OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

NEETHTHAL VINNAPPAM

ganesheit February 8, 2019

6. நீத்தல் விண்ணப்பம்

NEETHTHAL VINNAPPAM

(திருஉத்தரகோசமங்கையில் அருளியது- கட்டளைக் கலித்துறை)

(THIRUUTTHIRAKOSAMANGAIYIL ARULIYADHU-KATTALAI KALITTHURAI)

இறைவன் தன்னை கைவிடக்கூடாது என்றும் இவ்உலக வாழ்வை நீத்து அவனருளில் சேர்ப்பிக்க வேண்டும் என்றும் விண்ணப்பம் செய்தல்

God descended into THIRU PERUNTHURAI and asked Manikkavasagar to stay here for some more time and left out.

Manikkavasagar prayed to god that he should not be left him alone in this world.

               He asked in the following poems to remove him from this worldly life and give a place under his feet permanently. He requests the god

1 KADAIYAVA NAENAI KARUNAIYI NAAL KALANDHU AANDUKONDA

கடையவ னேனைக் கருணையி னாற் கலந் தாண்டுகொண்ட

கடையவனாகிய என்னைக் கருணையினால் கலந்து ஆண்டு கொண்ட         

I am last person in this world but you mingled with me and blessed me and take control over me

VIDAIYAVANAEE VITTIDUTHI KANDAAI VIRAL VENGAIYIN THOOL

விடையவ னேவிட் டிடுதிகண்டாய்விறல் வேங்கையின் தோல் 

இடபவாகனத்தை உடையவனே என்னைக் கை விடுகின்றாய் நீயே சிந்தித்துக் கொள் வலிமைமிக்க புலியின் தோலாகிய

My dear lord you have Bull as a chariot, you devoid of me you may yourself think over it as the mighty tiger skin

YUDAIYAVANAEE MANNUM YUTTHARA KOSA MANGAIKKU ARASEEA
உடையவ னே மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கரசே

 புலித்தோலை உடையாக உடையவனே நிலைபெற்ற உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே

You have worn the tiger skin as your dress, he have permanently taken abode in UTTHARAKOSAMANGAI place. You are the king of this Uttharakosamangai

SADAIYAVANEEA THALARNDHEEN EMBIRAAN ENNAI THAANGI KOLLEEA
சடையவ னேதளர்ந் தேன்எம் பிரான்என்னைத் தாங்கிக்கொள்ளே. 105

சடையை உடையவனே சோர்ந்துபோனேன் எம் தலைவா என்னைத் தாங்கிப் பிடித்துக் கொள் என்றவாறு  
you have pig tail I am tired my dear leader please hold me without fall into this land

2 KOLLAAR PILAV AGALAA THADANG KONGAIYER KOVVAI SEVVAAI

கொள்ளார் பிளவக லாத்தடங் கொங்கையர் கொவ்வைச்செவ்வாய்

கொள் என்னும் தானியத்தின் பிளவு அளவாக இடைவெளியும் இல்லாத அடிபரந்த கொங்கைகளை உடைய மாதர்களது கொவ்வைக் கனி போன்ற வாய் இதழில் நின்றும்

There is no divide between the two Brest (A small grain KOLL level of Brest divide), the highly costomized girls, who have their lips just like red fruit (KOVAAI KANI) state beside them

VILLEEAN ENINUM VIDUDHI KANDAAI VIZHUTHOZHUPPIN
விள்ளேன் எனினும் விடுதிகண்டாய் விழுத்தொழும்பின்

யான் கணப் பொழுது நீங்கேன் ஆயினும் தேவர்களுடைய பெருமை பொருந்திய அடியார்கள்

 I did not separate from them even a fraction of time the great devas I am also a part of them

YULLEEAN PURA MALLEEAN YUTTHARA KOSA MANGAIKKARASEEA
உள்ளேன் புறமல்லேன் உத்தர கோசமங் கைக்கரசே

கூட்டத்தில் உள்ளேன் புறம்பானவன் அல்லேன் உத்தர கோச மங்கைக்கு அரசே  

I am also a part of this cluster I am not away from them you are the king of UTHHARAKOSAMANGAI

KALLEAN OZHIYAYUM KANDU KONDAANDATHEKAARANAMEEA
கள்ளேன் ஒழியவும் கண்டுகொண்டாண்டதெக் காரணமே 106

கள்ளம் செய்யேன் அங்ஙனமாகவும் என்னை விடுகின்றாய் அன்று நான் நீங்கவும் தேடித் பிடித்து ஆண்டது எக்காரணத்தாலோ சொல்லும் என்றவாறு

I am not a wrong person but you have disregarded me, once I got away from you but you searched me and taken me in your fold what is the reason for it please tell me

3 KAARURU KANNIYER EIMPULAN AATRANG KARAIMARAMAAI

காருறு கண்ணியர் ஐம்புலன் ஆற்றங் கரைமரமாய் 

கருமை நிறம் பொருந்திய கண்களை உடைய பெண்களது ஐம்புலன்களாகிய ஆற்றங்கரையில் இருக்கின்ற மரமாக

The black eyed ladies whose five sense organs attract me, the tree situated in the river bank which has no protection

VEEARURU VEANAI VIDUTHI KANDAAI VILANGUM THIRUVAAROOR

வேருறு வேனை விடுதிகண்டாய் விளங்குந்திருவாரூர் 

வேர் சரியாக ஊன்றாமல் அறுந்துவிழும் மரமாக இருக்கின்ற என்னை விடுகின்றயோ என்றவாறு விளங்கும் திருவாரூர் என்னும் தலத்தின் கண்

The roots in the tree are not strong enough so the tree is about to fall but you will not allow me to fall from the active abode of THIRUVAARUR

OORURAI VAAI MANNUM YUTHHARAKOSAMANGAI ARASEEA
ஊருறை வாய்மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக் கரசே 

ஊரில் உறைபவனே நிலைபேறு உடையவனே

You are residing and taken permanent abode in       UTHHAKOSAMANGAI, you are the king of UTHHARAKOSAMANGAI abode

VAAR YURU POON MULAIYAAL PANGA ENNAI VALARPPAVANEEA
வாருறு பூண்முலை யாள்பங்க என்னை வளர்ப்பவனே. 107

கச்சு அணிந்த அணிகளோடு கூடிய முலையினை உடைய உமாதேவியின் இடதுபாகம் கொண்டவனே அடியேனை இடர் சுடரில் புகாது வளர்ப்பவனே  

The lordess YUMADEVI is in the left part of lord SIVA the YUMA has adorned with costly ornaments and other fragrance, you are the savior of me you save me from Distress Sea of water

4 VALARKINDRA NIN KARUNAI KAIYIL VAANGAYUM NEENGI EIPPAAL

வளர்கின்ற நின்கருணைக்கையில் வாங்கவும் நீங்கியிப்பால்

மேன்மேலும் விளைகின்ற நின் கருணைக் கையில்  எனை எடுக்கவும் நான் அதற்கு அகப்படாமல் அகன்று உலக வாழ்வில்

You have taken me in your benefit giving hands you have taken me with your hand but I did not be caught hold of it, I leave you and submerged in the daily benefits of happy life

MILIRKINDRA ENNAI VIDUDHI KANDAAI VENMATHI KOZHUNTHU ONDRU
மிளிர்கின்ற என்னை விடுதிகண்டாய் வெண்மதிக்கொழுந்தொன்று

விளங்குகின்ற என்னை விடுகின்றாய் நின் பெருங்கருணைக்கு அது தகாது வெண்மையான இளம்பிறை ஒன்று

You have allowed me to mingle in the worldly life it is not up to your dignity.     (You are benevolent giver). The white color third day rising (growing) moon one which is

OLIR KINDRA NEELMUDI YUTHAARAKOSAMANGAIKKARASEEA
ஒளிர்கின்ற நீள்முடி உத்தரகோசமங்கைக்கரசே

பிரகாசமாக விளங்கும் நீண்ட சடை முடியை உடைய உத்தரகோசமங்கை என்னும் தலத்தின் அரசே  

You have adorned the tender moon in your long hair you are the king of UTHAARAKOSAMANGAI

THELIKINDRA PONNUM MINNUM ANNATHOTRA CHEZHUM SUDAREEA
தெளிகின்ற பொன்னுமின் னும் அன்னதோற்றச் செழுஞ்சுடரே. 108

உருகி ஓடுகின்ற தெளிந்த பொன்னையும் மின்னலையும் ஒத்த தோற்றத்தை உடைய பேரொளிப் பிழம்பே  

The gold is melted down and flow such read color is you are and also just like a lightning light color you are

5 SEZHIKINDRA THEEPUGU VITTILIN SIL MOZHIYAARIL PALNAAL

செழிகின்ற தீப்புகு விட்டிலின் சில் மொழியாரில் பல்நாள் 

ஓங்கி எழுகின்ற எரிகின்ற தீயில் வலிய விழுந்த விட்டில் பூச்சியைப்போல் சிலவாகிய மொழியினை உடைய பெண்கள் இடத்து பல நாள் 

If a fire appears the VITTIL INSECT attracted by the fire and fell into it and burnt by the fire just like, the low character words used by lower grade women, I have affair with them so many days

VIZHUKINDRA ENNAI VIDUDHI KANDAAI VERI VAAI ARUKAAL
விழுகின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் வெறி வாய் அறுகால் 

விரும்பிக் கிடக்கின்ற என்னை விட்டொழிகின்றாய் அங்ஙனம் நீ விடுதல் ஆகாது என்றவாறு தேன் பொருந்திய வாயினை உடைய வண்டுகள் 

I like the relationship with the lower grade ladies, you allowed me to mingle with them it is not fair on your part, the honey bees are full of honey in their mouth

UZHUKINDRA POOMUDI YUTHHARAKOSAMANGAIKKU ARASEEA
உழுகின்ற பூமுடி உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே 

கிண்டுகின்ற மலர்களை அணிந்த முடியினை உடைய உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே

The bees are penetrating into the flowers, that type of flowers are adorned in your hair, you are the king of UTHHARAKOSAMANGAI

VAZHININRU NIN ARUL AAR AMUDHU OOTA MARUTHANANEEA
வழிநின்று நின் அருள் ஆர் அமுது ஊட்ட மறுத்தனனே. 109

வழியிலேயே நின்று உனது கருணையாகிய அரிய அமுதத்தை ஊட்டவும் மறுத்தவனாய் என்றவாறு  

You stand in the way and not give your blessings they did not give me nectar (AMUTHAM) to drink
6 MARUTHANAN YAAN YUN ARUL ARIYAAMAIYIN EN MANIYEEA

மறுத்தனன் யான் உன் அருள் அறியாமையின் என் மணியே 

உமது அருளின் அருமைப் பாட்டினை ஏற்க மறுத்தனர் அறியாமையின் என் மணியே உத்தர கோசை மங்கைக்கு அரசே

You are ready to give me blessings but I am denied to receive it, I am unable to realize you, you are a diamond in the UTHHARAKOSAMANGAI

VERUTHU ENAI NEE VITTIDUDHI KANDAAI VINAIYIN THOGUTHI
வெறுத்து எனை நீ விட்டிடுதி கண்டாய் வினையின் தொகுதி

ஆதலால் நீ என்னை வெறுத்து விட்டாய் அங்ஙனம் விடாமல் நீ வெறுப்பதற்குக் காரணமாகிய என் வினைக் கூட்டங்கள்  

You are a king so you have aversion with me.  Misdeeds are the reason for your aversion with me

ORUTHU ENAI AANDUKOL UTHHARA KOSA MANGAIKKU ARASEEA
ஒறுத்து எனை ஆண்டுகொள் உத்தர கோச மங்கைக்கு அரசே

கடிந்து அடியேனை ஆட்கொண்டு அருள்க உத்தரகோச மங்கை இத்தலத்திற்கு அரசே  

You can scold me and then take me as your disciple you are the king of UTHHARAKOSAMANGAI

PORUPPAAR ANDREEA PERIYOOR SIRU NAAIGAL THAM POIYINAIYEEA
பொறுப்பார் அன்றே பெரியோர் சிறுநாய்கள் தம் பொய்யினையே. 110 

பெரியோர்கள் பொறுத்து ஏற்றுக் கொள்வார்கள் என்றவாறு சிறிய நாய் போல்பவர் செய்த பொய்மைகளை

The dignified person will take me even though I am undignified person I am an untrue person and a little dog but forgive me and take me as your disciple

7 POIYYAVANEENAI PORUL ENA AANDU ONDRU POTHHI KONDA
பொய்யவனேனைப் பொருள் என ஆண்டு ஒன்று பொத்திக் கொண்ட

பொய்யாகிய என்னை ஒருபொருள் என ஆட்கொண்டு அணைத்துக் கொண்ட உண்மை வடிவினனே

I am false person but you consider me as a person and take me under your fold, you have taken me and hugged me in the real form (what it is, as it is)

MEIY YAVANEEA VITTIDUDHI KANDAAI VIDAM UNDAMIDATTRU 
மெய்யவனே விட்டிடுதி கண்டாய் விடம் உண்மிடற்று

சிவந்த திருமேனி உடையவனே அடியேனை விட்டு விடுவாயோ என்றவாறு நஞ்சினை உண்ட கழுத்தில்  

He has golden color you can’t dismayed me from your fold, you have consumed poison and it is standing in the neck

MAIYAVANEEA MANNUM UTHHARAKOSA MANGAIKU ARASEEA
மையவனே மன்னும் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே

கருமை நிறம் உடையவனே மண்ணும் உத்தரகோச மங்கை அரசே  

You have black color body and you are the king of UTHHARAKOSAMANGAI

SEIYYAVANEEA SIVANEEA SIRIYEEN PAVAM THEER PAVANEEA
செய்யவனே சிவனே சிறியேன் பவம் தீர்ப்பவனே. 111 

சிவந்த மேனியை உடையவனே எல்லாவகையிலும் சிறியவனாகிய எனது பிறவி நோயை தீர்ப்பாயாக

You are golden color I am a small person compared in all the ways, but you are the great person to remove my birth pain

8 THEERKINDRAVAARU EN PIZHAIYAI NINSEER ARUL EN KOL ENDRU

தீர்க்கின்றவாறு என் பிழையை நின்சீர் அருள் என்கொல்என்று

தேவரீர் திருஅருள் என் பிழையைத் தவிர்ப்பது உம்முடைய சீர்அருள் எனக்கு  

O my lord your duty is to avoid my sin you must give me your blessings

VEERKINDRA ENNAI VIDUDHI KANDAAI VIRAVAAR VERUVA
வேர்க்கின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் விரவார் வெருவ 

மனம் புழுங்குகின்ற என்ன விட்டு விடுவாயோ என்றவாறு பகைகள் அஞ்சும் வண்ணம்

I am in boiling mind did you turn away from you how it is possible to you (it’s impossible), the enemies are in the frightened form

AARKINRA THAARVIDAI UTHHARAKOSAMANGAIKKU ARASAE
ஆர்க்கின்ற தார்விடை உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே

பகைவர்கள் அஞ்ச ஆர்பரிக்கின்ற கிண்கிணி மாலையை அணிந்த உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே  

The enemies are in the fearful form, the bull adorned with the cluster of bulls, it raises fear some sound you are the king of UTHHARAKOSAMANGAI

EERKINDRA ANJODU ACCHAM VINAIYAENAI IRUTHALAIYAE
ஈர்க்கின்ற அஞ்சொடு அச்சம் வினையேனை இருதலையே. 112 

ஐந்து புலன்களோடு அச்சமும் எதிர் எதிராக இருபக்கமும் நின்று தீ வினை உடையவனாகிய என்னை இழுக்கின்ற

The five senses are its fear of pulling into opposite side I am a misdeed person so my misdeeds are pulling me away from good side

9 IRUTHALAI KOLLIYAN YULLERUMBU OTHHU NINAIPIRINDHA

இருதலைக்கொள்ளியின் உள்எறும்பு ஒத்து நினைப்பிரிந்த

இருபக்கமும் தீப்பற்றி எரிகின்ற கொள்ளிக்கட்டையின் குழலுக்கு உள்ளே உள்ள எறும்பு உன்னை விட்டுப் பிரிந்த  

If an ant went inside a tube of wood and the tube both side catches fire it will not come out just like I am placed in this world of Maya (MAAYAA) and just like I have separated from you

VIRITHALAIYEENAI VIDUDHI KANDAAI VIYAN MOO YULAGUKKU
விரிதலையேனை விடுதி கண்டாய் வியன் மூவுலகுக்கு

தலைவிரிக் கோலமாக என்னை விடுகின்றயே பெரிய முன்று உலகங்களுக்கு

My hair in the head is not commanded so it flatters all the way just like you put me in this world as a lunatic in this three LOGAS (three world) upper lower and middle my dear lord

ORUTHALAIVAA MANNUM YUTH THARAKOSAMANGAIKU ARASAE
ஒருதலைவா மன்னும் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே 

ஒப்பற்ற ஒரு தலைவனே நிலைபெற்ற உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே

You are the wonderful and unique leader of the worlds you are in permanent form you are the god of UTHHARAKOSAMANGAI

PORUTHARU MOOVILAIVEL VALAN EEANTHI POLIBAVANAE
பொருதரு மூவிலைவேல் வலன் ஏந்திப் பொலிபவனே. 113 

போரிட்டு வருந்துகின்ற மூன்றாகிய இலை வடிவாக உள்ள சூலத்தை வலது பக்கம் ஏந்திப் பொலிவுடன் காட்சி அளிப்பவனே

The fighting soolam force (VEL) is in the form of three leaves it always fights with the enemies, you are holding the VEL in your right part of your body and holding it in your hand. This seen is shown to the devotee

10 POLIKINDRA NIN THAAL PUGUDHA PETRU AAKKAIYAI POKKAPETRU

பொலிகின்ற நின்தாள் புகுதப் பெற்று ஆக்கையைப் போக்கப் பெற்று 

அப்பேற்றினைப் பெற்று இவ் உடம்பை நான் என்று உணரும் உணர்வைக் கடந்து

I have a golden moment to see your feet in my mind I consider this body as I and I am so this kind of mentality will be discarded (surpassed bypassed)

MELIKINDRA ENNAI VIDUDHI KANDAAI ALITHEEAR VILIRI
மெலிகின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் அளிதேர் விளரி

திருவடிப்பேறு விரைவில் கை கூடாமையால் மெலிகின்ற என்னை விடுகின்றாயே என்றவாறு வண்டுகள் தேர்ந்து பாடுகின்ற விளரிப் பண்ணின் ஓசையானது  

I am (my body) becoming thinner and thinner because of your golden feet unable to come to my fold you are bypassing me the honey bees are selects the lovely music and sing it (VELIRI MUSIC)

OLIKINDRA POOMPOZHIL UTHHARAKOSA MANGAIKKU ARASAE

ஒலிகின்ற பூம்பொழில் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே

நிலைபெற்ற பூஞ் சோலைகள் சூழ்ந்த உத்தர கோச மங்கைக்கு அரசே  

The sound of bees always be there in the flower park you are the king of UTHHARAKOSAMANGAI

VALI NINDRA THIN SILAIYAAL ERITHAAI PURAM MAARUPATTEEA
வலி நின்ற திண்சிலையால் எரித்தாய் புரம் மாறுபட்டே. 114 

நிலைபெற்ற வலிமை வாய்ந்த திண்ணிய வில்லால் எரித்தாய் முப்புரங்களையும் மாறுபட்டு

The BOW has a permanent strength, those who opposed your rule you have fired the three leaves soolam force with your single arrow

11 MAARUPATU ANJU ENNAI VANJIPPA YAAN YUN MANI MALARTHAAL
மாறுபட்டு அஞ்சு என்னை வஞ்சிப்ப யான்உன்மணி மலர்த்தாள்

ஐந்து புலன்களும் என்னோடு மாறுபட்டு என்னை வஞ்சிப்பதால் அடியேன் அழகிய மலர் போன்ற நின் திருவடிக்கு

The five sense organs are not under my command it goes according in own wish, so it leads me to wrong route I won’t serve under your flowery feet

VERUPATTA ENNAI VIDUDHI KANDAAI VINAIYEN MANATHAE
வேறுபட்டேனை விடுதி கண்டாய் வினையேன் மனத்தே

தொண்டு செய்ய வேறுபட்டேன் ஆகவே என்னை விடுவாயோ என்றவாறு வினைகளை உடையவனாகிய அடியேன் மனத்துள்  

I don’t do service to your feet but you should not drive away from your fold, I have innumerable misdeeds in my body

OORUM MATTAEEA MANNUM UTHHARAKOSAMANGAIKKU ARASAE
ஊறும் மட்டே மன்னும் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே

ஊருகின்ற தேனை நிலைபெற்று விளங்கும் உத்தரகோச மங்கை அரசே

You have adorned oozing honey from your flowers permanently you are the king of UTHHARAKOSAMANGAI

NEERU PATTEEA OLI KAATTUM PONMEENI NEDUNMDHAKAIYAE
நீறுபட்டே ஒளி காட்டும் பொன்மேனி நெடுந்தகையே. 115

திருநீற்றை அணிந்து பேரொளி செய்யும் பொன் நிறமான திருமேனியை உடைய பெரியோனே  

You have posted with sacred ashes it is emanating light from you, you have golden color body you are father of all

12 NEDUNM DHAGAI NEE ENNAI AATKOLLA YAAN EIMPULANGAL KONDU
நெடுந்தகை நீ என்னை ஆட்கொள்ள யான் ஐம்புலன்கள் கொண்டு

பெருந்தன்மை உடையவனாகிய நீ என்னை ஆட்கொள்ளவும் யான் ஐந்து புலன்களைப் பற்றிக்கொண்டு  

You have magnanimous heart you have controlled me and got me in your fold but I tried with my five sense organs

VIDUM THAGAIYEENAI VIDUDHI KANDAAI VIRAVAAR VERUVA
விடும் தகையேனை விடுதி கண்டாய் விரவார் வெருவ

நின் சார்பை விடும் தன்மைஎன் ஆதலின் என்னை விட்டு விடுவாயோ என்றவாறு பகைவர் அஞ்ச  

I will go away from your fold but you should not allow me to go out of your fold, the enemies got fear

ADUMTHAGAI VELVALLA UTHHARAKOSAMANGAIKU ARASAE
அடும்தகை வேல்வல்ல உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே 

பகைவரை அஞ்சக் கொள்ளும் சூலப்படையை வலது  கரத்தில் வைத்துஉள்ளவனே உத்தரகோச மங்கை என்னும் ஊருக்கு அரசே

He has SULAAYUTHAM in the right hand which gives fear to enemies you are the leader of the place UTHHARAKOSAMANGAI

KADUM THAGAIYEAN YUNNUM THELNEER AMUDHA PERUNG KADALAE
கடும் தகையேன் உண்ணும் தெள்நீர் அமுதப் பெருங்கடலே. 116

கொடும் தன்மை உடையேன் ஆகிய நான் பருகுவதற்குக் கிடைத்த தெளிந்த தன்மை உடைய அமுதமாகிய பெரிய கடலே  

I have the character of wild person but you gave me the clean drinking AMUTHAM from big sea (to drink)

13 KADALINUL NAAI NAKKI ANGU UN KARUNAI KADALIN YULLAM

கடலினுள் நாய் நக்கி ஆங்கு உன் கருணைக் கடலின் உள்ளம்

கடலின் கண் உள்ள நீரைக் நக்கி உண்பது போல உன் கருணைக்கடலில் மனத்தினை அழுத்தி அறியாத என்னைக் விடுதியோ என்றவாறு   

The dog licking the sea water (which won’t deplete) you have submerged my mind in your benevolent sea, you can’t avoid me from your fold

VIDAL ARIYEENAI VIDUDHI KANDAAI VIDAL IL ADIYAAR
விடல் அரியேனை விடுதி கண்டாய் விடல் இல் அடியார் 

கொண்டு செலுத்த இயலாத என்னை கரைசேர்த்து உன்னை விடாமல் பற்றி இருக்கும் மெய் அடியார்கள்

Anybody can’t control me but you have done it, the true devotees won’t get away from you

UDAL ILAMAE MANNUM UTHHARAKOSAMANGAIKU ARASAE
உடல் இலமே மன்னும் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே

உடலையே இல்லமாகக் கொண்டு எப்பொழுதும் எழுந்தருளி இருக்கும் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே  

You have taken my mind and heart as your abode and you are living there, UTHHARAKOSAMANGAI abode you are the head of that temple

MADALIN MATTAE MANIYAE AMUDHAE ENNMADHU VELLAMAE
மடலின் மட்டே மணியே அமுதே என்மது வெள்ளமே. 117

சுரக்கும் தேன் போன்றவனே மாணிக்கமே அமுதம் போன்றவனே என் கண்ணின் பெருக்கே  

You are oozing honey from the flowers, you are diamond, nectar (AMUTHAM) just like all you are just like toddy flood water

14 VELLATHUL NAAVATRI AANGU YUN ARUL PETRU THUNBATHU NINDRUM

வெள்ளத்துள் நாவற்றி ஆங்கு உன் அருள் பெற்றுத் துன்பத்தினின்றும்

நல்ல வெள்ளத்தில் கிடந்தும் ஓருவனுக்கு நாவரண்டு தாகம் எடுப்பது போல உன் அருளைப் பெற்றும் துன்பத்தில் இருந்தும்

Somebody drowned in the water but he feels thirsty I have received your blessings but I am in distress form

VILLAKKILAAENAI VIDUDHI KANDAAI VIRUMBUM ADIYAAR
விள்ளக்கிலேனை விடுதி கண்டாய் விரும்பும் அடியார்

 பிரிய முடியாத என்னை விடுவாயோ தன்னை விரும்பும் அடியார்கள் உள்ளத்தில்

I am unable to separate from you will you allow me to leave alone, those who are the true devotees, like you, you are in their heart

YULLATHU YULLAAI MANNUM UTHHARAKOSAMANGAIKKU ARASAE
உள்ளத்து உள்ளாய் மன்னும் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே

உள்ளத்தில் இருப்பவனே நிலைபெற்ற உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே  

You are living in my mind and permanently stay there you are the leader of UTHHARAKOSAMANGAI abode

KALLATHU YULAARKU ARULAAI KALIYAADHA KALI ENAKAE
கள்ளத்து உளேற்கு அருளாய் களியாத களி எனக்கே. 118 

வஞ்சக மனம் உடைய எனக்கு அருள்புரிவாயாக எனக்கு கள்ளால் விளையாத களிப்பே

I am all types of bad behavior but you must bless me, the toddy water won’t give more entertainment benefit than you

15 KALIVANDHA SINDHAIYODU YUN KAZHAL KANDUM KALANDHU ARULA
களிவந்த சிந்தையோடு உன் கழல் கண்டும் கலந்தருள

மகிழ்ச்சி மிக்க மனத்தோடு உன் திருவடிகளைத் தரிசிக்கப் பெற்றேன் நீ என்னுடன் ஒன்றாய்க் கலந்து விளங்கி அருள்  

With pleasure mind I pray under your feet, you are mingled with me and blessed me

VELI VANDHILAEENAI VIDUDHI KANDAAI MEI SUDARKKU ELLAAM
வெளிவந்திலேனை விடுதி கண்டாய் மெய்ச் சுடருக்கு எல்லாம் 

பாசபந்தங்களின் பிளப்பில் இருந்தும் வெளிவராத என்னை விட்டு விடுவாயோ மெய்மையான ஒளிப் பொருள்கள் அனைத்திற்கும் 

I am not out of worldly bind and family bind should you turn out me from your fold, the true light giving SUN, MOON, FIRE of all

OLIVANDHA POOM KAZHAL UTHHARAKOSAMANGAIKU ARASAE
ஒளிவந்த பூங்கழல் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே 

ஒளிவருவதற்கு ஏதுவாகிய பொலிவு பெற்ற திருவடிகளை உடைய உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே

You are giving light to the above three objects, you have such a type of light giving feet and you are the leader oh UTHHARAKOSAMANGAI

EALIVANDHA ENDHAIBIRAAN ENNAI AALUDAI EN APPANAE
எளிவந்த எந்தைபிரான் என்னை ஆளுடை என் அப்பனே. 119

அடியேனுக்கு எளிதாக வந்து இறங்கிய என் தந்தையும் தலைவனும் என்னை ஆளாக உடைய என் தந்தையே  

You have descended simply for me you are my father and leader. You are my father you accept me as a person

16 ENNAI APPA ANJAL ENBAVAR INDRI NINDRU EAITHU ALAINDHEEAN

என்னை அப்பா அஞ்சல் என்பவர் இன்றி நின்று எய்த்து அலைந்தேன்

அப்பா அஞ்சாதே என்று என்னை நோக்கிச் சொல்பவர்கள் யாரும் இல்லை என்பதால்  

There is nobody to tell me “don’t get fear”, so I get tired and weak and stay alone

MINNAI OPPAAI VITUDHITHI KANDAAI YUVAMIKKIN MEIYAE
மின்னை ஒப்பாய் விட்டிடுதி கண்டாய் உவமிக்கின் மெய்யே

மின்னலை ஒப்பவனே என்னை இந்த நிலைக்கு விட்டு விடுவாயோ என்றவாறு மெய்யாகவே உமக்கு ஒப்பு கூறத் தொடங்கினால் உன்னையே நீ

You are like lightning will you allow me to go at destitute form. Is there anybody to compare you there is no such person exist in this world you are the only comparison to you, none else 

YUNNAI OPPAAI MANNUM YUTHHARAKOSAMANGAIKU ARASAE
உன்னை ஒப்பாய் மன்னும் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே

உமக்கு ஒப்பாக உள்ளேன் நீரே நிலைபெற்ற உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே 

Only you are comparison to you, you are permanently the lord of UTHHARAKOSAMANGAI

ANNAI OPPAAI ENAKU ATTHAN OPPAAI EN ARUM PORULAE
அன்னை ஒப்பாய் எனக்கு அத்தன் ஒப்பாய் என் அரும் பொருளே. 120

எனக்குத் தாயைப்போல ஒப்பினவன் எனக்குத் தந்தைபோல ஒப்பான எனது பெறுதற்கு அறிய பொருளாக இருப்பவனே

You are like a mother to me and father to me you are a rare person to get 

17 PORULEEA THAMIYEEN PUGAL IDAMEEA NIN PUGAZH IGAZHVAAR

பொருளே தமியேன் புகல் இடமே நின் புகழ் இகழ்வார் 

மெய்பொருளாக இருப்பவனே தனியனாகிய என்னை அடைக்கலம் ஸ்தானமாக இருப்பவனே உண்மையான உன் புகழை இகழ்ந்து உரைப்பவருக்கு

You are the real god. I am single and alone you are my rescuer, you have the real glory but some persons curse you

VERULEEA ENAI VITTUDHI KANDAAI MEIMMAIYAAR VIZHUNGUM
வெருளே எனை விட்டிடுதி கண்டாய் மெய்ம்மையார் விழுங்கும்

 அஞ்சத்தக்க பொருளாக இருப்பவனே அடியேனை விட்டு விடுவாயா உண்மை அடியார்கள் விழுங்கக் கிடைத்த

You are fearsome person would you allow me to go alone, you can be engulfed by real devotees

ARULEEA ANI POZHIL UTHHARAKOSA MANGAIKU ARASAE
அருளே அணி பொழில் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே 

அருள் அமுதத்தை ஒத்தவனே அழகிய சோலைகள் சூழ்ந்த உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே

You are just like pleasing AMUTHAM the UTHHARAKOSAMANGAI is encircled by flower bushes. You are the king of UTHHARAKOSAMANGAI

IRULEEA VELIYEEA IGAM PARAM AAGI IRUNDHAVANAE
இருளே வெளியே இகம் பரம் ஆகி இருந்தவனே. 121 

நின் அருளுக்குப் புறம்பான மாயைத் தொடர்பு உடைய மக்களுக்கு இருளாக இருப்பவனே இம்மையும் மறுமையும் ஆக இருந்த பெருமானே

Those who are away from your blessing, they are in MAYA control so you are in dark form to them. You are the guide in this world and also you direct us to go heaven, you are my great god

18 IRUNDHU ENNAI AANDUKOL VITTRUKOL OTTRIVAI ENNIN ALLAAL

இருந்து என்னை ஆண்டுகொள் விற்றுக்கொள் ஒற்றிவை என்னின்

அல்லால் 

என் மனதில் எழுந்தருளி இருந்து அடியேனை ஆண்டு கொள் அல்லது விற்றுக்கொள் ஒற்றியாகவை என்று சொல்வது அல்லால்

You may get into my mind and then you may command me and you can sell me to others. You can manage me then what will I say

VIRUNDHINANEENAI VIDUDHI KANDAAI MIKKA NANJU AMUTHAAI
விருந்தினனேனை விடுதி கண்டாய் மிக்க நஞ்சு அமுதாய் 

புதுமையான என்னை விட்டு விடுவாயே என்றவாறு மிகுந்த நஞ்சை அமுதமாக அருந்தியவனே

I am novel person (new) will you allow me to go you have consumed a lot of poison as AMUTHAM

ARUNDHINANAE MANNUM UTHHARAKOSA MANGAIKU ARASAE
அருந்தினனே மன்னும் உத்திரகோச மங்கைக்கு அரசே

உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே  

You have consumed it, you are yet living in this universe you are a permanent person you are the lord of UTHHARAKOSAMANGAI

MARUNDHINANAE PIRAVI PINIPATTU MADANGINARKAE
மருந்தினனே பிறவிப் பிணிப்பட்டு மடங்கினர்க்கே. 122

பிறவியாகிய பிணியின் பாழ்பட்டு முடங்கிய உயிர்களுக்கு மருந்தாக உள்ளவனே  

By repeated birth and death cornered by it, you are the medicine to avoid repeated birth and death

19 MADANGA EN VALVINAI KAATAI NINMAN ARUL THEE KOLUYUM

மடங்கஎன் வல்வினைக் காட்டை நின்மன் அருள் தீக் கொளுவும்

அடியேனது வலிய வினையாகிற காட்டை அழியும் வண்ணம் நின் நிலைபெற்ற அருளாகிய தீயை இட்டுக் கொலுத்தும் 

You have destroyed my misdeed (It is just like wild forest), you have bestowed your blessing which is just like a fire which will burn all impurities

VIDANGA ENTHANNAI VIDUDHI KANDAAI EN PIRAVIYAI
விடங்க என்தன்னை விடுதிகண்டாய் என் பிறவியை

ஆண்மையிற் சிறந்து விளங்குபவனே என்னை விட்டுவிடுவாயோஎனது பிறவியை  

You are the real mighty person will you allow me to leave from you, by my birth

VEEAR ODUNM KALAINDHU AANDUKOL UTHHARAKOSAMANAIKU ARASAE
வேர்ஒடுங்களைந்து ஆண்டுகொள் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே

வேரோடு களைந்து வீட்டின் இன்பத்து இருத்தி ஆண்டு கொள்வாயாக உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே  

Destroy my birth and remove its root then place me in your heaven and then command me UTHHARAKOSAMANGAI lord

KODUM KARIKUNDRU YURITHU ANJUVITHAAI VANJI KOMBINAIYAE
கொடும் கரிக்குன்று உரித்து அஞ்சுவித்தாய் வஞ்சிக்கொம்பினையே. 123

கொடிய யானையாகிய மலையை உரித்து உமாதேவியை அஞ்சும் படி செய்தாய் அஞ்சச் செய்தவனே

The wild elephant you have removed its skin on seeing it the lordess UMA feared, the tender UMADEVI has been put in the fearsome form is it right

20 KOMBAR ILLAA KODI POLA ALAMANDHANAN KOOMALAMAE 
கொம்பர் இல்லாக் கொடிபோல அலமந்தனன் கோமளமே

கொழு கொம்பு இல்லாத கொடியைப் போல யான் வருந்தினேன்

I have no hold to catch up I am a young sapling, you have taken the position of young tender hearted person

VEMBUKINDRAENAI VIDUDHI KANDAAI VINNAR NANNUKILLA
வெம்புகின்றேனை விடுதிகண்டாய் விண்ணர் நண்ணுகில்லா

 வெதும்புகின்றேன் என்னை விட்டு விடுவாயோ என்றவாறு  தேவர்களும்  அணுக முடியாத

I am in boiling position could you leave me DEVAS can’t approach you

YUMBAR YULLAAI MANNUM UTHHARAKOSA MANGAIKU ARASAE
உம்பர் உள்ளாய் மன்னும் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே

மேலான சிவலோகத்தில் இருப்பவனே உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே  

You are in the upper SIVALOGA (abode), you are UTHHARAKOSAMANGAI lord

AMBARAMAE NILANAE ANAL KAALODU APPU AANAVANAE
அம்பரமே நிலனே அனல் காலொடு அப்பு ஆனவனே. 124 

ஆகாயம் நிலம் நெருப்பு காற்று தண்ணீர் ஆகிய ஐந்து பூதங்களும் ஆனவனே

You are in the form of space, land, fire, wind, water you are five BHUTHAAS (big form)

AANAIVEM POORIL KURUM THOORU ENAPULANAAL ALAIPUN
ஆனைவெம் போரில் குறும் தூறு எனப்புலனால் அலைப்புண்

யானையின் கொடிய போரில் இடையில் அகப்பட்டுக் கொண்ட சிறு புதரைப்போல  ஐந்து புலன்களால் அலைகழிக்கப்பட்ட  

There is ferocious elephant fighting among them in the river, a small bush crushed under the feet of elephant, by five senses I am put in swayed form

TAENAI ENTHAAI VITUDHI KANDAAI VINAIYEEAN MANATHHU
டேனை எந்தாய் விட்டிடுதி கண்டாய் வினையேன் மனத்துத்

என் தந்தையே என்னை விட்டு விடுவாயோ விடாதே காத்து அருள் என்றவாறு  வினைகளை உடையேன் ஆகிய என் மனத்து  

My godfather will you allow me to go don’t do it please bless me and preserve me under your feet, I am full of bad thinking in my mind

THAENAIYUM PAALAIYUM KANNALAIYUM AMUTHATHAIYUM OTHHU
தேனையும் பாலையும் கன்னலையும் அமுதத்தையும் ஒத்து

தேனையும் பாலையும் கரும்புச் சாற்றையும் அமுதத்தை போல் இனிது என் உடம்பில்

You gave me honey, milk and sugarcane juice, “AMUTHAM” you give taste into my body

OONAIYUM EANPINAIYUM YURUKKA NINDRA ONMAIYANAE
ஊனையும் என்பினையும் உருக்காநின்ற ஒண்மையனே.

ஊனையும் எலும்பையும் உருக்கும் ஞானவடிவினனே

My flesh and body, you are melting my body in the form of GAANA

22 ONMAIYANEEA THIRUNEETRAI YUTHTHOOLITHU OLI MILIRUM
ஒண்மையனே திருநீற்றை உத்தூளித்து ஒளி மிளிரும் 

ஞானவடிவினனே திருநீற்றை குழைத்துப் பூசியதால் ஒளியோடு விளங்கும்

You are in GAANA form you pasted sacred ashes in your forehead, you are in the radiant appearance

VENMAIYANEEA  VITUDHI KANDAAI MEI ADIYAVARKATKU
வெண்மையனே விட்டிடுதி கண்டாய் மெய் அடியவர்கட்கு

வெண்மை நிறம் உடையவனே என்னை விட்டு விடுவாயோ மெய்த் தொண்டர்களுக்கு  

You are in the white form will you drive me away I am your real disciple

ANMAIYANEEA ENDRUM SEEYAAI PIRARKKU ARITHARKU ARIDHAAM
அண்மையனே என்றும் சேயாய் பிறர்க்கு அறிதற்கு அரிதாம்

மிகவும் அண்மையில் உள்ளவனே மற்றவர்களுக்கு என்றைக்கும் தூரத்தில் இருப்பவனே  

You are near to the real devotees to others you are far away

PENMAIYANEEA THONMAI AANMAIYANEEAE ALI PETRIYANAE
பெண்மையனே தொன்மை ஆண்மையனே அலிப் பெற்றியனே. 126

பெண்மை பழமை(தொன்மை) ஆண்மை அலித்தன்மை இவற்றை உடையவனே

Feminine very old masculine, neither men nor women (transgender) is in all form of existence

PETRADHU KONDU PIZHAIYAAE PERUKKI SURUKUM ANBIN

பெற்றது கொண்டு பிழையே பெருக்கிச் சுருக்கும் அன்பின்

நீ தர யான் பெற்றது கொண்டு தீமைகள் மிகுதியாகச் செய்து அன்பினைச் சுருக்குகின்ற  

You gave this body and I do with the help of body all bad things and did more and more also reducing my love to you

VETRU ADI YEEANAI VIDUDHI KANDAAI VIDILOO KEDUVEEAN
வெற்று அடியேனை விடுதி கண்டாய் விடிலோ கெடுவேன்

போலித் தொண்டனாகிய என்னைக் கைவிடுவாயோ நீகைவிட்டால் நான் கெட்டு ஒளிவேன்  

I am a fake disciple would you avoid me (do not do it), if you drive me out I will spoil myself and no use at all

MATRU ADIYEEAN THANNAI THAANGUNAR ILLAI EN VAZHYU MUDHALAAE
மற்று அடியேன் தன்னைத் தாங்குநர் இல்லை என்வாழ்முதலே

அடியேனை அந்த நிலையில் தாங்கிக்கொள்பவர் யாரும் இல்லை என் வாழ்விற்கு மூல காரணமாக உள்ளவனே  

In this lower grade form no one is available except you who will uplift me you are the prime cause of my life

YUTRU ADIYEEAN MIGA THEARI NINDREEAN ENAKU ULLAVANEEA
உற்று அடியேன் மிகத் தேறி நின்றேன் எனக்கு உள்ளவனே. 127

அடியேன் உன்னையே அடைக்கலமாக உற்றுமிகத் தெரிந்து நின்றேன் என்றவனே எனக்குத் தலைவனாக உள்ளவனே

As a disciple I have in deep observation and then come under your fold to surrender. I am in clear and cluster form to realize you are the true god. You are my leader to lead me in this KARMA world

24 YULLAVAE NIRKA ILLANA SEIYUM MAIYAL THUZHANI 

உள்ளனவே நிற்க இல்லன செய்யும் மையல் துழனி

 செய்யத்தக்க சிவபுண்ணியங்கள் இருக்க தகுதி இல்லாத வற்றையே செய்கின்ற மயக்கத்தையும் ஆரவாரத்தையும்

There are so many good deeds to do by us but I do useless things, I do things in a MAYA control with grand happy manner

VELLAN ALEENAI VIDUDHI KANDAAI VIYAN MAATHADAKKAI
வெள்ளன் அலேனை விடுதி கண்டாய் வியன் மாத்தடக்கைப்

உடைய தூய்மையற்றவானகிய என்னை விட்டுவிடுவயோ மிகப்பெரிய துதிக்கையில்  

I have only false approach I am not clear person would you avoided me. The big hand of elephant

POLLAL NAL VEZHATTHU VIRIYAAI PULAN NIN KAN PODHAL OTTAA
பொள்ளல் நல் வேழத்து விரியாய் புலன் நின் கண் போதல் ஒட்டா 

துளையை உடைய நல்ல யானையினது தோலைஉடையாக உடையவன் என்னுடைய புலன்கள் நின்னிடம் சேர ஓட்டாமல்

You have worn the skin of elephant which is upper dress formto your body, the elephant nose has big holes. My five sense organs are going away from you I won’t be to go nearby to you

 MELLANAVEEA MOIKKUM NEIKKUDAM THANNAI ERUMBU ENAVAE
மெள்ளனவே மொய்க்கும் நெய்க்குடம் தன்னை எறும்பு எனவே.128

நெய்க் குடத்தை எறும்புகள் மொய்ப்பது போல மொய்த்து எனைத் தடை மொய்க்கின்றன என்னை ஐந்து புலன்கள் மொய்கின்றன  

The ants covered the ghee pot just like my senses covered me and put impediment to me. The five senses covered me so I can’t think over you

ERUMBIDAI NANGKOOZH ENAPULANAAL ARIPUNDU ALANDHA
எறும்பிடை நாங்கூழ் எனப்புலனால் அரிப்புண்டு அலந்த

எறும்பிடையில் நடுவில் அகப்பட்ட மண் புழு போல ஐந்து புலன்களால் அரிக்கப்பட்டு வருந்திய  

The earthworm surrounded by ants and licks it and eats it just like I am surrounded by five sense organs and it destroys my mind, soul and body. I am unable to get rid of it because of MAYA. I am in distress because it slowly destroys me

VERUM THAMIYEEANAI VIDUDHI KANDAAI VEIYYA KOOTRU ODUNGA
வெறும் தமியேனை விடுதி கண்டாய் வெய்ய கூற்று ஒடுங்க

பயனற்ற தனியனாகிய என்னை விட்டு விடுவாயோ என்றவாறு கொடிய கூற்றுவன் ஒடுங்க  

I am useless and lonely will you drive me away (don’t let me allow to go). The rogue (EMAA) the destroyer of body constrained and himself was destroyed by god SIVA

YURUM KADIPOOTHU AVAIYEEA YUNARYU UTTRAVAR UMBAR UMBAR
உறும் கடிப்போது அவையே உணர்வு உற்றவர் உம்பர் உம்பர்

உருவனவாகிய மணமுள்ள தாமரை மலர் போன்ற திருவடிகளையே உணர்ந்த மெய் அடியார்கள் மிகமிக மேலான தாகப் பெரும் சாயுச்சிய பதவியை  

The true devotees will praise the fragrant lotus feet, they don’t want DEALOGA positions

PERUM PADHAMEEA ADIYAAR PEYARAADHA PERUMAIYANAE
பெறும் பதமே அடியார் பெயராத பெருமையனே. 129 

அவர்கள் மீதான வண்ணம் அருளும் பெருமை உடையவனே

The only want is your heaven and your feet the devotees want no other position (you only give us nonreturnable life of heaven), you have such a type of glory (giving heavenly life)

26 PERUNEER ARA SIRUMEEN THUVANDU AANGU NINAI PIRINDHA
பெருநீர் அறச் சிறுமீன் துவண்டு ஆங்கு நினைப் பிரிந்த 

பெரிய வெள்ளம் வற்றச் சிறுமீன் துவண்டு வருந்தியது போன்று அங்கே நின்னைப் பிரிந்தமையால்

The big sea of water dried down and the small fish in it got distress because of no water so it died. I am in such a pitiable situation because I left you

VERUNEER MAIYAEENAI VIDUDHI KANDAAI VIYAN GANGAI PONGI
வெருநீர் மையேனை விடுதி கண்டாய் வியன் கங்கை பொங்கி

அஞ்சுகின்ற தன்மையனாகிய என்னை விடுவாயோ பெரிய கங்கையும் பொங்கி வருகின்ற  

I have a fearsome behavior so don’t leave me alone please bless me. The big GANGES water is gushing up to the prime level of river banks

VARUMNEER MADUYUL MALAISIRU THOONI VADIVIN VELLAI
வரும்நீர் மடுவுள் மலைச்சிறு தோணி வடிவின் வெள்ளைக்

நீரை உடைய மடுவில் கரையோடு பெருகி வருகின்ற சிறிய தோணி வடிவான வெள்ளை  

In the river bank the water is so depth, a small size of white boat

KURUNEER MADHIPOTHIYUM SADAI VAANA KOZHU MANIYAE
குருநீர் மதிபொதியும் சடை வானக் கொழு மணியே. 130

குளிர்ந்த மதியும் முடிந்துள்ள சடையை உடைய ஞானா காயத்து விளங்கும் ஞான சூரியனே  

The cool moon and the tied pig tail, you are in the space in the form of GAANA (SUN)

27 KOZHUMANIYEEAR NAGAI YAARKONGAI KUNDRIDAI SENDRU KUNDRI
கொழுமணியேர் நகை யார்கொங்கைக் குன்றிடைச் சென்றுகுன்றி 

முதிர்ந்த முத்துக்களை ஒத்த பற்களை உடைய பெண்களின் மலைபோலும் கொங்கை களிற் சென்று இடறிவிழும் அடியேனை 

The fully ripe pearls just like the truth of girls, the bust of the girls are just like hill and  I am fallen down on it inadvertently

VIZHUMADI YEENAI VIDUDHI KANDAAI MEIM MUZHUDHUM GAMPITHU
விழுமடி யேனை விடுதிகண்டாய் மெய்ம் முழுதுங்கம்பித்து 

தடுமாறி விழும் அடியேனை விட்டு விடுவாயோ உடல் முழுவதும் நடுங்கி ஆனந்தா தீதத்தால்

I am fallen down in it will you leave me without saving, my body is trembling in the uppermost form of happiness

AZHUMADI YAARIDAI YARTHUVAI THAATKONDA ARULI ENNAI
அழுமடி யாரிடை யார்த்துவைத் தாட்கொண் டருளியென்னைக்

அழுகின்ற அடியார் நடுவே கட்டி வைத்து ஆளாக ஏற்று அருளி என்னை  

You have tied me with the weeping true disciples you have considered me and accepted me as a person

KAZHUMANI YA EEA INNUNG KAATUKANDAAI NIN PULANKAZHALAE
கழுமணி யேயின்னுங் காட்டுகண்டாய் நின் புலன்கழலே. 131 

என் மாசுக்களைக் கழுவுகின்ற மாணிக்கமே இன்னும் நின் ஞான மேலான திருவடிகளைக் காட்டுவாயாக என்றவாறு
you clean my filth from of this body you are diamond and turned me a radiant one and still in you is, the GANA form please show me your feet

In this poem I am in and around the lust filled girls but you retirved me from that filthy place and put me in the good people of your disciple in and around me so as to save from this MAAYA world

28 PULANGAL THIGAIPIKA YAANUN THIGAITTHINGOR POINNERIKAE
புலன்கள் திகைப்பிக்க யானுந் திகைத்திங்கொர் பொய்ந்நெறிக்கே

ஐந்து புலன்கள் மயங்க யானும் மயங்கி இங்கு ஓர் பொய்யான தீ நெறியில்  

My five senses put me in the mesmerism form and myself I am mesmerized. In this MAYA world I may go into bad path which is false one

VILANGU GINDRAEEANAI VIDUDHI KANDAAI VINNUM MANNUMELLAAI
விலங்குகின் றேனை விடுதிகண்டாய் விண்ணும் மண்ணுமெல்லாய் 

விலகிக் செல்ல இருகின்ற என்னை விட்டு விடுவாயோ என்றவாறு விண்ணுலகமும் மண்ணுலகமும் எல்லாம்

I am going away from the right path will you leave me alone to go in the wrong path, all the worlds from this land to upper land

KALANGU MUNNEER NANJAMUDHU SEI THAAIKU KARUNAA KARANAE
கலங்குமுந் நீர்நஞ் சமுதுசெய் தாய்க் கருணாகரனே

கலக்கம் அடைய பாற்கடலில் இருந்து எழுந்த ஆலகால விசத்தைத் திரு அமுது செய்தாய்  

I am in the state of confusion, in the PAARKADAL (sea) coming up the poison to kill this world you take it and consume it as food. You are the upper most benefit doer to this world

THULANGU GINDRAEEAN ADIYAENYUDAIYAAYEN THOZHU KULAMAE
துலங்குகின்றேனடி யேனுடையாயென் தொழுகுலமே. 132

அடியேன் நிலை கலங்குகின்றேன் என்னை உடைமையாக உடையவனே என் குல தெய்வமே  I am shattering from my position (my eyes are shedding water) you are my possessor of possessor’s, my family god you are

KULANM KALAI THAAIKALAI THAAI ENNAI KUTRAKOTRA SILAIYAAM
குலங்களைந் தாய்களைந் தாய்என்னைக் குற்றங்கொற் றச்சிலையாம்

நீ என்னுடைய குலப் பெருமையை நீக்கினால் எண்ணக் குற்றங்களில் இருந்து கலைத்தாய் அவ்வண்ணம் உபகரித்த மேருமலையாகிய வெற்றி பொருந்திய வில்லை  

You have removed me from my family dignity you have removed me from my sins. The meru hillock once does wrong you have converted it into bow

VILANGAL ENTHAAI VIDUDHI KANDAAI PONNIN MINNU KONDRAI
விலங்கலெந் தாய்விட் டிடுதிகண்டாய்பொன்னின் மின்னுகொன்றை

ஏந்திய என் தந்தையே என்னை விட்டு விடுவாயோ என்றவாறு  

You have taken the bow in your hand, will you allow me to go in the wrong way. The flower (KONRAI) glittering just like gold

ALANGALALANTH THAAMARAI MAENIYIPPA OPPILAA DHAVANAE
அலங்கலந் தாமரை மேனியப் பாவொப்பி லாதவனே 

பொன்னைப் போல மின்னுகின்ற கொன்றைமலர் மாலையையும் அழகிய தாமரை மலர்போன்ற மணியையும் உடைய அப்பா ஒப்பற்றவனே

You have garland and a lotus color body your appearance is just like a flower, you are my father. You are unique you have no comparison

MALANGAL EAITHAAL SULAVAN  THAYIRI PORUMATTHU YURAVAE
மலங்களைத் தாற்சுழல் வன்தயிரிற்பொரு மத்துறவே. 133

மலங்கள் ஐந்தால் சுழல்வன் தயிரில் சுழல்கின்ற மத்தைப்போல  

The five impurities put me in trouble place the five impurities are ego, bad deeds, MAYAA. This body and THERATHYEE it is with our mind and activates our body

(ANAVAM, KANMAM, MAYAA, MAYEYEAM and THERATHYEE). The                

                Curd is broken by a small instrument called MATTHU it goes round and round to break the curd and then emanates butter and ghee from it

30 MATTHU YRU THAN THAYIRI PULAN THEEKADHU VAKKALANGI

மத்துறு தண்தயி ரிற்புலன் தீக்கது வக்கலங்கி

மத்தினால் கடையப் பெருகின்ற குளிர்மையான தயிரைப்போல ஐந்து புலன்களாகிய தீயும் பற்றக் கலங்கி

My five senses are in a linear form just like curd is broken by instrument MATTHU I am swayed round and round by my MAYAA. My five senses are caught by fire so my mind melts

VITTHU YRU VAENAI VIDUDHI KANDAAI VENDALAI MILAICHI
வித்துரு வேனை விடுதிகண்டாய் வெண்டலைமிலைச்சிக்

பிறவிக்கு வித்தாக உறும் என்னை விடுவாயோ என்றவாறு வெண்மையான தழைகளையும் சூடி

தாருக   வனத்து முனிவர்கள் செய்த கொடிய யாகத்தில் இருந்து உண்டான வெண்மையான தலை ஒன்று இறைவனைக் கொல்ல வந்த பொழுது, அதனைத் தன் திருக்கரத்தால் பிடித்துச் சடைக்காட்டில் வைத்தார் என்பது வரலாறு. பாம்பின் விஷம் பாம்பை ஒன்றும் செய்யாது. அதுபோல வேதங்களைப் படைத்தவனை அந்த வேத மந்திரங்கள் பூஜிக்குமே தவிரச் சோதிக்காது.

            மிலைச்சுதல் – தலையில் சூடுதல்.

இறைவனிடம் பகைமையும் அதனால் தோன்றும் தீமையும் சேராது. மாறாக அன்புடைமையும் அதனால் விளையும் அடிமையுமே அணுகும்.

It is the seed of repeated birth will you allow me to leave in this repeated trifles. You have adorned with white skull GARLAND

KOTHU YRU POOTHU MILAINDHU KUDARNEDU MAALAISUTTRI
கொத்துறு போது மிலைந்து குடர்நெடு மாலைசுற்றித்

கொத்தாகிய பூக்களை அணிந்து குடராகிய மாலைகளையும் கழுத்தில் சுற்றி  

சிவபெருமான் சரபாவதாரம் எடுத்து நரசிங்கத்தின் வீறு அகற்றிய காலத்து, அந்த நரசிங்கத்தின் குடலை மாலையாக அணிந்தார். மேலும் பிரம்மனுடைய எலும்பு முதலியவற்றை மாலையாக அணிந்து உள்ளதைக் குறிக்கின்றது.

You have adorned with cluster of flowers, you have put garland in your neck and around

THATTHU YRU NEERUDAN AARA SENJAANDHANI CHACHAIYANAE
தத்துறு நீறுட னாரச் செஞ்சாந்தணி சச்சையனே. 134 

திருமேனி முழுவதும் பரவிய திருநீற்றுடன் செஞ்சந்தனக் கலவையையும் அணிந்த மெய்ப்பொருளாக உள்ளவனே 

The sacred ashes are pasted in your full body, you have pasted with sandal powder you are a real person (true god) in this world

VENDALAI MELAICHIE

          Once in THARUKAVANAM (thick forest) saints got ego that their wives are virgin pure and sincere and other girls in this world are not in pure form and they got everything from the fire by chanting VEDAS so they did not prayed god SIVA.

          God wanted them to realize the truths that everywhere in every sect ladies are sincere to their husband’s. To prove it he went naked into the houses of those above saint’s houses to (beg for food). The ladies on seeing him they fell love on him.

          On seeing it the saints got angry and chanted MANTRAS and VEDAS before the fire (YAGA KUNDAM). In that fire a white skull appeared and ordered to go and kill the lord SIVA. It went near him and the lord SIVA caught it in one hand and put it in the hair as an ornament. On seeing it they got angry and sent one after another to kill lord SIVA. First snake then stage deer and a big elephant and then tiger and lion. He took all of them as his ornaments.

          Those who chanted VEDAS and its verses didn’t harm the creator they are only submissive to him.

KUDAARNEDU MAALAI SUTRI

          Once lord VISHNU taken the AVATHAAR of NARASIIMA AVATHAAR and killed a king. His ferocity (angry) not subdued, so god sent LAKSHMI before him to tame him. He is not been tamed by the lordess LAKSHMI.

          The SIVA himself took a form of SARABHA AVATHARAM (a feminist form of appearance and sat in a place). On seeing it the NARASIIMA sat before him and took penance form. His anger cooled down.
 31 CHATCHAIYANAE MIKKA THANPUNAL VINKAAL NILAMNERUPPAM

சச்சையனே மிக்க தண்புனல் விண்கால் நிலம்நெருப்பாம்

மெய்ப்பொருளே மிகுந்ததும் குளிர்ந்தும் ஆகிய நீர் ஆகாயம் காற்று பூமி தீ ஆகிய ஐந்து பூதங்களாலும்  

உறையூரில் இறைவன் பஞ்சவர்ணேசர் என்ற பெயருடன் விளங்குதல் காண்க. அன்றியும் ஈசானாதி ஐந்து முகங்களும் ஐந்து நிறம் உடையன என்பது சிவ ஆகமத்துச் சதாசிவ மூர்த்தியான சுலோகம்.

                                      பஞ்சவர்ணேஸ்வரர்:

          சுத்தவித்தை  ஈச்சுரம்   சதாக்கியம்  சக்தி    சிவம்

          படிகம்;                  பொன்   கருமை    செம்மை  வெண்மை

என்ற சுத்த தத்துவத்தில் இறைவன் விளங்குவதால் ஐவகை வடிவங்கள் கூறப்படுதல் நோக்கி நிறம் கூறப்பட்டது.

          உலகில் எந்த மூலையில் எந்த வகையான இறை பூஜைகள் செய்யப்படினும் இறுதியில் உறையூரில் (இறைவன் உறையும் இடம்) வந்து சேரும் என்பது ஐதீகம்.  எனவே இங்கு வழிபட்டால் – உலகில் உள்ள அனைத்து ஆலயங்களிலும் வழிபட்டதற்குச் சமம்.

          சச்சையன் – சர்ச்சையன், சர்ச்சை – ஆராய்ச்சி.

You are the real god the water is in cool as well as hot form. You are in five BUDAHAS (water, space, wind, land and fire)

VITCHAIYANAE VITIDUDHI KANDAAI VELIYAAI KARIYAAI
விச்சையனே விட்டிடுதிகண்டாய் வெளியாய் கரியாய்

விளங்கும் விதையை உடையவனே கைவிடுவாயோ என்றவாறு வெண்மை கருமை  

You have all the five magic form (you help me and also destroy me) will you leave me alone, you are in white and black form

PACHAIYANAE SEIYA MENIYANAE YON PADA ARAVA
பச்சையனே செய்ய மேனியனே யொண்பட அரவக்

பச்சை செம்மை ஆகிய நிறங்களைப் பெற்ற திருமேனியை உடையவனே ஒளி பொருந்திய படத்தை உடைய பாம்பாகிய இடுப்பு  

You have green and red color body. The ferocious picture of snake in his body

KATCHAIYANAE KADANDHAAI THADAM THAALA ADAL KARIYAE
கச்சையனே கடந்தாய்தடந்தாள அடற்கரியே. 135 

அரைப்பட்டிகை உடையவனே பெரிய கால்களை உடையவனே கொல்லும் தன்மை வாய்ந்த யானையை வென்றவனே

You have tied as a belt this snake in your body you have long feet. The killer ferocious elephant you have killed and conquered it

ADALKARI POOL EIMPULANGALUKU ANJI AZHINDHA ENNAI
அடற்கரி போல்ஐம்புலன்களுக்கஞ்சி அழிந்த என்னை 

வலிமையோடு கூடிய யானைகளைப் போல வருந்துக்கின்ற ஐந்து புலன்களுக்குள் அஞ்சி நிலை அழித்து என்னை

The mighty power of elephant just like my five senses is powerful enough to control me and face me in the wrong way. It destroyed my status and fearing me

VIDARKU ARIYAAI VITIDUDHI KANDAAI VIZHU THONDAR KALLAAL
விடற்கரியாய் விட்டிடுதி கண்டாய் விழுத்தொண்டர்க்கல்லால்

விடுதற்கு அரியவனே நீ என்னை விட்டு விடுவாய் என்றவாறு சிறந்த அடியார்க்கு அல்லாமல் பிறர்க்கு  

We can’t be sacrificed will you allow me to leave you only to your best disciple alone not by others

THODARKU ARIYAAI SUDAR MAMANIYAE KADU THEECHUZHALAK
தொடற்கரியாய் சுடர் மாமணியே கடு தீச்சுழலக் 

தீண்டுதற்கு அரியவனே ஒளிவிடுகின்ற பெரிய மாணிக்கமே சுடுகின்ற தீ சுழலும் படி

You can’t be touched (except by true devotees) you are a big diamond radiant emanating from of it and the fire which surrounds me

KADAK KARI THAA EZHU NANJA AMUDHU AAKUM KARAI KANDANAE
கடற்கரி தாயெழு நஞ்சமு தாக்குங் கறைக்கண்டனே. 136

கடல் முழுவதும் கருப்பாய் எழுகின்ற நஞ்சை உணவு ஆக்கிய நீல கண்டத்தை உடையவனே

In the whole sea poison is spread in black form and then that the whole sea you turn it as a food (AMUTHAM). I have seen the green neck god “NEELAKANDAN”

33 KANDATHU SEITHU KARUNAI MATTU PARUKI KALITHU
கண்டது செய்து கருணைமட்டுப்பரு கிக்களித்து

நினது கருணையாகிய தேனைப்பருகிக் களித்து  

I have consumed and satisfied by drinking your blessing honey and enjoyed it

MINDU KINDREEANAI VIDUDHI KANDAAI NIN VIRAI MALARTHHAL
மிண்டுகின்றேனை விடுதிகண்டாய் நின் விரைமலர்த்தாள் 

மனத்தில் தோன்றியவற்றை எல்லாம் செய்து செருக்கித் திரிகின்ற என்னை விட்டுவிடுவயோ மணம் மிக்க தாமரை மலர் பாதம்

I am doing whatever my mind wanted to do so I got ego will you allow me to go out. The lotus feet which emanates fragrance?

PANDU THANDAAR POL PANITHU PANI SEIYA KOOVITHU ENNAI
பண்டுதந்தாற்போற் பணித்துப் பணிசெயக் கூவித்தென்னைக் 

மணம் மிக்க தாமரை மலர் போன்ற திருவடிகளை முன்னே அளித்தாற்போல இன்னும் அளித்துத் தொண்டு செய்யக் கூவி அழைப்பித்து என்னை

Once you have showed me your lotus feet as teacher now once again please show me your golden feet in the form of GURU. You call me by name and allow me to do service to you

KONDAE EN THAAIGALAI YAAI KALAI YAAYA KUDHUKUDHUPPAE
கொண்டெனெந் தாய்களை யாய் களையாய குதுகுதுப்பே. 137 

என்னை அடிமையாக ஏற்றுக்கொண்டு என் ஞான வளர்ச்சிக்கு இடையூரான ஆசைகளைக் களைவாயாக என்றவாறு மனம் ஒருநிலைப் படாமல் அலைவதை நீக்கி

You take me as your slave and remove those impediments which lead to realize you in GNANA path. My mind is in wandering form please remove it and get concentration in your feet

34 KUDHU KUDHUPU INDRI KURIPEEAE SEITHU NIN KURIPIL

குதுகுதுப்பின்றி றென்குறிப்பேசெய்து நின்குறிப்பில்

தேவரீர் தங்களின் திரு உள்ளக் குறிப்பின் படி ஒழுகுவதில் விருப்பம் இன்றி என் மனம் போன போக்கில் நின்று விரைகின்ற என்னை  

‘O’ my lord your face and eyes guide me to go into particular direction but I won’t like up to it. My mind wandering and go wherever it wants I am in that situation

VIDHU VIDHU PAEENAI VIDUDHI KANDAAI VIRAI YARNDHU INIYA
விதுவிதுப் பேனை விடுதிகண்டாய்விரை யார்ந்தினிய 

விரைகின்ற என்னை விடுவாயோ மனம் நிறைந்து இனிமை பொருந்திய பூக்களோடு கூட

I am running away from you will you allow me to leave you. In addition to the fragrance flowers with it

MADHU MADHU PONDRA ENNAI VAZHAI PAZHATHIN MANAM KANI VITHU
மதுமதுப் போன்றென்னை வாழைப்பழத்தின் மனங்கனிவித்து

தேனைப் போன்று வாழைப் பழத்தைப் போன்று மனம் கனியச் செய்து  

Like honey and banana my mind is put into the ripe form

ETHIR VATHU EPPOOTHU PAYILVI KAYILAI PARAMPARANAE
எதிர்வதெப் போது பயில்வி கயிலைப் பரம்பரனே. 138 

எதிர் வந்து காட்சி அளிப்பது எப்போது என்று பயிற்றுவிப்பாயாக கயிலை வாசனே

You come before me and show your face to me when it will happen please teach me to attain your golden place. From time immemorial you have your abode at KAILAAYAM


PARAMPARANAE NIN PAZHA ADIYAA RODUM ENPADIRU
பரம்பரனே நின்பழஅடி யாரொடும் என்படிறு

பரம்பரனே உன் பழமை வாய்ந்த அடியார்களின் மெய் அன்புடன் கூடிய தூய ஒழுக்கத்தோடு என் பொய் ஒழுக்கத்தையும்  

You are the prime god your old devotees are in real love with you and of good character, but I have fake character

VIRUMPARANAE VITIDUDHI KANDAAI MEN MUYALKARAIYIN
விரும்பரனே விட்டிடுதி கண்டாய்மென் முயற்கறையின் 

விரும்புகின்ற அரனே விடுவாயோ என்றவாறு முயலாகிய கரையை உடைய சந்திரன்

You are liked by me will you leave me. The moon has a black spot in it, it looks like a rabbit

ARUMBARA NEERVAI THANITHAAI PIRAVIYAI VAAYARAVAM
அரும்பர நேர்வைத் தணிந்தாய் பிறவியை வாயரவம் 

மெல்லிய அரும்பு போன்ற பிறையைப் பாம்புக்கு நேராக வைத்துச் சடையில் அணிந்தாய் ஐந்து தலைகளை உடைய பிறவியாகிய பாம்பு

A small progressing moon is put in your head against the snake in your body. The birth of the snake which has five heads

PORUM PERUMAAN VINAIYEEAN MANAM ANJI PODHUM PURAVAE
பொரும்பெரு மான்வினை யேன்மனம் அஞ்சிப் பொதும்புறவே. 139

இருவினைப்பட்ட அடியேன் மனம் அஞ்சிப் பொந்தில் புகுந்த வண்ணம் வந்து தாக்கும்  

My mind is in dilemma in which path shall I go in right or wrong way. I am in fearsome state so I went into the hole to save me from the MAAYA power

36 PODHUM PURU THEE POL PUGAI THERIYAP PULAN THEEKATHUVA

பொதும்புறு தீப்போற் புகைந்தெரியப்புலன் தீக்கதுவ

மரப் பொந்தில் பற்றிய தீயைப் போல் உள்கனன்று புகழ்ந்து எரிகின்ற ஐம்புலன்களாகிய தீ பற்ற அதனால்  

Fire in the hole of tree just like, my mind is firing and from that firing my five senses are caught in the fire

VEDHUM PURU VEENAI VIDUDHI KANDAAI VIRAI YAAR NARAVAM
வெதும்புறுவேனை விடுதி கண்டாய் விரை யார் நறவம்

வெதும்புகின்ற என்னை விடுவாயோ என்றவாறு மனம் பொருந்திய தேன்  

I am boiling inside will you allow me to sense the fragrant honey

THADHUMBUM MANDHAARATHIL THAARAM PAYINDRU MANDHAM MURAL VANDU
ததும்புமந் தாரத்தில் தாரம் பயின்றுமந் தம்முரல்வண்டு 

ததும்புகின்ற மந்தார மலரின் எடுத்த இசையைப் பாடியும் பண்பட்ட இசையைப் பயிலும் வண்டுகள்

In the MANDHAARA flower the bees are singing. Their singing is in the forceful form (by the bees)

ADHUMBUM KOZHUNDHEEAN AVIRSADAI VAANATHU ADAL ARASAE
அதும்புங் கொழுந்தேன் அவிர்சடை வானத் தடலரைசே. 140

அழுந்துதற்குக் காரணமாகிய செழித்த தேன் விளங்குகின்ற சடையை உடைய ஞானா காயத்து விளங்கும் வலிமைமிக்க வேந்தர்வேந்தே  

I am submerging in the honey, the flower are adorned with pig tail of lord SIVA. In the GNANA space you are the god’s god, you are the mightiest

37 ARAISAE ARIYA SIRIYEN PIZHAIKU ANJILEN ILLAALAAL

அரைசே அறியாச் சிறியேன் பிழைக்கஞ்ச லென்னினல்லால் 

அரசே செய்வது அறியச் சிறுமையேன் ஆகிய நான் செய்த பிழைக்காக புறக்கணியாது அஞ்சாதே என்று நீ கூறினால் அன்றி வேறு கதி இல்லையாம்

My dear king I am a small fellow I have done so many mistakes but you should not get away from me. You must say don’t fear at all there is no other go to me

VIRAI SEER MUDIYAAI VIDUDHI KANDAAI VENNAIKAI KARUNGAN
விரைசேர் முடியாய் விடுதிகண்டாய் வெண் ணகைக்கருங்கண் 

ஆதலால் அரசே மணம் பொருந்திய சடையை உடையவனே வெண்மையாகிய பற்களையும் கரிய கண்ணாகிய

You have fragrance emanating hair you have white teeth and black eyes

THIRAISEER MADANDHAI MANANTHA THIRU POR PADHAPUYANGA
திரைசேர் மடந்தை மணந்த திருப்பொற் பதப்புயங்கா

கடலையும் பொருந்திய உமாதேவியாரைக் கூடிய பொன்னிறமான திருவடிகளை உடைய பாம்பை அணிந்தவனே  

You have married UMADEVI who is your wife she is like the color of sea. You have golden color feet and adorned by snakes in your body

VARAI SERNDHU ADARNDHU ENNA VALVINAI THAAN VANDHU ADARVANAVAE
வரைசேர்ந் தடர்ந்தென்ன வல்வினை தான் வந் தடர்வனவே. 141

மலைகள் பல ஒடுங்கி கூடி வந்து நெருங்கினாற் போல என் வல்வினைகள் பலவும் ஒன்று சேர்ந்து வந்து நெருக்குகின்றன  

So many hills have come and constrained me (stifle me), it is my bad deeds variety of bad things have come and stifle me

38 ADAR PULANAAL NIN PIRINDHU ANJI ANJUSOL NALLARVAA AVER DHAM
அடர்புலனால் நிற் பிரிந்தஞ்சி அஞ்சொல் நல்லாரவர்தம்

நெருங்கி வருந்துகின்ற புலன்களால் நின்னைப் பிரிந்து புலன்களுக்குப் பயந்து அழகிய சொல்லினை உடைய பெண்களின் குழைந்தபோலும் உறுப்பினை

If five senses stifled me I get away from you because of fear of five senses

VIDARVIDA LEEANAI VIDUDHI KANDAAI VIRINDHAE ERIYUM

விடர்விட லேனை விடுதிகண்டாய் விரிந் தேயெரியுஞ் 

விடாது பற்றிக் கிடக்கும் அடியேனை விட்டுவிடுவையோ என்றவாறு  எங்கும் விரிந்து எரிகின்ற தீப்பிழம்பை ஒத்தவனே

I like the women and permanently under their lust feelings will you drive away from you my lord. Everywhere you are like burning fire

SUDARANAI YAAI SUDU KAATARASE THOZHUM PARKAMUDHAE
சுடரனை யாய் சுடு காட்டரசே தொழும் பர்க்கமுதே

எரிகின்ற சுடுகாட்டை இடமாக உடையவனே அடியார்களுக்கு அமுதம் போல் மிக இனிமை ஆனவனே  

You have a place in burial ground where fire is always engulfing dead bodies you are just like AMUTHAM to the disciples

THODAR VARI YAAM THAMIYEEN THANI NEEKUM THANITTHUNAIYAE
தொடர்வரி யாம் தமியேன் தனி நீக்குந் தனித்துணையே. 142

தொடர்ந்து பற்றுதற்கு அரியவனே தனித்த அடியேன் தனிமையைப் போக்கும் ஒப்பற்ற துணையே

I am unable to continuously hold you I am separate and lonely my loneliness can be removed. You have removed my loneliness you are always with me
39 THANITHUNAI NEE NIRKA YAAN THARUKKI THALAIYAAL NADANDHA
தனித்துணை நீநிற்க யான் தருக்கித்தலை யால் நடந்த 

ஒப்பற்ற துணையாக நீ இருக்க நான் உன் துணையைக் கொண்டு ஈடேற மாட்டேன் செருக்கித் தலையாய் நடந்த

You are wonderful support to me but I will not get through from this worldly bondage. Because of ego I want to establish my supremacy to other by my hay way activities

VINAITTHUNAI YAEENAI VIDUDHI KANDAAI VINAI YAEEN YUDAIYA
வினைத்துணை யேனை விடுதிகண்டாய் வினை யேனுடைய 

வினைத் துணையாக உடைய என்னை விடுவாயோ தீ வினையாகிய என் உள்ளத்திற்குத் துணையானவனே

I am with bad deeds will you leave me. My mind is always in bad deeds but you are guiding me to right place

MANATTHUNAIYAE EN THAN VAZHU MUDHALAEE ENA KEIPIL VEIPPAEE
மனத்துணை யேஎன்தன் வாழ்முதலே எனக் கெய்ப்பில்வைப்பே

என் நல்வாழ்விற்கு கிடைத்த முதல் பொருளே எனக்கு இளைத்த காலத்தில் பயன்படும் சேமிப்பான செல்வமே  

You are the prime person to my best life. In my old age you are just like a fixed deposit to help me at distress

THINAITHUNAI YAAENUM PORAEEN THUYARAAKAIYIN THIN VALAIYAEE
தினைத்துணை யேனும் பொறேன் துயராக்கையின் திண்வலையே. 143

உடலாகிய திண்ணிய வலையில்பட்டு எய்தும் துன்பத்தை சிறிதும் பொறுக்கலாற்றேன் என்றவாறு  

I am got into the miserable form of life I am unable to bear the pain of life. The bond of life miseries I am unable to bear it
VALAITHALAI MAANANNA NOKKIYAR NOKKIN VALAIYIL PATTU

வலைத்தலை மானன்ன நோக்கியர் நோக்கின் வலையிற்பட்டு

வலையில் அகப்பட்ட மானின் கண் போன்ற கண்களை உடைய பெண்களின் பார்வையை நோக்கின் வலையில் பட்டு  

The stage which is caught by the web I will see miserable, so like I have surrendered under eye sight of ladies. I am caught by the web of ladies sight

MILAITTHU ALAINDHAEENAI VIDUDHI KANDAAI VEN MADHIYIN OTTRAI
மிலைத்தலைந் தேனை விடுதிகண்டாய் வெண்மதியின் ஒற்றைக்

மயங்கித் திரிந்த என்னை விட்டுவிடுவாயோ என்றவாறு வெண்மதியாகிய சந்திரனின் ஓடு  

I am under the control of ladies and fainted will you allow me to leave alone, you have adorned the rising moon in your head

KALAITHALAI YAAI KARUNAA   KARANAEE KAYILAAYA MENNUM
கலைத்தலை யாய் கருணாகரனே கயிலாய மென்னும்

கலைப் பிறையை தலையின் கண் அணிந்தவனே கருணைக்கு இருப்பிடம் ஆனவனே கயிலாயம் என்னும் மலையின் கண் உள்ளவனே  

தங்களின் விருப்பத்திற்கு இணங்கத் தக்கனுக்குப் பிறந்த இருபத்தேழு பேரையும் சந்திரன் மணந்து கொண்டான். அவர்களுள் ரோகிணி மீது மட்டும் காதல் அதிகம் ஏற்பட்டு இருந்தது.

            ஏனைய மகளிர் தம்தந்தையிடம் முறையிட்டனர். தக்கன் சொல்லியும் சந்திரன் (திங்கள்) திருந்தவில்லை. எனவே உன் கலைகள் யாவும் குறைந்து ஒழிக எனத் தக்கன் சபித்தான். அதனால் அவன் கலைகள் குறைந்தன.

            ஒற்றைக் கலையுடன் ஒளிகுன்றிச் சிவபெருமானிடம் சென்று சந்திரன் முறையிட்டான்.

            சிவபெருமான் அஞ்சற்க எனக் கூறித்தன் தலைமீது எடுத்து அணிந்தார். கலை நாள் தோறும் வளரவும் குறைவும் ஆகுக எனச் சாபவிடை தந்தார். சந்திரன் கலைகள் தினந்தோறும் வளரப் பெற்று வெள்ஒளி பெற்று விளங்கினான் என்பது வரலாறு.  யார் இறைவன் அடி அடைந்தாலும் அவரைத் தலைமேல் வைத்துக் காப்பவன் சிவபெருமான்.

ஆகரம் – இருப்பிடம் – கருணாகரன் கருணைக்கு இருப்பிடம் ஆனவன்.

கயிலாயம் – விளையாட்டிற்கு உரிய ;இடம் – அம்மையப்பரின் பஞ்ச கிருத்திய பரமானந்த திருவிளையாட்டிற்கு இடம் ஆவது.

You have taken the third day moon in your head you are benefit giver to others, you are sitting in the abode of KAILAAYAM

MALAITTHALAI VAAMALAI YAAL MANAVAALA EN VAZHMUDHALAEE
மலைத்தலை வாமலையாள் மணவாள என் வாழ்முதலே. 144

தலைவனே மலைஅரசன் மகளாகிய உமாதேவியை மணந்தவனே என் வாழ்கைக்கு மூல காரணம் ஆனவன்

You are my leader you have married UMADEVI whose father is the leader of mountain. You are the prime person in my life you are my seed capital
MUDHALAI SEVVAAISIYAR VEETKAI VENNEERI KADIPPA MOOZHGI

முதலைச் செவ் வாய்ச்சியர் வேட்கைவெந்நீரிற் கடிப் பமூழ்கி 

சிவந்த வாயினை உடைய பெண்களாகிய முதலை கடிக்க ஆசையாகிய கொடிய நீரில் முழ்கி

The red mouth ladies bit me I am submerged in the water of ladies

VIDHALAI SEI VEENAI VIDUDHI KANDAAI VIDA KOON MIDAINDHA
விதலைச் செய்வேனை விடுதிகண்டாய் விடக் கூன்மிடைந்த

நான் தவறுகளைச் செய்கின்றேன் நீ என்னை விட்டு விலகிவிடுவையோ இந்த உடம்பில் உள்ள சதையானது துர்நாற்றம் வீசுகின்றது தயவுசெய்து அதை நீக்குவயாக

I am doing wrong will you leave me, the flesh is stinking please remove this pain

SITHALAI SEIKAAYAM POREEAN SIVANAEE MURAIYOO MURAIYOO
சிதலைச் செய்காயம் பொறேன் சிவனே முறையோ முறையோ 

விளைவிக்கின்ற இந்த உடலை பொறேன் இந்த உடலின் என்னை இருந்துதல் முறையாகுமோ சிவபெருமானே

Desolating this body is unbearable with this body I am still living is it right my dear SIVA tell me

THITHALAI SEI POONMULAI MANGAIPANGA EN SIVAKADHIYAEE
திதலைச் செய்பூண்முலை மங்கைபங்கா என்சிவகதியே. 145

தேமல் படர்ந்தனவும் பூண்களை அணிந்தனவுமாகிய முலைகளை உடைய உமாதேவியை இடதுபாகம் உடையவனே எனக்கு வீடு பேராக உள்ளவனே  

The UMADEVI is on your left part of body her breasts are in a skin decease (PASALAI) form because of the love on you. You are the giver of heaven to me
KADHI ADIYEERKUN KAZHAL THANDHU ARULAYUM OON KAZHIYAA

கதியடி யேற்குன் கழல்தந்தருளவும் ஊன்கழியா 

அடியேனுக்கு உன் திருவடிகளைக் கதியாகத் தந்து அருளவும் இவ் உடலை உள்ளவரை நீங்காத பிராரத்த கன்மத்தை உடைய

Please give your feet to stay I have no other place to stay, by possessing this body to how long until that time my bad deeds are following me

VIDHI ADIYAENAI VIDUTHI KANDAAI VEN THALAI MUZHAIYIL
விதியடி யேனை விடுதிகண்டாய் வெண்தலைமுழையிற்

அடியேனை விட்டு விடுவாயே என்றவாறு வெண்மை நிறமான காபால தலையில் இருக்கும்  

I am under the control of fat will you leave me alone, the white skull hole where the snake is living

PADHIYUDAI VAALARA PAARTHIRAI PAITHU SURUNGA ANJI
பதியுடை வாளரப் பார்த்திறை பைத்துச் சுருங்க அஞ்சி

ஒளி பொருந்திய பாம்பு அருகில் உள்ள பிறை மதியைப் பார்த்துச் சிறிது படம் எடுத்துச் சுருங்க அது கண்டு மதி அஞ்சி  

The fearsome snake always seeing the third day moon to eat, the snake raises it head on seeing it the moon fears

MADHI NEDU NEER KULITHOLI KUNJ SADAI MANNAVANAEE
மதிநெடு நீரிற் குளித்தொளிக் குஞ்சடை மன்னவனே. 146

கங்கையில் மூழ்கி மறையும் சடையை உடைய அரசனே  

The snake drowned in to the GANGA water and vanishes from the eyes of moon, the pig tail king I salute you

MANNAVANAEE ONDRU MATTRIYAA SIRIYEEAN MAGIZHCHI
மன்னவனே யொன்று மாற்றியாச்சிறியேன் மகிழ்ச்சி 

நிலைபேரானவனே நின்னோடு இரண்டறக் கலக்கும் நெறி ஒன்றும் அறியாத சிறியோன் ஆகிய எனக்கு ஆனந்த ஒலியாகக் திகழ்பவனே

You are only the permanent person in this world I am unable to know to mingle with you, the way of rule I don’t know I am small person but you show me your radiant form

MINNAVANEEA VITIDUDHI KANDAAI MIKKA VEDHA MEINOOL

மின்னவனே விட்டிடுதி கண்டாய் மிக்க வேதமெய்ந்நூல்

 நீங்கள் மின்னலைப் போன்று இருக்கின்றீர்கள் என்னைத் தனியாக விடுவிடுவிர்களோ நீங்கள் வேதங்கள் ஆகவும் சிவ ஆகமங்களாகவும் இருக்கின்றீர்கள்

You are just like a lightning will you leave me alone you have given VEDAS and SIVA AGAMAS

SONNAVANEE SOL KAZHINDHAVANEEAE KAZHIYAL THOZHUMBAR
சொன்னவனே சொற் கழிந்தவனே கழியாத் தொழும்பர் 

நீ வேதங்களைப் போதித்தாய் ஆனால் வேதங்களுக்கு அப்பால் பட்டு விளங்குகின்றாய் என்றும் நீங்காத மெய் அடியார்களுக்கு முன்னின்று அவர்களுக்கு

You have taught VEDAS but you are beyond the VEDAS words. Those who don’t leave your fold the true devotees you stand before them

MUNNAVANEEA PINNUM AANAVANAEEYIM MUZHUDHAIYUMAE
முன்னவனே பின்னும் ஆனவனேயிம் முழுதையுமே. 147 

இடர் புகாமல் காப்பவனே பின் நிற்பவனே எல்லாரும் ஆனவனே நிலைபேறானவனே

You guarded them from ills you stand behind them you one and all form of life in this world, all are transit nary (changing) you are only permanent
MUZHUDHAYIL VEL KANNIYAR ENNUM MOORI THAZHAL MUZHUDHUM
முழுதயில் வேற்கண்ணியரென்னும் மூரித் தழல்முழுதும்

எம்பிரானே கூரிய வேலை முழுதும் ஒத்த கண்களை உடைய மகளிர் என்னும் வலிய நெருப்பில் முழுதும் என்னை  

My lord the ladies have sharp arrow like eyes, you have sacrificed me in the fire

VIZHUTHANAI YEENAI VIDUDHI KANDAAI NIN VERI MALARTHAAL
விழுதனை யேனை விடுதிகண்டாய் நின்வெறி மலர்த்தாள்

நெய்போல நெருப்பில் விட் டுவிடுவையோ  உனது மணம் வீசும் மலர்போலும் திருவடியைத்  

Just like ghee will you allow me in the fire to burn, your flowery feet which emanates fragrance

THOZHUDHU SELVAAN NAL THOZHUM PARI KUTIDU SOTHAM EMBIRAN
தொழுதுசெல்வான்நல்தொழும்பரிற் கூட்டிடு சோத்தெம்பிரான்

தொழுது செல்கின்ற சிதாகாசம் பேரொளியை அடைந்த முந்தைய அடியார்களோடு என்னையும் ஒருவனாகக் கூட்டுவாயாக வணக்கம் என் பிரானே  

Those who are before you pray you, you have given a place in the      heaven place I salute you, you may also take me as a disciple and allow me to go with your farmer (old) disciple

PAZHUDHU SEIVAENAI VIDEEL YUDAIYAAI YUNNAI PAADUVANAEE
பழுதுசெய்வேனை விடேலுடையாய் உண்னைப் பாடுவனே. 148

குற்றமே செய்யும் என்னை விடாதே ஏற்றுக்கொள் உன்னையே பாடுவேன் 

I am always doing sin but take me in your fold, I will always sing your features
45 PAADITTRILEN PANIYEN MANI NEE OLI THAAIKU PACCHUN
பாடிற்றிலேன் பணியேன் மணிநீயொளித் தாய்க்குப்பச்சூன்

உன்னைப் பாடிலேன் பணியேன் மாணிக்கமணியே நீ என்னை விட்டுச் சென்றபின் இந்த பச்சை ஊனால் ஆவி உடலில்  

I did not sing and praise you I did not submissive to you, you are my diamond. You have discarded and then you have left me also but I am still bearing this flesh body

VEEDITTRILEENAI VIDUDHI KANDAAI VIYAN THAANGALARI
வீடிற்றிலேனை விடுதிகண்டாய் வியந் தாங்கலறித்

ஒழிந்து போகாத என்னை விட்டு விடுவாயோ வியந்து அப்போது அலறி  

I did not do but you leave me alone, I did not astonished and cried

THEDITTRILEN SIVANEV VIDATTHAAN EVAR KANDANARENDU
தேடிற்றிலேன் சிவனெவ்விடத்தான்எவர் கண்டனரென்று 

நீ பிரிந்த பிறகு சிவன் எவ்விடத் தான் யார் கண்டவர் என்று

You vanished from my eye sight but I did not search where you are, those who have found out I did not asked

ODITTRILEN KIDANDHU ULLURUKEN NINDRU AZHAITTHANANAE
ஓடிற்றிலேன் கிடந்துள்ளுருகேன் நின்றுழைத்தனனே. 149 

ஓடவில்லை செயலற்று கிடந்து மனம் உருகேன் வீணாக நின்று வருந்தினேன் என்றவாறு

I did not run after you and fell down like a coma person my mind won’t melt longing for you. I am without any benefit I feel only sorrow for it

46 YULAITHARU NOKKIYAR KONGAI PALAA PAZHATHU EEYINOPPAAI

உழைதரு நோக்கியர் கொங்கைப் பலாப்பழத்து ஈயினொப்பாய்

மான் பார்வை போன்ற பார்வையினை உடைய மகளிர் கொங்கைகளை பலாப்பழத்தின் மொய்க்கும் ஈக்கு ஒப்பாக   

The ladies eye sight is like the eye sight of a stage and their breast is like jack fruit, in those bees are going around

VIZHAITHARU VEENAI VIDUDHI KANDAAI VIDIN VELAINANJUUN
விழைதரு வேனை விடுதிகண்டாய் விடின் வேலைநஞ்சுண் 

விரும்புகின்ற என்னை விட்டு விடுவாயோ அங்ஙனம் கை விடுவாய் ஆயின் கடலில் தோன்றிய நஞ்சை உண்ட

I like the ladies just like jack fruit bees will you drive me out, if you drive me out I will say you have drUnk the poison from the sea

MAZHAITHARU KANDAN GUNAMILI MAANIDAN THEEI MADHIYAN
மழைதரு கண்டன் குணமிலி மானிடன் தேய்மதியன்

கரிய மேகத்தைப் போலக் கழுத்தை உடையவன் என்றும் குணம் இல்லதவன் என்னும் மானிடன் என்றும் குறைந்த அறிவினை உடையவன் என்றும்  

முக்குணங்களையும் கடந்தவன், மானை இடது கையில் உடையவன், ஒரு கலையாகத் தேய்ந்த பிறை மதியைத் தலைக்கு அணிந்தவன்.

            தாருகாவனத்து இருடிகள் பிச்சைக் கோலம் கொண்ட பெரிய பெருமானைக் கொல்ல வேள்வித்தீயில் எழுப்பிய மானை இடதுகரத்தில் ஏந்தினார் என்பது வரலாறு.  தாருகாவனத்து முனிவர்கள் தம்முடைய மனைவியர்கள் உலகத்தில் உள்ள பெண்களில் எல்லாம் கற்பில் சிறந்தவர்கள் என்ற செருக்கில் இருந்தனர். உலகத்தில் உள்ள அனைத்து இனத்திலும் அனைத்து மொழியிலும், அனைத்து மதத்திலும் கற்பில் மிக்கோர் உள்ளனர் என்பதை நிரூபிக்க இறைவன் பிச்சாடனர் வேடந் தாங்கி தாருகாவனத்து முனிப் பெண்களின் மனதைத் தன்வசப் படுத்தினார். இதனால் கோபம் அடைந்த இருடிகள் இறைவனை அழிக்க வேள்விகள் நடத்தினர்.

I will curse you, you have black neck and you have no good behavior. I will also curse you, you are after all a man like you don’t have full knowledge you have deficiency in knowledge

PAZHAITHARU MAAPARAN ENDREN IRAIVAN PIZHAIPPINAIYAEE
பழைதரு மாபரனேன்றென் றறைவன் பழிப்பினையே. 150 

மிகப் பெரிய பரதேசி என்றும் என்றைக்கும் பழிப்புரைகள் கூறுவேன் என்றவாறு

You are an old destitute I will say repeatedly. I will talk ill of you to others

47 PAZHIPIL NIN PADHA PAZHATHOZHUM PEITHI VIZHPAZHITHU
பழிப்பில்நின் பாதப் பழந்தொழும் பெய்தி விழப்பழித்து

குற்றமற்ற நின் திருவடிக்குப் பழமையான தொண்டன் உன்னை அணுகி வந்து வீழ்ந்து வணங்க அதனைக்கண்டு பழித்துச் சொல்லி   

There is no impurity in your feet I am your old devotee. I approach you and fall down before your feet to pray you then say ill of it

VIZHITHU EARUNDHAENAI VIDUDHI KANDAAI VENMANIPPANILAM
விழித்திருந் தேனை விடுதிகண்டாய் வெண்மணிப்பணிலம்

விழித்துக்கொண்டு இருந்த நீ என்னை விட்டு விடுவாயோ முத்துக்களை உடைய சங்குகளை இருமருங்கும்  

You are always in conscious mood will you allow me to leave, you have pearls and conch on either side

KOZHITTHU MANDHAARA MANDHAAKINI NUNDHAM PANDHA PERUMAI
கொழித்துமந்தார மந்தாகினி நுந்தும்பந் தப்பெருமை 

கொழித்து மந்தார மலர்களையும் ஒதுக்கும் அழகிய பெருமையினை உடைய கரைகளோடு கூடிய

Which is rich in farm the MANDHAAR flowers are set aside, you have great appearance in the shore of

THAZHISIRAI NEER PIRAIKALAN SEER THARU THAARAVANAE
தழிச்சிறை நீரிற் பிறைக்கலஞ் சேர் தரு தாரவனே. 151

நீரில் பிறை மதி ஆகின்ற மரக்கலம் சேர்ந்து இருக்கின்ற கொன்றை மாலை அணிந்த தலைவா  In the sea water there is a small boat which is like a small tender moon (progressing moon), you have adorned by KONDRAI flower garland

48 THAARAGAI POOLUM THALAITTHALAI MAALAI THAZHALARAPPOON

தாரகை போலும் தலைத்தலை மாலைத் தழலரப்பூண்

தலையில் நட்சத்திரங்கள் போன்ற தலை மாலையும் தீப்போலும் நஞ்சு கக்குகின்ற பாம்பு அணிகளையும் ஆண்ட வீர  

You have adorned with flowers in your head it is just like stars. The snakes are emitting poison just like fire, you have taken it as garland you are the real hero

VEERA EN THANNAI VIDUTHI KANDAAI VIDILENNAI MIKKAAR
வீரஎன் தன்னை விடுதிகண்டாய் விடிலென்னைமிக்கார் 

நீ வீரனாக இருகின்றாய் நீ என்னைச் செல்ல விடமாட்டாய் என்னைவிட்டால் என்னை நோக்கி உயர்ந்தவர்கள் சிவன் பால் அடியான்

You are a hero so don’t allow me to go away, if you allow to let me go out then the high dignified devotees will ask whose devotees he is

AARADI YAANENNIN UTTHARAKOSAMANGAIKKU ARASIN
ஆரடி யானென்னின் உத்தரகோச மங்கைக்கரசின்

என வினவுவாராயின் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே  

So they asked the question is you the king of UTTHARAKOSAMANGAI abode

SEERADI YAAN YAANENDRU NINNAI SIRIPPIPANAE
சீரடி யாரடி யானென்று நின்னைச் சிரிப்பிப்பனே. 152

அடியார்க்கு அடியேன் என்று உன்னை உலகம் சிரிக்கச் செய்து விடுவேன் என்றவாறு

I am the devotee of lord SIVA I will say it to all the people in the world. They will laugh at you by the people of this world I will definitely do it

49 SIRIPPIPIN SEERUM PIZHAIPAI THOZHUMBAIYUM EESANKU ENDRU

சிரிப்பிப்பின் சீறும் பிழைப்பைத் தொழும்பையும் ஈசற் கென்று 

சிரிக்கவைப்பேன் யான் தொண்டு பூண்டு ஒழுகுதலை தொண்டை இறைவனுக்கே என்று என்னும்

I will do laugh at you I am doing service to you, I do service to EESA only all the time

VIRIPPIPPAN ENNAI VIDUDHI KANDAAI VIDIN VENGARIYIN
விரிப்பிப்ப னென்னை விடுதிகண்டாய் விடின் வெங்கரியின்

பெயரைக் கெடுத்து பரவச் செய்வேன் ஆதலால் என்னைப் புறக் கணிக்காமல் ஏற்றுகொள் விட்டுவிட்டால் கொடிய யானையின்  

I will spread ill about you so you should take me as your disciple, if you leave me I will say the wild elephant

YRIPPICHAN THOLUDAI PICHAN NANJU OON PICHAN OORSUDUKAATU
உரிப்பிச்சன் தோலுடைப் பிச்சன்நஞ்சூண்பிச்சன் ஊர்ச்சுடுகாட்டு

தோலைப் போர்த்திக் கொண்ட பித்தன் கருமான் தோலை ஆடையாக உடைய பித்தன் விடம் உண்ட பித்தன் ஊருக்கு வெளியே உள்ள சுடுகாடு  

வழுஊர் என்ற தலத்தில் கன்மப் பிரமவாதிகளாகிய முனிவர்கள் செய்த யாகத்தீயில் இருந்து ஒரு யானை எழுந்து இறைவனைக் கொல்ல வந்தது. இறைவன் அதனை உரித்துத் தோலைப் போர்த்திக் கொண்டான் என்பது வரலாறு. யானையின் தோலைப் போர்த்தினால் போர்த்தியவன் இறந்து போவான். யானையின் தோல் அவ்வளவு கொடிய வெப்ப மானது. அதனைப் போர்த்தியும் வாழ்ந்து இருக்கின்றதனால் இறைவனின் பேராற்றல் வெளிப்பட்டது.  புலியும், கருமானும் அந்த வேள்வித்தீயில் இருந்து வந்ததாலே அவற்றையும் உரித்து இறைவன் ;இடையில் ஆடையாகவும் உத்தரீயமாகவும் உடுத்தான் என்பது வரலாறு.

            மந்திரங்களின் வடிவாக நின்ற இறைவனைச் சிவாய நம, நமசிவாய,உலகில் மிக உயர்ந்த மந்திரம், அதற்குக் கீழ் தோன்றிய மற்ற மந்திரங்கள் ஒன்றும் செய்யாது என்ற புகழ் விளங்க நிற்கின்றது. மற்ற மந்திரங்கள் ரிக், யஜீர், சாம, அதர்வணம்.

You have covered your body (skin) with the stages and tiger skin you have taken it as dress. You have consumed poison you are lunatic person in the outer side of the country place which is a funeral place

ERIPICHHAN ENNAIYUM AALUDAI PICHAN ENDRU EEASUVANAEE
எரிப்பிச்சன் என்னையும்ஆளுடைப் பிச்சனென் றேசுவனே. 153 

ஏரியிலே நின்று ஆடும் பித்தன் என்னைப் போன்ற இழிந்தவர்களையும் ஆளுகின்ற பித்தன் என்று யானும் திட்டுவேன்
You are dancing in the funeral fire, you have taken me just like low grade person. I will also curse you, you are also command me is it dignified one

50 EAASINUM YAAN YUNNAI EETHINUM EN PIZHAIKAE KUZHAINDHU
ஏசினும் யானுன்னை யேத்தினும் என்பிழைக்கே குழைந்து

அடியேன் உன்னைத் திட்டினாலும் வாழ்த்தினாலும் என் குற்றத்தையே எண்ணி மனம் குழைத்து  

I am your disciple even if I curse you or praise you, I will think over my sin and my mind melts

VEE SARU VEENAI VIDUDHI KANDAAI SEM PAVALA VERPIN
வேசறு வேனை விடுதிகண்டாய் செம்பவள வெற்பின்

வருந்தி என்னைக் கை விடுவாயோ என்றவாறு சிறந்த பவள மாலையிலும் சிறந்த ஒளி உடையவனே  

God makes me to get trouble and then let me out in the supreme PAVALAMALAI which emanates radiation you are more radiant than this

THAEEASUDAI YAA ENNAI AALUDAIYAAI SITTRUYIR KIRANGI
தேசுடை யாயென்னை ஆளுடையாய் சிற் றுயிர்க் கிரங்கிக்

சிவந்த ஒளி உடையவனே நான் அனாதைஎன்னை அடிமையாக உடையவனே சிறிய உயிர்களுக்காக உண்டாகும் துன்பத்திற்காக மனம் இறங்கிக் 

You have super-efficient rays. I am destitute you have taken me as your slave. The small insect they feel sorrow so your mind calm down and help them

KAAISINA AALA MUNDAAI AMUDHU UNNA KADAIYAVANAEE
காய்சின ஆலமுண்டாய் அமுதுண்ணக் கடையவனே. 154

கொடுமை மிக்க ஆலகால விசத்தை உண்டவனே அமுதம் உண்ணக் கடையவனே   

.

திருச்சிற்றம்பலம் OM THIRUCHITRAMBALAM
—————————————————————————————————-
February 8, 2019

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: