாறும்

இறைவன் நம்மைப் பணி கொண்ட வகைகள் பற்றியும்

God has employed us in variety of ways

PANIKONDA VANNAMUM PAADI PAADI

பணிகொண்ட வண்ணமும் பாடிப்பாடித்

இறைவன் நம்மை ஆட்கொண்ட முறைமையும் பாடிப்பாடி

God has taken us in his fold and manages according to his wish

THEDUMIN EMPERUMAANAI THEDI

தேடுமின் எம்பெருமானைத்தேடி

தேடி மனம் மகிழ அதனால் திகைப்புற்று

By searching and get happy about it and been astonished

SITTHAM KALIPPA THIGAITTHU THEARI

சித்தங் களிப்பத் திகைத்துத்தேறி

பிறகு சித்தம் தெளிவடைந்து ஆடுங்கள்

Afterwards get clarity about him and then dance

AADUMIN AMBALA THAADI NAANUM

ஆடுமின் அம்பலத் தாடினானுக்

நாம் திரு அம்பலத்துள் திருநடனம் புரியும்

We dance in the CHIDAMBARAM the god himself dances there

KAADA PON SUNNAM IDITHUM NAAMAE

காடப்பொற்சுண்ணம் இடித்தும்நாமே. 205

பெருமான் திருமஞ்சனம் கொள்வதற்காகப் பொற்சுண்ணம் இடிப்போம் என்றவாறு

God to get bath in the golden powder paste we hit it to convert it to the powder form of fragrance

MAIYAMAR KANDANAI VAANANAADAR

மையமர் கண்டனை வானநாடர்

பாம்பின் விடம் தங்கப்பெற்ற கழுத்தினை உடையவனும் தேவர்களுக்கு

The poison of the snake standing in the neck of lord SIVA he is to the DEVAS

MARUNDHINAI MAANIKKA KOOTHAN THANNAI

மருந்தினை மாணிக்கக் கூத்தன்தன்னை

அமுதம் போல்பவனும் மாணிக்கம் போலும் கூத்தினைச் செய்யும்

He is like AMUTHAM, like diamond and always dancing

AIYANAI AYYAR PIRAANAI NAMMAI

ஐயனை ஐயர்பிரானைநம்மை

தலைவனும் தலைவர்கள் எல்லோருக்கும் தலைவனும் நம்மைத்

He is the head of all the heads he will be

AGAPADU THAAT KONDARUMAI KAATTUM

அகப்படுத் தாட்கொண் டருமைகாட்டும்

தம் அருளில் சிக்கவைத்து ஆளாக ஏற்றுப் தம் அருமையை நாம் உணர்ந்து உய்ய உணர்த்தும்

He catches us in his fold of blessings he has taken as a person. His magnanimity is understood by us and want others to understand

POIYYAR THAM POIYANAI MEIYYAR MEIYYEI

பொய்யர் தம் பொய்யனை மெய்யர் மெய்யைப்

பொய்யார்க்குப் பொய்யனும் மெய் அடியார்களுக்கு மெய்ம்மை ஆனவனும்

He is a falsehood to false person and to the true devotees he is a real person to them

PODHARI KANNINAI PORRODITHOL

போதரிக் கண்ணினைப் பொற்றொடித்தோள்

பூப்போலும் செல்வரி படர்ந்த இரு கண்களையும் பொன்னால் ஆகிய வளையலை அணிந்த தோள்களையும்

The two eyes have red veins in it. He has adorned in his hand gold bangles

PAIYARA VALKUL MADANDHAI NALLEER

பையர வல்குல் மடந்தைநல்லீர்

பாம்பின் படம் போன்ற நல்ல உறுப்பை உடைய நல்ல பெண்களே

Just like snake picture of head ,the lady have their secret parts

PAADI PON SUNNAM IDITHUM NAAMAEA

பாடிப் பொற்சுண்ணம் இடித்தும்நாமே. 206

சிவனைப் பாடி நாம் பொற்சுண்ணம் இடிப்போம் என்றவாறு

We sing lord SIVA’s glory and then simultaneously we mixed the golden powder in the grinder by hitting a stick

MINNIDAI SENDHUVAR VAAIKKARUNGAN

மின்னிடைச் செந்துவர் வாய்க்கருங்கண்

மின்னலை ஒத்துத் தோன்றி மறையும் இடையினையும் சிவந்த பவளம் போல் வாயினையும் கரிய கண்ணினையும்

Just like a lightning as her central part. The precious PAVALAM mouth and dark eyes

VENNAGAI PANNAMAR MEN MOZHIYEER

வெண்ணகைப் பண்ணமர் மென்மொழியீர்

வெண்மையான பற்களையும் பண்ணை ஒத்த மேன்மையான மொழியையும் உடைய பெண்களே

The white teeth the music like light words who have this mannerism of girls

ENNUDAI AARAMUDU ENGALAPPAN

என்னுடை ஆரமுதெங்களப்பன்

என்னுடைய கிடைத்தற்கு அறிய அமுதம் போல்பவனும் எங்கள் தந்தையும்

He is my father he is like AMUTHAM which is rare to get

EMPERUMAAN IMA VAANKATKU

எம்பெருமான் இம வான்மகட்குத்

எங்களுக்குத் தலைவனும் இமயமலை அரசன் மகளாகிய பார்வதிக்குக் கணவன்

He is my leader and the mountain king’s daughter, PARVATHY she is SIVA’S wife

THANNUDAI KELVAN MAGAN THAGAPPAN

தன்னுடைக் கேள்வன் மகன்தகப்பன்

பார்வதிக்கு கணவன் மகன் தகப்பன்

To PARVATHY he is her husband, son and father

THAMAIYAN EM AIYAN THAALGAL PAADI

தமையன்எம் ஐயன் தாள்கள் பாடிப்

தமையன் என்ற பல்வேறு முறைகளை உடையவனும்

He is the son and so many relationships he has

PONNUDAI POON MULAI MANGAI NALLEER

பொன்னுடைப் பூண்முலை மங்கைநல்லீர்

பொன்னாகிய பூண்களை அணிந்த முலையினை உடையவர்களே மங்கை நல்லீர்

The breast of the lady are adorned by golden ornaments and they are good girls

POTTRIRU SUNNAM IDITHUM NAAMAEA

பொற்றிருச்சுண்ணம் இடித்தும்நாமே. 207

எம் குருநாதனும் ஆகிய சிவபெருமான் திருவடிகளைப் புகழ்ந்து பாடிப் பொன் கூட்டிச் செய்யப் பெற்ற திருச் சுண்ணத்தை நாம் இடிப்போம் என்றவாறு

We praise the teacher feet and sang it we have prepared the gold mixed golden powder paste we will hit and mix it

SANGAM ARATTRA SILAMBU OLIPPA

சங்கம் அரற்றச் சிலம்பொலிப்பத்

சிவந்த அணிகளை உடைய பெண்களே சங்கு வளையல்கள் ஒலிக்கவும் காலில் அணிந்துள்ள சிலம்பு ஒலிக்கவும்

Those who wear good ornaments the KANCH ornaments are raising sound, in the leg anklets are raising sound

THAAZH KUZHAL SOOZH THARU MAALAIYAADA

தாழ்குழல் சூழ்தரு மாலையாடச்

தந்த கூந்தலைச் சுற்றி உள்ள மாலை ஆடவும்

The lowpig tail and its flower garland also swings

SENGANI VAAYI THAZHUM DHUDIPPA

செங்கனி வாயிதழுந்துடிப்பச்

சிவந்த கொவ்வைக் கனி போலும் உதடு துடிக்கவும்

The lips are in red (KOVAI) fruit from it vibrates

SEYIZHAI YEER SIVALOGAM PAADI

சேயிழை யீர் சிவலோகம் பாடிக்

சிவந்த அணிகளை உடைய பெண்களே இறைவனுடைய சிவலோகத்தைப் புகழ்ந்து பாடி

The red ornaments are adorned by ladies they chant SIVALOGA glory and sings

GANGAI IRAIPPA ARAA IRAIKKUNG

கங்கை இரைப்ப அராஇரைக்குங்

தலையில் அணிந்துள்ள கங்கையாறு ஒலிக்க அதைக் கண்டு திருமுடியில் பாம்பு சீறி ஒலித்தும்

The Ganges in the head of lord SIVA raises sound of water on hearing it the snake in the head raises hissing sound

KATTRAI SADAIMUDI YAAN KAZHARKAEA

கற்றைச் சடைமுடி யான்கழற்கே

சடைக் கற்றையாலாகிய முடியை உடைய சிவபெருமான் திருவடிக் கண்

The pig tail of SIVA are in large size under his feet

PONGIYA KAADHALIL KONGAI PONGA

பொங்கிய காதலிற் கொங்கை பொங்கப்

மிகுந்த அன்பினால் கொங்கைகள் எடுப்பாகத் தோன்ற

With immense and intensive love his breasts are bubbling and show its attractiveness

POTTRIRU SUNNAM IDITHUM NAAMAEA

பொற்றிருச்சுண்ணம் இடித்தும்நாமே. 208

பொன் நிறமான திருச் சுண்ணத்தை இடிப்போம் என்றவாறு

We guide and hit the golden colour sacred powder

GNANA KARUMBIN THELIYAI PAAGAI

ஞானக் கரும்பின் தெளியைப் பாகை

ஞானமே வடிவான கரும்பினின்று எடுக்கப் பெற்ற சாற்றின் தெளிவு போல்பவனும் அதில் இருந்து காய்ச்சப் பெற்ற பாகுபோல் பவனும்

God is in GNANA form which just like sugarcane clear juice and its cack    form of almond

NAADAR KARIYA NALATHAI NANDHAA

நாடற் கரிய நலத்தை நந்தாத்

தேடுதற்கு அறிய இன்பமானவனும் அவை குன்றாத

He is a lovely person who can’t be searched rarely the taste won’t diminish

THAENAI PAZHASUVAI AAYINAANAI

தேனைப் பழச்சுவை ஆயினானைச்

தேனைப் போன்றவனும் பழங்களின் சுவை ஆனவனும்

He is just like the taste of honey and fruit

SITTHAM PUGUNDHU THITHIKKA VALLA

சித்தம் புகுந்துதித் திக்கவல்ல

என் மனத்துள் புகுந்து தானே வந்து இனிக்க வல்ல இறைவனும்

He voluntarily gets into my heart and sweet taste god

KONAI PIRAPPU ARUTHU AANDU KONDA

கோனைப் பிறப்பறுத் தாண்டுகொண்ட

இறைவன் அடியேனின் பிறவியை அறுத்து ஆண்டு கொண்ட

The god has terminated my birth and command me

KOOTHANAI NAATHAZHUM PERA VAZHTHI

கூத்தனை நாத்தழும் பேறவாழ்த்திப்

சிவபெருமானை நாவில் தழும்பு மிகுமாறு வாழ்த்திப்

We praise the lord repeatedly with our tongue and so the tongue has got scar on it

PAANAL THADANGAN MADANDHAI NALLEER

பானல் தடங்கண் மடந்தைநல்லீர்

நீலப் பூப்போல அகன்ற கண்களை உடைய மடந்தைகளே

The spinster have eyes in violet colour like

PAADI PORSUNNAM IDITHUM NAAMAEA

பாடிப்பொற்சுண்ணம் இடித்தும்நாமே. 209

பாடி நாம் பொற்சுண்ணம் இடிப்போம் என்றவாறு

We praise the lord and simultaneously we hit the golden powder to bath god

AAVAGAI NAAMUM VANDHANPAR THAMODU

ஆவகை நாமும் வந்தன்பர்தம்மோடு

ஒன்றற்கும் பற்றாத நாமும் உய்யும் வகை வந்து அருள் செய்து எம் அன்பர்களோடு நாமும் கலந்து

He blessed us and go into the fold of true devotees but weare useless to any form

AAT SEIYUM VANNANGAL PAADI VIN MEL

டாட்செய்யும் வண்ணங்கள் பாடிவிண்மேல்

திருவடிக்கு ஏவல் செய்யும்படி பணிந்த முறைகளைப் பாடி விண் உலகில்

We has to do menial work to his feet the way in which to do this work in the outer space

THEVAR KANAAVILUM KANDU ARIYAA

தேவர் கனாவிலுங் கண்டறியாச்

விண் உலகில் வசிக்கின்ற தேவர்களும் கனவிலும் கண்டு அறியாத

The DEVAS are unable to find him even in their dreams

SEMMALAR PAADHANGAL KATTU SELVA

செம்மலர்ப் பாதங்கள் காட்டுஞ் செல்வச்

செந்தாமரை மலர் போலும் திருவடித் தாமரைகளை நாம்கண்டு உய்யும் படிக் காட்டுகின்ற திருஅருள் செல்வத்தை உடைய

He has red colour lotus like feet we see and go upper place he has such a type of blessing power

SEVAGAM EANDHIYA VEL KODIYAAN

சேவகம் ஏந்திய வெல்கொடியான்

இடபத்தைத் தன்னகத்தே தாங்கிய வெற்றிக் கொடியை உடையவனாகிய சிவபெருமான்

The axe has his chariot he has winning flag on the passion of lord SIVA

SIVA PERUMAAN PURAM SETTRA KOTTRA

சிவபெரு மான் புரஞ் செற்றகொற்றச்

சிவபெருமான் முப்புரங்களையும் அழித்த வெற்றி

The lord SIVA has destroyed the three castles and his winning

SEVAGAN NAAMANGAL PAADI PAADI

சேவகன் நாமங்கள் பாடிப்பாடிச்

வீரன் என அவன் மெய்களால் பாடிப்பாடி

He is a hero to win and his names are sung and sung

SEM PON SEI SUNNAM IDITHUM NAAMAE

செம்பொன் செய்சுண்ணம் இடித்தும்நாமே. 210

செம் பொன்னால் ஆன சுண்ணத்தை நாம் இடிப்போம் என்றவாறு

The red colour powder paste is prepared to take bath for lord SIVA

THAENAGA MAAMALAR KONDRAI PAADI

தேனக மாமலர்க் கொன்றைபாடிச்

தேன் நிரம்பிய பெரிய கொன்றைமலர் மலையைப் பாடியும்

The honey filled KONDRAI flower garlands are sung by us

SIVAPURAM PAADI THIRUCHADAIMEAL

சிவபுரம் பாடித் திருச்சடைமேல்

அவன் இடைவிடாது எழுந்தருளி இருக்கும் நலமாகிய சிவபுரதைப் பாடியும் அவன் திருச்சடைமேல் விளங்கும்

The abode SIVAPURAM where he settled permanently in his pig tail

VAANAGA MAAMADHI PILLAIPAADI

வானக மாமதிப் பிள்ளைபாடி

வானகத்தே விளங்கிய பிறை மதியையும் பாடி

In the space the tender moon exists continuously we praise it by songs

MAALVIDAI PAADI VALAKKAI EANDHUM

மால்விடை பாடி வலக்கையேந்தும்

அவர் ஏறுகின்ற திருமாலாகிய இடபத்தைப் பாடியும் வலக்கையில் ஏந்தி இருக்கின்ற

He rides on the back of OXEN which is THRUMAAL vehicle he kept in his right hand

OONAGA MAAMAZHU SOOLAM PAADI

ஊனக மாமழுச் சூலம்பாடி

தசையை உடைய பெரிய மழு பெரிய சூலம் இவற்றைப் பாடியும்

A big fighting force named soolam which has meat in it and big SOOLAM and so on we praise by the songs

UMBARUM IMBARUM UYYA ADRU

உம்பரும் இம்பரும் உய்யஅன்று

தேவர்களும் இவ் உலக மக்களும் உயிர் பிழைப்பதற்காக அன்று

The DEVAS and the people of this land to save their lives

PONAGA MAAGANANJ SUNDAL PAADI

போனக மாகநஞ் சுண்டல்பாடிப்

நஞ்சை உணவாக உண்டு அருளியதைப் பாடியும்

The poison has been eaten as food and blessed the people these activities are praised and sang

POTRI SUNNAM IDITHUM NAAMAE

பொன் திருச்சுண்ணம் இடித்தும்நாமே. 211

பொற்சுண்ணம் நாம் இடிப்போம் என்றவாறு

We hit the golden powder and so on

AYAN THALAI KONDU SENDU AADAL PAADI

அயன்தலை கொண்டுசெண்டாடல்பாடி

பிரம்மனது தலையைக் கையில் கொண்டு பூச்செண்டு போலத் தரித்து சூடிய விதத்தையும்

The head of the BHRAMA is the red like a flower ball and played upon that might we can sing and dance upon

ARUKKAN EAYIRU PARITHAL PAADI

அருக்கன் எயிறு பறித்தல்பாடி

சூரியனது பல்லைப் பறித்த வீரத்தையும்

The teeth of the sun god is plucked that mighty power god is praised and sang upon it

KAYANTHANAI KONDRURI PORTHAL PAADI

கயந்தனைக் கொன்றுரி போர்த்தல் பாடிக்

யானையைக் கொன்று அதன் தோலைப்போர்த்தியதையுமே

He killed the elephant and pierced his skin and covered it with his body

KAALANAI KAALAAL UDHAITTHAL PAADI

காலனைக்காலால் உதைத்தல்பாடி

காலனையும் காலால் உதைத்ததையும் பாடி

The death god was killed by lord SIVA by kicking him

IYAIDHANA MUPPURAM EAITHAL PAADI

இயைந்தன முப்புரம் எய்தல் பாடி

ஒன்றோடு ஒன்று பொருந்தியவையாகிய முப்புரங்களையும் அழித்தலையும் பாடி

The three castles are destroyed by lord SIVA with a single arrow we praise it and sing it

AEZHAI ADIYOMAI AANDU KONDA

ஏழை அடியோமை ஆண்டுகொண்ட

அறிவற்ற எங்களையும் ஒரு பொருளாக எண்ணி ஆண்டு கொண்ட

We are not studied and we are poor disciples but you consider us as a person and command us

NAYANDHANAI PAADI NINRAADI AADI

நயந்தனைப் பாடிநின் றாடியாடி

கருணை மேன்மையையும் பாடி நின்று ஆடி ஆடி

His magnanimity is sung and danced

NADHARKU SUNNAM IDITHUM NAAMAEA

நாதற்குச் சுண்ணம் இடித்தும்நாமே. 212

எம் தலைவருக்கு நாம் சுண்ணம் இடிப்போம் என்றவாறு

To our head lord SIVA we hit and prepare golden powder

VATTA MALAR KONDRAI MAALAI PAADI

வட்டமலர்க்கொன்றை மாலைபாடி

பிரணவ வட்டமான கொன்றை மலராகிய மாலையைப் பாடி

The round shaped KONDRAI flower garland we sing

MATHAMUM PAADI MADHIYAM PAADI

மத்தமும்பாடி மதியும்பாடிச்

அவன் அணிந்துள்ள ஊமத்தம் பூவையும் பாடிச் சந்திரன் மதியையும் பாடி

He has adorned with UMATHAI flower and the moon in the sky we sing

SITTARGAL VAZHUM THEN THILLAI PAADI

சிட்டர்கள் வாழுந்தென் தில்லைபாடிச்

மேலோர் வாழ்கின்ற அழகிய தில்லையையும் பாடி

The highly respected people are living in THILLAIBATHI we praise them and sing about it

SITTRAM PALATHENGAL SELVAM PAADI

சிற்றம் பலத்தெங்கள் செல்வம்பாடிக்

திருச்சிற்றம்பலத்து எழுந்தருளி உள்ள எங்கள் பெரும் செவ்வாணன் ஆகிய சிவனைப் பாடி

The lord SIVA descended in THIRU CHITRAMBALAM he has vast property in his passion

KATTIYA MAASUNAKKACHAI PAADI

கட்டிய மாசுணக்கச்சைப் பாடிக்

அவன் அறையில் கட்டி உள்ள பாம்புக் கச்சையைப் பாடி

He has tied in his half part of his body as a belt, the snake we sing on it

KANGANAM PAADI KAVITHAGAIM MEL

கங்கணம் பாடிக் கவித்தகைம்மேல்

அவனுடைய பாம்புகள் கனத்தையும் பாடிக் கலிந்துள்ள கையின் மேல் அணியப் பெற்று நின்று ஆடுகின்ற பாம்பையும் பாடி

His snakes cluster we sing and in his hand snakes stand and play that type of songs we sing

ITTU NINDRADUM ARAVAM PAADI

இட்டுநின் றாடும் அரவம்பாடி

அணியப்பட்டு நின்று ஆடும் பாம்பையும் பாடி

He has wear the snakes in his body so we sing on it

EESARKU SUNNAM IDITHUM NAAMAEA

ஈசற்குச்சுண்ணம் இடித்தும்நாமே. 213

எம்மை உடையவனாகிய ஈசற்குச் சுண்ணம் இடிப்போம் என்றவாறு

The possesser of mine is SIVA to him we prepare golden powder

VEDHAMUM VELVIYUM AAYINAARKU

வேதமும் வேள்வியும் ஆயினார்க்கு

வேதங்களும் அவைகளிலே விதிக்கப் பெற்ற வேள்விகளும் ஆனவனும்

He is in the form of VEDHA and VELVI fire form of SIVA

MEIMMAIYUM POIMMAIYUM AAYINAARKU

மெய்ம்மையும் பொய்ம்மையும் ஆயினார்க்குச்

உண்மையும் பொய்யுமாக விளங்குபவரும் ஆனவனே

He is a true as well as false person to appropriate person

SODHIYUM MAAI IRUL AAYINAARKU

சோதியும் மாய் இருள் ஆயினார்க்குத்

வெளிச்சமாகவும் இருளாகவும் ஆகின்ற இறை வடிவம் கொண்டவனே

He is light as well as in dark form

THUNBAMUMAAI INBAM AAYINAARKU

துன்பமுமாய் இன்பம் ஆயினார்க்குப்

இறைத் தொண்டர்களுக்கு வருத்தமும் சந்தோசத்தையும் அளிப்பவனும்

He is the sorrow as well as happiness to the devotees

PAADHIYUMAAI MUTTRUM AAYINAARKU

பாதியு மாய் முற்றும் ஆயினார்க்குப்

பாதியும் முழுதும் ஆனவரும்

He is half as well as in full form

PANDHAMUMAAI VEEDUM AAYINAARKU

பந்தமு மாய் வீடும் ஆயினார்க்கு

கட்டும் மோட்சமும் ஆயினாய்

We are tied up with life as well as liberal in another form of giving heaven

AADHIYUM ANDHAMUM AAYINAARKU

ஆதியும் அந்தமும் ஆயினார்க்கு

முதலும் இறுதியும் அனைவரும் ஆகிய இறைவற்கு

He is the beginner and ender of this world to all to such a type of god

AADAR PON SUNNAM IDITHUM NAAMAEA

ஆடப்பொற்சுண்ணம் இடித்தும்நாமே. 214

நீராடப் பொற்சுண்ணம் இடிப்போம் என்றவாறு

To take bath we hit and prepare golden powder for him

Om thiruchitrambalam

திருச்சிற்றம்பலம்

February 12, 2019

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: