OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

THIRUCHATHAGAM

ganesheit February 6, 2019

5. THIRUCHATHAGAM

Om thiruchitrambalam

5. திருச்சதகம் 

தெய்வத்தன்மை வாய்ந்த நுறு பாடல்களைப் பத்துத் தலைப்புக்களில் அந்தாதியாக அமைந்த பதிற்றுப் பத்து அந்தாதி இது. இறைவன் பால் எழக்கூடிய கனிந்த மன நெகிழ்வாகிய பக்தியையும் பக்தி அதிகரிக்கக் அதிகரிக்க குறைந்து கொண்டே வரும் உலகப் பற்று அற்றுப் போகும் வைராக்கியத்தையும் அதற்குக் காரணமான குருநாதர் மேல் கொண்ட எல்லையற்ற அன்பையும் காட்டுவது இப்பகுதி என்றும் நிலையான இன்பமும் மெய்யான இறைவனை உணர்த்துவது அதனால் உடம்பில் விளைந்த மெய்ப்பாடுகளும் இறைவனிடம் அன்பு நிரந்தரமாய் வேண்டுவதும் கூறப்படுகின்றன.

True god only gives lasting happiness so we understand it. We entrusted ourselves to his feet and requiredpermanent true love from him

These hundred poems are in the form of Anthaathi (that means first poems ending word comes as a first word in the second poem and go on up to 100 poems and 100th poems end word comes a first poems beginning word.

10x 10 poems = 100

Each ten are divided into subtitle after ten poems

1 to 10 poems while praying god, in our body so many changes are happening, because of love the body parts are go inward and the same is activated by sivasakthi (lord Siva and parvathi)

11 to 20   : our mind is cleaned by sivasakthi

21 to 30: love emanating sivasakthi

31 to 40: the world maaya which distances ourselves from the god. Sivasakthi shows the way to get rid of form maaya.

41 to 50: how this body can be cleaned by prayer.

51 to 60: gaining god experience which is revealed by sivasakthi

61 to 70: our five sense organs are going in different ways and the sivasakthi controls these senses and have an oneness with god feelings

71 to 80: the father and mother gets the effects of prayer to achieve ultimate benefit of unit with god that lasting happiness is revealed by this sub part

81 to 90: god has given this life to enjoy happiness in this world. This is understood by us with the help of sivasakthi

91 to 100: praying, mind malting, getting lasting happiness discard body praising love. The ego of I and I am removed we want lasting place in heaven this is our prayer.

1 to 10: the effects of body changes

The body hair stands straight, water flows from eyes except lord sivasakthi not to pray any other gods and the lotus feet are always in our mind, we won’t appreciate our body. If I get another birth I should not get away from his feet.

Love will be always in his feet. By pure love we have got so many things so we astonished for it to eliminate good and bad deeds from life, if we see any untoward activities try to avoid it and god glory form only praised. God has taken me as his disciple so get laughing at it.

BAKTHI: the mind’s melting stage of on seeing god

VIRAKKIYAM: DEVOID of world materials and pleasure while comes BAKTI(god love) comes in our mind, the effect of this act in VIRAKKIYAM

Though, strive god at all adds we have got so many experiences in this world.

(திருப்பெருந்துறையில்அருளியது) 
1. மெய்உணர்தல் (கட்டளைக்கலித்துறை) 


All the material goods in this world are temporary only they have no power of long standing. By knowing this the god in the only permanent nature and we understand him by practical experience.

1.மெய்தான்அரும்பிவிதிர்விதிர்த்து

MEITHAAN ARUMBI VITHIR VITHIRTHU

என் உடல் புலகாங்கிதம் கொண்டு மிக நடுங்கி

My body is in exemplary state and gets shivering, your

உன்விரைஆர்கழற்குஎன்

YUN VIRAI AAR KALARKU YENN

உனது தெய்வமனம் கமழும் திருவடிகளை எண்ணிக்

Golden feet are in divine fragrance and in thinking

கைதான்தலைவைத்துக்கண்ணீர்

KAITHAAN THALAI VAITHU KANNER

கைகளைச் சிரமேல் குவித்துக்கண்களில் கண்ணீர்

Our hands are gone above our head and folded form the eyes are in watering farm

ததும்பிவெதும்பிஉள்ளம்

THATHUMBI VETHUMBI YULLAM

ததும்பி உள்ளம் வெதும்பி

And water is in due form and my mind is in restless form

பொய்தான்தவிர்ந்துஉன்னைப்போற்றி

POITHAAN THAVIRNTHU YUNNAI POTRI

பொய்கள் யாவும் நீக்கப்பெற்று உன்னைத் துதித்து

Avoid false and then pray you

JAYA JAYA POTRI EANNUM

சயசயபோற்றிஎன்னும் 

வெற்றி வெற்றி என்று உன்னை போற்றி

The word in the prayer is JAYA JAYA potri (victory to you is the praising word)

கைதான்நெகிழவிடேன்உடையாய்

KAITHAAN NEGILA VIDEN UDAIYAAI

ஒழுக்கத்தை தவற விடேன்

I won’t be let loose by character

என்னைக்கண்டுகொள்ளே

EANNAI KANDU KOLLEA

உடைமையாக உடையவனே என்னைப் பார்த்துக் கொள்

I am in your possession so always see my well being


2.கொள்ளேன்புரந்தரன்மால்அயன்

KOLLEN PURANTHRAN MAAL AYAN

இந்திரன் திருமால் பரமன் இவர்கள் வாழ்க்கையை எனக்குக் கொடுத்தாலும் எடுத்துக் கொள்ளேன்

If you give the possession of INDIRA, THIRUMAAL and BIRAMAN I won’t accept it

வாழ்வுகுடிகெடினும்

VAALVU KUDIKEDINUM

என் குடிப் பெருமை அழிவதாயினும்

If you destroy my birth pride

உனது அடியார்கள் அன்றி பிறரோடு நட்பு கொள்ளேன்

I won’t get friendship other than your followers

அல்லால்நரகம்புகினும் 

ALLAAL NARAGAM PUGINUM

ஆதலால் நரகமே புக நேர்ந்தாலும்

 After all if I go to hell


எள்ளேன்திருஅருளாலே

ELLEN THIRUARULLAALE

அதனை இழக்காமல் வீடுபேறு ஏற்பேன்

Without losing it I will take the place in mothcha (heaven)

இருக்கப்பெறின்இறைவா

ERUKKA PERIN ERAIVAA

நான் உன்னுடையக் கட்டுதலின் கீழ் அடிமையாக இருக்கின்றேன்

I will be in your bond

 
உள்ளேன்பிறதெய்வம்உன்னை

ULLEN PIRA THEIVAM YUNNAI

உன்னை அல்லால் பிற தெய்வம்

  I won’t think as a god except you

அல்லாதுஎங்கள்உத்தமனே    

 ALLATHU EANKAL YUTHTHAMANEA

என்றென்றும் எங்கள் உள்ளத்தில் உயர்ந்தவனே

    I won’t think in my mind and other sub god, you are the superior god

உத்தமன்அத்தன்யுடையான்

UTHTHAMAN ATHTHAN UDAIYAAN

உத்தமனும் தந்தையும் சுவாமியும் ஆகிய இறைவன்

    You are a good fellow, father, god in the form of guru

அடியேநினைந்துஉருகி 

ADIYEA NINAINTHU YURUGI

திருவடியை எண்ணி மனம் உருகி

I think over always your feet and mind melts

மத்தமனத்தொடுமால்இவன்

MATHA MANATHODU MAAL EVAN

கழித்த சிந்தையோடு இவன் ஒரு பித்தன்

   With satisfied mind he is a mad person

என்னமனம்நினைவில்

ENNA MANAM NINAIVIL

பித்தன் என்று பிறர் சொல்ல

 He is a mad person, it is said by others

ஒத்தனஒத்தனசொல்லிட

OTHANA OTHANA SOLLIDA

எனது எண்ணம்போலப் பலவற்றை யான் சொல்லி

  According to my thinking I will say variety of words

ஊரூர்திரிந்துஎவரும்

YOORYOOR THIRINTHU EAVARUM

ஊர்கள் தோறும் திரிந்து எல்லோரும்

 In every place he is wandering and say others

தம்தம்மனத்தனபேச

THAM THAM MANATHANA PESA

தம்தம் மனம் போன போக்கில் பேச

Taking according to their own wish (I discarded the ego I and I am)

எஞ்ஞான்றுகொல்சாவதுவே

EANNGAANRU KOLL  SAAVATHUVEA

நான் என்னும் அகந்தை அழிவது எப்பொழுதோ

    The ego concept of I and I am that should perish from me

சாவமுன்நாள்தக்கன்வேள்வித்

SAAVA MUN NAAL THAKKAN VELVI

முன்னொரு காலத்தில் தக்கன் செய்த யாகத்தால்

   Once upon a time THAKKEN (the father of UMADEVI) did a yaaga(yagam)

தகர்தின்றுநஞ்சம்அஞ்சி 

THAGAR THINRU NANSAM ANJI  

ஆட்டைத் தின்றும் பாற்கடலில் நஞ்சு உண்டபோது இறத்தற்கு அஞ்சி

Ate at the yaaga fire goat flesh, while in milk sea poisonconsuming, and to avoid death of fear

ஆவஎந்தாய்என்றுஅவிதா

AAVA ENTHAAI EANRU AVITHAA

ஐயனே தந்தையே அவிதா என்று என்று கூச்சல் இட்டும்

   Alas my father death comes and save us and say afterwards calmer

இடும்நம்மவர்அவரே 

EDUM NAMMAVAR AVAREA

துன்பத்தைத் தாமே நிக்கிக் கொள்ள முடியாத தேவர்களும் நன்மைப் போல மனிதப் பிறவிகளே இறப்பதற்கு உரியவர்கள்

   The divas’ also just like human beings, the will encounter death. So they are unable to remove their distress with their own power.

மூவர்என்றேஎம்பிரானொடும்

MOOVAR YENREA EMPIRAA NODUM

மூவர் என்ற நிலையில் சிவபிரானையும் நினைத்து

We are in fault to consider Siva is also one among other three gods (Siva, Vishnu, and Brahma)

எண்ணிவிண்ஆண்டுமண்மேல் 

EANNI VIN AANDU MANMEL

நினைத்து விண் ஆண்டு மண்மேல்

    Thinking in this hemisphere

தேவர்என்றேஇறுமாந்து

THEVAR YENREA ERUMAANTHU

தேவர்கள் என்று பெருமிதம் கொண்டு திரிவார்கள்

   There are in the ego state that they have no demise

என்னபாவம்திரிதவரே

 YENNA PAAVAM THRITHAVAREA

ஐயோ பாவம் தேவர்கள் என்றவரே

   Alas Divas are in pitiable position, while considering they have also not to IMMUNE to death


தவமேபுரிந்திலன்தண்மலர்

THAVAME PURINTHILAN THANMALAR

எடுத்த இப்பிறவியில் தவம் செய்யவில்லை

    In this birth they did not do penance

இட்டுமுட்டாதுஇறைஞ்சேன் 

ETTU MUTTAATHU ERAIGEAEN

குளிர்ந்த மலர்களைத் திருவடியில் இட்டு இடையீடு இன்றி வணங்க வில்லை

  By placing in your feet the cool flowers and without any interruption I did not pray you

அவமேபிறந்தஅருவினையேன்

AVAMEA PIRANTHA ARUVINAIYEN

வீணாகப் பிறந்து நீக்குவதற்கு அறிய வினைகளை உடையேன்

   I have bad deeds which could not he get rid of so I take birth without any purpose

உனக்குஅன்பர்உள்ளாம்    

UNAKKU ANBAR YULLAAM

தேவரீர் உமது மெய் அடியார்கள் இனத்துள் சேரும்

  O my lord I am unable to enter with your devotees

சிவமேபெறும்திருஎய்திற்றிலேன்

SIVAME PERUM THIRU EAYTHIRILEN

சிவ இன்பத்தைப் பெரும் செல்வம் எய்திலேன்

I am unable to get Siva pleasure

நின்திருவடிக்குஆம் 

NIN THIRUVADIKKU AAM

உன் பாத மலர்களுக்கு

To your golden flower feet

பவமேஅருளுகண்டாய்

PAVAMEA ARULU KANDAAI

உமக்கு அன்பனாகும் பிறவியை அருள்வாயாக

   Please give me birth to be friend with you

அடியேற்குஎம்பரம்பரனே

ADIYERKU EAMPARAMPARANEA

அடியேற்கு அருள்வாயாக

Please give your blessings to me

பரந்துபல்ஆய்மலர்இட்டு

PARNTHU PALAAI MALAR ETTU

எல்லாத் தலங்களும் சென்று ஆராய்ந்து பல மலர்களைக் கொண்டு அர்ச்சித்து

  We have gone to so many temples with the help of so many different types of flowers, we pray

முட்டாதுஅடியேஇறைஞ்சி 

MUTTATHU ADIYEN EARAINJI

இடைவிடாது திருவடியை வணங்கி

Without any interruption we submit ourselves in the feet of god

இரந்தஎல்லாம்எமக்கேபெறலாம்

ERANTHA ELLAAM EMAKKEA PERALAAM

இரந்து விண்ணப்பித்துக் கொண்ட விருப்பங்கள் அனைத்தும் எங்களாலே பெற முடியும்

  By prayer we can get all our desires

என்னும்அன்பர்உள்ளம் 

 ENNUM ANBAR ULLAM

என்னும் மெய் அன்பர்கள் உள்ளம்

The true devotees mind

கரந்துநில்லாக்கள்வனே

KARANTHU NILLAA KALVANEA

மறைந்து நீங்காத கள்வனே

   You are a thief you don’t disappear from scene

நின்தன்வார்கழற்குஅன்புஎனக்கும் 
NINTHAN VAARKALARKU ANBU EANAKUM

உங்கள் நீண்ட பாதக்கமலங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் துதிக்க

   Your long feet is praised by us though out our life

நிரந்தரமாய்அருளாய்

NIRANTHARAMAAI ARULAAI

எப்பொழுதும் நிரந்தரமாக அருள்வாயாக

   By all the time permanently give your blessings

நின்னைஏத்தமுழுவதுமே

NINNAI EATHA MULUVATHUMEA

முழுமையாக உம்மைத் துதிக்க

By whole heartedly we pray you

முழுவதும்கண்டவனைப்படைத்தான்

MULUVATHUM KANDAVANAI PADAITHTHAAN

உலகம் முழுவதும் படைத்த பிரம்மாவைப் படைத்த திருமால்

    The whole world is created by Brahma but Brahma is created by Thirumaal

முடிசாய்த்துமுன்னாள்

MUDISAAYNTHU MUNNAAL

தலைவணங்கி

By bowing the head

செழுமலர்கொண்டுஎங்கும்தேட

SELU MALAR KONDU EANGUM THEADA

செழுமையான திருவடி மலரக் காண வேண்டும் என்ற கருத்து கொண்டு தேட

With the concept of searching the feet of god

அப்பாலன்இப்பால்எம்பிரான் 

APPAALAN EPPAAL EAMPIRAAN

அவனுக்கு அப்பாற்பட்டவன் இந்த உலகத்து அன்பர்களுக்கு

He, who is god away from them but the worldly followers he is simple entity

கழுதொடுகாட்டிடைநாடகம்

KALUTHODU KAATU EADAI NAADAGAM

இடுகாட்டில் பேய் உடன் கூத்தாடி

In the burial ground he is dancing with ghosts

ஆடிக்கதிஇலியாய் 
AADI KATHI ELIYAAI

கதியற்றவனாய்

    He has no place to go and live

உழுவையின்தோல்உடுத்து

YULUVAIYIN THOOL YUDUTHU

புலித்தோலை உடுத்திக் கொண்டு

By wearing the tiger skin

உன்மத்தம்மேல்கொண்டுஉழிதருமே

YUN MATHTHAM MEL KONDU ULITHARUMEA

ஊமத்தம் மலரைச் சிரம் அணிந்து அலைபவன்

   UMATHUM flower, he has adorned in his head

உழிதருகாலுங்கனலும்

ULITHARU KAALUNG KANALUM

எங்கும் இயங்குகின்ற காற்றும் தீயும்

   The wind and fire everywhere in active and dynamic form

புனலொடுமண்ணுவிண்ணும் 

PUNALODU MANNUM VINNUM

தீயும் பூமியும் ஆகாயமும்

Water land and space

இழிதருகாலமெக்காலம்

ELITHARUM KAALAM EAKKALAM

தத்தம் காரனத்துள் அடங்கும் பேரூளிகாலம் வருவது எக்காலம்

All of them are subdued in the destruction of world when will it come

வருவதுவந்ததற்பின் 

VARUVATHU VANTHATHARPIN

வருவது அக்காலம் வந்த பின்

That time is come over

உழிதருகாலத்தஉன்னடியேன்

ULITHARU KAALATHU YUNNADI YEAN

மாரி அமைகின்ற அக்காலத்தில் உன் அடிமை

By that time I will be your slave

செய்தவல்வினையைக் 

 SEITHA VALVINAIYA

நான் செய்த கொடிய வினைகள் கடுமையான ஒன்றாகும்

What I have done misdeed that is in hardened one

கழிதருகாலமுமாயவை

KALITHARU KAALAMU MAAYAVAI

நீக்கும் காலம் அதுவே ஆகும்

That is the removing time

காத்தெம்மைக்காப்பவனே

KAATHEMMAI KAPPEVANEA

அவ்வினைகள் மீளவும் எம்மைப் பற்றாத வண்ணம் காத்து எம்மைக் காப்பவனே

That misdeed won’t catch me again you preserved away from it

புவனெம்பிரான்பனிமாமதிக்

PAVANEM PIRAANPANI MAAMATHI

உலக காரணமாகிய எம் தலைவன் குளிர்ந்த மதியை அணிந்த

The god is the effect of this world and adorned the cool moon

கண்ணிவிண்ணோர்பெருமான் 

KANNI VINNORPERUMAAN

தலைமாலை அணிந்த விண்ணவர் பெருமான்

   He adorned the head garland who is also the head of Devas

சிவனெம்பிரான்என்னை

SIVANEM PIRAAN YENNAI

சிவபெருமான் என்னுடைய கடவுள்

Lord Siva is my god

ஆண்டுகொண்டான்என்சிறுமைகண்டும் 

AANDU KONDAAN YEN SIRUMAIKANDUM

என் சிறுமையைக் கண்டும் ஆளாக ஏற்றுக் கொண்டான்

He accepted me even though I am a rogue (bad fellow)

அவனெம்பிரானென்னநான்

AVANEM PRANENNA NAAN

ஆதலால் அவன் என் தலைவன்

  Because of it I have taken him as my head

அடியேனென்னஇப்பரிசே 

ADI YENEN EANA EPP PARISEA

நான் அடியேன் ஆக இருக்கும் இத்தன்மையை

I am his slave this is my character

புவனெம்பிரான்தெரியும்

PUVANEM PIRAAN THEARIYUM

உலகம் அறியும் தன்மையாவது

This whole world know it

பரிசாவதியம்புகவே

PARISAAVA THIYAMPUGAVEA

ஆதலால் உலகம் இதனை பாராட்டிப் புகழ்க என்றவாறு

So this whole world will praise it and pat it

புகவேதகேன்உனக்கன்பருள்

PUGAVEA THAKEAN UNAKKU ANPARUL

யான் உன் அடியார் கூட்டத்தில் புகவே தகுதி இல்லதவன்

I have no guts to enter your followers cluster

யானென்பொல்லாமணியே

 YAANENPOL LAAMANIYEA

என்னுடைய முழு மாணிக்கமே

  The complete diamond

தகவேயெனையுனக்காட்கொண்ட

THAGAVEA EANAI YUNA KU AATKONDA

அங்ஙனம் இருந்தும் என்னை ஆட்கொண்ட தன்மை நின் பெருமைக்கு உரியதா

Even though I am deficient in all respect you have taken me as your disciple and ruled me

தன்மையெப்புன்மையரை 

THANMAI EAP PUNMAIYARAI

எத்தகைய இழிந்தோரையும்

However low in the character you take them

மிகவேஉயர்த்திவிண்ணோரைப்

MIGAVEAYUARTHIVIN NORAI

மிக உயரச் செய்கின்றாய்

You gave higher places to Devas

ணித்திஅண்ணாவமுதே 

PANITHTHI ANNA AMUTHEA

உயர்ந்த தேவர்களைத் தாழ்த்துகின்றார்

 Those devas in higher position you down grade them you are awarded (amutham)

நகவேதகும்எம்பிரானெ

NAGAVE THAGUM YEMPRAANEA

மிகவும் சிரிக்கத்தக்கது என்றவாறு

Your activities are laughed at

என்னைநீசெய்தநாடகமே

YENNAI NEESEITHA NADAGAMEA

நீ செய்த நாடகம் என்ன

What a type of actor you are, what a type of drama it is2.
அறிவுறுத்தல் (தரவுகொச்சகக்கலிப்பா)

2. ARIVURUTHTHAL (instructing one’s heart andits duties)

The saint manikavasagar, realized the truth, he put his mind in the fore front and tells you mind you want to get the blessings of god but devoid of its path and goes to worldly pleasure you have selected that path.

It is not right, so he instructs the mind to get god’s grace and fear so this part is called (ARIVURTHAL) instruction

The first eight poems are before god petition is presented the last two poems called his chest and in a curt manner he instructs the mind.

In short this is to purify the mind and gives Siva Sakthi experience.

நாடகத்தால்உன்அடியார்

NADAGATHAAL UNN ADIYAAR

நாடகநடிகன் நான் உன் மெய் அன்பர் போல் நடித்து

I am an actor I play the part of like your true devotee

போல்நடித்துநான்நடுவே

POL NADITHU NAAN NADUVEA

அவர்களுக்கு நடுவே நடித்து

Play among them

வீடுஅகத்தேபுகுந்திடுவான்

VEEDU AGATHEA PUGUNTHIDUVAAN

முக்தி உலகில் புகுவதற்கு

To go into the world of heaven

மிகப்பெரிதும்விரைகின்றேன்

MIGAPERITHUM VIRAIKINREN

மிகவேகமாக ஓடுகின்றேன்

I am running fast

 
ஆடகச்சீர்மணிக்குன்றே

AADAGAM SEER MANIKUNREA

பொன்னிலத்து எழுந்த சிறப்பினை உடைய மாணிக்க மலையே

You have taken the place of golden world you are diamond hills

இடைஅறாஅன்புஉனக்குஎன் 

EDAI ARAA ANBU YUNAKKU YENN

நீங்காத அன்பு என் உள்ளத்தில்

In my mind love won’t leave

ஊடுஅகத்தேநின்றுஉருகத்

YUUDU AGATHEANINRU URUGA

மனத்தின் கண் உண்மை அன்பில் இருந்து உருக

You are in true love so your soul melts

தந்தருள்எம்உடையானே

THANTHARUL YEM YUDAIYANEA

என்னை உடைமையாகக் கொண்டவனே எனக்கு தகுதியைத் தந்து அருள்வாயாக

You have taken me under passion so give me the capacity to be your disciple, so please bless me.

யான்ஏதும்பிறப்புஅஞ்சேன்

YAAN EAATHUM PIRAPPU ANJEAN

நான் பிறவிக்கு ஒரு சிறிதும் அஞ்சேன்

  I won’t afraid of birth and it will remove my misdeeds in the form of salvation

இறப்புஅதனுக்குஎனகடவேன் 

ERAPPU ATHANUKKU YENA KADAVEN

இறப்புதானே வரக் கூடியது அதில் இருந்து தப்ப யான் செய்யக் கூடியது ஒன்றும் இல்லை

It is obvious the death will come, so I don’t do anything to stop

வான்ஏயும்பெறல்வேண்டேன்

VAAN EAAYUM PERAL VENDEAN

வானுலகம் பேற்றை எளிதில் பெறினும் வேண்டேன்

If you give me heaven as a gift I will not want it

மண்ஆள்வான்மதித்தும்இரேன் 

MAN AALVAAN MATHITHUM EAREAN

உலகை ஆள்வதை ஒரு பொருளாக நினைத்து இரேன்

If you give me power of king to rule in this world I won’t consider it as a matter of pride (king life also good and evil)

தேன்ஏயும்மலர்க்கொன்றைச்

THEN EAAYUM MALARKONRAI

தேன் பொருந்திய கொன்றை மலையை அணிந்த

You have adorned with KONRAI flower garland which is filled with honey

சிவனேஎம்பெருமான்எம் 

SIVANEAEAMPERUMAAN EMM

சிவபெருமானே எம்மானே எம்பெருமானே

  O my lord Siva, you are my forefather, you are my guide

மானேஉன்அருள்பெறும்நாள்

MAANE UNN ARUL PERUM NAAL

சிவபெருமானே உன் திருஅருளைப் பெறுவதற்கு உரிய நாள்

  O my lard Siva your blessing date when I will get

என்றுஎன்றேவருந்துவனே

YENRU YENREA VARUNTHUVANEA

எப்பொழுது வாய்க்குமோ என்று வருந்துவேன் என்றவாறு

Your blessing that day when will it come up to that that day I will be in distress

வருந்துவன்நின்மலர்ப்பாதம்

VARUNTHUVANNINN MALARPAATHAM

நின் தாமரை போன்ற மலர் பாதத்தைத் தரிசிப்பதற்கு வருந்தி முயற்சிக்கின்றேன்

 I want to praise your lotus feet, I pray your feet with distress

அவைகாண்பான்நாய்அடியேன்

AVAI KAANPAAN NAAI ADIYEN

நாய் போல் வினை வயத்தால் இழிந்த பிறவி ஆனேன் ஆயினும் நீ செய்த உபகாரத்தை மறவேன்

I have got the dog’s life lowest in the state yet I won’t forget your help

இருந்துநலம்மலர்புனையேன்

ERUNTHU NALAM MALAR PUNAIYEAAN

திருஅருள் அமுதத்தை பூ மாலை புனைந்து ஏத்தேன் நன்கு ஆர வாழ்த்துதல் ஐயேன்

Your deeds are not praised by me with flower garland my tongue won’t praise you

ஏத்தேன்நாத்தழும்புஏறப் 

EATHEAN NAA THALUMPU EAARA

நாத்தழும்பு ஏற வாய்விட்டுத் துதிக்க மாட்டேன்

My tongue will be in thick state of repeated chanting of god’s name.

பொருந்தியபொன்சிலைகுனித்தாய்

PORUNTHIYA PON SILAI KUNITHAAI

மேரு மாலையை வில்லாக வளைத்த உனக்கு நான் உடல் தொண்டு செய்யவில்லை

You have bowed the Meru hills but I won’t do my bodily manual help.

அருள்அமுதம்புரியாயேல் 

ARUL AMUTHAM PURIYAYEAL

எனக்கு அருள் அமுதம் வழங்குதல் முடியாத காரியம் என்று

You won’t serve me with blessed nectar

வருந்துவன்அத்தமியேன்

VARUNTHUVAN ATH TAMIYEAN

தனியாக இருக்கும் நான் வருத்தப்படுவேன்

I am alone and so I will feel sorry for me

மற்றுஎன்னேநான்ஆமாறே

MATRU YENNE NAAN AAMAREA

நான் உய்யும் உபாயம் தான் வேறு என்ன உள்ளது

I won’t have any salvation, is there any other way

ஆம்ஆறுஉன்திருவடிக்கே

AAM AARU UNN THIRUVADIKEA

ஆளாகும் வண்ணம் உன் திருவடிக்கு

 I must surrender under your feet

அகம்குழையேன்அன்புஉருகேன் 

AGAM KULAIYEAN ANBU YURUKEAN

மனம் கசிந்திலேன் அன்பினால் உருகேன்

My heart won’t melt and with love I won’t melt just like an ice bar

பூமாலைபுனைந்துஏத்தேன்

PUMAALAI PUNAINTHU EATHEAN

பூமாலை பூட்டித் துதியேன்

I won’t tie flower garland

புகழ்ந்துஉரையேன்புத்தேளிர்க் 

PUGALNTHU URAIYEAN PUTHELIR

உன்னை புகழ்ந்து பேசேன்

I won’t praise you and talk above you in the place

கோமான்நின்திருக்கோயில்

KOMAAN NIN THIRUKOVIL

தலைவரே உன் திருக்கோயிலில்

O my lard in your abode

தூகேன்மெழுகேன்கூத்துஆடேன்

THUKEAN MELUKEAN KUUTHU AADEN

அலகிடேன் மெழுகேன் ஆனந்த மிகுதியால் கூத்தாடேன்

I won’t clean your abode with water and cow dung by over joy I won’t dance

சாம்ஆறேவிரைக்கின்றேன்

SAAM AAREA VIRAIKINREEAN

ஜீவ போதம் பெற உன்னை அடைவதற்கு வேகமாக வருகின்றேன்

I am going fast to get your JEVA AMUTHAM (your blessings)

சதுராலேசார்வோனே

SATHURAALE SAARVOONEA

சாமர்த்தியமான சாகும் நெறியாம்

It is a judicious way of death

வானாகிமண்ணாகி

VAANAAGI MANNAGI

விண்ணும் ஆகி மண்ணும் ஆகி

  You are the space besides this land

வளிஆகிஒளிஆகி 

VALI AAGI OLI AAGI

காற்றும் ஆகி தீயும் ஆகி

You are in Wind form besides this arc glow

ஊனாகிஉயிராகி

YUUNAGI UYIRAAGI

ஊன் உடலும் ஆகி உயிரும் ஆகி

You are in flesh form and you are in soul form

உண்மையுமாய்இன்மையுமாய் 

UNMAIYUMAAI ENMAIYUMAAI

உள்ள பொருளும் ஆகி இல்லாத பொருளும் ஆகி

You are in concrete and abstract deeds

கோனாகியான்எனதுஎன்று

KONAGI YAAN ENATHU EANRU

இவை அனைத்திற்கும் தலைவனும் ஆகி நான் என்னுடையது என்று என்னும் இருவகைப்பற்றும்

 Who is (the lard) the head of all objects; the worldly ignorant people will think it is mine it is ours

அவரவரைக்கூத்தாட்டு 

AVARAVARAI KUTHAATU

உடையவர்களை துன்பத்தில் ஆழ்த்துபவனும் ஆகி

Those who are in ego state of I and I am of talking he will put them in sufferings and is in depression form

வானாகிநின்றாயை

VAANAAGI NINRAAYAI

நின்ற உன்னைக் குறித்து

You are standing in such a form

என்சொல்லிவாழ்த்துவனே

EN SOLLI VAALTHUVANEA

வாழ்த்த சொல் என்ன இருகின்றது

We have no words to praise you (you are in different form in visible and invisible way)

வாழ்த்துவதும்வானவர்கள்

VALTHUVATHUM VAANAVARKAL

தேவர்கள் தங்களை வாழ்த்துவதும் எதற்காக என்றால்

The upper world Devas will praise you because of

தாம்வாழ்வான்மனம்நின்பால் 

THAAM VALVAAN MANAM NINPAAL

தன் பதவிக்குக் கேடு வாராமல் வாழ்வதன் பொருட்டே

That want retain their position and status

தாழ்த்துவதும்தாம்உயர்ந்து

THALTHUVATHUM THAAM YUARNTHU

பணிவது அனைத்தும் தம்மைப் பூலோகங்கள் பணிய வேண்டும் என்பதற்காகவே

They submit before you because the global people should submissive before them

தம்மைஎல்லாம்தொழவேண்டிக் 

THAMMAI EALLAAM THOLA VENDI

தேவர்கள் அனைவரும் தொழ வேண்டும் என்று விரும்பியநோக்கத்தால்

Devas should worship you, you have that desire

சூழ்த்தமதுகரம்முரலும்

SOOLTHA MATHUKARAM MURALUM

வண்டுகள் மாலையைச் சூழ்ந்து வந்து ஒலிப்பது மாலையில் உள்ள தேனைத் திருடுவதற்கு ஆகவே

The honey bees are going round and round the garland to steal the honey in the garland

தாரோயைநாய்அடியேன் 

THAROYAI NAAI ADIYEAN

தார் மலை அணிந்த சிவமே நாய் போன்ற யானும் என்னுடைய

You have adorned with flower garland, I am a dog I praise you with intention of

பாழ்த்தபிறப்புஅறுத்திடுவான்

PAALTHA PIRAPPU ARUTHIDUVAAN

வினைகளை விளைவிக்கும் பிறவி அறுக்க வாழ்த்துகின்றேன்

To terminate cause and effect of this birth, I praise you

யானும்உன்னைப்பரவுவனே

YANUM UNNAI PARAVUVANEA

நானும் உன்னைத் தோத்தரிக்கின்றேன்

I am also praise you and pray you with divine songs

பரவுவார்இமையோர்கள்

PARAYUVAAR EMAIYOORKAL

தேவர்கள் உன்னை முன்னின்று வாழ்த்துவார்கள்

Devas will stand before you and praise with divine songs

பாடுவனநால்வேதம் 

PADUVANA NAALVETHAM

நான்கு வேதங்களும் பாராட்டிப் பாடுகின்றன

The four Vedas also praise you and sing you

குரவுவார்குழல்மடவாள்

KURVUVAR KULAL MADAVAL

குராமலர் அணிந்த கூந்தலை உடைய

The pig tails are adorned with KURAA flowers

கூறுஉடையாள்ஒருபாகம் 

KURU UDAIVAAL ORU PAGAM

உமாதேவியார் உம் இடபாகம் ஒரு பகுதியாகக் கொண்டவர்

God has given the left part of his body to his wife UMADEVI

விரவுவார்மெய்அன்பின்

VIRAVUVAAR MEI ANBIN

உண்மை அன்பை உடைய மெய் அடியார்கள் உன்னோடு கலந்து இருப்பார்கள்

The true devotees are mingled with you

அடியார்கள்மேன்மேல்உன் 

ADIYAARKAL MENMEL YUNN

அடியார்கள் மேலும் மேலும் உன்னுடைய

The devotees are more and more your

அரவுவார்கழல்இணைகள்

ARAVUVAAR KALAL ENAIKAL

பாம்பை அணிந்த ஒலிக்கின்ற பாத இணை அடிகளை

You have adorned with snakes and your feet are always razing the sound of anklets stones

காண்பாரோஅரியானே

KANPAAROO ARIYANEA

கண்டு வழிபட எப்பொழுதும் அரியவனாக இருப்பவனே ஞானிகளுக்கு ஒரு சில சமயம் காணும் அனுபவம் கிடைக்கும்

To see and praise you, you are rare person (some time the true saints see and praise him)

அரியானேயாவர்க்கும்

ARIYANE YAAVARKKUM

முனிவர் தேவர் முதலியோர்களுக்கு காண்பதற்கு அரியவனே

You are a rare person to the vision of saints and Devas

அம்பரவாஅம்பலத்துஎம் 

AMPARAVAA AMBALATHU YEM

ஞான ஆகாயத்தில் விளங்குபவனே

You are in the existence of Gana space

பெரியானேசிறியேனை

PERIYANEA SIRIYENAI

சிற்றம்பலத்துள் எழுந்தருளி உள்ள எமது பெரிய பெருமானே சிறியோன் ஆகிய என்னை

You are adorning in human form in the abode of Thillai (Chidambaram) but I am in small form before you.

ஆட்கொண்டபெய்கழல்கீழ் 

AATKONDA PEIKALAL KEEL

ஆளாக ஏற்றுக்கொண்ட வீரக்கழலை அணிந்த திருவடியின் கிழ்

You have consider me as a person and accepted me and allow me in your feet

விரைஆர்ந்தமலர்தூவேன்

VIRAI AARNTHA MALAR THUUVEAN

மணம் நிறைந்த மலர்களை தூவமாட்டேன்

I won’t present before your feet the fragrant flowers

வியந்துஅலறேன்நயந்துஉருகேன் 

VIYANTHU ALAREN NAYANTHU YURUKEAN

வியப்புற்று அலறுவது இல்லை விரும்பி மனம் உருகேன்

In astonishment I won’t cry your name and willingly my mind won’t melt

தரியேன்நான்ஆம்ஆறுஎன்

THARIYEN NAAN AAM AARUYEN

நான் உயிர் தரித்து இருக்கமாட்டேன்  அடிமைகளின் கடமைகளாக அருச்சனை அரற்றுதல் மனம் உருகுதல் செய்யேன்

I won’t live in this world any longer

The slaves activities are praise the lord, murmuring god’s name chanting god’s songs, melting mind but I did not do this

சாவேன்நான்சாவேனே

SAVEEN NAAN SAVENEA

நான் கடைதேறும் உபாயம் ஏது? பொறுக்கமாட்டேன் பொறுக்கமாட்டேன் சாவேன் நான் பிறந்த பின் சாவேன்

I won’t die untieattain the feet of god

வேனில்வேள்மலர்க்கணைக்கும்

VENIL VEL MALARKANAIKKUM

மன்மதனின் பூ அம்புகளுக்கும்

MANMATHA (who is passion arising sub god) whose arrows are adorned with flowers

வெள்நகைசெவ்வாய்க்கரிய 

VEL NAGAI SEVVAIKARIYA

வெண்மையான பற்களையும் சிவந்த வாயையும் உடைய

With white teeth and red mouth

பானல்ஆர்கண்ணியர்க்கும்

PANAL AAR KANNIYARKKUM

கரிய குவளை மலர் ஒத்த கண்களை உடைய பெண்களுக்கும்

The eyes of the younger ladies are just like black flowers

பதைத்துஉருகும்பாழ்நெஞ்சே 

PATHATHU YURUGUM PAAL NENGEA

பதைபதைத்து உருகின்ற பாழ்பட்ட நெஞ்சே

To achieve younger ladies love our mind are in the restless form

ஊன்எலாம்நின்றுஉருகப்

UN ELAAM NINRU URUGA

உடல் உறுப்புக்கள் எல்லாம் நின்று உருகும் வண்ணம்

All the parts of our body will stand and melts

புகுந்துஆண்டான்இன்றுபோய் 

PUGUNTHU AANDAAN EINRUPOOI

எனது மனத்தின் உள் புகுந்து ஆண்டு கொண்ட இறைவா

You have gone inside my mind and you have controlled me under your faith

வான்உளான்காணாய்நீ

VAAN ULAAN KAANAAI NEE

இப்பொழுது பரந்த வான வெளியில் உள்ளாய் நீ

You are in the vast space of this universe

மாளாவாழ்கின்றாயே

MAALAA VALKINRAYEA

நீ மாண்டு போகாமல் வாழ்கின்றாயே

You have no demise you have perpetual existence god is within you out of you he is in the vest space of this universe you can see him accordingly up to the level of your mind set

வாழ்கின்றாய்வாழாத

VAALKINRAAI VALAATHA

வாழத் தெரியாத மனமே நீ வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றாய்

You are unable to know how to live any how we are living with difficulty (by trial and error method)

நெஞ்சமேவல்வினைப்பட்டு 

NENJSAME VALVINAIPATTU

மனமே வலிய வினைக்சுழலில் அகப்பட்டு அதனுள் அழுந்துகின்றாய்

  You are under the control of bad deeds and sinking and sinking under bad deeds one after another

ஆழ்கின்றாய்ஆழாமல்

AALKINRAAI AALAAMAL

அழுந்தாமல் பாதுகாக்கும் இறைவனே

You are the savior of me to retire from bad deeds sinking

காப்பானைஏத்தாதே 

KAPPANAI EAATHATHEA

காப்பவனே பாடிப் புகழாதே

You won’t praise the preserver of you

சூழ்கின்றாய்கேடுஉனக்குச்

SOOLKINRAAI KEDU YUNAKKU

உனக்கு கேடு விளைவித்துக் கொள்கின்றாய்

Because of your misdeed you are surrounded by bad environment

சொல்கின்றேன்பல்காலும் 

SOLKINREAN PALKAALUM

உனக்கு பல காலமும் சொல்கின்றாய்

From time immoral I am telling to your mind this is wrong won’t do it this is wrong won’t don’t repeat it but you won’t heard my advice

வீழ்கின்றாய்நீஅவலக்

VEELKINRAAI NEE AVALA

துன்பக்கடலில் நீ விழ்கின்றாய் என்று

You are dipping your selves in sorrow sea (I repeatedly warned you)

கடல்ஆயவெள்ளத்தே

KADAL AAYA VELLATHE

கடல் வெள்ளத்தில் விழுந்து அழந்துகின்றாய்

You must dip in the sea of gods pleasure see (heaven) but you are dipping in the sorrow sea of family life you are unable to get rid of it

3. சுட்டறுத்தல் (எண்சீர்ஆசிரியவிருத்தம்)

3. SUTUARUTHAL

1-10 lines: while praying god, in our body some changes are happening, by these changes we understand the power of lard Siva and Shakti(parvathi)

11-20: the body longing for worldly pleasure and the mind instruct the body to go as per the minds instruction and not on the path of body instruction

This part is to purify the mind and gives Siva Shakti experience

20-30: now we are going to see the third part; of you want to know the god worldly knowledge won’t help you

 We say this is pot this is god with the help of worldly acquired knowledge this type of knowledge won’t to help to understand god. All these knowledge are perishable thing are can’t compare and understand god.

 This is the instruction to the mind with the help of worldly knowledge we can’t understand god. So this part is called suttuaruthal.

வெள்ளம்தாழ்விரிசடையாய்விடையாய்விண்ணோர்

VELLAM THAAL VIRISADAIYAAI VIDAIYAAI VINNOR

கங்கை வெள்ளம் பணிந்த விரிந்த சடையை உடையவனே இடபவாகனனே தேவதேவனே

பகீரதன் 50,000 ஆண்டுகள் கங்கையை நோக்கித் தவம் செய்து உலகில் பாய வேண்டினான். கங்கை,அது முடியாது மண் உலகம் நான்; ஓடினால் என்னைத் தாங்கும் சக்தி படைத்தது இல்லை என்று கூறி என்னைத் தாங்கும் சக்தி உடையவர்களை அழைத்து வா பிறகு பார்க்கலாம் என்று சொல்லிச் சென்று விட்டாள்.

    எனவே பகீரதன் பிரம்மனை நோக்கி 50,000 ஆண்டுகள் தவம் இருந்தார். பிரம்மன் தோன்றிக் கங்கையைத் தாங்கும் சக்தி தனக்கு இல்லை என்றும், வேண்டுமானால் என்; தந்தை திருமாலைக் கேட்டுப் பார் என்று கூறி மறைந்தார்.

    பகீரதன் திருமாலை நோக்கி 50,000 ஆண்டுகள் தவம் இருந்தார். திருமாலும் தோன்றித் தனக்கு கங்கையைத் தாங்கும் சக்தி இல்லை , எனவே என் தந்தை சிவனிடம் கேட்கவும் என்று கூறிச் சென்று விட்டார்.

    பின்பு பகீரதன் சிவபெருமானை நோக்கி 50,000 ஆண்டுகள் தவம் இருந்து வந்தார். சிவபெருமான் பகீரதன் முன் தோன்றி அவரின் தன்னலம் இல்லாத பக்தியை மெச்சிக் கங்கையை வரச் சொல், நான் பூமியைப் பாதுகாப்பாக வைக்கின்றேன் என்று சொன்னார்.

    அதன்படி பகீரதன் கங்கையிடம் சென்று பூமியில் தங்களைத் தாங்க ஒருவர் உள்ளார். எனவே நீங்கள் பூமியில் பாயலாம்  என வேண்டினார்அதற்குக் கங்கை செருக்குடன் சிரித்தபடியே இந்தப் பூமி அழியப் போகின்றது. என்னுடைய சக்தியைப் பார் என்று ஆவேசமாகப் பூமியை நோக்கிப் பாய்ந்தாள். சிவபெருமான் தன்னுடைய ஒரு முடியில் கங்கையைத் தேக்கி, மேலும் தண்ணீர் ஒருமுடிக்கே போதவில்லை என்று கூறினார்.     கங்கை தன்னுடைய தவறை உணர்ந்து, அகந்தை அழிந்து சிவனிடம் மன்னிப்புக் கேட்டாள்.

                                                   முடியின் அமைப்பு

    நம்முடைய முடியில் சிறு சிறு பள்ளங்கள் உள்ளன. அதை நுண் நோக்கியால் பார்க்கலாம். அதில் காற்று அலையாமல் இருக்கும். அசையாத காற்று வெப்பமாக இருக்கும். எனவே தான் குளிர் காலத்தில் கம்பளி அணிந்து உடலை வெப்பமாக வைத்திருக்க முடிகிறது.

    நாம் தலைக்கு எண்ணெய் (நல்லெண்ணெய்) தேய்த்துக் குளிக்கும் போது, எண்ணெயில் ஒரு பகுதி பள்ளங்களி;ல் தொடர்ந்து இருந்து, சிறிது சிறிதாக ஆவியாகித் தலையில் உள்ள வெப்பத்தை எடுத்துக் கொண்டு தலைக்குக் குளிர்ச்சியைக் கொடுக்கும். எனவே தான் எண்ணெய் தேய்த்துக் குளித்த நாளில் தலையில் தேங்காய் எண்ணெய் தடவுவது இல்லை.

    உடல் வெப்பமாகவும், தலை குளிர்ச்சியாகவும் இருக்க வேண்டும். தலைக்கு எண்ணெய் தடவவில்லை என்றால் தலை எப்பொழுதும் சூடாக இருந்து மூளையைப் பாதிக்கும். தலைக்கு எண்ணெய் தடவாதவர்கள் விரைவில் கண்ணுக்குக் கண்ணாடி போடுவது இந்தக் காரணத்தினால் தான்

You have a spreadinghair, the GangesRiver come and submitted under your feet. You have a chariot of bull. You are god’s god


பெருமானேஎனக்கேட்டுவேட்டநெஞ்சாய் 
PERUMAANE YENAKETTU VEATTA NENGAAI

என்று பிறர் சொல்லக் கேட்டு அந்த வினாடியே ஆசை மிக்க நெஞ்சம் உடையவராய்

While hearing by others, you are the supreme god at the same time my mind got love with you

பள்ளம்தாழ்உறுபுனலில்கீழ்மேல்ஆகப் 

PALLAM THAAL YURU PUNALIL KEEL MEEL AAGA

பள்ளம் நோக்கி ஒடும் நீரைப்போல அருவியில் நீர் விழும் பொழுது மேல் நீர் கீழகாவும் கீழ் நீர் மேலாகவும் வருவது போல

The water in the river runs downward and in the waterfalls the up water goes down and down water goes upward


பதைத்துஉருகும்அவர்நிற்கஎன்னைஆண்டாய்க்கு 
PATHAITHU YURUGUM AVAR NIRKKA YENNAI AANDAIKKU

பதை பதைத்து உருகும் மெய் அன்பர்கள் ஒருபுறம் இருக்க ஒன்றுக்கு ஆகாத என்னை ஆளாக ஏற்றுக் கொண்டாய்

With restless mind the true devotees are standing in one side. But you have taken me as your disciple I am useless in any way.

உள்ளம்தான்நின்றுஉச்சிஅளவும்நெஞ்சாய் 
YULLAM THAAN NINRU UCHCHI ALAYUM NENJAAI

உனக்காக உள்ளங்கால் தொடங்கி உச்சந்தலை வரையும் நெஞ்சமாகி

From feet to head my body turned into mind (with oneness with soul)

உருகாதால்உடம்புஎல்லாம்கண்ணாய்அண்ணா 
YURUGAATHAAL UDAMBU YELLAAM KANNAAI ANNAA

உருகுதலைச் செய்யவில்லை உடம்பு எல்லாம் கண் ஆக மாறி ஆனந்த வெள்ளம் பாயவில்லை

My mind won’t melt, my body won’t turn into eye, and happiness of river water won’t flow

வெள்ளம்தான்பாயாதால்நெஞ்சம்கல்ஆம் 
VELLAMTHAAN PAAYAATHAL NENJAM KAL AAM

கொடிய வினையை உடைய எனது நெஞ்சம் கல்லாம்

I have done heinous crimes so my mind is like a rock one

கண்இணையும்மரம்ஆம்தீவினையினேற்கே

KANN EANAIYUM MARAM AAM THEE VINAIYNERKEA

என் கண்கள் இரண்டும் செத்தமரமாயின் என்ன செய்வேன்

My eyes are dead like a wood, what I will do

வினையிலேகிடந்தேனைப்புகுந்துநின்று 
VINAIYILE KIDANTHENAI PUGUNTHU NINRU

வினைக் குவியலில் கிடந்து வருகின்ற அடியேன் பால் வலியவந்து புகுந்து நிலைபெற்று நின்று

I have been surrendered by bundle of bad deeds so I am in distress state but you forcefully come and stay with me

போதுநான்வினைக்கேடன்என்பாய்போல 

POTHUNAAN VINAI KEDAN YENPAAI POLA

இப்போது நான் உன்வினைகள் எல்லாம் ஒழிப்பவன் என்று சொல்வாய் போல

Now you are my savior from my miss deeds just like you say

இனையன்நான்என்றுஉன்னைஅறிவித்துஎன்னை 

ENAIYAN NAAN YENRU UNNDAI ARIVITHU EANNAI

யாரும் இணை இல்லாத இத்தன்மை உடையவன் என்று உன்னை அறிவித்து என்னை

Now you are unique and instruct me your characteristic features


ஆட்கொண்டுஎம்பிரான்ஆனாய்க்குஇரும்பின்பாவை 
AATKONDU YEMPRAAN AANAIKU ERUMBIN PAAVAI

அடியேனை ஏற்று எனக்குத் தலைவன் ஆன உனக்கு இரும்பால் செய்யப்பட்ட பொம்மை ஒத்த

You have taken me as your slave, you are my leader, but I am like an IRON TOY (my mind is IRON)

அனையநான்பாடேன்நின்றுஆடேன்அந்தோ

ANAIYA NAAN PADEN NINRU AADEN ANTHO

நான் பாடுதல் செய்யேன் நின்று ஆடுதலைச் செய்யேன் அய்யகோ

Alas I am not in a position to sing about you, I won’t dance and praise you

 
அலறிடேன்உலறிடேன்ஆவிசோரேன் 
ALARIDEAN ULARIDEAN AAVI SOREAN

வாய்விட்டு அலறேன் வாய்விட்டு உலறேன் உயிர் மயங்கேன்

I won’t cry with god’s name, I won’t murmur god’s name, I won’t fell down with breathlessness

முனைவனேமுறையோநான்ஆனவாறு 

MUNAIVANEA MURAIYO NAAN AANAVAARU

தலைவனே நான் இவ்வாறு இருப்பது முறையோ

Devas of ego I am in this superior state of mind is it right


முடிவுஅறியேன்முதல்அந்தம்ஆயினானே?

MUDIVU ARIYEAN MUTHAL ANTHAM AAYINANEA

அதன் முடிவு நான் அறியேன் தோற்றம் முடிவு இவற்றிற்குத் காரணம் ஆனவனே

I don’t know the ultimate effect of this you are the cause of beginning and end of this universe

ஆயநான்மறையனும்நீயேஆதல் 
AAYANAAN MARAIYANUM NIYEA  AATHAL

யாவர்க்கும் தலைவனாய் அந்தணனாய் நீயே ஆனாய்

You are the head of all and descended into ANTHANAA (ACHARIYA) form and go to this world to preach

அறிந்துயான்யாவரினும்கடையேன்ஆய 
ARINTHU YAAN YAAVARINUM KADAIYEAN AAYA

என்பதைத் தெரிந்து கொண்டு யான் எல்லோரிடத்திலும் கடைப்பட்டவன் ஆகிய

I have come to know that you are the teacher but I am the last person of this world in strata

நாயினேன்ஆதலையும்நோக்கிக்கண்டும் 
NAYNEN AATHALAIYUM NOKKI KANDUM

நாயினை ஒத்தவன் என்பதைப் பல அன்பர்களைப் பார்த்துக் கண்டு கொண்டேன்

By comparing other disciple I have come to know I am a dog like person

நாதனேநான்உனக்குஓர்அன்பன்என்பேன் 
NAATHANE NAAN UNAKKU OOR ANBAN YENPEAN

குருநாதனே நான் உனக்கு ஓர் அன்பன் என்று சொல்லிக் கொள்வேன்

My dear preacher I will say I am one of your better half

ஆயினேன்ஆதலால்ஆண்டுகொண்டாய் 
AAYINEN AATHALAAL AANDU KONDAAI

எனவே அது காரணமாக என்னை ஆண்டு கொண்டாய்

So you have accepted me as your slave

அடியார்தாம்இல்லையேஅன்றிமற்றுஓர் 
ADIYAAR THAAM ILLAIYEA  ANRI MATRU OOR

உனக்குப் பேயனாகிய என்னையன்றி வேறு அடியார்கள் இல்லையா

I am GHOST (devil) you have selected me as your disciple don’t do you have any other good disciple.

பேயனேன்இதுதான்நின்பெருமைஅன்றே 
PEYANEAAN ETHUTHAAN NINPERUMAI ANREA

என் போன்ற பேயனை ஆட்கொண்டது உன் பெருந்தன்மையைக் குறிப்பது

You have selected me, but I am ghost this shows your magnanimity

எம்பெருமான்என்சொல்லிப்பேசுகேனே. 
YEMPERUMAAN YEN SOLLI PESUKENEA

உம்மை என்ன சொல்லிப் புகல்வேன் என் பெருமானே

How will I praise you, in what word shall I select to praise you I don’t know, you are my benefactor


பேசின்தாம்ஈசனேஎந்தாய்எந்தை 
PESIN THAAM ESANEA ENTHAAI ENTHAI

நான் பேசத் தொடங்கினேன் ஈசனே என் தாயே என் தந்தையே

If I begin to talk, I will talk ESSA (Siva) you are my mother, my father

பெருமானேஎன்றுஎன்றேபேசிப்பேசிப் 
PERUMAANE YENRU YENREA PESI PESI

பெருமானே என்று திரும்பத் திரும்ப பேசிக்கொண்டு இருந்து

“O my lord” this word I will say repeatedly

பூசில்தான்திருமேனிநிறைப்பூசி 
PUSINTHAAN THIRUMEANI NIRAIYA PUUSI

பூசுவதும் திருநீரே அதையும் நெற்றி நிறையப் பூசி

I will apply ashes in the forehead, I will also apply abundantly

போற்றிஎம்பெருமானேஎன்றுபின்றா 
POTRI YEMPERUMANEA YENRU PINRAA

எம் பெருமானே என்று திரும்ப திரும்பப் போற்றிக் குறையாத

Without any deficiency I will repeatedly chanting your name

நேசத்தால்பிறப்புஇறப்பைக்கடந்தார்தம்மை 
NESATHAAL PIRAPPU ERAPPAI KADANTHAAR THAMMAI

அன்பினால் பிறப்பையும் இறப்பையும் கடந்தாய் தங்கள் அடியார்களை ஆண்டாய்

By love you have bypassed birth and death and you have commanded your disciples

ஆண்டானேஅவாவெள்ளக்கள்வனேனை 
AANDANEA AVAA VELLAM KALVANENAI

ஆசை வெள்ளத்தில் அக்கப்பட்டுத் தவிக்கின்ற கள்வனாகிய என்னையும்

I am a thief I am always intended to get all the pleasure and lust in this word but he takes me as his disciple

மாசுஅற்றமணிக்குன்றேஎந்தாய்அந்தோ 

MAASU ATRA MANIKUNRE ANTHAAI ANTHO

பட்டை தீட்டப்பட்ட மாணிக்கக் குன்றே என் அப்பாவே அய்யகோ

Alas you are my mother you have so many facets of pure diamond hill


என்னைநீஆட்கொண்டவண்ணம்தானே

YENNAI NEE AADKONDA VANNAM THANE

நீ என்னை ஒரு பொருளாக ஏற்று ஆட்கொண்ட விதம் தான் என்னே

 I am a dust in the dustbin but you consider me as a person you have elevated me and conquered me

வண்ணம்தான்சேயதுஅன்றுவெளிதேஅன்று 
VANNAM THAN SEYATHU ANRU VELITHEA ANRU

சிவபெருமானே உங்கள் நிறம் செம்மையானது இல்லை வெண்மையானது என்றும்

My lord Siva, your color is not saffron but also not white

அநேகன்ஏகன்அணுஅணுவில்இறந்தாய்என்றுஅங்கு 
ANEGAN YEGAN ANU ANUVIL ERANTHAAI YENRU ANGU

பலர் என்னும் ஒருவன் என்னும் அணுவாய் அதைக் கடந்த நுண்ணிய பொருளாய் இருக்கின்றாய் என்று பலவாகக் கூறி

We consider you are one and many you are in the nuclear form and within the nuclear

You are apart from proton electron and neutron just like invisible person to see

எண்ணம்தான்தடுமாறிஇமையோர்கூட்டம் 
YENNAMTHAAN THADUMAARI EMAIYOOR KUUTTAM

ஊனக் கண்களால் நிலை மயங்கி அடையும் உபாயத்தை அடைய முடியாத தேவர்கூட்டம் என் தாயே உங்கள் தன்மை

DEVAAS are unable to see the god in their naked eye they don’t know the way of seeing god. You have such a type of character

எய்துமாறுஅறியாதஎந்தாய்உன்தன் 
EITHUMARU ARIYATHA ENTHAAI UN THAN

ஊனக் கன்னல் காணுமாறு அறிய முடியாத என் தாயே உங்கள் தன்மை

Your characteristics feature is that you are not been seen by this flesh eye but only by GAANA EYE

வண்ணம்தான்அதுகாட்டிவடிவுகாட்டி 
VANNAMTHAAN ATHUKAATTI VADIVU KAATTI

உன் நிறத்தையும் வடிவத்தையும் திருஅருளே வடிவான திருவடிகளையும் காட்டி

You have showed me your color, form and lotus feet which will bless us

மலர்க்கழல்கள்அவைகாட்டிவழிஅற்றேனைத் 
MALARKILALKAL AVAIKAATTI VALI ATRENAI

மலர் பாதங்கள் இரண்டையும் காட்டி உய்யும் நெறி அறியாது

You have showed me your two flowery feet and you did not showed the salvation to this birth

திண்ணம்தான்பிறவாமல்காத்துஆட்கொண்டாய் 
THINNAMTHAAN PRAVAAMAL KAATHU AATKONDAI

உறுதியாக இனிமேல் பிறவாமல் காத்து ஆட்கொண்டாய்

Without any further birth definitely you have preserved and commanded me

எம்பெருமான்என்சொல்லிச்சிந்திக்கேனே.

EMPERUMAAN YEN SOLLI SINTHUKENEA

இத்தகைய பேர் உபகாரியாகிய உன்னை என்ன சொல்லிச் சிந்திக்கேனே என்றவாறு

By this bountiful benefits given to me in what word I use to praise and think over you

சிந்தனைநின்தனக்குஆக்கிநாயினேன்தன் 
SINTHANAI NINTHANAKKU AAKKI NAAYENEN THAN

நாயை ஒத்த அடியேனது சிந்தனை நினைவு எல்லாவற்றையும் உனக்கே ஆக்கி

My thinking is dogs thinking(chauvinist thinking) but I turned my mind, memory and etc. to surrender under your feet

கண்இனைநின்திருப்பாதப்போதுக்குஆக்கி 
KAN ENAI NIN THIRUPPATHA POTHUKKU AAKI

இரண்டு கண்கள் உனது திருவடித்தாமரை பாதத்திற்கே உரிமையாக்கி

I surrender my two eyes to your golden feet

வந்தனையும்அம்மலர்க்கேஆக்கிவாக்குஉன் 
VANTHANAIYUM AMMALARKEA AAKI VAAKU YUNN

வணக்கத்தையும் அத்திருவடி மலர்களுக்கே ஆக்கி வாயை உனது

My salutes are placed under your feet, my mouth is

மணிவார்த்தைக்குஆக்கிஐம்புலன்கள்ஆர 
MANIVAARTHAIKU AAKI AIMPULANGAL AARA

பெருமையே பேசும் மணி மொழிகளுக்கே ஆக்கி ஐந்து புலன்கள் நுகர

The mouth always chant your characteristics features the five senses experiences god’s grace

வந்தனைஆட்கொண்டுஉள்ளேபுகுந்துவிச்சை 
VANTHANAI AATKONDU ULLE PUGUNTHU VICHAI

வந்து எம்மை அடிமை கொண்டு என் மனதில் புகுந்த விந்தை

You have come and taken me as your slave and then you gone into my mind and you turned yourself as a slave to me (I won’t allow you to go out from my mind) this is a wonderful experience.

மால்அமுதப்பெரும்கடலேமலையேஉன்னைத் 
MAAL AMUTHA PERUM KADALE MALAIYE UNNAI

அமுதப் பெருங்கடலையும் மலையளவு உண்ணத் தந்த

You have allowed me to drink the nectar (AMUTHAM) sea amount and the hill high amount to drink

தந்தனைசெந்தாமரைக்காடுஅனையமேனித் 
THANTHANAI SENTHAAMARAI KADU ANAIYA MENI

செந்தாமரைக் காடு ஒத்த திருமேனியை உடைய ஒப்பற்ற சுடரே எந்தாய்

You have given me to sea golden color lotus flower bed (pond)

தனிச்சுடரேஇரண்டுமிலிஇத்தனியனேற்கே

 THANISUDAREA ERANDUMILI EATH THANIYA NERKEA

விளக்குச்சுடர் திரியைப் பற்றி நிற்பது போல் இல்லாமல் தனித்து நிற்கும் சுடரே எனக்கு கதிஏதும் இல்லை என்றவாறு

The candle light tied with the thread of the candle but you have no thread but you glow, you are unique and separate

I am alone I am separated from my family and no place to go except your feet

தனியேனன்பெரும்பிறவிப்பௌவத்துஎவ்வம் 
THANIYENAN PERUM PIRAVI POWVATHU EVVAM

தனித்த யான் பிறவிப் பெருங்கடலில் விழுந்து துன்பப்பட

I am alone I am in distress and fall in the sea of sorrow

தடம்திரையால்எற்றுண்டுபற்றுஒன்றுஇன்றிக் 
THADAM THIRAIYAAL EATRUNDU PATRU ONRU EINRI

துன்பங்களாகிய அலைகளால் மொத்துண்டு பற்றுக்கோடு ஒன்று இல்லாமல்

I have tossed by sorrow waves of sea and beaten by waves

I have no provision to clink something (a wood to clink to swim)

கனியைநேர்துவர்வாயார்என்னும்காலால் 
KANIYAINEER THUVARVAAYAAR YENNUM KAALAAL

கொவ்வைக் கனியை ஒத்த சிவந்த வாயினை உடைய பெண்கள் புயல்காற்றால்

The ladies lips are read like a KOVAI fruit their tornado wind

கலக்குண்டுகாமவான்சுறவின்வாய்ப்பட்டு 
KALKUNDU KAAMA VAAN SURAVIN VAAIPATTU

கலங்கிக் காமமாகிய பெரிய சுறா மீனின் வாயில் அகப்பட்டு

My mind melt with bust of women and that shark caught me in its mouth I am unable to come out

இனிஎன்னேஉய்யும்ஆறுஎன்றுஎன்றுஎண்ணி 
ENI YENNEAYUYYUM AARA EANRU EANRU YENNI

இனிமேல் பிழைக்கும் வழி என்ன என்று பலகாலம் நினைத்து நினைத்து

I have been thinking over so many decades how I will get rid of this lust life

அஞ்சுஎழுத்தின்புனை பிடித்துக்கிடக்கின்றேனை 
ANJSU ELUTHIN PANAI PIDITHU KIDAKKINRENAI

திரு ஐந்தொழுத்தாகிய தெப்பத்தை பற்றிக் கொண்டு கிடக்கின்ற என்னைச் சிவாயநம

I am clinking boat of the five lettermantra SIVAYANAMA (SI VA YA NA MA)

முனைவனேமுதல்அந்தம்இல்லாமல்லற் 
MUNAIVANE MUTHAL ANTHAM ILLAA MALLAR

தலைவனே முதலும் முடிவும் இல்லாத வளமான

My lord you have showed me NEITHER beginning nor end of heaven

கரைகாட்டிஆட்கொண்டாய்மூர்க்கனேற்கே 
KARAIKATTI AATKONDAI MURKKANERKEA

முக்திக் கரைகாட்டி ஆட்கொண்டாய் மூர்க்கனாகிய என்னை

You have showed me heaven and give me a place in the heaven even though I am a bad fellow


கேட்டுஆரும்அறியாதான்கேடுஒன்றுஇல்லான் 
KETTU AARUM ARIYATHAAN KEEDU ONRU ILLAAN

எவராலும் கேள்வி அளவையால் கேட்டு அறியப்படாதவனும் தமக்குக் கேடு ஒன்றும் இல்லாதவனும்

None can measure him by any scale of hearing (by hearing we can’t measure the god) he has no impurities)

கிளைஇலான்கேளாதேஎல்லாம்கேட்டான் 
KILAAI EALAAN KELAATHEA ELLAAM KETTAAN

தமக்குச் சுற்றம் அற்ற சிவபெருமான் செவி வழியாகக் கேட்காமல் ஒருசேர ஒரு காலத்தில் எல்லாவற்றையும் கேட்டான்

Lord Siva has no relatives he did not hear by his ear but understood all in a movement of time (instantly)

நாட்டார்கன்விழித்திருப்பஞாலத்துஉள்ளே 
NATTARGAN VILITHIRUPPA GALATHU ULLEA

நாட்டில் உள்ள அனைவரும் விழித்திருப்ப

Those who are in this country, all are in the awakening form (to get god’s blessings)

நாயினுக்குதவிசுஇட்டுநாயினேற்கே 
NAYINUKKU THAVISU ETTU NAYNERKEA

நாய்க்குச் சிம்மாசனம் இட்டது போல நாயை ஒத்த அடியேனை

I am dog like person but give me throne to sit in

காட்டாதனஎல்லாம்காட்டிப்பின்னும் 
KATTATHANA YELLAAM KAATTI PINNUM

இதுவரை காட்டாத எல்லாவற்றையும் காட்டி பின்பு

Hitherto I did not see something, now you showed me all the things in the world

கேளாதானஎல்லாம்கேட்பித்துஎன்னை 

KELATHANA YELLAM KETPITHU YENNAI

கேளாதனா எல்லாவற்றையும் கேட்பித்து எனக்கு ஞானத்தை ஊட்டி

Hitherto I did not hear so sacred wards now you allow me to hear it and then show me the path of Gaana


மீட்டேயும்பிறவாமல்காத்துஆட்கொண்டான் 
METTEYUM PIRAVAAMAL KAATHU AATKONDAAN

தகுதியற்றவானகிய என்னையும் மீட்டுப் பிறவிக்கடலில் புகாது காத்து ஆட்கொண்டான்

I am stupid fellow, but he retrieved me from the bad place and placed in the good place and stopped me to get birth again and then he preserved me and to get control on me

எம்பெருமான்செய்திட்டவிச்சைதானே

YEMPERUMAAN SEITHTTA VICHAITHAANE

இதுவே எம் பெருமான் செய்த மாயை வித்தையாகும்

இறைவனைத் திருக்கயிலையில் உமையம்மையார் தனக்குச் சிவாகமங்களை உபதேசிக்க வேண்டினார். சிவபெருமானும் உபதேசிக்கத் தொடங்கினார். சிறிது நேரத்திற்குப் பின் உமையம்மை கூர்ந்து கேளாது இருந்ததைக் கண்டு சிவபெருமான் கோபப்பட்டு உமையம்மையை மீனவப் பெண்ணாகப் பிறக்கச் சாபம் இட்டார். உமையம்மை தவறை உணர்ந்து வருந்த பின் தகுந்த காலத்தில் தாமே வந்து உமக்கு அருள் புரிவோம் என்று கூறிக் கடலில் சுறாமீனை அழித்து உமையம்மையை மணந்தார்.

 This magic is done by the god for my sake


விச்சைதான்இதுஒப்பதுஉண்டோகேட்கில் 
VITCHAITHAAN ETHU OPPATHU YUNDO KETKIN

அவன் செய்த மாயம் இதனை ஒப்பது உண்டோ கேளுங்கள்

Have you hear any such a type of magic done by god if there is any please tell me

மிகுகாதல்அடியார்தம்அடியன்ஆக்கி 
MIGUKATHAL ADIYAARTHAM ADIYAN AAKI

மிக்க மெய் அன்பினை உடைய தன் அடியார்களுக்கு அடியவனாக என்னை ஆக்கி

I have been placed under the control of true devotees by the god

அச்சம்தீர்த்துஆட்கொண்டான்அமுதம்ஊறி 
ATCHAM THIRTHU AATKONDAAN AMUTHAM YUURI

வாசனாமலம் தாக்குமோ என்ற அச்சம் தீர்த்து என்னை அடிமை கொண்டான் என் நெஞ்சில் அமுதம் ஊறி

He removed the fear of past misdeeds will come and affect me and take me as his slave so in my chest nectaroozing out

அகம்நெகவேபுகுந்துஆண்டான்அன்புகூர 
AGAM NEGAVEA PUNTHU AANDAN ANBU KUURA

நெகிழும்படி தாமே வந்து வலியவந்து ஆட்கொண்டான் அன்பு கூறுவதற்காக

To melt my mind, without asking he voluntarily come and take me as a slave, so as to give his love

அச்சன்ஆண்பெண்அலிஆகாசம்ஆகி 
ATCHAN AAN PEN ALI AAGASAM AAGI

தந்தையும் ஆணும் பெண்ணும் அலியும் ஆகாசமும் ஆகி

He turned me as father, men, women, ale and this space

ஆர்அழல்ஆய்அந்தம்ஆய்அப்பால்நின்ற 
AAR ALAL AAI ANTHAM AAI APPAL NINRA

அறிய அழலாயும் முடிவு இடமாகவும் அதற்கு அப்பால் நிலைபெற்ற

The rare arc fire glow the ultimate solace to soul, beyond this he has taken position

செச்சைமலர்புரையும்மேனிஎங்கள் 

SECHAI MALAR PURAIYUM MENI ENGAL

வெட்சிப் பூவை ஒத்த மேனியை உடைய எங்கள்

The soft light red color flower (VETCHI flower) just like a body of Siva


சிவபெருமான்எம்பெருமான்தேவர்கோவே

SIVAPERUMAN YEMPERUMAN THEVAR KOVEA

சிவபெருமான் எம் பெருமான் தேவர் தேவன்

Such a type of person lord Siva, he is my lard he is god’s god (such god’s god (supreme god)) he is king


தேவர்கோஅறியாததேவதேவன் 
THEVARKO ARIYATHA DEVA DEVAN

தேவர்களும் இந்திரனும் காண முடியாத தேவதேவன் சிவபெருமான்

DEVAAS and their king INDRA unable to see the SIVA who is Supreme Being

செழும்பொழில்கள்பயந்துகாத்துஅழிக்கும்மற்றை 
SELUM POLILGAL PAYANTHU KATHU ALIKKUM MATRAI

செழுமையான உலகங்கள் அனைத்தையும் படைத்துக் காத்து அழிக்கும் பிரம்மன் திருமால் உருத்திரன்

All the bountiful worlds are created preserved and destroyed by three sub gods they are Brama, Thirumaal, and Ruthiran

மூவர்கோனாய்நின்றமுதல்வன்மூர்த்தி 
MOOVAR KONAAI NINRA MUTHALVAN MOORTHI

அந்த மூவர்க்கும் தலைவனாய் நிலைபெற்ற முதல் பொருளும்

For the above there sub gods he is the prime god to control the activities of such gods

மூதாதைமாதுஆளும்பாகத்துஎந்தை 
MUTHATHAI MAATHU AALUM PAAGATHU ENTHAI

அவர்களுக்கு மூதாதையும் உமாதேவியை வைத்து ஆளும் இடதுபாகம் உடைய என் தந்தையும்

He if the fore father of the above three and who has given half left part of body to UMADEVI  his wife, he is also my father

யாவர்கோன்என்னையும்வந்துஆண்டுகொண்டான் 
YAVAR KON YENNAIYUM VANTHU AANDU KONDAAN

யாவர்க்கும் தலைவன் ஆகிய எம் சிவபெருமான் அடியேனை வலிய வந்து ஆண்டு கொண்ட

He is the god of universe, he is Siva, and he came and forcefully got me as his disciple

யாம்ஆர்க்கும்குடிஅல்லோம்யாதும்அஞ்சோம் 
YAAM AARKKUM KUDI ALLOM YATHUM ANJGOOM

ஆதலால் யாம் பிறர் எவர்க்கும் அடிமையள்ளோம் எவர்க்கும் அஞ்சோம்

So we are not slave to anybody else so we do not fear to anybody else

மேவினோம்அவன்அடியார்அடியாரோடும் 
MEVINOM AVAN ADIYAR ADIYAROODUM

அவனுடைய அடியார்களுக்கு அடியாரோடும் பொருந்தினோம்

So we converted our slaves to his disciples we mingled with them

மேன்மேலும்குடைந்துஆடிஆடுவோமே

MENMELUM KUDAINTHU ADI AADUVOOMEA

ஆதலால் ஆனந்த வெள்ளத்தில் மேலும் மேலும் குடைந்து முழ்கிக் கூத்தாடுவோம் 

So we are surrounded by the bliss of joy in that joy of water we will dip and swim and play in it


4. ஆத்மசுத்தி (அறுசீர்ஆசிரியவிருத்தம்) 
4.AATHMA SUTHI(PURITY OF SOUL)

 The soul is put into impurities when the body and mind are in the bond of “I” and “I am”. They are internal desires and external desire. If the body is in desire then the impurities set in.

In that state with the help of holy teacher god work withdisciples’intimately, realizing the truth with the help of above parameters we can shed the impurities and the soul becomes pure farm.

This is called soul purification the first five poems gives us how to purity the soul with the help of activities.

The second five poems describes because of dust how the body polluted, how we are bound by this world activities

ஆடுகின்றிலைகூத்துஉடையான்கழற்கு

AADUKINRILAI KOOTHU UDAIYAAN KALRKU

ஆடுவது இல்லை ஆனந்தக் கூத்தன் திருவடிகளுக்கு

We are not dancing, before the feet of happy dancer (the lord Siva)

அன்புஇலைஎன்புஉருகிப் 
ANBU ELAI ENBURUKI

அன்பு செய்வது இல்லை எலும்பு உருகும்படி

We won’t do love at the level of melting the bones

பாடுகின்றிலைபதைப்பதும்செய்கிலை

PADUKINRILAI PATHAIPATHUM SEIKILAI

பாடுவது இல்லை துடிக்கின்றது செய்வதில்லை

We are not chanting god’s poems and not in active vibrated form to serve god

பணிகிலைபாதமலர் 

PANIKILAI PATHAMALAR

வணங்குவது இல்லை பாதக் கமலங்களை

We won’t pray under the lotus feet

சூடுகின்றிலைசூட்டுகின்றதும்இலை

SUUDUKINRILAI SUUTTUKINRATHUM ELAI

இறைவன் திருவடிகளைத் தலையில் சூடுவது இல்லை அவன் பாதத்தில் மலர்கள் சூட்டுவது இல்லை

We are not keeping god’s feet in our head as a mark of respect and we are not put flowers under his feet

துணைஇலிபிணநெஞ்சே 
THUNAI ELI PINA NENJEAA

பிணத்தைப் போல அறிவற்று இருக்கும் துணை இல்லாத நெஞ்சமே

I have just liked a dead body I have no relation

தேடிகின்றிலைதெருவுதோறுஅலறிலை

THEDIKINRILAI THERUVUTHORU ALARILAI

அவன் எங்கு உள்ளான் என்று தேடுவது இல்லை தெருக்கள் தோறும் பாட்டுக்களைப் பாடி அலறுவது இல்லை

We are not searching god, in the street are not chanting god’s poem loudly and go around

செய்வதொன்றுஅறியேனே?

SEIVATHONRU ARIYENEA

ஆனால் நீ உற்ற துணையாக இருக்கின்றாய் இந்நிலையில் யான் செய்வது ஒன்றும் அறியேன்

But you are so much intimate with me, in such a state I don’t know what I do


அறிவுஇலாதஎனைப்புகுந்துஆண்டுகொண்டு

ARIVU ELATHA EANAIPUGUNTHU AANDU KONDU

அறிவற்ற என்னை வலிய வந்து ஆண்டு கொண்டு

I am not knowledgeable person but you forcefully come in my mind and you ruled me

அறிவதைஅருளிமேல் 
ARIVATHAI ARULIMEAL

உண்மை ஞானத்தைத் கொடுத்து உதவி மேலான வீடு பேற்றிற்கு உரிய வழிகள்

You gave me real knowledge of Gaana and allow me to know the path of heaven going ways

நெறிஎலாம்புலம்ஆக்கியஎந்தையைப்

NERIELAM PULAM AAKIYA ENTHAIYAI

எல்லாவற்றையும் ஞானமாகச் செய்த என் தந்தையும்

All the activities are converted into Gaana you are my father

பந்தனைஅறுப்பானைப் 
PANTHANAI ARU PAANAI

பாசத்தை அறுப்பவனாகிய சிவபெருமான்

The lord Siva terminated the relationship in this world (all the relationships leads you in the wrong way so he axed it)

பிறிவுஇலாதஇன்அருள்கள்பெற்றிருந்தும்

PIRIVU ELATHA IN ARUL KAL PETRIRUNTHUM

பிரியாத இனிய அருளைப் பெற்றிருந்தும்

There is no separation of god’s grace you have it but

மாறிஆடுதிபிணநெஞ்சே 
MARI ADUTHI PINA NENGEA

நீ மாறுபடுகின்றாய் பிண நெஞ்சமே

You are in oscillation mood so you have dead mind

கிறிஎலாம்மிகக்கீழ்ப்படுத்தாய்கெடுத்தாய்

KIRI ELAM MIGA KEELPADUTHAAI KEDUTHAAI

பொய்மை ஒங்க என்னை கீழ்மைப் படுத்துகின்றாய்

Falsehood goes and gets in good position but you turned me in the lower form of thinking

என்னைக்கெடுமாறே.

ENNAI KEDUMAREA

கெட்டு ஒழியுமாறு என்னைக் கெடுத்து விட்டாய் என்றவாறு

You turned as false person and you allowed me to get bad and filthy company


மாறிநின்றுஎனைக்கெடக்கிடந்தனையை

MAARININRU ENAI KEDA KIDANTHANAIYAI

என்னோடு மாறுபட்டு நின்று யான் கெடுமாறு என்பால் நீ கிடக்கின்றாய்

You don’t have good terms with me, so you allow me to go bad company you did not give regard to me

எம்மதிஇலிமடநெஞ்சே 

EM MATHI ELIMADA NENJEA

அறிவிலியாகிய எனது மட நெஞ்சமே

My mind is not in a saner form (insane form)

தேறுகின்றிலம்இனிஉனைச்சிக்கெனச்

THERUKINRILAM ENI UNAI SIKKENA

இத்தகைய உம்மை இனி உறுதியாகத் தெளியமாட்டோம்

We won’t get clarity about you (we won’t relay upon you)

சிவன்அவன்திரள்தோள்மேல்

SIVAN AVAN THIRAN THOL MEAL

சிவபெருமான் திரண்ட தோள்மேல்

In the vast upper hand the white ashes are applied and you can see it

 
நீறுநின்றதுகண்டனைஆயினும்

NEERU NINRATHU KANDANAI AAYINUM

திருநீறு நிலைபெற்று விளங்குதலைக் கண்டாய்

The ashes are permanently pasted in his body

நெக்கிலைஇக்காயம் 
NEKKILAI EKKAAYAM

ஆயினும் நெக்கு உருகுகின்றாய் இல்லை

After seeing all the appearance in the Siva body you heart won’t melt with love

கீறுநின்றிலைகெடுவதுஉன்பரிசுஇது

KEERU NINRILAI KEDUVATHU UN PARISU ETHU

இந்த உடலைப் பிளவுபடச் செய்கின்றாய் இல்லை உன் தன்மை எனக்கு கேடு விளைவிப்பதே ஆகும்

You are dividing this body, so your character is to do harm to me

கேட்கவும்கில்லேனே.

KETKAVUM KILENEA

இதனை கேட்கவும் ஆற்றேன் என்றவாறு

I have no strength to hear it

கிற்றவாமனமேகெடுவாய்உடையான்

KIRRAVAA MANAMEA KEDUVAAI YUDAIYAAN

பேராசை பிடித்த மனமே நீ கெட்டுப்போவாய் நான் உன்னுடைய உடைமை

‘O’ greedy mind you will be spoilt, I am god’s possession

அடிநாயேனை 
ADI NAAYENAI

கீழான நாயான என்னை

Even in the dogs cadre I am in the lowest state

விற்றுஎலாம்மிகஆள்வதற்குஉரியவன்

VITRU ELAM MIGA AALVATHARKU YURIYAVAN

காசுக்கு அடுத்தவர்க்கு விற்று எனக்கு எல்லா நன்மைகளும் மிகுமாறு ஆள்வதற்கு உரிமை உடையவன்

You can sell me for money, you can give me all the benefits of life you can command me, and you have right over me

விரைமலர்திருப்பாதம் 

VIRAIMALAR THIRU PATHAM

மனம் பொருந்திய தாமரை மலர் போன்ற திருப்பாதம்

The fragrant flower like feet


முற்றுஇலாஇளந்தளிர்பிரிந்திருந்துநீ

MUTRU ELA ELANTHALIR PIRINTHIRUNTHU NEE

முற்றாத இளம் தளிர் பிரிந்திருந்து முன் நீ

The tender soft leaves, you have separated it from the tree

உண்டனஎல்லாம் 

UNDANA EALLAAM

நுகர்ந்தனயாவும்

You have consumed it


அற்றவாறும்நின்அறிவும்நின்பெருமையும்

ATRAVAARUM NIN ARIVUM NINPERUMAIYUM

இழக்கும் படியாகவும் அதற்குக் காரணமாகிய நின் அறிவையும் பெருமையையும்

I have lost my worldly desires you are the cause for this so I praise your knowledge and magnanimity

அளவுஅறுக்கில்லேனே

ALAVU ARU KILENEN

அளவற்று உறைக்கும் ஆற்றல் இல்லேன்

I have no capacity to measure your power (gods).

அளவுஅறுப்பதற்குஅரியவன்இமையவர்க்கு 
ALAVU ARUPATHARKU ARIYAVAN EMAIYAVARKKU

தேவர்களுக்கு இறைவன் தன் இயல்பை அளவிட்டு அறிவதற்கு அரியவன்

He is not in a position to measure by Devas, he is such a characteristics person

அடியவர்க்குஎளியான்நம் 
ADIYAVARKU ELIYAAN NAM

ஆனால் உண்மை அடியார்க்கு எளியவன்

But to the true devotees he is simple person

களவுஅறுத்துநின்றுஆண்டமைகருத்தினுள் 
KALAVU ARUTHU NINRU AANDAMAI KARUTHIN YUL

நம் களவுகளைப் போக்கி ஆட்கொண்ட தன்மையை

He removed our thieves’ behavior and he commanded us

கசிந்துஉணர்ந்துஇருந்தேயும் 
KASINTHU UNARNTHU ERUNTHEYUM

உள்ளம் கொண்டு உணர்ந்து கணிந்திருந்தும்

You have understood all as ripped fruit

உளகறுத்துஉனைநினைந்துஉளம்பெரும்களன் 
ULA KARUTHU UNAI NINAINEATHU ULAM PERUM KALAN

உள்ளத்தில் உள்ள காமமாகிய ஆறு பகைகளையும் கோபித்துத் தள்ளி உன் தகுதியை எண்ணி

The six types of vices which are residing in our mind you got angry about it and rid away it so I think you have capacity to do it

செய்ததும்இலைநெஞ்சே 
SEITHATHUM ELAI NENJEA

உள்ளத்தைச் சிவபெருமான் தங்குதற்கு உரிய பெரிய வீடாகச் செய்தது இல்லை

I won’t convert this mind into spacious place to stay the lard Siva as his abode

பளகுஅறுத்துஉடையான்கழல்பணிந்திலை 
PALAGU ARUTHU UDAIYAAN KALAL PANINTHILAI

குற்றங்களை நீக்கி இறைவன் திருவடியை வணங்கியவனும் இல்லை

I am unable to get rid of my ills in the body. So I am not praying the god with pure mind

பரகதிபுகுவானே

PARAGATHI PUGUVANEA

எப்படி நான் இந்தக் குற்றங்களுடன் பரலோகம் அடைவேன்

 How I will reach the heaven with all my limitations and sins


புகுவதாவதும்போதரவில்லதும்
PUGUVA THAVATHUM POOTHARA VILLATHUM

புகுவதற்கு உரியதும் புகுந்தால் மீண்டும் வருதற்கு வழி இல்லாததும்

You can enter into it but there is no exit comeback way in it.

PONNAGAR PUGAPOTHAR

பொன்னகர்புகப்போதற் 

சிவநகர் புகுதற் பொருட்டு

 You can enter into the Siva land

KUVATHAVATHUM ENTHAIYEM PRAANENNANAI

குவதாவதும்எந்தையெம்பிரானென்னை

நான் எனது என்னும் அகப்பற்றுகளை புறப்பற்றுகளை நீக்கப் பெறுவதும் எம் தந்தையும் எம் தலைவனும்

He is my father and mother who eliminates my inner dust and outer dust

YANDAVAN KALARKU ANBU

யாண்டவன்கழற்கு அன்பு

என்னை ஆண்டு கொண்ட முதல்வனாகிய இறைவன் திருவடியின் கண் அன்பு கொண்டு

He is my prime god he managed me and so I love his feet

NEGUVA THAVATHUM NITHALUM AMUTHODU

நெகுவதாவதும்நித்தலும்அமுதொடு

நெகுவதும் நாள்தோறும் அமுதத்துடன்
with melting heart daily nectar in hand

THENODU PAALKATTI

தேனொடுபால்கட்டி 

தேன் உடன் பால் வெல்லக்கட்டி இவை எல்லாம் கலந்த சுவையைக் காட்டிலும்

If we mingle honey, milk sugar candy, the taste is above the taste of god

MIGUVA THAAVATHUMINRENUM MATTRITHARK

மிகுவதாவதும்இன்றெனின்மற்றிதற்

மிக்கசுவை விளைவதும் இல்லையானால் இந்த நிலைக்கு
the above all are not given the taste then what I do

KENSEIKEN VINAIYENE

கென்செய்கேன்வினையேனே. 

என்ன செய்ய வல்லேன் என்றவாறு

I am a bad fellow what I do then

VINAIYEN POLUDAIYAARPIRA

வினையென்போலுடையார்பிற

என்னைப்போல தீ வினையார் பிறர் யார்

If there any other person who does more misdeed than me

RAARUDAIYAANADINAYENNAI

ராருடையானடிநாயேனைத் 

அடிமையாகிய நாயேனை

I am a slave dog


THISAIYIN PAGAMUM PIRIVATHUTHIRUKKURI

திசையின்பாகமும்பிரிவதுதிருக்குறிப்

திணை நெல் அளவு காலம் பிரிந்திருப்பது இறைவன் திரு உள்ளக் குறிப்பு

It is god’s wish to separate from him a small millet time (I won’t tolerate it)

PATTRU MATRU ATHANAALEA

பன்றுமற்றதனாலே

இல்லை மேலும் அதனால்  

Not separated so then

MUNAIVAN PATHANANMALARPIRIN THIRUNTHUM NAAN

முனைவன்பாதநன்மலர்பிரிந்திருந்தும்நான்

இறைவன் திருவடித் தாமரைகளை நான் பிரிந்திருந்தும்
I have separated from the feet of god

MUTTILEN THALAIKEEREAN

முட்டிலேன்தலைகீறேன் 

நான் முட்டிக் கொள்ளேன் தலையை உடைத்துக் கொள்ளேன்

I won’t dashed with wall as I break my head

ENAIYANPAAVANAIERUMPUGAL MANANJSEVI

இனையன்பாவனையிரும்புகல்மனஞ்செவி

இத்தகைய எனது நினைப்பு இரும்பு ஆகும் மனம் கல் ஆகும் காது

It is iron type of thinking my mind is rock my ears are

YINNATHU EN RU ARIYENEA

யின்னதென்றறியேனே.

இன்னது என்று சொல்ல அறிந்திலேன்

I am unable to say whattypes of my ears are


AANAI YAVARUM AITHIDA LUTRAMAR

ஏனையாவரும்எய்திடலுற்றமற்

மெய் அடியார்கள் அல்லாத மற்றைய தேவர் முதலிய யாவரும் அடைந்தும்

Any one true devotee are able to know the characteristics of god feet others and DEVAS unable to know it because they want to get their positions(they have desire)

RINNA THEN RARIYATHA

றின்னதென்றறியாத

இத்தன்மையது என்று அறியப்படாத  

They don’t know the features of god (DEVAAS)


THENAI AANNEIYAI KARUMPIN EN THERALAI

தேனைஆன்நெயைக்கரும்பின்இன்தேறலைச்

தேனையும் பசுவின் நெய்யையும் கரும்பின் தெளிந்த சாற்றையும்

Honey, cow ghee and sugar cane rectified juice

SIVANAIYENSIVALOGA

சிவனையென்சிவலோகக் 

போன்ற சிவனை என் சிவலோக நாதனை

Siva is just like the above juice he is my heavenly god


KOONAI MAANANA NOKKITHAN KURANAI

கோனைமான்அனநோக்கிதன்கூறனைக்

தலைவன் மான் போன்ற கண்களை உடைய உமாதேவியை ஒருபாகமாக உடைய பெருமானை

He is my head, who have given left part of body to umadevi his wife whose eyes are just like stages (DEER) lovely eyes

KURUKILENNEDUNKALAM

குறுகிலேன்நெடுங்காலம்

நெடுங்காலமாக அணுகப் பெற்றிலேன்

For long time I am unable to go near him(god)

UUNAI YAANIRUN THOMPUGIN RENKEDU

ஊனையானிருந்தோம்புகின்றேன்கெடு.

இந்த உலகில் உடம்பை நெடுங்காலம் பாதுகாக்கின்றேன்

I preserve my body of the flesh for long time because of love in it.

VENN YUIRVOYATHEA
வேனுயிரோயாதே

கெட்டுப் போகின்ற நான் என் உயிரும் ஒழிந்து போகாது என்

I am perishing but my soul won’t go away from the body what I do, it is my inability

OOIVI LAATHANAUVAMANINL ERANTHANA
ஓய்விலாதனஉவமனில்இறந்தன

என்றும் அழியாதனவும் ஒப்பற்றனவும்

NEVER EXTINGUISHED from the world it has no comparison (unique)

ONMALAR THAALTHNTHU

ஒண்மலர்த்தாள்தந்து 

ஆகிய ஒளிபொருந்திய திருவடித் தாமரை எனக்குக் கொடுத்து

You have given me your light form as lotus feet to me

NAAYI LAAGIYA KULATHINUNM KADAIPADUM

நாயிலாகியகுலத்தினுங்கடைப்படும்

நாய் பிறப்பிலும் கீழ் பட்ட எனக்கு

Even as a dog birth I am the last state of dog

YENNAINAN NERIKAATTI
என்னைநன்னெறிகாட்டித்

நன்னெறியாகிய அன்பு நெறியைக் காட்டி

Show me the right path of love

THAAYI LAAKIYA INNARUL PURINNTHA YEN

தாயிலாகியஇன்னருள்புரிந்தஎன்

இனிய அருளை என்னிடத்தில் செய்த
He bestowed  me the love, which is more than the love given by a mother to her child

THALAIVANAINANIKAANEN

தலைவனைநனிகாணேன் 

என்னுடைய தலைவனை மிகவும் கண்டிலேன்

I did not see such a type of leader

THIYIL VILKILEN THINNVARAI URULKILEN

தீயில்வீழ்கிலேன்திண்வரைஉருள்கிலேன்.

நெருப்பில் விழுந்து இறந்திலேன் பெரிய மலைமேல் இருந்து உருண்டிலேன்

I did not die with the help of fire or go top of the hill and then rolled down to entertain death

SELUM KADAL PUGUVENEA

செழுங்கடல்புகுவேனே

நீர் பெருக்கோடு கூடிய கடலில் சென்று விழ்வேனே அதுவும் செய்யேன் என்றவாறு

I won’t go and fall in the sea to die

VENIL VELKANAI KILITHIDA MATHI KEDUM

வேனில்வேள்கணைகிழித்திடமதிகெடும்

காமனுடைய மலர் அம்பு என் நெஞ்சைக் கிழிக்க நிலவு சுடுகின்ற துன்ப நிலை
the love god Kaman whose bow throws flowers arrows to pears the chest, the full moon not in cool form to me but in blows hot to me

ATHUTHANAI NINAIYATHEA

அதுதனைநினையாதே 

அதனை நினைக்காமல்

Not thinking over it

MAANNI LAAVIYA NOKKIYAR PADIRIDAI

மான்நிலாவியநோக்கியர்படிறிடை

மான் விழிபோலும் விழிகளை உடைய பெண்களின் வஞ்சனையிலே

The spinster’s eyes are just like stages eyes which corner the youngsters and are in monkey activities

MATHTHIDU THAYIRAAGI

மத்திடுதயிராகித்

மத்திட்டு கடையப் படுகின்ற தயிர் போல  

The curd is broken with the help of MATHU (AN INSTRUMENT) just like I am broken mind and go into the wrong way to attract the ladies

THENNI LAAVIYA THIRUVARUL PURINTHAVEN

தேன்நிலாவியதிருவருள்புரிந்தவென்

தேனைப் போலும் இனிய சுவையினை உடைய திரு அருளைச் செய்த
the tasty honey, is like a god grace.

SIVANAGAR PUGAPOGEN

சிவனகர்புகப்போகேன் 

என் சிவபெருமான் பொன்நகருள் புகுந்து போகேனாய்

I am not in a position to go into the heaven willingly because the worldly pleasure objects obstruct me

UUNIL AAVIYAI OMPUTHAR PORU TINUM

ஊனில்ஆவியைஓம்புதற்பொருட்டினும்.

உடம்பில் இடத்தில் உயிரை இன்னமும் பாதுகாப்பதற்காக

I want to preserve my body and soul in the present form

UNDU YDUTH THIRUNTHENEA

 உண்டுடுத்திருந்தேனே

சாப்பிட்டும் நல்ல ஆடைகளை உடுத்தியும் இதுவரை வாழ்ந்து இருந்தேன் என்றவாறு
my primary motive in this world is to eat well and dress well to attract sex, hitherto I am living in this mentality, I won’t thing beyond this daily trifles


5. KAIMMAARUKODUTHTHAL (KALIVIRUTHAM)

5. கைம்மாறுகொடுத்தல் (கலிவிருத்தம்) 

A Pin is consideration for a battle ship. We must give something in return for getting something. This is consideration. Consideration is arisen in our mind to do something.  Consideration is the outcome of some activity to be given. Consideration is three kinds

1. If a person going to die we do something to him

2. Already we have received some benefits from somebody for it we give now something in return.

3. We give something without expecting any return.

  God is in a high position we can’t give consideration to him. God did not expect any consideration from us. He is omnipresent

IRUKAI YAANAIYAI OTHTHIRU THENNULAK

இருகையானையைஒத்திருந்தென்னுளக் 

தலைவனே நான் இரு கைகளை உடைய யானையை ஒத்து உயிர் வாழ்கின்றேன்

I am just like two hands of an elephant my lord


KARUVAIYAAN KANDILEN KANDA THEIVAME

கருவையான்கண்டிலேன்கண்டதெவ்வமே

என் உள்ளத்தில் உள்ளே விளங்கும் கருப்பொருளாகிய நின்னையான் கண்டிலேன் வருக என்று பணிந்தனை வான் உருவாற்கு கண்டது எல்லாம் துன்பமே

I did not see the concept of god with in my mind you asked me to come with you. In this world all the living beings are seen and experienced only distress. You have instructed me to come and I (the god) will bless you it is your mantra ward


VARUGA VENRU PANITHANAI VANULORRKKU

வருகவென்றுபணித்தனைவானுளோர்க்கு

 வருக என அடியேனை அருள்வோம் என நீ கட்டளை இட்டனை  
you ordered me to come and then said that I will give my blessings(god)

ORUVA NEA KITRI LENKIRPAN UNNAVE

ஒருவனேகிற்றிலேன்கிற்பன்உண்ணவே.

அங்ஙனம் பணிந்து வர ஆற்றல் இல்லேன் ஆயினேன் ஆனால் பொறிகளைத் துணை கொண்டு புலன்களை நுகரவே வல்லவன் என்றவாறு

 I do not have submissive mind to go over your fold


UNDOOR YONPORU LENRUNAR VAARKKELAAM
உண்டோர்ஒண்பொருளென்றுணர்வார்க்கெலாம்

ஒப்பற்ற ஒளியான முதல்பொருள் ஒன்று உண்டு என்று பொதுவகையாக உண்பவர்களுக்கு எல்லாம்  

In general those who have intuitive power they go and understand that there is prime motive force which will always be there

PENDIR AANALI ENRARIYENKILAI
பெண்டிர்ஆண்அலியென்றறியொண்கிலை 

பெண் என்றோ ஆண் என்றோ அலி என்றோ துணிந்து அறிய முடியாத நிலையில் உள்ளாய்

We are unable to see as lady or man or ALI you are beyond this state of existence we are unable to understand it

THONDA NERKULLA VAAVANTHUTHONRINAAI
தொண்டனேற்குள்ளவாவந்துதோன்றினாய்

தொண்டு செய்யும் அடியவர்களுக்கு உள்ளபடி வந்து காட்சி அளித்தாய்  

Those disciples who serve you, you show you face accordingly to them (as a guru-teacher)

KANDUNKANDILEN YENNAKAN MAAYAMEA
கண்டுங்கண்டிலேன்என்னகண்மாயமே.

அடியேன் என் அறியாமையால் உன்னைக் கண்டும் கண்டிலேன்

திருவிளையாடல் :   காந்திமதியம்மை  ஒருவன் பால் ஏழ்மைத் துன்பத்திற்கு இரங்கி அவனுக்குப் பெருஞ் செல்வம் உண்டாகத் திருவருள் பாலித்தால் என்ன என்று இறைவனை வேண்டிக் கொண்டார். இறைவன் அவன் செல்வன் ஆவதற்;கான நல்ல ஊழ்வினை இல்லையே எனக்கூறி, அதனை உணர்த்தத் திருஉள்ளம் கொண்டு அவன் எதிரில் பொற்கிழி (பொன் மூட்டை) ஒன்றைப் போட்டு வைத்தார். ஏதோ கற்பனை செய்து கொண்டு சென்றவன் குருடன் எவ்வாறு நடப்பான் என்பதை உணரத் தன் கண்ணை மூடிக்கொண்டு, பொற்கிழியைத் தாண்டி நெடுந்தூரம் சென்று விட்டான்.

    இறைவன் அம்மையைப் பார்த்து அவன் ஊழ்வினை இருந்ததைப் பார். நம் அருள் இருந்தும் அதனைப் பெற்று உய்யாமல் , கண்மூடிக் குருடனாகச் செல்கின்றான் என்றாராம்.

 I have seen you in so many forms but my ignorance unable to accept you as god. It is the magic of my eyes.


MELAI VANAVARUMMARI YATHATHOOR
மேலைவானவரும்மறியாததோர்

மேலான பதவிகளில் உள்ள தேவர்களும் அறிய முடியாத ஒப்பற்ற திருஉருவம்

திருவிளையாடல் : இந்திரன் முதலிய தேவர்கள் அசுரர்களை வென்ற காலத்து வெற்றித் திமிரினால் செருக்குற்று இந்த வெற்றி தம்மால் ஆனதென்று இறுமாந்திருந்தனர்.

    சிவபெருமான் ஒரு யட்சனாகத் தோன்றி இந்திரன் பேரவையின் சிம்மாசனத்தை விட உயர்ந்த ஆசனம் ஒன்றில் வீற்று இருந்தார்.

    இந்திரன் அவன் உருவத்தை அறிந்து கொள்ள முடியாமல் அக்கினியை அழைத்து, யார் என்று அறிந்துவா என்று ஆணையிட்டான்.

    அக்கினி, யட்சனை அணுக, யட்சன் நீயார் என வினவினான். அக்கினி தன்னுடைய பெருமைகளைச் சொன்னான். யட்சன் ஒரு துரும்பைக்கிள்ளி அவன் எதிரில் இட்டு உனது ஆற்றலால் அதனைச் சாம்பல் ஆக்குக என்றார். அக்கினி எவ்வளவோ முயன்றும் இயலாது போகவே தலைகுனிந்து இந்திரன் முன் சென்று

     இந்த யட்சன் பெருமையை என்னவென்று சொல்வேன்  என வியந்தான். தேவேந்திரன் நாமே சென்று அறிந்து வருவோம் என்று அணுகினான்.

    யட்சன் அவனால் அறியப்படாதவனாக மறைந்தான். இந்திரன் திகைத்து நிற்க உமாதேவி அவன்மீது இரங்கி விண்ணில் தோன்றிக் காட்சி வழங்கினார். இந்திரன் அம்மையைப் பார்த்து இந்த யட்சன் யார் என்று வினவினான். அம்மை அவரே என்பதி (கணவர்) என்று கூறினார். அம்மை அவரே அனைத்திற்கும் பரம காரணர் என்று உபதேசித்தார்.

    உமாதேவி காட்டிய உபதேச முறையில் நின்று இந்திரன் யட்ச மூர்த்தியான பேரொளிப் பிழம்பை அறிந்து வழிபட்டு உய்ந்தான் என்பது வரலாறு

Those devas are in higher hierarchy of position, but they are unable to see you (that kind of your godly figure)

KOLA MEYENAI AATKONDA KUUTHANEA 
கோலமேயெனைஆட்கொண்டகூத்தனே

அடியேனையும் ஒரு பொருளாக ஆட்கொண்ட கூத்தப் பெருமானே  

I am dust in dustbin but consider me as a person and gave me you blessings you are the real dancer form of god

GANALA MEVISUM PEYEAAI VANTHUPOOM
ஞாலமேவிசும்பேயிவைவந்துபோம் 

மண்ணும் விண்ணும் தோன்றி அழிதற்குக் காரணமான காலவடிவாணவனே

This land and space are once appeared and after sometime disappeared you are the time setter of beginning and end of this land and the universe.

KALA MEYULAI YENRUKOL KAANPATHEA
காலமேயுனையென்றுகொல்காண்பதே.

காலவடிவே உன்னை அடியேன் காண்பது என்றைக்கோ என்றவாறு

You are in the form of time factor form I am yourdisciple when I will see you

KAANA LAAMPARA MEGAD KIRANTHATHOOR
காணலாம்பரமேகட்கிறந்ததோர்

சிவஞானிகளுக்கு சிவஞானத்தால் காணப்படும் ஓரு பரம் பொருளே 

Those who are GANIS(understands the whole universe as a god without God nothing will happen this is the GANIES state of mind).

VAANI LAAP PORU LEA YINKOR PAARPENAP

வாள்நிலாப்பொருளேயிங்கொர்பார்ப்பெனப் 

கண்ணாகிய கருவியைக் கடந்து நிற்கின்ற ஒப்பற்ற ஒளிப்பிழம்பாகிய பொருளே

Through the instrument of eye we can’t see god. He is beyond our visual image he is a unique form of bright light.

PAANA NEANPADIR RAKKAIYAI VITU YUNAI
பாணனேன்படிற்றாக்கையைவிட்டுனைப் 

இந்த உலகில் பாழ்பட்டவனாகிய நான் பறவைக்குஞ்சு போல் புலன்களை நீக்கி

I am useless in this world I am like a flying bird young one for which the five senses are not working just like I kept away my senses

PUNU MATRI YENPULAN POTRIYEA
பூணுமாற்றியேன்புலன்போற்றியே.

இந்த வஞ்ச உடலைவிட்டு வெளிப்பட்டு உன்னைப் பொருந்தும் முறையை அறியேன் என்றவாறு

I am a prison of this body, I am unable to come out and mingle with you the mode of approach I am not known.


POTRI YENRUMPURANDUM PUGAZHNTHUMNINRU
போற்றியென்றும்புரண்டும்புகழ்ந்தும்நின்று

உன்னை போற்றி என்றும் புரண்டும் வலம்வந்து புகழ்ந்து அன்பில் நிலைபெற்று  

I will always praise you, by rolling in the ground, by go round and round you and then praise my mind will be in the state of love on you.

AARRAN MIKKAA PAALAZHAI KINRILEN
ஆற்றன்மிக்கஅன்பாலழைக்கின்றிலேன் 

உறுதியான உள்ளத்து அன்பால் உன்னை அழைக்கின்றேன்இல்லை

By intimate love of mind I DO NOT call you.

AATRU VANTHETHIR THAMARAI THALURUN
ஏற்றுவந்தெதிர்தாமரைத்தாளுறுங் 

என் கொள்கையானது உன்னை எதிர்த்து வந்து திருவடிதமாரையை அடைந்த

My doctrine is to fight against you and then get the golden lotus feet of yours.

KUTRA MANNATHOR KOLKAIYEN KOLKAIYE
கூற்றமன்னதொர்கொள்கையென்கொள்கையே.

எமனை ஒத்தோர் கொள்கை யாகும் என்றவாறு எதிர்த்துப் போராடி உன்னை அடைய மனம் விரும்புகின்றது

My doctrine is the destruction of such sub god EMMAA(EMAN) by way of rebellious character I want to chain your feet this is the liking of my mind

KOLLUN G KILENAIYANPARIRKUUIPPANI
கொள்ளுங்கில்லெனையன்பரிற்கூய்ப்பணி

சிவபெருமான் அடியேனை வலியக் கூவி அழைத்து அடிமை கொள்வானோஎன்றவாறு  

The prime lord Siva loudly calls me by name and accepted me as his slave

KALLUM VANDUM ARAAMALAR KONRAIYAAN
கள்ளும்வண்டும்அறாமலர்க்கொன்றையான்

தேனும் அதனை உண்ணவரும் வண்டுகளும் நீங்காத கொன்றை மலர் மாலையை உடையவனும்  

The honey bees are always coming for drinking honey from the KONDRAI flower, which is adorned by lord Siva always.

NALLUNG KILLUM MELUM YAAYULUM
நள்ளுங்கீழளும்மேலுளும்யாவுளும்

மேலும் கீழும் நடுவுமாகிய எல்லாவற்றுள்ளும்  

He pervades in all the places upper under and middle.

YELLUMYENNAIYUM POLNINRA YENTHAIYEA           
எள்ளும்எண்ணெயும்போல்நின்றஎந்தையே.

நீ எள்ளில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட எண்ணெய் போல் இருகின்றாய்

You are just like GINGELEE(SESAMEM) and it’s extracted oil just like you are subjective and objective form you are my father(oil spreads in the GINGELEE just like god)

YENTHAI YAAYEM PIRAANMATRUMYAAVARKKUN
எந்தையாயெம்பிரான்மற்றும்யாவர்க்குந்

அடியேனுக்குத் தந்தையையும் தாயையும் தலைவனுமாய் உள்ளான் 

To disciple he is like father mother and leader.

THANTHAI THAAITHAMPIRAANTHANAKK THILAAN
தந்தைதாய்தம்பிரான்தனக்கஃதிலான் 

தந்தை தாய் தம்பிரான் தனக்கு அஃது இலான்

But god don’t have father mother, he is our better half to me.

MUNTHI YENNUL PUGUNTHANANYAAVARUNJ
முந்தியென்னுள்புகுந்தனன்யாவருஞ் 

ஒருவராலும் மனத்தால் அறிய முடியாத பெருமான் அனைவருக்கும் முந்தி என் மனத்தினுள் புகுந்தான் அவனே தேவர்கள் முதலியோர்க்கும்

Through the mind with it he can’t be identified but he taken the first place in my mind then other follows he is also god to devas

SINTHAI YAALUM ARIVARUNJ SELVANEA
சிந்தையாலும்அறிவருஞ்செல்வனே

மனத்தாலும் அறிதற்கு அறிய செல்வன் ஆவான் என்றவாறு

He can’t be understood by the mind, but he is a rich person in this world.

SELVAM NALKURA VINRIVIN NOORPULU
செல்வம்நல்குரவின்றிவிண்ணோர்புழுப்

செல்வர் வரியவர் என்ற வேறுபாடு இன்றி தேவர் புழு

There is no difference among wealthy person, popper, divas and insect.

PULVARAM PINRIYAARKKUM ARUMPORUL 
புல்வரம்பின்றியார்க்கும்அரும்பொருள்

புல் என்ற வரம்பு இன்றி யாவர்க்கும் அறிதற்கு உரிய பொருளாகிய சிவபெருமான்

From Grass and there is no barrier atall in this world can understand the concept of god.

YELLAI ILKALAL KANDUM PIRINTHANAN 
எல்லையில்கழல்கண்டும்பிரிந்தனன்

சிவனுடைய திருவடியை தரிசிக்கப் பெற்றும் ஒருவகைக் கல்லால் ஆன மனத்தேன் ஆதலால் பிரிந்தேன்

I have given the benefit of seeing the floral feet of god. But my mind is in rock form so I separated from him

KALVA KAIMANA THEENPATTA KATTAMEA


கல்வகைமனத்தேன்பட்டகட்டமே.

கல் போன்ற மனம் ஆதலால் பட்ட துன்பங்கள் எல்லை இல்லாதன

Because of rock like mind I have entertained so many miseries which is innumerable

KATTARUTHENAIYAANDUKAN NAARANEERU

கட்டறுத்தெனையாண்டுகண்ணாரநீறு 

பாசப் பிணைப்பு அறுத்து ஆட்கொண்டு நெற்றியில் திருநீறு பூசிய

You have separated from me worldly bondage you have always applied ashes in the forehead

ETTA ANPARODUYAAVARUNG KAANAVEA
இட்டஅன்பரொடுயாவருங்காணவே

உண்மை அடியாரோடு எல்லாரும் கண்ணாரக் காணும் படி

With true devotion all of them are seen the god by necked eye

PATTI MANDAPAM EAATRINAI EAATRINAI 
பட்டிமண்டபம்ஏற்றினைஏற்றினை 

சமயவாதம் புரியும் பட்டி மண்டபத்தில் ஏற்றி வைத்தாய்

You have placed me in the oratory form to argue religious faiths

YETTNOODUU EARAN DUM ARI YEANAIYEA
எட்டினோடிரண்டும்அறியேனையே

எட்டும் இரண்டும் அறியாத என்னை இதற்குச் செய்யும் கைமாறு யாதோ என்றவாறு

I don’t understand the numbers eight or two (Iam unable to differentiate the two numbers)(but you placed me in the elevated place what shall I do as a consideration for this.

ARIVA NEA AMU THE NEA ADI NAAYINEN
அறிவனேயமுதேஅடிநாயினேன்

ஞான வடிவினனே அமுதே நாயை ஒத்த அடியேனை

You are ganna form and so have you consider me as a ganee, you have accepted me as your disciple.

ARIVA NAAGAK KONDO YENAI AANDATHU 
அறிவனாகக்கொண்டோஎனைஆண்டது

ஞானியாகக் கருதியோ என்னை ஆட் கொண்டது

While you have taken me as your disciple I am in the form of ignorance but you have considered me as ganni.

ARIVI LAAMAIYAN REA KANDA THAANDANAAL 
அறிவிலாமையன்றேகண்டதாண்டநாள்

அடியேனை ஆட்கொண்ட காலத்தில் கண்டது அறியாமை அல்லவா

I don’t know whether I am Ganee or fool but you must give me your blessings.

ARIVA NOVALLA NOARU LISANEA 
அறிவனோவல்லனோஅருளீசனே.

ஈசனே அடியேன் ஞானியோ அஞ்ஞானியோ தெரியாது ஆனால் அருள் செய்ய வேண்டும் என்றவாறு


6. ANUPOGASUTHTHI(ARUSEER AASIRIYA VIRUTHAM)

6. அநுபோகசுத்தி (அறுசீர்ஆசிரியவிருத்தம்) 

The world has given us worldly pleasure by five senses which are not allowed us to gonear god. So we think over it and got the ways of eliminating it. Then only our soul will get purified, by purified soul we will think our god and this is call athma purification.

  The worldly objective things are utilized to the extent of bear needs alone.

EESANEA YEN EAMMANEA ENTHAI

ஈசனேயென்எம்மானேயெந்தை

ஈசனே எனக்குச் சிறந்த தலைவனே என் தந்தையாகிய

EASAN(lord Siva) is a best leader to me besides he is my father

PERUMAANYENPIRAVI

பெருமான்என்பிறவி

அவர் முழுமுதற்கடவுள் அவர் எனக்கு பிறப்பைத் தந்தவர்

He is great person, he does my birth.

NAASANENNAAN YATHUMONRU ALLAAP
நாசனேநான்யாதும் ஒன்று அல்லாப்

வேறு அற அழிப்பவனே நான் உலகப் பொருளின் ஒன்றிலும் அகப்படாத

Completely eradicates up to the root level of this birth tree I can’t be captured by the worldly objects.

POLLAA NAAYAANA 

பொல்லாநாயான

மிகவும் இழிந்த நாயான புலையன்  

I am a street dog I am in the last position.

NEESANENAI AANDAIKU NINAIKKA
நீசனேனைஆண்டாய்க்குநினைக்க

என்னை ஆட்கொண்டருளிய உன்னை

You have accepted me as disciple and controlled me.

MAATENKANDAYEA

மாட்டேன்கண்டாயே

நினைக்கமாட்டேன் கண்டுகொள்

You do me favor but I don’t think out give regard to it, you can identify it

 THESANEA AM PALAVANEA SEIVA
தேசனேஅம்பலவனேசெய்வ.  

ஒளி உள்ள பொருளே தில்லை அம்பலத்தில் எழுந்தருளி உள்ள இறைவனே
You are glittering object you have taken abode in the Chidambaram temple

THONRUM ARIYENEA

தொன்றும்அறியேனே

இனிச் செய்ய வேண்டியது ஒன்றையும் அறியேன் என்றவாறு

After seeing you I don’t know what I will do hereafter because birth and death are continuously coming then what I do

SEIVA THARIYAA SIRUNAAYEN
செய்வதறியாச்சிறுநாயேன்

செய்யத்தக்கது ஒன்றும் அறியாத சிறுமைத் தன்மை உடைய நாய் போல்பவனாகிய நான்

I don’t know what is right and what is wrong to do I am ingenious dog

SEMPORPATHA MALARKANAAP

செம்பொற்பாதமலர்காணாப்

திருவடித்தாமரையைக் காணப் பெறாத 

I don’t see your golden feet

POIYAAR PERUMPERATHANAIYUM
பொய்யர்பெறும்பேறத்தனையும்

பொய்மையாளர்கள் பெருகின்ற அப்பேறு அத்தனையும்

I am a bad fellow and liar but I got good name and fame from you

PERTHAR KURIYEN POIELAA

 பெறுதற்குரியேன்பொய்யிலா 

பெறுதற்கு உரியவன் பொய்மை கலவாத மெய் அடியார்கள்

I have right to receive it just like those who are true devotees

MEIYAR VERIYAAR MALARPAATHAM
மெய்யர்வெறியார்மலர்ப்பாதம்

உன்னுடைய மணம் பொருந்திய திருவடித்தாமரைகளை

Your fragrant flowering feet

 MEVAK KANDUN KETTIRUTHUM

மேவக்கண்டுங்கேட்டிருந்தும்

அடைய நான் நேரில் கண்டிருந்தும் பிறர் சொல்லக்கேட்டிருந்தும்

True devotees are attained salvation from you I have myself see it and hear from others.

POIYYA NENNAAN UNDUTHING

பொய்யனேன்நான்உண்டுடுத்திங்.

பொய்யனே யாகிய நான் சாப்பிட்டும் உடுத்தியும் இவ் உலகத்தில்

I am a liar my prime aim of living is to eat and well dress and attract others in this world(god gave me this body but I utilized it for wrong purpose)

KIRUMPA THAANEN POREREA
கிருப்பதானேன்போரேறே

வாழ்ந்து இருக்கலானேன் நான் அறியாமை உடையவன் எனக்குப்போர் புரிகின்ற சிங்கம் போன்றவனே

Any how I am also living like others what is my ignorance you are a warrior like lion

PORERENIN PONNAGARVAAI
போரேறேநின்பொன்னகர்வாய்

போர் ஏறே நீ உனது சிவப்புரக் கோயிலில் இருந்து

You are line like warrior your abode is in Chidambaram

NEE PONTHU AUULI ERULNEEKKI

நீபோந்தருளிஇருள்நீக்கி 

தாங்கள் உமாதேவியரோடு கூடஎழுந்து அருளி வந்து ஆணவ மலத்தை நீக்கி அருள

You are giving blessing with you wifeYuma Devi, you eliminate ego from me and give blessings.

VAAREARILAMEN MULAIYAALOODU
வாரேறிளமென்முலையாளோடு

கச்சு அணிந்த இளைய மெல்லிய முலைகளை உடைய உமாதேவியாரோடு கூட

Uma Devi wears bra she has tender breast with her

DUDANVAN THARULA ARULPETRA

டுடன்வந்தருளஅருள்பெற்ற

எழுந்தருளி உடனே வந்து ஆணவ மலத்தை நீக்கி அருளி

Instantly you come here and eradicate ego from me and give your blessings.

SEEREA ADIYAAR NINPATHANJ
சீரேறடியார்நின்பாதஞ் 

உமது அருளை முழுவதும் பெற்ற சிறப்புற்ற அடியார்கள் நின் திருவடித்தாமரையை

The special devotees got your blessings fully they attained your lotus feet

SERAK KADUN KANKETTA 

சேரக்கண்டுங்கண்கெட்ட

சேரக் கண்ணாரப்பார்த்து இருந்தும் கண் அவிந்த

They mingled with you I have obviously seen it but my eyes are shut down

UREA RAAENG KULALVENEA
ஊரேறாயிங்குழல்வேனோ? 

ஊர் சுற்றும் காளையே இங்கு வருந்துவேனே
I am a street bull and wandereverywhere so I am in distress mode.

KODIYAAN UYIRTHAAN YULAVAATHEA

கொடியான்உயிர்தான்உலவாதே.

கொடியேன் ஆகிய எனது உயிர் இன்னும் கெட்டு இருக்கின்றது

I am a wicket fellow my life is even exiting in this ward what a sorrow it is.

ULAVAAK KALAN THAVAMEITHI YURUPPUM

உலவாக்காலந்தவமெய்திஉறுப்பும்

எல்லையற்ற காலம் தவம் இருந்து உடலையும்

Innumerable time I was in meditation and my body

VERUTHING KUNAIKAANPAAN
வெறுத்திங்குனைக்காண்பான்

வெறுத்து மிகவும் உமைகாணாமல் வாழ இருக்க

In enmity without seeing you, so I am in so sorry for it


PALAMAA MUNIVAR NANIVAADA

பலமாமுனிவர்நனிவாடப்

பல பெரிய முனிவர்கள் உன்னைக் காணாது வாடி இருக்க

So many great disciples (unable to see you so they are in sorrow face)

PAAVI YENAIPANIKONDAAI

பாவியேனைப்பணிக்கொண்டாய் 

பாவியாகிய என்னைத் தொண்டனாக ஏற்றுக் கொண்டு தொண்டு கொண்டாய்

I am a sinner but you take me as your disciple and you have accepted my service to you

MALAMAAK KURAMPAI EDUMAAIKKA MAATEN

மலமாக்குரம்பையிதுமாய்க்கமாட்டேன்

ஆணவ மாயா மலவடிவான இந்த உடலை ஒழிக்கும் ஆற்றல் இல்லேன்

This body is in the ego state and magic body I am unable to put off this body

MANIYE UNAIKAANPAAN

மணியேஉனைக்காண்பான்

உன்னைத் தரிசிக்க வருந்தி நிற்கும்

I did not have regret so as to pray you

ALAVAA NIRKUM ANPILEN
அலவாநிற்கும்அன்பிலேன்

உண்மை அன்பு இல்லேன்

I don’t have real faith and love with you

 YENKONDU EALUKEN EMMAANEA 

என்கொண்டெழுகேன்எம்மானே.

இந்நிலையில் எதனை ஆதாரமாகக் கொண்டு உய்வேன் என் தந்தையே என்றவாறு

In such a situation how will I go upward to attain you my dear father what will I do, how I will got rid of daily trifles


MAANER NOKKI UMAIYAAL PANGAA
மானேர்நோக்கிஉமையாள்பங்கா

மான் விழி போன்ற விழியை உடைய உமாதேவியின் ஒருபாகத்தை உடையவனே

The lordess uma has taken a left part of Siva body her eyes are just like stages (DEER) attractive eyes

VANTHING KAATKONDA

வந்திங்காட்கொண்ட

எளிதாக வந்து கருணையினால் இந்நில உலகத்தில் எனக்காக வந்து என்னை ஆட்கொண்ட

Because of your magnanimity you have descended to this world and taken me UNDER your position

THENE AMUTHE KARUMPIN THELIVEA 
தேனேஅமுதேகரும்பின்தெளிவே

தேனே கரும்பே கரும்பின் சாரே

You are honey you are like sugarcane juice

SIVANE THENTHILAIK

சிவனேதென்தில்லைக்

சிவனே அழகிய தில்லை நகரத்தின் தலைவனே

O my lord Siva you are the head of lovely place of THILLAI SITRAMBALAM

KONE UNTHAN THIRUKURIPPU 
கோனேஉன்தன்திருக்குறிப்புக் 

தலைவனே உனது திரு உள்ளக் குறிப்பின்படி வந்த மெய்  அன்பர்கள்

O my leader because of you wishes the true devotees have come here

KUDU VAARNIN KALALKUUDA

கூடுவார்நின்கழல்கூட

கூடுவர்கள் உன் திருவடியில் சேர

They are assembled to mingle your golden feet

UUNAAR PUZHUKU DITHUKAATHING
ஊனார்புழுக்கூடு துகாத்திங்

நான் மட்டும் ஊன் நிறைந்த புழுக்கூடாகிய இந்த உடலைக் காத்து இவ் உலகத்தில்

I am preserving this flesh body in this world

KIRUPPA THAANEN UDAIYAANEA

கிருப்பதானேன்உடையானே 

இருப்பது ஆனேன் என் அறியாமை தான் என்ன எங்ஙனம் உய்வேன் என்றவாறு

 I am still living in this world what an ignorant fellow I am how will I achieve salvation from this world and then to go heaven

UDAIYAA NENINRANAIYULKI ULLAM
உடையானேநின்றனையுள்கிஉள்ளம்

எல்லாம் உடைய இறைவா உன்னை இடைவிடாது தியானித்து மனம் உருகுகின்ற

O my lord you are the possessor of this land, we are continuously in meditation our mind melts

URUKUM PERUNG KAATHAL

உருகும்பெருங்காதல்

உருகின்ற பேரன்பர்காளகிய அடியார்கள்

The devotees are melting because of love upon you

UDAIYA RUDAIYAAI NINPAATHANJSERAK 
உடையாருடையாய்நின்பாதஞ்சேரக்

உன் திருவடியைச் சேர பார்த்து இருந்தும்

I am in obvious position to see that your devotees are come and mingled in your feet

KANDING YOORNAYIR

கண்டிங்கூர்நாயிற்

அதனைக்கண்டு ஊர் சுற்றும் நாயினும் கடைப்பட்டேன்

By seeing it but I did not go that path. I selected the path of street dog so I was kept in last place

KADIYAA NENNEJ YURUGAATHEN

கடையானேன்நெஞ்சுருகாதேன்

கடைப்பட்டேன் மனம் கசியேன் அன்பா

ல் கசிவில்லேன்

I am not in prime position but in the last one, my mind won’t melt by true love I am not melting

KALLA MANATHEN KASIYATHEN 
கல்லாமனத்தேன்கசியாதேன்

படிக்காத மனத்தை உடையவன் சகிக்கமாட்டேன்

I am not a learned person so my mind won’t melts

MUDAIYA PULUKKU DITHUKATHTHING
முடையார்புழுக்கூடிதுகாத்திங்

முடை நாற்றம்வீசும் புழக்கூடாகிய உடலைக் காத்துக் கொண்டு இந்த நில உலகில் வாழ்ந்து கொண்டு

The stinking body, I preserve it, it is that way I am living in this world

KIRUPPA THAAK MUDITHAAYEA 

கிருப்பதாக்முடித்தாயே.

இருக்கும்படி முடிவு செய்து விட்டாயே

You have decided I must stay here what a sorrow decision of yours! ALAS!

MUDITHTHA VAARUM YENRAIKE A
முடித்தவாறும்என்றைக்கே

ஆகவே இந்த உடலைத் தாங்கிக் கொண்டு காத்திருக்கும் வண்ணம்

So I have borne this body in this world

THAKKA THEA MUN NADIYAARAIP

தக்கதேமுன்னடியாரைப்

முடிவு செய்தது சரியே மெய் அடியார்கள்  
you have taken a right decision I must stay here and the true devotees you have allowed

PIDITHA AARUM SORAAMAL SORANEAN INGU ORITHEE VAAI

பிடித்தவாறுஞ்சோராமற்சோரனேனிங்கொருத்திவாய்

தளர விடாமல் ஆட்கொண்டது பொருத்தமே கல்லாகிய யான் இவ் உலகத்து ஒரு பெண்ணின் வாய்

To mingle your feet this is appropriate decision. Am a roberer Iam in the worldly pleasure I always see a woman lips

THUDITHA ARUM THUGIL IRAIYEA SORUNTHU AARUM MUGUM KURU VER
துடித்தவாறுங்துகிலிறையேசோர்ந்தவாறும்முகங்குறுவேர் 

துடித்த உதடும் ஆடை சிறிது நழுவிய விதமும் முகத்தில் வியர்வை அரும்பிய விதமும்

How the lips are vibrates, how the upper dress moves away from the body, how the sweating appeared in the face


PODITHA AARUM EVAI UNARNTHU KADU EN THANEKA SUULTHENAEA

பொடித்தவாறுமிவையுணர்ந்துகேடென்றனக்கேசூழ்ந்தேனே. 61

இவற்றை நுனிகி உணர்ந்து உணர்ந்து எனக்கே கேட்டினைத் தேடிக் கொள்கின்ரேனே என்றவாறு

Iam always thinking the above mannerism in the micro levelof thinking Iam always because of the above mode of activities

Kept myself in distress form (bad thinking mind) 

(The women try to attract in so many ways but the person disregard it so the women got angry and in their face sweat arise)

THENAIPAALAI KANNALIN THELIEYEI VOLIYEI THELINTHAAR THUM
தேனைப்பாலைக்கன்னலின்தெளியைஒளியைத்தெளிந்தார்தம் 

தன்னை அடைந்த உண்மை அடியார்களுக்குத் தேனும் பாலும் கரும்பும் சாற்றின் தெளிவுமாக விளங்குபவனும்

He is the true devotee just like honey milk sugarcane He is just like a sugar cane juice

UUNAI URIKKUM UDAIYAANAI UNBER AANEI VAMBANEN
ஊனைஉருக்கும்உடையானைஉம்பரானைவம்பனேன்

தம்மைப் பரம்பொருளாக உணர்ந்த அடியார்களின் உடலை உருக்கும் உடையவனும் மேலாகிய சிவபுரத்துத் தலைவனும் வீணாகிய யான்

Thosewho are realized him as (paramporul)prime god He, who melts the disciples body, who is the possessor of this universe. He have abode in SIVABURAM (SIDAMBARAM) but Iam useless person

THAAN NIN ADIYAAN NEE ENNAI AANDAI ENRAAL ADIYEARKKU
தானின்னடியேன்நீயென்னைஆண்டாயென்றால்அடியேற்குத் 

நான் உன் அடியேன் நீ என்னை ஆண்டாய் என்றால் எனக்கு

I am your devotee you have taken me as your devotee and conquered me you may give me

THANUM SIRITHEA ARULALAAM THANMAIYAAM EN THANMAYAEA
தானுஞ்சிரித்தேயருளலாந்தன்மையாமென்தன்மையே. 62

எனது தன்மையானது எனக்கு தானும் சிரித்தே அருள் செய்யலாம் என்ற தன்மை என் நினைப்பாகும்

Eventhough Iam a bad fellow, so you laugh at me and then asa residue give me you’re blessing.At last all though I have bad mannerism you will surely help methis is my mentality 

THANMAI PERARAAL ARIYAATHA THALAIVAA POLLAA NAYAANA
தன்மைபிறராலறியாததலைவாபொல்லாநாயன

தன்னைப் பிற தேவர்கள் யாராலும் அறியப்படாத இறைவன் இறைவா பொல்லாத நாய் போன்ற  

The other sub lords unable to understand the prime god (SIVA) ‘o’ my god I am bad dog like

PUNMAI EYANEI AANDUEYAA PURAMEA POGA VIDUVAYOO
புன்மையேனைஆண்டையாபுறமேபோகவிடுவாயோ

சிறுமை உடைய என்னை ஆண்டு கொண்டு ஐயா புறத்தே செல்ல விட்டுவிடுவாயோ

I am in a filthy position but you have taken me as slave and control me and guide me ‘O’ my father, will you allow me to go into other faith

ENMAI NOKUVAAR YAARO ENN NAAN SEIGEAN EM PERUMAAN
என்மைநோக்குவார்யாரேஎன்நான்செய்கேன்எம்பெருமான் 

அங்ஙனம் நீ விட்டு ஒழிந்தால் அடியேனை காண்கணிப்பது யார் நான் என்ன செய்வேன் எம்பெருமானே

If you allow to go other places then who will supervise me Iam your slave what I will do,’O’ my lord

PONNE THEGALUM THIRUMENI ENTHAAI ENGU PUGUVENEA
பொன்னேதிகழுந்திருமேனிஎந்தாயெங்குப்புகுவேனே. 63

பொன்போல் திகழும் திருமேனி உடையவனே என் தாய் தந்தையே வேறு எங்கு அடைக்கலம் புகுவேன் என்றவாறு

Your body is golden like color you are my father and mother then where will I go and get cover over me for protection 

PUGUVEEN ENATHEA NINPATHAAM POTRUM ADIYAAR YULNINRU
புகுவேனெனதேநின்பாதம்போற்றும்அடியாருள்நின்று 

உன் திருவடிகள் எனக்கே உரியன என்றவாறு இதோ புகுவேன் முன்பு உன்னை வணங்கும் அடியார் கூட்டத்துள் நின்று

Your golden feet, are my right position so I will go and get blessings once upon a time I had stood and mingled with you as true devotees

NAGUVEEN PANDU THOL NOKIE NAANAM ILLAA NAAYE NIEAN

நகுவேன் பண்டு தோள்நோக்கி நாணம் இல்லா நாயினேன்

என் தோளின் வலிமை பருமன் அழகு இவற்றை நோக்கிக் கொண்டு நகை ஆடுவேன் வெட்கம் இல்லாத நாயை ஒத்த நான்

My ego told me I have handsome body, strengthso I laugh at it because Iam better placed compared to other disciples I am just like a dog I don’t have any mannerism

NEGUM ANBU ILLAI NINAI KAANA NEE AANDU ARULA ADIYAANUM

நெகும் அன்பு இல்லைநினைக்காணநீயாண்டருளஅடியேனுந் 

உன்னை தரிசிக்க கணிந்த அன்பு எனக்கு இல்லை ஆதலால் அடியேனும் நீ ஆண்டு அருள

I don’t have ripe love to pray you and see you so you have to rule me and give your blessings

THAVANAE ENN THANMAYAE ENTHAAI ANTHO THARIYENNEA
தகுவனேயென்தன்மையேஎந்தாய்அந்தோதரியேனே.

என் தந்தையே அடியேன் தன்மை என்ன ஆதலால் அடியேனும் நீ ஆண்டு அருளத்தகுதி உடையவனோ அய்யகோ நான் அறியேனே

O’ my father what is my characteristic features so as a disciple I am also eligible for your favor and blessings

I don’t know Alas ‘O’ my lord say to me I am eligible or not

KAARUNIATHUL IRANGAL

7 காருணியத்து இரங்கல் (அறுசீர் ஆசிரிய விருத்தம்) 
KAARUNIYAM:The affection of compasination

The capacity of god’s compasination is to kindle your mind go upward

The state of self-actualization

The stages of man’s mind are

The physiological needs (Biological needs) safety needsàBelongingness and love needs, àsocial needsàego needs

(AUSTATIC)Autistic needs(self-actualization needs)

Self-actualization needs (fully satisfied mind)

The effects of Siva Sakthi blessings are to achieve self-actualization

In this compasination requirements from god

We are not up to the mark, even though it is the state of position .We pray god to submit perform him to help him to attain that state of mind

THAARKILEN KAAYA VAZHKAI SANKARA POTTRI VAANA
தரிக்கிலேன் காய வாழ்க்கை சங்கரா போற்றி வான

இந்த உடலோடு கூடி வாழும் வாழ்க்கையை நான் பொருக்கமாட்டேன் ஆக்கத்தைச் செய்பவனே போற்றி

Living with this body I can’t tolerate with it so you are the benefit giver so I praise you

VIRUTHANEA POTTRI ENGAL VIDALAIYAEA POTTRI OPIL
விருத்தனே போற்றி எங்கள் விடலையே போற்றி ஒப்பில்

பர ஆகாயத்தில் விளங்கும் முதன்மையானவனே போற்றி எங்களுக்குக் காளை பருவத்தில் காட்சி அளிப்பவனே போற்றி

You are the prime person existing in this universe

You are always in teenage appearance to us

 ORUTHENAEA POTTRI UMBER THAMBIRAAN POTTRI THILLAI
ஒருத்தனே போற்றி உம்பர் தம்பிரான் போற்றி தில்லை

ஒப்பற்ற தனி முதல்வனே போற்றி தேவர்களுக்குத் தலைவனே போற்றி

You are a unique and a special person so I praise you

You are the leader of these subgods devas

NIRUTHANAEA POTTRI ENGAL NINMALAA POTTRI POTTRI
நிருத்தனே போற்றி எங்கள் நின்மலா போற்றி போற்றி. 65 

தில்லையில் நடனம் செய்பவனே போற்றி அனாதி மலங்களில் இருந்து நீக்கியவனே போற்றி

You are dancing in the abode of Chidambaram

You are free from impurities

POTTRIYOA NAMASIVAAYA PUYANGANAEA MAYANGU KINDREN
போற்றியோ நமச்சி வாய புயங்கனே மயங்கு கின்றேன்

ஓம் நமச்சிவாய போற்றி பாம்பை அணிந்தவனே மயங்குகின்றேன்  

We praise the mantra word Namasivaaya, you are adorned with snakes so I am in confused state of mind

 How I will come near you because of snakes

POTTRIYOO NAMASIVAAYA PUGALIDAM PIRITHU ONRU ILLAI
போற்றியோ நமச்சி வாய புகலிடம் பிறிதொன் றில்லை

ஒம் நமச்சிவாய போற்றி அடைக்கலம் புகுதற்கு உரிய இடம் பிரிது ஒன்றும் இல்லை

ஓம்ஓம்

          அகரம்உகரம்மகரம்

நாத வித்துக்களாகிய ஐந்து ஒலியின் கூட்டமாக விளங்கும் பிரணவம் திருஐந்து எழுத்தின் தொகையாகும். நமச்சிவாய திருஐந்தெழுத்து தூல வடிவம் ஆகும்.

          இதற்குப் பிரணவத்தின் வேறு ஆகாத திருஐந்து எழுத்தின் சொற் பொருளாக விளங்குபவனே என்பது பொருள் ஆகும்.

          ஒரு விஞ்ஞானி பூமத்திய ரேகை, கடகரேகை, மகர ரேகையி;ல் சோதனை ஒன்றை மேற்கொண்டார்ஒரு தொட்டியில்  தண்ணீரை நிரப்பிக் கீழே உள்ள பைப்பு வழியாகத் தண்ணீரைத் திறந்து விட்டார்தண்ணீர் தொட்டியின் மேல் சுழன்று கொண்டே குறைந்து வந்தது. அதுஎன்ற சப்தத்துடன் வெளியேறுவதைக் கண்டார்.

          அதே போல் மகர ரேகையில் அந்தச் சோதனையை மேற்கொண்டார். தண்ணீர் எதிர்திசையில் சுழன்றுஎன்ற சப்தத்துடன் வெளியேறுவதைக் கண்டார்.

          அதன்பின் பூமத்திய ரேகைப் பகதியில் அதே சோதனையை மேற்கொண்டார்தண்ணீர் மேல் பகுதியில் எந்தச் சுழற்சியும் இன்றிம்என்ற சப்தத்துடன் தண்ணீர் குறைவதைக் கண்டார்எனவே ஓம் () என்பது உலகம் முழுவதும் மறைந்துள்ள இயற்கையின் ஆற்றல். அதற்குத் தோற்றமும் முடிவும் இல்லை என்பதை உணர்ந்தார். உலகில் எல்லாப் பகுதிகளிலும் இந்த ஓம்கார கீதம் கேட்டுக் கொண்டே உள்ளது. கடல் அலைகளில், மணி ஓசையில், மரங்கள் அசையும் பொழுது எழும் ஓசையில், நாம் மூச்சுக் காற்று வெளியிடும் பொழுதும், இரண்டு காதுகளையும் மூடித் திறக்கும் பொழுதும் ஒம் என்ற சப்தமும் நம் இதயத் துடிப்பும் ஒம் என்னும் ஓங்கார கீதத்தையே எழுப்புகின்றது என்பதனை நுணுக்கமாக உணரும் பொழுது நாம் ஓங்காரத்தின் சுயரூபத்தை உணர முடியும். அந்த அருவம்  உருவப் பொருளுடன் கலக்கும் பொழுது ஓங்கார நாதம் வெளிப்படுகின்றது.

          இந்த ஓங்கார கீதம் ஞானிகளிடமும், முனிவர்களிடமும் பூஜையின் போது அதிகரி;த்து மணி ஓசையாகவும் சலங்கை ஓசையாகவும் வெளிப்பட்டு; இறைவன் அவர்களுக்கு உணர்வுப் பூர்வமாகக் காட்சி அளிக்கின்றான்.

          இந்த உடல் இயக்க ஓசை நிற்கும் பொழுது மன இயக்கமாக வெளிப்பட்டு ஓம் என்னும் மந்திர் வடிவம் நமக்கு ஒசையாக வெளிப்படும்எப்படி என்றால் பகலில் கெடிகார முள் நகரும் ஒலியை நாம் கேட்பதில்லை. ஆனால் இரவு 12 மணி அளவில் உலகம் அடங்கும் பொழுது கெடிகார முள் நகரும் சப்தம் நமக்குக் கேட்கின்றது. அதுபோலப் பஞ்ச பூதங்கள் நம்மிடம் இருந்து அடங்கும் பொழுது (செயல் இழக்கும் பொழுது) நமக்கு இறைநாதம் வெளிப்படும் என்பது தத்துவமாகும்.

We praise the word Om Namasivaaya, we don’t have any other place to surrender except you

POTTRIYOA NAMASIVAAYA PURAM ENNAI POKKAL KANDAAI
போற்றியோ நமச்சி வாய புறமெனைப் போக்கல் கண்டாய்

ஒம் நமச்சிவாய போற்றி அடியேனைப் புறத்தே தள்ளிவிடாதே

Om Namasivaaya I praise you please don’t put me in to other religion

POTTRIYOA NAMASIVAAYA JAYA JAYA POTTRI POTTRI
போற்றியோ நமச்சி வாய சயசய போற்றி போற்றி. 66

உன்னைப் புகழ்கின்றேன் வெற்றி வெற்றி உனக்கு என்று

I praise you Namasivaaya you are the winner and you are the winner so I praise you 

POTTRI ENPOLUM POYAR THAMMAI AATKOLUM VALLAL
போற்றியென் போலும் பொய்யர் தம்மைஆட் கொள்ளும் வள்ளல்

எம்மைப் போன்ற பொய்யர்களை ஆட்கொள்ளும் வள்ளலே போற்றி

We are the fake (NOT REAL) persons but you take us as your disciple so we praise you

POTTRI NIN PAADHAM POTTRI NAATHANAE POTTRI POTTRI

போற்றிநின் பாதம் போற்றி நாதனே போற்றி போற்றி

நின் திருவடிகள் போற்றி போற்றி நாத சொருபியே போற்றி போற்றி  

I praise your feet repeatedly, you are in the sound form of Om Namasivaaya.This Om is the mingled sound of this five natural things land,water,fire,wind and space (Amalgam of this five Buddha sound are OM NAMASIVAAYA)

POTTRI NIN KARUNAI VELLAM PUDHUMADHU BUVANAN NEERTHEEK
போற்றி நின் கருணை வெள்ளம் புதுமதுப் புவனம் நீர்தீக்

நின் கருணைப் பெருக்காகிய வெள்ளம் போற்றி புதிய தேன் போன்றவனே மண் நீர் தீ  

Your compasination is just like river flowing water, you are just like a new honey you are like a soil, water, fire

KAATRU IYAMAANAN VAANAM IRUSUDHAR KADAVULANAE
          காற்றிய மானன் வானம் இருசுடர்க் கடவுளானே. 67

 நீர் காற்று ஆகாயம் வானம் சூரியன் சந்திரன் எல்லாவற்றிற்கும் உள்ளேயும் அவற்றிக்கு வெளியேயும் இருகின்றாய்

You are in the form of the wind, space, sun and the moon you are the Siva you are with in it and outside from it


KADAVULAE POTTRI ENNAI KANDUKONDARULLU POTTRI
கடவுளே போற்றி யென்னைக் கண்டுகொண் டருளு போற்றி

கடவுளே போற்றுகின்றேன் என்னை இடர்கடலில் புகா வண்ணம் கடைக்கண்ணால் கண்டு கொண்டு அருள்வாயாக போற்றுகின்றேன்  

          ‘O’ my lord I praise you so that you please preserve me, prevent me from entering the sorrow sea, by your side view always supervise me and bless me

 VIDAVULAE URUKI ENNAI AANDIDA VENDUM POTTRI
          விடவுளே உருக்கி யென்னை ஆண்டிட வேண்டும் போற்றி

பற்றுகளை அறவே விட்டு ஒழிக்கும் வண்ணம் மனத்தை உருக்கி என்னை ஆட்கொண்டு அருள வேண்டும் போற்றி  

You please help me to avoid lust from my mind and melt my mind and then bring me under your control and then bless me

          UDAL IDHU KALAITHITTU VOLLAI UMBER THANTHU ARULA POTTRI

உடலிது களைந்திட் டொல்லை உம்பர்தந் தருளு போற்றி

வினைவயத்தால் கிடைத்த இந்த உடலை நீக்கி விரைவாக மேலான சிவபத நிலையை அளித்து அருள்வாயாக போற்றி  

          Because of my misdeed in the previous birth (because of cause and effect) I got this birth and body please allow me to get rid of it and give me your golden feet to surrender and then bless me, so I praise you

SADAIYULAE GANGAI VAITHA SANKARA POTTRI POTTRI
சடையுளே கங்கை வைத்த சங்கரா போற்றி போற்றி. 68 

சடையில் கங்கையை வைத்த சங்கரா போற்றி போற்றி

You are Sankara (the benefit giver) you put the Ganges in your pig tail, so I praise you


SANKARA POTTRI MATRUORR SARANILEN POTTRI KOLA
சங்கரா போற்றி மற்றோர் சரணிலேன் போற்றி கோலப்

சங்கரா போற்றி வேறு ஒரு புகலிடம் அடியேனுக்கு இல்லை அழகிய  

          Sankara (SIVA’S other name) I praise you I have any other place to go and surrender except you so I praise your lovelyfeet

          PONGU AARA ALGUL SEIYAAI VENNAIKKU ARIYA VAATKAN

பொங்கரா அல்குற் செவ்வாய் வெண்ணைக் கரிய வாட்கண்

சீறி எழுகின்ற பாம்பின் படம் போலும் அல்குலையும் சிவந்த வாயையும் வெண்மையான பற்களையும் சூரிய ஒளி பொருந்திய கண்களை உடைய  

The cobra snake’s fearsome appearances just like the lordess Parvathi body, her white teeth, and the black light emanating eyes

MANGAI ORR PANGA POTTRI MAAL VIDAI YOURTHI POTTRI
மங்கையோர் பங்க போற்றி மால்விடை யூர்தி போற்றி

உமாதேவியை ஒரு பாகத்தில் உடையவனே போற்றி திருமால் ஆகிய இடபத்தை வாகனமாக உடையவனே போற்றி

He has a part of body(Uma Devi) he has a chariot of bull (the god THIRUMAAL turned into the form of bull and carry lord SIVA everywhere)

INGU EIVU VAZHALAATRA KILLEN EMBIRAN EZHITHITTENAEA
இங்கிவ்வாழ் வாற்ற கில்லேன் எம்பிரான் இழித்திட்டேனே. 69

இக் கன்ம பூமியில் கன்மத்திற்கு ஈடாகக் கிடைத்த இவ் உடலைக் கொண்டு எம்பிரானே என்னை யானே இழித்தும் கொண்டேன் என்றவாறு  

Because of distained life, I got this body, with this body I did not do right act but did wrong act so put myself in the miserable lower grade position

IZHITHEN ENNAI YANAE EMBIRAN POTTRI POTTRI
இழித்தனன் என்னை யானே எம்பிரான் போற்றி போற்றி

என்னையானே அழித்துக் கொண்டேன் எம்பிரானே ஆதலால் காத்து அருள்க

I myself put into the lower filthy place so my lord you preserve me and guard me and then bless me

PAZHITHANAN UNNAI ENNAI AALUDAI PADHAM POTTRI
பழித்தனன் உன்னை என்னை ஆளுடைப் பாதம் போற்றி

 சிவ நிந்தனை ஒருபோதும் செய்தது இல்லை அடியேனை ஆட்கொண்டு அருளும் பாதம் உடையவனே போற்றி

I did not do any bad deed against god so please your feet areblessing feet so please give me a place under your feet and I will praise you

PIZHAITHAVEI PORUKAI ELLAM PERIYAVAR KADAMAI POTTRI
பிழைத்தவை பொறுக்கை எல்லாம் பெரியவர் கடமை போற்றி 

சிற்றறிவும் சிறு தொழிலும் உடைய எங்களைப் போன்றவர்கள் செய்த பிழைகள் அனைத்தையும் பொறுத்தல் பெரியோரின் கடமை போற்றி 

We are ingenious persons, we do filthy acts but you are the magnanimous please bear our activities and bless us because you are a great person you have tolerance

OZHITHIDIL VAZHVU POTTRI UMBER NADA EMBIRANAEA

ஒழித்திடிவ் வாழ்வு போற்றி உம்பர்நாட் டெம்பி ரானே. 70

இந்த உடலோடு கூடிய உலகவாழ்வை நீக்கி அருள்க போற்றி வீட்டு உலகத்தின் தலைவனே உன்னைப் போற்றுகின்றேன்

Please eliminate this body and life from this world and then bless us, you are head of heaven so I praise you

           EMBIRAAN POTTRI VAANATHU AVARAVAR EARU POTTRI
எம்பிரான் போற்றி வானத் தவரவர் ஏறு போற்றி 

எங்கள் தலைவனே காப்பாயாக விண்ணவர்கள் அனைவருக்கும் ஏறு போன்றவனே

          You are my leader preserve us, you are god also to the devas you are like a lion to them

KOMBAR ARR MARUNGUL MANGAI KURA VENNEERA POTTRI
கொம்பரார் மருங்குல் மங்கை கூறவெண் ணீற போற்றி 

பூங்கொம்பு போன்ற உமாதேவியை இடதுபாகம் உடையவனே வெண்ணீற்றை அணிந்தவனே போற்றி  

Just like a flower cluster, the lords UMA is in your left part of body, you are adorned by the white ashes so I praise you

SEMBERAAN POTTRI THILLAI THIRUCHITRAM BALAVA POTTRI
செம்பிரான் போற்றி தில்லைத் திருச்சிற்றம் பலவ போற்றி 

செம்மேனியை உடைய பிரானே காக்க திருத்தில்லை நகரின் கண் உள்ள திருச்சிற்றம்பலம் போற்றி

Your body is golden color body, you are my benefactor you please preserve me your abode is in Thillai CHITRAMBALAM so I praise you

UMBARA POTTRI ENNAI ALUDAI ORUVA POTTRI
உம்பரா போற்றி என்னை ஆளுடை ஒருவ போற்றி. 71

சிவலோகத்தை உடையவனே காக்க என்னை ஆளாக உடைய ஒப்பற்றவனே காத்து அருள்க  

You abode is in sivalogam (heaven)please preserve me

You are a unique person please preserve me and bless me


          ORUVANAE POTTRI OPPIL APANAE POTTRI VAANOR
ஒருவனே போற்றி ஒப்பில் அப்பனே போற்றி வானோர் 

தனி முதல்வனே வணக்கம் ஒப்பற்ற எந்தையே வணக்கம் தந்தையே போற்றி தேவர்களின்

          You are the unique prime person you are unique father so I salute you

          You are my father so I praise you to devas

KURUVANAE POTTRI ENGAL KOMALA KOLUNTHU POTTRI
குருவனே போற்றி எங்கள் கோமளக் கொழுந்து போற்றி

குருவே வணக்கம் எங்களது அழகிய மாந்தளிர் போன்றவனே வணக்கம்  

You are my leader you are just like mango tender leaves 

VARUVA VEN ENNAI NINPAL VAANGIDA VENDUM POTTRI
வருகவென் றென்னை நின்பால் வாங்கிட வேண்டும் போற்றி

வருக என்று அடியேனை நின்பால் பணித்து ஏற்று அருளவேண்டும் வணக்கம்

You call me and put under your feet on my head and then bless me I salute you 

THARUKA NIN PADHAM POTTRI THAMIYANEN THEERTHAEA
தருகநின் பாதம் போற்றி தமியனேன் தனிமை தீர்த்தே. 72

நின் திருப்பாதத்தை தருதல் வேண்டும் வணக்கம் துணையற்ற எனது தனிமையை தீர்த்து என்றவாறு  

Please give me your godly feet I salute you I am alone and helpless, please remove my loneliness I praise you


          THEERNTHA ANBAYAA ANBARUKKU KAVARINUM ANBA POTTRI
தீர்ந்தஅன் பாய அன்பர்க் கவரினும் அன்ப போற்றி

முதிர்ந்த என்னுடைய அடியார்களுக்கு அவரிடம் அன்பு உடையவரே போற்றி  

          Those who are in matured love (devotees) you are more mature love to them so I praise you

PERNTHUMEN POIMAI AATKONDU ARULUM PERUMAI POTTRI

பேர்ந்துமென் பொய்மை யாட்கொண்டருளும் பெருமை போற்றி 

மீண்டும் என் பொய்மையை நீக்கி ஆட்கொள்ளும் அருளும் பெருமை குணம் உடையவனே போற்றி

          You remove my falsehood and supervise me and you have great power of giving blessing to me so I praise you

VAARNTHA NANJU AYINDRU VAANORKKU AMUTHAMA VALLAL POTTRI
வார்ந்தநஞ் சயின்று வானோர்க் கமுதமஈ வள்ளல் போற்றி

ஒழுகிய நஞ்சை உண்டு தேவர்களுக்கும் அமுதம் ஈந்த வள்ளலே போற்றி  

You have eaten the poison and then give devas the nectar (Amutham) so you are gentleman so I praise you (giving others without any consideration)

ARNTHANIN PADHAM NAAYERKU ARULIDA VENDUM POTTRI
ஆர்ந்தநின் பாதம் நாயேற் கருளிட வேண்டும் போற்றி. 73

இன்பம் நிறைந்த நின் திருவடியை ஒத்த நாயாகிய எனக்குத் தந்து அருள வேண்டும் போற்றி  

I am a dog but you please give me your loved feet to me

  POTTRI BUVANAN NEER THEE KALODU VAANAN AANAAI
போற்றிப் புவனம் நீர்தீ காலொடு வான மானாய்

இந்த நிலம் நீர் நெருப்பு என்னும் காற்று ஆகாயம் என்றும் ஐந்து பூதங்கள் ஆனவனே வணக்கம்  

          I praise you, you are in the form of land, water, fire, wind and space you are five Budaahass

POTTRI EVVUYIRKUM THOTRAM AAGINEE THOTRAM ILLAI
போற்றியெவ் வுயிர்க்குந் தோற்றம் ஆகிநீ தோற்ற மில்லாய் 

இந்த உலகத்தில் அனைத்து உயிர்களையும் நீ தோற்றுவிக்கின்றாய் ஆனால் உனக்கு இந்த உலகத்தில் தொடக்கமும் முடிவும் இல்லதவன்

You are the creator of all the form of life in this world but you have no beginning and end of existence you are infinitive form

POTTRI ELLA UYIRUKUM EERAYEE INMAI AANAI
போற்றியெல் லாவுயிரக்கும் ஈறாயீ றின்மை யானாய் 

உலக உயிர்கள் எல்லா வற்றிற்கும் ஒடுங்குதற்கு இடமாகித் தனக்கு முடிவு இல்லாதவர்

All the worldly being go finally get regress (mingled) in his body but there is no ultimate end to him

POTTRI EIM PULANGAL NINAI PUNARKILA PUNARKAI YAANAEA
போற்றியைம் புலன்கள் நின்னைப் புணர்கிலாப் புணர்க்கை யானே. 74

 ஐம் புலன்களாலும் நின்னை அறியப்படாத என்னைச் சார்ந்து இருப்பவனே வணக்கம்

I am unable to understand you with the help of my five senses but the senses always exist with me


AANANTHATHU AZHUTHAL(EZHUSEER AASERIYA VIRUTHAM) (Submerged in to the happiness of god’s love)

8. ஆனந்தத்து அழுந்தல் (எழுசீர் ஆசிரிய விருத்தம்)

 
                     Go deep in to the bliss

ANANTHAM=THE EFFECT OF HAPPINESS

It is godly experience

Those who are experiencing happiness so that his life is motionless one

Here happiness means the Siva gnana giving happiness. To go deep into the Siva gnanam we request god to give (SIVA ANANTHA) Siva happiness and its experience

          Because of honey bees drank so much of honey it is in the upper most happiness such a type of mental happiness is required from god

PUNARPATHU OKKA ENDHAI ENNAI AANDU POONA NOKINAAI
புணர்ப்பது ஒக்க எந்தை என்னை ஆண்டு பூண நோக்கினாய் 

என் தந்தையே எம்மோடு சேர்க்கப்படுவதாகிய இருவினைகளும் சேர்ந்த வேளையில் என்னை ஆளாக ஏற்று மேற்கொள்ளத் திருஅருள் நோக்கம் செய்தாய்

My father my good and bad deeds are come and mingled with me you have taken me as a person and gave me your blessings

PUNARPUDHU ANDRU ITHU ENDRA PODHU NINNODU ENNODU EN IDHU AAM
புணர்ப்பது அன்று இது என்றபோது நின்னொடு என்னொடு என்இது ஆம்

அந்த அருள் நோக்கம் தேவரீரோடும் அடியோனோடும் அங்ஙனமே கூட்டுவது இல்லையாம் என்றபோது

The objective of your blessings is mingled you and me if it is not been there

PUNARPADHU AAGA ANDRU ITHU AAGA ANBU NINKAZHAL KANAEA
புணர்ப்பது ஆக அன்று இது ஆக அன்பு நின்கழல் கணே 

நின் திருவடிக்கண் சேர்த்து வைப்பது ஆகட்டும் சேர்ந்தது வைக்காதது ஆகட்டும் நின் திருவடிக்கண் அன்பை எனக்குப் பொருந்துவது

My love will mingled me with your feet for on the contrary way(without mingle with your feet) I will always try to love your feet to go together

PUNARPADHU ADHU AAGA AM KANAL PUNGAM AANA BOGAMAE
புணர்ப்பது அது ஆக அங்கனாள புங்கம் ஆன போகமே. 75

அழகிய கண்ணோட்டம் உடையவனே மிக உயர்ந்த சிவ அனுபவமாக உள்ளது நீ உன்னுடன் என்னைத் தற்பொழுது சேர்த்துக் கொள்ளா விட்டாலும்  

I have got your Siva experience whether you have to keep me with you or otherwise your feet love will guide me


          BOGAM VENDI VENDILEN PURANTHARA AADHI INBAMUM
போகம் வேண்டி வேண்டிலேன் புரந்தரஆதி இன்பமும் 

உலக போகங்கள் விரும்பி இந்திரன் முதலான இறையவர் எய்தும் இன்பங்களையும் வேண்டேன்

The sub gods just like INDIRA The head of INDIRA LOGA who always longing for worldly pleasures, but I do not want it

EGANIN KAZHAL INAI ILADHU ELLEN EMBIRAN
ஏகநின் கழல் இணை அலாது இலேன் என் எம்பிரான்

முழு முதற்கடவுளே உமது திருவடிகள் அல்லாது வேறு எதையும் விரும்பி இருக்கவில்லை எம்பிரானே  

You are the prime god I want only your loving feet I don’t want to get anything in this world just like devas

AAGAM VINDU KAMBAN VANDHU KUNJI ANJALI KANAE
ஆகம் விண்டு கம்பம் வந்து குஞ்சி அஞ்சலிக் கணே 

உள்ளம் பிளந்து நடுக்கம் எய்தி கைக்கூப்பி கைகளைத் தலைக்கு மேல் கும்பிட்டு

My mind is blasted into two, I have got shivering my hands are folded and go above the head to pray you

AAGA EN KAI KANGAL THAARAI AARU ADHU AAGA AIYANAE
ஆக என் கை கண்கள் தாரை ஆறு அது ஆக ஐயனே. 76

ஐயனே என் கண்களில் இருந்து ஒழுகும் ஆனந்த நீர் தாரைகள் ஆறாகப் பெறுவது ஆக என்றவாறு  

My eyes shedding water which will go like a river because of the love on you

IYA NIN ADHU ALLADHU ILLAI MATRU OOR PATRU VANJANAEN
ஐய நின்னது அல்லது இல்லை மற்று ஓர் பற்று வஞ்சனேன்

ஐயனே உன்னுடையதாகிய பற்றையன்றி வேறு ஒரு பற்றும் அடியோர்க்கு இல்லை என் தலைவனே வஞ்சனை உடையவனும்  

I have lust only upon you but not with others my leader I am in bad habits

POI KALANDHADHU ALLADHU ILLAI POIMAIYEN EMBIRAN
பொய் கலந்தது அல்லது இல்லை பொய்மையேன் என்என்பிரான் 

பொய்மை உடையவனும் ஆகிய என்னிடம் பொய் கலந்த சொற்கள் அன்றி பொய்கலவாத சொற்கள் செயல்கள் ஒன்றும் இல்லை எம்பிரானே

I have only falsehood. My words are mixed with untrue words I do not have untrue words and deeds my lord

MAI KALANDHA KANNI PANGA VANDHU NIN KAZHAL KANAE
மை கலந்த கண்ணி பங்க வந்து நின் கழல் கணே 

மை கலந்து வந்து விளங்குகின்ற கண்களை உடைய உமாதேவியை ஒருபாகம் உடையவனே

The lordess UMADEVI has her eyes filled with black paste. She had adorned her eyes with black color you have given her half body

MEI KALANDHA ANBER ANBU ENAKUM AAGA VENDUMAE
மெய் கலந்த அன்பர் அன்பு எனக்கும் ஆகவேண்டுமே. 77

ஒன்ற வந்து கலந்த உண்மை அடியார்களின் அன்பே அடியேனுக்கும் உண்டாக வேண்டும் என்றவாறு  

These true devotees who come here to mingle with you their true love will also come over to me

VENDUM NIN KAZHAL KAN ANBU POIMAI THEERTHU MEIMAIYAE
வேண்டும் நின் கழல் கண் அன்பு பொய்மை தீர்த்து மெய்மையே 

உன் திருவடியின் உண்மையான அன்பே எனக்கு வேண்டுவது ஆகும் என்றவாறு

Your true love only I want and surrender under your feet

AANDU KONDU NAYENAENAI AAVA ENDRU ARULU NEE
ஆண்டு கொண்டு நாயினேனை ஆவ என்று அருளு நீ

நாயை ஒத்த அடியேனை பொய்மையைப் போக்கி ஆளாக ஏற்று ஆஆ என்று இறங்கிக் கருணை செய்  

I am dog like but you remove my falsehood and take and consider me as a person ‘O’ my lord “o” my lord descend into the world and give your benefits to me

POONDU KONDU ADIYANAENUM POTTRI POTTRI ENDRUM ENDRUM

பூண்டு கொண்டு அடியனேனும் போற்றி போற்றி என்றும் என்றும் 

தாங்கள் இந்த அடியேனை நசை போலப் பூண்டு போற்றி போற்றி என்று சொல்லிச் சொல்லி

You have adorned me as a necklace ornament in your neck and I say repeatedly by praise you praise you in words (by repeated births)

MAANDU MAANDU VANTHU VANTHU MANNA NIN VANANGAVAE
மாண்டு மாண்டு வந்து வந்து மன்ன நின் வணங்கவே. 78

பலகாலம் மாண்டும் பிறந்ததும் இறந்தும் பிறந்தும் வந்து நின்னை வணங்குவதற்காக  

I have taken so many births and deaths with the purpose to pray you

VANANGUM NINNAI MANNUM VINNUM VEDHAM NAANGUM OALAM ITTU
வணங்கும் நின்னை மண்ணும் விண்ணும் வேதம் நான்கும் ஓலம் இட்டு 

மண் உலகமும் விண் உலகமும் உம்மை வணங்கும் நான்கு வேதங்களும் உம்மை அடைய முற்பட்டு முடியாமல் ஓலம் இட்டு அலரும்

 This land and upper land will bow the head before you and the four Vedas want to attain your salvation but it does not happen and loudly it cry for your salvation

           UNANGUM NINNAI EIADHAL UTTRU MATRU OOR UNMAI INMAIYIN
உணங்கும் நின்னை எய்தல் உற்று மற்று ஓர் உண்மை இன்மையின் 

நங்கள் உம்மை அன்றி மெய் பொருள் வேறு ஒன்றும் இல்லாமையால் உண்மையாகும் அப்படி இல்லையானால்

          It is true you are the real god there is no other god it is true one

          VANANGIYAM VIDAENGAL ENNA VANDHU NINDRU ARULDHARKU
வணங்கியாம் விடேங்கள் என்ன வந்து நின்று அருளுதற்கு

விடமாட்டோம் விடேங்கள் என்னை வந்து நீர் எளி வந்து எமக்கு வெளிப்பட்டு நின் அருள் வழங்குதற்கு என்ன நினைக்கின்றீர்கள் என்றவாறு  

          We will not allow you to go we bind your feet with our hands and ask you what you think to give us your blessings (your mentality will be ascertained)

ENANGU KONGAI MANGAI PANGA EN KOLO NINAIPATHAE
இணங்கு கொங்கை மங்கை பங்க என் கொலோ நினைப்பதே. 79 

நெருங்கிய கொங்கைகளை உடைய உமாதேவியை இடதுபக்கம் கொண்டவனே என்ன நினைக்கின்றிர்கள் என்றவாறு

You are intimate love with UMADEVI who has your left part, what you think about me (whether to give heaven or not)

NINAIPADHU AAGASINDHAI SOLLUM ELLAI EAAYA VAAKINAAL
நினைப்பது ஆக சிந்தை செல்லும் எல்லை ஏய வாக்கினால்

எந்தையே உன் சிந்தை உன்னை நினைப்பதாக எண்ணில் செல்லும் முடிவுவரை என்று பார்த்தால் சிந்தை மற்றும் வாக்கினால் திணை அளவு கூட பயன் ஒன்றும் விளையப் போவது இல்லை  

My mind will go upto the place until and upto what length. By senses and words are not at all go and find you a grain amount of your knowledge

THINAI THANAIYUM AAVADHU ILLAI SOLLAL AAVA KETPAVAE
தினைத் தனையும் ஆவது இல்லை சொல்லல் ஆவ கேட்பவே

இவையாவும் யான் சொல்லக் கூடியவற்றை திணை அளவு கூட கேட்கப்படாதவன் 

The sense organs are not in the position to hear what I want to say even in a grain size of advice

ANAITHU ULAGUM AAYA NINNAI EIM PULANGAL KAANGILAA
அனைத்து உலகும் ஆய நின்னை ஐம்புலன்கள் காண்கிலா

எல்லா உலகத்திற்கும் ஆக இருக்கின்ற இறைவா ஐம்பொறிகளையும் அதன் விளக்கம் உடைய ஐம்புலன்களோடு காணும் ஆற்றல் உடையன அல்ல  

You are the god of all worlds my five senses and sense organs won’t hear my words. They don’t have the capacity to see you and understand you

ENAITHU ENAITHU ATHU EPPURATHU ATHU ENDHAI PAADHAM EAIDHAVAE
எனைத்து எனைத்து அது எப்புறத்து அது எந்தை பாதம் எய்தவே. 80 

நின் பாதம் எந்த அளவு உடையது எங்கு உள்ளது என் தந்தையே அதை அடைய அறிவித்து வழிகாட்டி அருளவேண்டும்

Your feet are how much length and where it is my father allow me to attain you and show me the path and get your blessings

EITHAL AAVADHU ENDRU NINNAI EMBIRAN EVVANJANERKU
எய்தல் ஆவது என்று நின்னை எம்பிரான் இவ்வஞ்சனேற்கு

நின்னை அடைந்ததால் ஏற்படுகின்ற இன்பத்தை அடைவது எப்போதும் வஞ்சனை உடையவன் ஆகிய எனக்கு  

If I attain you what a type of happiness I will get I am a bad person

UITHAL AAVADHU UN KAN ANDRI MATRU OAR UNMAI INMAIYIL
உய்தல் ஆவது உன் கண் அன்றி மற்று ஓர் உண்மை இன்மையில் 

உன்னிடம் அன்றி மற்று ஓரிடத்தும் மெய்யாகிய பற்றுக்கோடு இல்லாமையால் யான் உய்வது எப்படி

You are the only person you are the real god so I can’t get salvation anywhere else

PAITHAL AAVADHU ENDRU PADHUKAATHU ERANGU PAAVIYERKU
பைதல் ஆவது என்று பாதுகாத்து இரங்கு பாவியேற்கு

இந்த உயிர் துன்பப்படுமே என்று பாதுகாத்து இறங்குவயாக பாவியாகிய எனக்கு ஈசனே  

This life will get distress so you preserve me and descended to this world to help me (But I am a sinner)

EEDHU AALAADHU NINKAN ONDRUM VANNAM ILLAI ESANAE
ஈது அல்லாது நின்கண் ஒன்றும் வண்ணம் இல்லை ஈசனே. 81 

எனக்கு இதனை அன்றி உன்னிடத்தில் பொருந்தும் உபாயம் இல்லை ஈசனே

I don’t have any way except this path to attain you and get salvation you must show me the path to attain you

ESANAE NEE ALLADHU ILLAI INGUM ANGUM ENBADHUM
ஈசனே நீ அல்லது இல்லை இங்கும் அங்கும் என்பதும் 

ஈசனே இவ் உலகத்தும் அவ் உலகத்தும் நீயன்றி வேறு ஒரு முழுமுதற்கடவுள் இல்லை என்பதையும்

You are the only god in this world and also in other worlds it is the true statement

PESINEAN OAR BEDHAM INMAI PEDHAIYEN EN EMBIRAAN
பேசினேன் ஓர் பேதம் இன்மை பேதையேன் என் எம்பிரான்

முடிந்த முக்தி நிலையில் உயிர்களுள் வேறுபாடு இல்லாமையைப் பற்றியும் பேசினேன் பேதையாகிய யான்  

Ultimately there is no difference in the life of all creatures but I speak the difference in their world what the shame fellow I am

NEESANENAI AANDUKONDA NINMALAA OOR NIN ALAAL 
நீசனேனை ஆண்டுகொண்ட நின்மலா ஓர் நின் அலால்

எனது எம்பிரானே இழி மகனாகிய என்னை ஆண்டு கொண்ட துயாவனே ஒளி வடிவானவனே உன்னை அல்லாது  

You are my lord but I am in the lower than pig like person you have conquered me and you are in the light form to guide me

THEASENAE OAR DEVAR UNMAI SINDHIYAADHU SINDHAIYE
தேசனே ஓர் தேவர் உண்மை சிந்தியாது சிந்தையே. 82

மற்றொரு கடவுள் இருப்பதை என் மனமானது எண்ணவே எண்ணாது என்றவாறு  

My mind won’t think at all there is yet another god in this world

SINDHAI SEIKAI KELVI VAAKU SEER IL EIM PULANGALAAL
சிந்தை செய்கை கேள்வி வாக்குச் சீர் இல் ஐம்புலன்களால்

மனத்தாலும் செயலாலும் கேள்வியாலும் மொழிகளாலும் சிறப்பில்லாத ஐம்புலன்களாலும்

With my mind, activity, questioning, by language ingenious five sense organs

MUNTHAI AANA KAALAM NINNAI EAITHIDATHA MOORKANAEN
முந்தை ஆன காலம் நின்னை எய்திடாத மூர்க்கனேன்

மிகமிக முன்பே நின்னை அடையாத அறிவிலாதவன் ஆகிய நான்  

Long long ago I am unable to attain you I am an idiot

VENDHU AIYA VIZHUNDHILEN ENN ULLAM VELKI VINDILEN
வெந்து ஐயா விழ்ல்ந்திலேன் என் உள்ளம் வெள்கி விண்டிலேன்

தீயில் வெந்து வீழ்ந்திலேன் என் மனம் வெட்கி உடைந்திலேன்  

I am not putting myself in fire and get boiled, my mind get shame of it

ENDHAI AAYA NINNAI INNAM EIDHAL UTTRU IRUPANAE

எந்தை ஆய நின்னை இன்னம் எய்தல் உற்று இருப்பனே. 83

இனமும் என் தந்தையாகிய உன்னை அடைவதற்கு விரும்பி இருக்கின்றேன் என்றவாறு  

I am not yet attain you my dear father only I am in the living position to attain you what a shame fellow I am

IRUPU NENJAM VANJANENAI AANDU KONDA NINNATHAAL
இருப்பு நெஞ்ச வஞ்சனேனை ஆண்டு கொண்ட நின்னதாள்

இரும்பை ஒத்த மனமுடைய வஞ்சனாகிய என்னை அடிமையாக ஏற்றுக்கொண்டு நின் திருவடிக்கண் சுரக்கின்ற  

You have taken me as your slave even though I am just like iron heart, in your feet

KARUPPUMATTU VAAI MADATHU ENAI KALANDHU POGAYUM,
கருப்புமட்டு வாய் மடுத்து எனைக் கலந்து போகவும் 

கரும்புச்சாறு போன்ற அருள் அமுதத்தை ஊட்டி என் உயிரோடு ஒன்றி இருந்து பின் பிரிந்து போகவும்

You are just like a sugarcane juice you gave me that juice to me and got oneness with my mind then afterwards separated from me

NERUPUM YUNDU YAANUM YUNDU IRUNDHADHU UNDATHU AAYINUM
நெருப்பும் உண்டு யானும் உண்டு இருந்தது உண்டது ஆயினும் 

தீயும் உண்டுயானும் உணவு உண்டு உயிரோடு இருந்தது உண்டு அது அப்படி ஆயினும்

There is also fire I am also eating food to live in this world all of them exist accordingly

VIRUPUM UNDU NINKAN ENKAN ENBADHU ENNA VICHHAIYEA
விருப்பும் உண்டு நின்கண் என்கண் என்பது என்ன விச்சையே. 84 

என்னிடத்து நின்மாட்டு உளதாகிய விருப்பம் உண்டு என்பது என்ன வித்தையோ யான் அறிந்திலேன் என்றவாறு

I am living with you I like it what type of magic it is I don’t know it (I am living only for eating)

AANANTHA PARAVASAM (KALINILAITHURAI)
9. ஆனந்தப் பரவசம் (கலிநிலைத்துறை)

By realizing truth we got hold of god. The mind got returned, so that maturity gave so much amount of happiness and then that mind lost its control. This is called ANANTHA PARAVASAM(BLISS).

If we consume something the consuming thing and the consumer all got mingled in the happiness form we can’t separate one from the other. This state of mind is called internal happiness. In this state mind loses and mingled with god and it feels himself god. This state of mind is revealed in the following ten poems.


          VICHU KEDU POIKU AAKAADHU ENDRU INGU EANAI VEITHAAI
விச்சுக் கேடு பொய்க்கு ஆகாது என்று இங்கு எனை வைத்தாய் 

பொய்மைக்கு விதை அழிந்து விடுதல் கூடாது என்பதற்காக என்னை இந்த கண்ம பூமியில் வைத்துச் சென்றாய்

To the falsehood the seed won’t be destroyed so that you have placed one in this rogue world

ICHAIKKU AANAAR ELLARUM VANDHU UNTHAAL SERNDHAR
இச்சைக்கு ஆனார் எல்லாரும் வந்து உன்தாள் சேர்ந்தார்

உமது விருப்பத்திற்கு ஆளான அடியார்கள் அத்தனை பேரும் வந்து உம்மோடு திருவடி சேர்ந்தனர்  

Those who true devotees are loved by you, all of them come mingled under your feet

ACHATHALAE AAZHTHIDUKINDREN AAROOR EM
அச்சத்தாலே ஆழ்ந்திடுகின்றேன் ஆரூர் எம்

நான் மட்டும் இடையுறாது வரும் பிறப்புப் பற்றியும் அச்சகக் கடலின் மூழ்குகின்றேன் திருவாரூர் கண் எழுந்தருளி இருக்கின்ற  

I have got fearsome person because of continuously come and go my birth and death sea I am taking dip into it. The lord who have taken abode in THIRUVAARUR SHIRAIN

MICHAI DEVA EN NAAN SEIDHEN PESAYAE
மிச்சைத் தேவா என் நான் செய்தேன் பேசாயே. 85

பிச்சை எடுக்கும் பெருமானே நான் என்ன செய்வேன் சொல்லி அருளுக என்றவாறு  

You are collecting begging food from others, what I do, please say me and give me your blessings


           PESAPATTEN NIN ADIYAARIL THIRUNEERAEA
பேசப்பட்டேன் நின் அடியாரில் திருநீறே

உம்முடைய மெய் அடியார்களில் ஒருவனாக வைத்து பேசப்பட்டேன் நெற்றியில் திருநீறு அணிந்தவரே

          My lord you have applied sacred ashes in your forehead I am considered your disciple it is the talk of the other people

PUSAPATTEN POODHARAAL UN ADIYAAN ENDRU 
பூசப்பட்டேன் பூதரால் உன் அடியான் என்று 

தேவரீர் குருவாக எழுந்து அருளிய காலத்து பூமியில் மக்களால் இவன் ஒரு

You have once descended in this world as a teacher so the people in this world think over amI Siva devotee

ESAPATTEN INIPADUKINDRATHU AMAIYAADHAAL
ஏசப்பட்டேன் இனிப்படுகின்றது அமையாதால்

பூமியில் உள்ள மக்களால் இவன் ஒரு சிவன் அடியாரா என்று இகழப்பட்டேன் இனியும் துன்பப்படுவது பொருந்தாது

The people in this world cursed me I am not a Siva devotee so I have put in a miserable position hereafter I won’t tolerate it

  AASAIPATTEN AATPATTEN UN ADIYAENAEA
ஆசைப்பட்டேன் ஆட்பட்டேன் உன் அடியேனே. 86

ஆதலால் நான் வீடுபேறு அடைய விரும்புகின்றேன் உன் அடியானாக ஆட்பட்டேன் என்றவாறு  

So I want to go heaven I have come under your feet as a devotee

ADIYEAN ALLEAN KOLLO THAAN ENAI AATKONDU ILAI KOLLO
அடியேன் அல்லேன் கொல்லோ தானெனை ஆட்கொண்டு இலை கொல்லோ 

இவ்வண்ணம் தயங்குவதற்குக் காரணம் யான் அடியன் அல்லேனோ அல்லது நீ என்னை ஆட்கொள்ள வில்லையோ

You are hesitating to take me as your devotee Am I not your devotee once you have taken me and accepted me as your devotee

ADIYAAR AANAAR ELLARUM VANDHU UNTHAAL SERNDHAR
அடியார் ஆனார் எல்லாரும் வந்து உன்தாள் சேர்ந்தார்

உண்மை அடியார்கள் அனைவரும் வந்து உன் தாள்சேர்ந்தனர்  

The true devotees all are come and mingled under your feet

SEDISEER UDALAM IDHU NEEKA MATTEN ENGAL SIVALOKA
செடிசேர் உடலம் இது நீக்கமாட்டேன் எங்கள் சிவலோகா

முடைநாற்றம் வீசுகின்ற உடலாகிய இதனை நீக்கமாட்டேன் எங்கள் சிவலோகா 

I won’t discard this stinking body you are my Siva living in the abode of sivalogam (heaven)

KADIYEN UNNAI KANNARA KAANUMAARU KAANAENE
கடியேன் உன்னைக் கண்ணாரக் காணுமாறு காணேனே. 87

 கடியத்தக்கவனாகிய யான் மட்டும் உன்னைக் கண்ணாரக் காணும் நெறியையும் நான் அறியேன்

I have stone like mind I don’t know what is the rule of attaining you, how will I see the path I don’t know


          KAANUMAARU KAANEN UNNAI ANNAAL KANDENUM
காணுமாறு காணேன் உன்னை அந்நாள் கண்டேனும்

உன்னைக் காணும் முறைமையில் கண்டிலேன் உன்னை குருத்த மரத்தின் அந்நாள் கண்டயானும்  

          I have once seen you as a teacher under the KURUNTHA tree but now I do not see the way in which you ought to be seen (The rule of realization)

PAANAEPESI EN THANNA PADUTHADHU ENNA PARANJODHI
பாணே பேசி என் தன்னைப் படுத்தது என்ன பரஞ்சோதி 

வீண் வார்த்தை பேசி எனக்கு செய்து கொண்ட நன்மை என்ன பரஞ்சோதியே

I am a talkative person, what benefits I have realized by this unnecessary words

AANAEA PENNAEA AAR AMUDHAEA AATHA SETHEA POYIENENEN
ஆணே பெண்ணே ஆர் அமுதே அத்தா செத்தே போயினேன் 

ஆனே பெண்ணே கிடைத்தற்கு அறிய அமுதமே அத்தன் எம் தலைவனே இறந்தே போவேன்

You are in the form of men, women, the rare nectar amutham, you are my well-wisher you are my leader because of the above I don’t get it so I am died

EAN NAAN ILLA NAAYINEAN ENKONDU EZHUKEN EMMANAEA
ஏண் நாண் இல்லா நாயினேன் என்கொண்டு எழுகேன் எம்மானே. 88 

யான் ஆறற்றும் வெட்கமும் இல்லா நாயை ஒத்தவன் எதனைப் பற்றுக் கோடாக கொண்டு எழுவேன் என்றவாறு

I do not have strength I don’t have any shame I am dog like where is the pole stick to get and stand

MAAN NER NOKKI UMAIYAAL PANGA MARAI EERU ARIYA MAAIYAANAE
மான் நேர் நோக்கி உமையாள் பங்கா மறை ஈறு அறியா மறையோனே 

மான் போன்ற விழிகளை உடைய உமாதேவியை ஒரு பகுதியாக உள்ளவனே உபநிடதங்கள் அறிய முடியாத உமாதேவியை ஒருபகுதியாக உள்ளவனே

You have given a part of the body to UMADEVI whose eyes stages like glittering eyes. You are not known by the Upanishads. You are a secret object which is not discovered by Vedas and Upanishads

THANAE AMUDHAEA SINDHAIKU ARIYAAI SIRIYEN PIZHAI PORUKKUM
தேனே அமுதே சிந்தைக்கு அரியாய் சிறியேன் பிழை பொறுக்கும்

தேன்போன்றவனே அமுதம் போன்றவனே மனதிற்கு எட்டாதவனே சிறியேன் பிழை பொறுக்கும்  

You are just like honey, you are nectar you are not attained by my mind you must forgive my faults

KONAE SIRITHAE KODUMAI PARAIDHEN SIVAM MAANAGAR KURUKA
கோனே சிறிதே கொடுமை பறைந்தேன் சிவம் மாநகர் குறுகப்

தலைவனே கொடுமைகள் சிறிது கூறினேன் சிவபுரம் அணுக  

My leader I have stated some ill feelings about you to go near sivapuram

PONAR ADIYAR YAANUM POIYUM PURAMAEA PONDHOMAEA
போனார் அடியார் யானும் பொய்யும் புறமே போந்தோமே. 89

சென்றார்கள் மெய் அடியார்கள் யானும் பொய்யும் புறம்பாக வந்து விட்டோம் (ஒதுக்கப்பட்டோம்)

The true devotees attained the heaven but we are turned the other side and sent out what a pitiable situation it is

PURAMAE PONDHAM POIYUM YAANUM MEI ANBU
புறமே போந்தோம் பொய்யும் யானும் மெய் அன்பு

பொய்மை உடையானும் உன்னை சாரவும் முடியாமல் புறமாகப் போயினோம்  

We are liars so we are unable to come near you so we are turned off

PERAVAE VALLEN ALLA VANNAM PETTREN YAAN
பெறவே வல்லேன் அல்லா வண்ணம் பெற்றேன் யான் 

பெறக் கூடிய வளமை அற்ற தன்மையை பெற்றேன் யான் என்றவாறு

I do not have strength and capacity to attain you

ARAVAE NINNAI SERNTHA ADIYAAR MATRU ONDRU ARIYAADHAAR
அறவே நின்னைச் சேர்ந்த அடியார் மற்று ஒன்று அறியாதார்

சிவனே உன்னை முழுவதும் அடைக்கலமாகச் சேர்ந்த அடியார்கள் உனக்குத் தொண்டு செய்தலே அன்றி வேறு ஒன்றையும் அறியாதவர்கள்  

‘O; my lord Siva those who are wholly come and got your protection are true devotees. They do serve you only they don’t know any other work

SIRAVAE SEIDHU VAZHIVANDHU SIVANAE NINDHAAN SERNDHARAE
சிறவே செய்து வழிவந்து சிவனே நின்தாள் சேர்ந்தாரே. 90

ஆதலால் சிறந்த செயல்கள் பலவற்றைச் செய்து சமய நெறியில் கண் நின்று நின் பாதம் சேர்ந்தாரே  

So they do the best of so many services to you and stand in the path of religion and then they attained your feet of heaven 

          THARAAI UDAIYAI ADIYERKU UNTHAAN INAI ANBU 
தாராய் உடையாய் அடியேற்கு உன்தான் இணை அன்பு

அடியேனுக்கு உன் திருவடிக்கண் இணைத்த அன்பைத் தருவாயாக 

          I am your devotee please give me to mingle with your loving feet

PORAA ULAGAM PUKKAR ADIYAAR PURAMAEA POANTHEN YAAN
போரா உலகம் புக்கார் அடியார் புறமே போந்தேன் யான் 

மெய் அடியார்கள் மீண்டும் வராத வீட்டு உலகத்தை அடைந்தார்கள் யானோ அதற்கு புறம்பாகக் கண்ம பூமியை அடைந்தேன்

The true devotees got permanently in the place of heaven but I have got place in this sinner world. I am turned off from heaven to this land

VOOR AA MILAIKA KURUTTU AAMILAITHU INGU UNTHAAN INAI ANBUKKU
ஊர் ஆ மிலைக்கக் குருட்டு ஆமிலைத்து இங்கு உன்தான் இணை அன்புக்கு 

ஊர் பசு கனைக்க குருட்டுப் பசுவும் கனைத்தது போல உன் தன் இணை அன்புக்கு

The country cow cries, on hearing this, the blind cow also cries so like I want to get your love

AARAAI ADIYEN AYALAEA MAYAL KONDU AZHUKAENAEA
ஆராய் அடியேன் அயலே மயல் கொண்டு அழுகேனே. 91

அனுபவம் பெறாத நான் புறம்பாக நின்று கொண்டு மயங்கி அழுகின்றேன் என்றவாறு  

I have no experience to attain you so I stand aside and crying for your blessings

AZHUGEN NINPAL ANBAAM MANAM AAI AZHAL SERNDHA
அழுகேன் நின்பால் அன்பாம் மனம் ஆய் அழல் சேர்ந்த

உன்னிடம் அன்பு மயமான மனம் உடையவர்களாய் ஒளி பொருந்திய பொன்போன்ற திருவடிகளைத் தரிசிக்க  

          The true devotees are loving mind with you. They pray your feet which is light form

          MEZHUKAE ANNAAR MINAAR PON AAR KAZHAL KANDU
மெழுகே அன்னார் மின்ஆர் பொன் ஆர் கழல் கண்டு 

தீயைச் சேர்ந்த மெழுகை ஒத்தவனாய் வணங்கியே உன்னை

           I am just like a wax which goes near it (fire) melts so I pray your feet and melts

THOZHUDHAE UNNAI THODARNDHAR OADUM THODARADHAEA
தொழுதே உன்னைத் தொடர்ந்தாரோடும் தொடராதே

தொடர்ந்து வந்த அடியார்களோடு தொடர்ந்து வராமல் தனித்து அழுகின்றேன்  

Those who follow your foot steps and got heaven but I did not follow that true devotees footsteps, so now I cry for it

          PAZHUTHAE PIRANDHEN EN KONDU UNNAI PANIKANAE
பழுதே பிறந்தேன் என் கொண்டு உன்னைப் பணிகேனே. 92

பயனின்றி பிரிந்து விட்டேன் எதனைத் துணைக் கொண்டு உன்னை வணங்குவேன் என்றவாறு  

          I have got useless birth then who is the guide to help me I have to pray you

PANIVAAR PINI THEERNTHU ARULI PAZHAIYA ADIYARKU YUN
பணிவார் பிணி தீர்த்து அருளிப் பழைய அடியார்க்கு உன் 

நின்னைப் பணிவார்களாகிய பழைய அடியார்களுக்குப் பிணியைத் தீர்த்து அருளி

Those who are submitted under your feet are old devotees you have solved their problems

AANI AAR PADHAM KODUTHTHI ADHUVUM ARITHU ENDRAAL
அணி ஆர் பாதம் கொடுத்தி அதுவும் அரிது என்றால்

அழகு நிறைந்த பாதத்தைக் கொடுத்தாய் அதுவும் என் போன்றவர்களுக்கு அரிதாம் என்றால் 

You have given your lovely feet to your devotees but it is also rare to me

THEENI AAR MOONGIL ANAIYEN VINAIYAI PODI AAKIEE
திணி ஆர் மூங்கில் அனையேன் வினையைப் பொடி ஆக்கித்

கல் மூங்கில் ஒத்த எனது வினையைப் பொடியாக்கி  

I am the thickest bamboo pole but you have destroyed my misdeeds and helped me

THANI AAR PAADHAM VANTHU VOLLAI THAARAAI POI THEER MEI YAANEA
தணி ஆர் பாதம் வந்து ஒல்லை தாராய் பொய்தீர் மெய்யானே. 93 

விரைந்து வந்து தண்மை நிறைந்த திருவடிகளைத் தருவாயாக பாசங்கள் நீங்கிய இறைவா

You have no lust and bond in this world so you come fast and give your feet to me to get heavenly life

YAANAE POI EN NENJUM POI EN ANBUM POI
யானே பொய் என்நெஞ்சும் பொய் என் அன்பும் பொய்

யானும் பொய்மை உடையவன் என் நெஞ்சமே பொய்மை உடையது என் அன்பும் பொய்மை உடையது  

I am also liar my mind is also lied one my love is also faked one

AANAAL VINAIYEN AZHUDHAAL UNNAI PERALAAMEA
ஆனால் வினையேன் அழுதால் உன்னைப் பெறலாமே

ஆனால் வினையேன் ஆகிய நான் அழுதால் உன்னை அடையலாம் 

But I am a bad fellow if I weep then I will get you

THENEA AMUTHEA KARUNBIN THELIVEA THITHIKKUM
தேனே அமுதே கரும்பின் தெளிவே தித்திக்கும்

 நீ தேன் போன்றவன் அமுதம் போன்றவன் கல்கண்டு போன்றவன்

You are honey nectar sugarcane juice and you are tit bits

MAANEA ARULAAI ADIYEN UNAI VANDHU URUMAAREA
மானே அருளாய் அடியேன் உனை வந்து உறுமாறே. 94

எம் பெருமானே அடியேன் உன்னை வந்து அடையும் உபாயத்தை அறிவித்து அருள்வாயாக  

My dearlord please allows me to know the way in which I will come and attain your feet (Please tell me the path of salvation).

ANANTHA ATHEETHAM (ENNSEER AASIRIYA VIRUTTHAM)
10. ஆனந்த அதீதம் (எண்சீர் ஆசிரிய விருத்தம்) 

The ultimate stage of internal happiness is the person who prays the god and the god mingled together, there is no separation from them I am god, god is within me. In this state of mind the mind and soul experiences the deep happiness (BLISS). There is no bound to it (no frontiers to it) (The happiness flows everywhere without any control on my part)

The mental happiness, the life in this body experiences internal happiness. In that state the ego “I” destroyed and go beyond and beyond to mingle with ultimate truth.

In that state the life in this body the concept of I and I am bowed before god

It means god and I are one person mingled together

The true devotees got it so I must also be allowed to get that mental state of life

He praised for it so this poem named as AANANTHA AATHEETHAM (BOUNTIFULL) (so much of happiness)

Some authors says this is a state of go beyond the worldly life

This poem request the god to give pleasure just like true devotees. He pray for it

MAARU ILAATHA MAAK KARUNAI VELLAMAEA

மாறு இலாத மாக் கருணை வெள்ளமே

வேறுபாடு இல்லாத பெரும் கருணை வெள்ளமே

If I devoid of ego there is no difference between your happiness and my happiness because you are with me and I am with you

          VANTHU MUNDHI NIN MALAR KOLTHAAL INAI

வந்து முந்தி நின்மலர் கொள்தாள் இணை 

உன் மெய் அன்பர்கள் முந்திவந்து உனது திருவடிப் பேராகிய உண்மை இன்பத்தை அடைந்தனர்

          Your true devotees come forward and attained your golden feet

VERU ILA PADHAM PARISU PETRA NIN
வேறு இலாப் பதம் பரிசு பெற்ற நின்

திருவடித்துணைஇல்லாமல் வேறு பதம் பரிசு பெற என்ன இருக்கின்றது  

The only gift to get from you is your golden feet there is no other glorious gift in this world

MEIMMEI ANBAR UN MEIMMAI MEAVINAAR

மெய்ம்மை அன்பர் உன் மெய்ம்மை மேவினார் 

மெய் அடியார்கள் திருவடிப் பேறாகிய உண்மை இன்பம் அடைந்தார்கள்

The real joy and the permanent joy in this world is to attain your feet

EERU ILLATHA NEE ELIYEI AAKI VANDHU
ஈறு இலாத நீ எளியை ஆகி வந்து 

ஆதி அந்தம் இல்லாத நீ என்னிலைக்கு இரங்கி வந்து (குருவடிவம் தாங்கி)

You do not have beginning and end but you descended in this world in teacher form

OLI SEI MANUDAM AAKA NOKKIYUM

ஒளி செய் மானுடம் ஆக நோக்கியும் 

சிவஞானம் பெற்ற மானுடனாக நோக்கி தீட்சை அருளினார் மெய் அடியார்களுக்கு

          He descendedas SIVA GANI and gives THEACHAI saint hood status to true devotees

KEERU ILATHA NENJU UDAIYEN AAYINEN
கீறு இலாத நெஞ்சு உடையேன் ஆயினன் 

ஒருவகை வடு(காயம்) பெறாத நெஞ்சினை உடைய நாயேன்

But after attaining saint hood my heart won’t melt and so I am dog like person

KADAIYAN AAYINENAN PATTA KEEZHMAIYAEA

கடையன் ஆயினேன் பட்ட கீழ்மையே. 95 

கடைபட்டவன் ஆயினேன் இது நான் பட்ட கீழ்மை என்றவாறு

          So I am driven out to last place. It is a sad state of affair on my part

MAI ILANGU NAL KANNI PANGANAEA
மை இலங்கு நல் கண்ணிப் பங்கனே 

மை விளங்கப் பெறுதற்குக் காரணமான கண்களை உடைய உமாதேவியாரை ஒரு பாகமாக உடையவனே

He have given a part of his body to UMADEVI whose eyes are adorned by the black ink (Eye paste)

VANDHU ENNAI PANIKONDA PINMAZHAK

வந்து என்னைப் பணிகொண்ட பின்மழக்

எளிதாக வந்து கருணையினால் தாமே எழுந்தருளி வந்து என்னை அடிமையாக ஏற்றுக் கொண்டபின்  

          By your graceful heart you come over here and taken me as your slave

KAI ILANGU PON KINNAM ENDRU ALAAL
கை இலங்கு பொன் கிண்ணம் என்று அலால்

குழந்தையின் கையில் விளங்கின்ற பொற்கிண்ணத்தைப் போல எளிமையாக எண்ணினேன் அல்லது  

I have consider you as a normal person just like a child handling a gold goblet in her hand to play upon it

ARIYAI ENDRU UNAI KARUDHU KINDREN

அரியை என்று உனைக் கருது கின்றேன்

உன்னை அருமையானவன் என்று எண்ணவில்லை இது என் தவறு  

          You are a rare person, I did not think over it. It is my fault

MEI ILANGU VEN NEETRU MENIYAAI
மெய் இலங்கு வெண் நீற்று மேனியாய் 

ஆயினும் உண்மை வடிவாக விளங்கின்ற திரு வெண்ணிறை அணிந்த திருமேனி உடையவனே

You have a true body form appeared and applied the sacred ashes

          MEIMMEI ANBAR UN MEIMMEI MAEVINAAR

மெய்ம்மை அன்பர் உன் மெய்ம்மை மேவினார்

உண்மையான அன்பர்கள் உன்னுடைய நித்தியமான வீட்டு இன்பத்தைப் பெற்றனர் 

          The true devotees go ahead of you showed the path and got the abode of heaven permanently

POI ILANGU ENAI PUGUDHAVITTU NEE
பொய் இலங்கு எனைப் புகுதவிட்டு நீ

அப்போது அவ்விடத்து என்னை மட்டும் இப் பொய்யான உலகில் போகவிட்டு நீ போகலாமா  

You leave me alone in this false world and then you gone away

           POVADHO SOLAAI PORUTHAM AAVADHAE

போவதோ சொலாய் பொருத்தம் ஆவதே. 96

உன் பெரும் கருணைக்கு இது பொருத்தமோ சொல்வாய் என்றவாறு  

          Is it appropriate to your benevolence please tell me (you leave me alone)

PORUTHAM INMAIYEN VANJAM YUNMAIYEN
பொருத்தம் இன்மையேன் வஞ்சம் உண்மையேன் 

உன் திருவடி சேர்தற்குச் சிறிதும் பொருத்தம் இல்லதவன் பொய் தன்மை உடையவன்

To go and attain and mingled with your feet I am not an appropriate person my body is filled with falsehood

PODHA ENDRU ENAI PURINDHU NOKKAVUM

போதஎன்றுஎனைப் புரிந்து நோக்கவும்

வருக என்று நீ விரும்பித் திரு அருள் நோக்கம் செய்யவும்  

          You called me come on my dear child and see me with your glorious eyes

VARUTHAM INMAIYEN VANJAM UNMAIYEN
வருத்தம் இன்மையேன் வஞ்சம் உண்மையேன் 

நீ பிரியவும் அதனால் வருத்தப்படவில்லை வஞ்சனை உடையவன்

But I did not hear your words so you distained me to live in this world alone but I did not feel sorry for it (because of worldly pleasures) so I am a bad fellow

MAANDILEN MALAR KAMALA PADHANAE

மாண்டிலேன் மலர்க் கமல பாதனே 

இவ்வளவு தீமை குணம் நிறைந்த யான் இறந்து ஒழிந்திலேன்

          To that amount of bad habits filled my body I did not died and gone away

ARTHA MEANIYAAI ARUL SEI ANBARUM
அரத்த மேனியாய் அருள் செய் அன்பரும் 

பொன் மேனியனே உன்னால் அருள் செய்ய பெற்ற உண்மை அடியார்களும்

You have golden color body you have given blessings to the true devotees

NEEYUM ANGU EZHUNDHU ARULI INGU ENAI

நீயும் அங்கு எழுந்தருளி இங்கு எனை 

நீயும் வீட்டு உலகமாகிய அங்கு எழுந்தருளி இந்த உலகத்தில் என்னை

          You have also taken abode in the heaven but you leave me here alone

IRUTHINAAI MURAIYO EN EMBIRAAN
இருத்தினாய் முறையோ என் எம்பிரான் 

இருக்கப் பணித்தாய் இது முறையோ என் தலைவரே

You have asked me to live here is it right my dear leader

VANBANEN VINAIKU IRUDHI ILLAIYAE

வம்பனேன் வினைக்கு இறுதி இல்லையே. 97

என் வின்னைக்கு ஒரு முடிவு இல்லையோ என்றவாறு  

          I am a blood hound dog I do not have end to my misdeeds


          ILLAI NIN KAZHARKU ANBU ADHU EN KANAE
இல்லை நின் கழற்கு அன்பு அது என் கணே 

உன் திருவடிக்கண் அன்பு என்பால் இல்லை

          I don’t have love under your feet

EALAM EAALUM NAL KUZHALI PANGANAEA

ஏலம் ஏலும் நல் குழலி பங்கனே

மயில்சார்ந்து ஏற்ற நல்ல கூந்தலை உடைய உமாதேவியை ஒரு பாகத்து உடையவனே  

You have given a part to UMADEVI who have adorned with highly costume filled lady

KALLAI MENKANI AAKUM VICHAI KONDU
கல்லை மென்கனி ஆக்கும் விச்சை கொண்டு

கடினகல்லை கனிந்த மென்மையான பழம் ஆக்கும் வித்தையைக் கொண்டு  

You are a magician you can turn a stone into a ripe fruit

          ENNAI NIN KAZHARKU ANBAN AAKINAAI

என்னை நின் கழற்கு அன்பன் ஆக்கினாய்

பரிபாகம் இல்லாத என்னை உன் திருவடிக்கு அன்பன் ஆக்கினாய்  

          I am just like not a ripped fruit but you have turned me as your follower what a magic it is

ELLAI ILLAI NIN KARUNAI EMBIRAAN
எல்லை இல்லை நின் கருணை எம்பிரான் 

உன் கருணைக்கு ஓர் அளவு இல்லை

There is no limit to your blessings and grace

EADHU KONDU NAAN EAADHU SEIYEENUM

ஏதுகொண்டு நான் ஏது செய்யினும்

நான் எதனைத் துணையாகக் கொண்டு எத்தகைய தீயவற்றைச் செய்யினும்  

          With the help of other object I will do whatever bad things in this world

VALLAIYAEA ENAKU INNUM UN KAZHAL
வல்லையே எனக்கு இன்னும் உன் கழல்

இன்னும் எனக்கு உன் திருவடியைக் காட்டி  

          You have not yet show me your feet and then

          KAATI MEETKAVUM MARU IL VAANANAEA

காட்டி மீட்கவும் மறு இல் வானனே. 98 

பிறவிக்கடலில் இருந்து மீட்கவும் வல்லமை உடையாயோ என்றவாறு

          You have capacity to retrieve me from this birth of sea

VAANA NAADARUM ARI ONAADHA NEE
வான நாடரும் அறி ஒணாத நீ 

தேவர்களும் அறிய முடியாத நீ

You are not identified by the devas

MARAIYIL EERUM MUN THODAR ONAADHA NEE

மறையில் ஈறும் முன் தொடர் ஒணாத நீ

வேத முடிவாகிய உபநிடங்களிலும் தொடர்பு அறியாத நீ  

You are not identified with the Upanishads you do not have any relation with it

EANAI NAADARUM THEIR ONAADHA NEE
ஏனை நாடரும் தெரி ஒணாத நீ 

மற்ற புலங்களில் உள்ளவர்களாலும் அறியப்படாத நீ

In other worlds also you are not identified

ENNAI INNITHAAI AANDU KONDAVAA

என்னை இன்னிதாய் ஆண்டு கொண்டவா 

அடியேனை இனிமையாக ஆண்டு கொண்டவரும்

You have lovely controlled me and preserved me

OONAI NAADAGAM AADU VITHHAVAA
ஊனை நாடகம் ஆடு வித்தவா 

எனது ஊன் உடலை நாடகம் ஆடச் செய்தவரும்

My physical flesh body has been put in his world to play so many characters of drama

URUGI NAAN UNAI PARUGAVEITHAVAA

உருகி நான் உனைப் பருக வைத்தவா 

நான் உன்னையே நினைத்து உருகிப் பாடுவித்தலும்

By melting my mind I have drank your blessing of juice

GNANA NAADAGAM AADU VITHHAVAA

ஞான நாடகம் ஆடு வித்தவா 

சிவஞானம் வந்த பின் ஞானக்கூத்தன் ஆடுவித்தவரும்

          After getting SIVA GNANA I dance for it

          NAIYA VAIYAKATHU YUDAIYA VICHHAIYAE

நைய வையகத்து உடைய விச்சையே. 99

என்னுடைய உலக இச்சை நைந்து ஒழிய வேண்டும்  என்றவாறு  

My worldly lust will be detracted slowly and afterwards got extinct

VICHHU ADHU INDRIYAE VILAIYUU SEIKUVAAI
விச்சு அது இன்றியே விளைவு செய்குவாய் 

விதை இல்லாமலேயே விளையச் செய்வாய்

Without seed you can harvest anything in this world

VINNUM MANNAGAM MUZHUDHUM YAAVAIYUM

விண்ணும் மண்ணகம் முழுதும் யாவையும்

விண்ணுலகம் மண்ணுலகம் எல்லாவற்றையும் நிலைபெறச் செய்து 

          You have established the land and upper land and others

VECHU VAANGUVAAI VANJAKA PERUM
வைச்சு வாங்குவாய் வஞ்சகப் பெரும் 

உரிய காலத்தில் அழிக்கவும் செய்வாய் வஞ்சகத்தால் பெரிய

At appropriate time you also destroy it I am cunning person

PULAIYANENAI UNKOVIL VAAYILIL

புலையனேனை உன்கோயில் வாயிலிற் 

புலையன் ஆன என்னை நின் திருக்கோயில் வாயில் முன்னே

I am doing funeral work put you put me before the temple steps

PICHHAN AAKINAAI PERIYA ANBARUKU

பிச்சன்ஆக்கினாய் பெரிய அன்பருக்கு

வைத்து பித்தன் ஆக்கினாய் அன்பால் பெரிய மெய் அடியார்களுக்கு

You have turned me as a lunatic by the love of true devotees

URIYAN AAKINAAI THAAM VALARTHADHU OOR

உரியன் ஆக்கினாய் தாம் வளர்த்தது ஓர்

உரிமை உடையவன் ஆகச்செய்தாய் உலகத்தவர்கள் தம்பால் வளர்க்கப்பட  

          You have turned me as your belongings those who grow a mango tree in the world

NACHHU MAAMARAM AAYINUM KOLAAR
நச்சு மாமரம் ஆயினும் கொலார்

நஞ்சு(புளிப்பு) உடைய மாமரம் ஆயினும் தானே கொல்ல மாட்டார்கள்  

Even that mango tree is sore state of fruits they won’t destroy it (cut it)

NAANUM ANGANAEAYUDAIYA NAADHANAEA

நானும் அங்கனே உடைய நாதனே. 100

என்னை அடிமையாக உடைய தலைவா அத்தகை நஞ்சு உடையவன் நான்  என்றவாறு

You have taken me as your slave but I am a sore task person just like above mango tree

UDAIYA NAADHANAE POTTRI NIN ALLAL
உடைய நாதனே போற்றி நின் அலால்

என்னைத் தொன்றுதொட்டு ஆளாக உடைய நாதனே  

From time immortal you are my god I am under your position

PATRU MATRU ENAKU AAVADHU ONDRU INI

பற்று மற்று எனக்கு ஆவது ஒன்று இனி 

வணக்கம் எனக்கு உன்னை அல்லால் வேறு பற்றுக் கோடு இல்லை

          I salute you I don’t have any guide to help me except you

UDAIYANAE PANI POTTRI YUMBARAAR
உடையனே பணி போற்றி உம்பரார் 

வானவர்கள் உம்மைப் போற்றி

I will praise you, you are the lord of Deevas

DHAM PARAPARA POTTRI YAARINUM

தம் பராபரா போற்றி யாரினும் 

தேவர்களுக்கு எல்லாம் மேலானவனே உன்னை போற்றி

          I will praise you, you are the lord of devas, you have upper position above them

KADAIYAN AAYINEN POTTRI EN PERUM
கடையன் ஆயினேன் போற்றி என் பெரும் 

நான் இழிந்த குலத்தில் பிறந்து கடைசி ஆளாக இருக்கின்றேன் ஆனால் தாங்கள் என்னை

I have descended to the last position you are mine

KARUNAIYAALANAEA POTTRI ENNAI NIN

கருணையாளனே போற்றி என்னை நின் 

அனைவருக்கும் கருணை வெள்ளத்தை வழங்குகின்றவனே உன்னைத் தொழுது You are the benefit giver so I praise you

          ADIYAN AAKINAAI POTTRI AADHIYUM 

அடியன் ஆக்கினாய் போற்றி ஆதியும் 

உன்னுடைய அடிமையாக ஆக்கி கொண்டாய்

          You have turned me as your disciple and then slave so I praise you

          ANDHAM AAYINAAI POTTRI APPANAEA

அந்தம் ஆயினாய் போற்றி அப்பனே. 101

தங்கள் இந்த உலகத்திற்குத் தொடக்கமும் முடிவுமாக இருகின்றீர்கள் எனவே உங்களை வணங்குகின்றேன்  

          You are the beginner and ending of this world so I praise you


           APPANAE ENAKU AMUDHANAEA AANANDHANAEA
அப்பனே எனக்கு அமுதனே ஆனந்தனே 

என் தந்தையே எனக்கு அமுதம் போன்றவனே

          You are my father you are just like Amutham (NECTAR) you are in glory form

AGAM NEGA AL OORU THEAN

அகம்நெக அள் ஊறு தேன் 

இன்பமயமானவனே என் மனம் உருகும் படி வாய் ஊறுவதற்கு காரணமான தேனைப் போன்றவனே

My mind melts my saliva oozing out while thinking honey (just like you)

OPPANAE UNAKU ARIYA ANBARIL
ஒப்பனே உனக்கு அரிய அன்பரில்

உனக்கு உரிமை உடைய அன்பரைப் போல  

You are the owner of this intimate friend

URIYANAAI UNAI PARUGA NINRADHU OOR

உரியனாய் உனைப் பருக நின்றது ஓர் 

யானும் உனக்கு உரியவனாய் உன்னைப் பருகும்படி நின்ற

          I am your right person I want to consume your love

THUPANAE SUDAR MUDIYANAEA THUNAI
துப்பனே சுடர் முடியனே துணை 

ஒப்பற்ற உணவு ஆனவனே ஒளி விடுகின்ற முடியை உடையவனே

You are wonderful food to me you have light emanating hair in your head

YAALANAEA THOZHUBAALAR EAIPANIL

யாளனே தொழும்பாளர் எய்ப்பனில் 

தொண்டர்களுக்கு சேமநிதியாய் விளங்குபவனே

To the devotees you are like fixed deposit in the bank

VEIPANAE ENAI VEIPADHO SOLAAI
வைப்பனே எனை வைப்பதோ சொலாய் 

சேமநிதியாய் இருந்து பாதுகாப்பவனே இக்கன்ம பூமியில்

You have preserved as a benefit fund (fixed deposit) in this wild world

NAIYA VEIYAKATHU ENGAL MANNANAEA

நைய வையகத்து எங்கள் மன்னனே. 102 

ஆகிய உலகத்தில் என்னை வருந்த வைப்பது முறையாகுமா சொல்லாய் என்றவாறு

          In this miserable world you put me in a pitiable condition Is it right rule please tell me


           MANNA EMBIRAAN VARUGA EN ENAI
மன்ன எம்பிரான் வருக என் எனை 

மன்னவனே என் தலைவனே என்னை வருக என்று ஆணை வழங்குவாயாக

          You are my king you are my leader you must call me and command me to go over your fold

          MAALUM NAANMUGATHU ORUVAN YAARINUM

மாலும் நான்முகத்து ஒருவன் யாரினும் 

திருமால் பிரம்மன் முதலான எல்லா தேவர்களுக்கும் முதன்மையானவனே

          You are the prime lord compared to THIRUMAAL BRAHMA and other devas

MUNNA EMBIRAAN VARUGA EN ENAI
முன்ன எம்பிரான் வருக என் எனை 

எம்பிரானே என்னை வருக என்பாயாக

You are the prime god please call me to come your fold

MUZHUDHUM YAAVAIYUM IRUDHI UTTRA NAAN

முழுதும் யாவையும் இறுதி உற்ற நான்

எல்லா பொருள்களிலும் நான் இறுதியாக இருக்கின்றேன்

          You the first and ultimate destroyer of world

PINNA EMBIRAAN VARUGA EN ENAI
பின்ன எம்பிரான் வருக என் எனைப்

அவை எல்லாவற்றிற்கும் பின்னாக இருப்பவனே என்னை வருக என்பாயாக  

You are my first and last person in this world please call me to go under your feet

PEI KAZHAR KAN ANBAAI EN NAAVINAAL

பெய் கழற் கண் அன்பாய் என் நாவினால்

வீரக்கழலை அணிந்த திருவடிக்கண் அன்பாகி என் நாவினால்  

          You have wear the anklets in your feet I feel love and then

PANNA EMBIRAAN VARUGA EN ENAI
பன்ன எம்பிரான் வருக என் எனைப் 

பாட்டினால் பாடித் துதிக்கவும் என்னை வருக என்று அழைப்பாயாக

Chanting your poems in my tongue and then you call me

PAAVA NAASANIN SEERGAL PAADAVAEA

பாவ நாச நின் சீர்கள் பாடவே. 103 

என்னுடைய பாவங்கள் அனைத்தையும் அழிப்பவனே நின் புகழ் பாடவும்

You have the capacity to eradicate my sins so I praise you in the form of poem


          PAADA VENDUM NAAN POTTRI NINNAIYAEA
பாடவேன்டும் நான் போற்றி நின்னையே 

நான் உன்னுடைய புகழை கவிதை வடிவத்தில் பட வேண்டும்

          I must singing your glory in the form of poem

          PAADI NAINDHUTHURAINDHU URUGI NEKU NEKU

பாடிநைந்து நைந்து உருகி நெக்குநெக்கு

அங்ஙனம் பாடி மனம் நைந்து நெக்கு நெக்கு உருகி  

          By repeated chanting of poems my mind will melts and the heart melts

          AADAVENDUM NAAN POTTRI AMBALATHU

ஆடவேண்டும் நான் போற்றி அம்பலத் 

ஆனந்த பரவசத்தால் ஆட வேண்டும்

          By the glimpse of happiness I must dance before you

          AADU NIN KAZHARKU PODHU NAAYINEN

தாடுநின்கழற்போது நாயினேன்

சிற்றம்பலத்தில் திருநடனம் புரிகின்ற நின் திருவடித் தாமரையை நாயை ஒத்த  

You are dancing in the THILLAI CHITRAMBALAM (Chidambaram)

KOODA VENDUM NAAN POTTRI IPPUZHU
கூடவேண்டும் நான்போற்றி யிப்புழுக் 

இதற்கு இடையூராக இருக்கின்ற இப்புழுக் கூடாகிய  உடலை நீக்கி அருள்வாயாக

I want to mingle in your feet please remove this body

KOODU NEEKENAI POTTRI POIYELAAM

கூடு நீக்கெனைப் போற்றி பொய்யெலாம் 

இதற்கு இடையுறாக இருக்கின்ற இப்புழுக் கூடாகிய உடலை நிக்கி அருள்வாயாக

          To attain your feet this body is to be impediment please remove it

VEEDA VENDUM NAAN POTTRI VEEDUTHANDHU
வீடவேண்டும் நான் போற்றி வீடுதந் 

என்னிடம் பொய்மை எல்லாம் அழிய வேண்டும் எனக்கு நித்தியமான வீடு

Please remove all my falsehood and then give me permanent abode of heaven

ARULU POTTRI NIN MEIYYAR MEIYYANAEA

தருளு போற்றிநின் மெய்யர் மெய்யனே. 104         

இன்பத்தை தந்து அருள்வாயாக மெய் அடியார்களுக்கு மெய்ப்பொருளாக இருப்பவனே

           Please give me happiness, bless me, you are the true god to true devotee

திருச்சிற்றம்பலம்.  Om thiru chitrambalam

February 6, 2019

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: