OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

THIRU ANDAPAGUTHI (the universe)

ganesheit February 4, 2019

3. THIRU ANDAPAGUTHI (the universe)

திருவண்டப் பகுதி

OM THIEU CHITRAM BALAM

சிவபெருமானுடைய தூல சூக்கு மத்தை வியந்து இறைவன் அண்டங்ளெல்லாம் மிகச் சிறியனவாகத் தோற்றும் படி தான் பெரியோனாகிய தன்மையும் ஆக்கல் காத்தல் அழித்தல் மறைத்தல் அருளல் ஆகியவற்றைச் செய்யும் சிறப்பையும் பேரின்ப அனுபவத்தையும் கூறக் கூடியது

    1 to 28 lines : reveal movable and immovable, with life things and without life things, of all of them according to its character god conducts its activities, and he is not a part of this universe, he is above all of this.

29-65 lines reveal munnon kaanga to avalum thaanum yudanea kaanga. Gods giving benefits to others, gods characteristics Manikavasagar calls this world, and allowed to see it.

66-95 lines: Paramaantha the PALAM KADALto Megan vaalga, god who is in the form of cloud and called him.

96-105 lines praising the god by eleven lines

106 – 121 lines praising the lord

122 – 123 this body, I can’t satisfy it needs (∞) we can’t praise this body because it has so many defects saying our inability.

124-145 lines: The Devas have praised the god to get positions in devaloga, so they are unable to see the god.

146-182 lines: He called me and blessed me because of this I have got so many experiences, happiness and internal enlightenment.

Eight sub parts and 182 lines

1. ANDHA PAGUTHIYL UNDAI PERAKKAM

அண்டப் பகுதியின் உண்டைப் பிறக்கம்
அண்டப் பிரிவுகளில் திரண்ட உருண்டை தோன்றவும்

In this vast universe there is a birth of globe

2. ALAPERUM THANMAI VALAPERUM KAATCHI

அளப்பு அரும் தன்மை வளப் பெருங் காட்சி

அளக்க முடியாத அளவு அவற்றின் வளமையான பெரிய காட்சியும்

கந்தபுராணத்தில் சூரபத்மன் முன்பு முருகப் பெருமான் விசுவரூபம் கொண்ட பொழுது,

சூரன் தான் ஆள்கின்ற ஆயிரத்து எட்டு அண்டங்களும் அம்முருகப் பெருமான் திருவடிக் கமலத்தில்; ஒரு மயிர்க்காலில் விளங்குவதையும், பலகோடிக் கணக்கான அண்டங்கள் அவர் திருமேனி முழுவதும் விளங்குவது கண்டு வியந்தான்.

இறைவன் திருமேனியைப் பெருமையோடு ஒத்து நோக்கும் பொழுது, அவை வீட்டின் துளைவழியாக வீட்டினுள் விழும் சூரிய ஒளியில் காணப்படும் அணுக்கள் போல்வதாகும். (மிதக்கும் துகள்கள்)We can’t measure it there is a magnificent visual sight

In KANDA PURAANAM (kandan, velen, murugan) different names of lord Siva’s second son, the first one is (VINAYAGA, GANAPATHI, and PILLAIYAR) in different names.

   In KANDA PURANAM Muruga is hero and SURAPATHMAN the villan (opponent). Muruga takes the form of Visvaruppa a gigantic figure.
   Surapathma ruled 1008 universe but before this lord Muruga it is existed in a single hair in his feet.
  Surapathma astonished to see this view.

There are millions and millions of universe available in Muruga’s body.

   If we compare with gods sacred body, if there is a hole in a house and through it sun’s rays are carrying, if we observe it there is so many small particles floating such one particle is this earth.

3. VONRANUKU VONRU NINRU EALIL PAGARIN

ஒன்றனுக்கு ஒன்று நின்றெழில் பகரின்

ஒன்றனுக்கு ஒன்று மேலாக உயர்ந்து நின்று எழுச்சியைச் சொல்லும் இடத்து

In this universe there are so many planets, every planet has its own unique characteristics and excels each other in one way or another.

4. NOOTRU ORU KOODIYIN MELPADA VIRINTHA

நூற்று ஒரு கோடியின் மேல்பட விரிந்த

நூற்றுஒரு கோடியினும் மிகுதியாக விரிந்து பரந்துபட்ட

     Its extension is hundreds and hundreds cores of dispersion.

5. ILL NULAI KATHIRIN THUN ANNU PURAIYA

இல்நுழை கதிரின் துன் அணுப் புரையச்

வீட்டின் துளை வழியே நுழைகின்ற சூரிய ஒளியின் கண் செரிந்துள்ள அணுக்களை ஒப்ப

    Through a small hole in our house

6. SIRIYA AAGA PERIYON THERIYIN

சிறிய ஆகப் பெரியோன் தெரியின்

சிறியனவாகப்பெரியதாகப் தோன்றும் சிவபெருமான் என்றவாறு

God just like shines from small particle to big universe

7. VETHIYAN THOGAIYODU MAALAVAN MIGUTHIYUM

வேதியன் தொகையொடு மாலவன் மிகுதியும்   ஆராயின் பிரம்மாக்கூட்டத்தோடு திருமாலின் கூட்டமும் If we analyze there are Bhramma cluster and Thirumal cluster 8.THOTRAMUM CIRAPPUM EETROODU PUNARIYA தோற்றமும் சிறப்பும் ஈற்றொடு புணரிய தோற்றமும் நிலையும் இறப்போடு பொருந்திய
Our birth and existence is tied with our death. DEAR GOD SHIVA’S DECIPLES,UP TO THIS I HAVE COMPLETED ALL THE TWELVE THIRUMURAI IN HANDWRITTEN (MANUSCRIPT) FORM IF ANYBODY LIKE TO HELP ME YOU MAY CONTACT THIS CELL NUMBER-9442661010 THANK YOU FOR GO THROUGH THE ABOVE TRANSLATION contact time is 5pm to 6pm 9.MAAPER YOLIUM NEEKAMUM NILAIUM 9.மாப்பேர் ஊழியும் நீக்கமும் நிலையும் மாகப் பிரளயமும் அதன் நீக்கமும் அதனால் உண்டாகும் நிலைபேறும் At the end of the universe, the universe will be destroyed,after words there is a stillness everwhere There is one theory of the universe it is big bang theory this universe is created by big explosion, after that explosion all particles are going away from that spot. There is a question it will go at what extent, there is an end and that end all are just like a ball returned from the wall after that all are comeback at the original place and because of force all are destroyed. This is big bang theory. There is yet another theory because of force all the plants and suns.  Every star is a sun are departed away, after the force is over, they will stand still there and gives us heat and light to us. 10.suukamodu thoolathu soorai maaruthathu 10.சூக்கமொடு தூலத்துச் சூறை மாருதத்து சுக்குமாயும் தூலமாயும் புயல் காற்றில் அகப்பட்ட By non-visible and visible things are cornered by big tornado.    11.Eriyathu valeYin
10
11.எறியது வளியின்   சீறும்காற்றுப் போல   If there is a big wind 12.kotka  peyarkum kulagan muluvathum
கொட்கப் பெயர்க்கும் குழகன் முழுவதும் சுழன்று திரிக்கும் (பெயர்த்து எறிக்கும்) அழகன் முழுமையாக என்றவாறு By whirl wind all the articles are twisted and thrown away completely.  It is done by the god. 13.padaipon padaikum palaiyon padaithavai
படைப்போன் படைக்கும் பழையோன் படைத்தவை எல்லாவற்றையும் படைக்கும் சிவபிரான் பிரம்மனையும் படைக்கும் பழையவன் ஆவான் All are created by lord Siva who is the oldest person in the world, who has also createdBharama who is the creator. 14.kaappon kaakkum kadavul kappavai
காப்போன் காக்கும் கடவுள், காப்பவை காப்பவனாகிய திருமாலையும் காக்கும்கடவுள் Thirumaal who is sub god who preserves the entire world, but prime god Siva preserves the entire world including thirummal. 15.kaappon karappavai karuthaa
காப்போன், கரப்பவை கருதாக் கரக்கப்படுவனவற்றை அவற்றின் கால இறுதியில் ஒடுக்கி மறைபவன் At the end of life circle   he destroys all the human beings and vanishes from the world
15 

God Siva created sakthi. Sakthi created maya and then because of maya all the activities are happening in this world.  At the endof bad or good deed of life; Maaya goes into submit into sakthi; Sakthi goes and surrender into Siva. Siva gives all these living beingsrest in this world. 

            16. Karuthudai kadavul thiruthakum

கருத்துடைக் கடவுள், திருத்தகும் அவ்வண்ணம் ஒடுக்கப்பட்டவற்றைச் சில காலம் திரு உள்ளத்தில் நினைக்காமல் இருந்து பின்னர் கருதிப் பார்க்கும் கடவுள் என்றவாறு Thus all the souls are sub merged into god at god did  not think it over, in his heart for sometimes, after sometimes he gives regard to his act And gives rebirth to these souls.  17.aruvakai samayathu aruvakai yoorkum
அறுவகைச் சமயத்து அறுவகை யோர்க்கும் ஆறு வகையான சமைய மக்களுக்கும் Into six types of religions he is in that religious form stands there and blessed them. 18.veeduperaai ninra vinnoor pakuthi
வீடுபேறாய் நின்ற விண்ணோர் பகுதி மோட்சவீடு பேராக நின்ற கடவுளர் வகை எல்லாம் After submerged into god he gives this soul a place in heaven and gives it rest there.  19.keedam puraium kilavoon naal thorum
கீடம் புரையும் கிழவோன், நாள் தொறும் தன்னை நோக்கப் புலனாக தன் வீடு பேற்றிற்கும் உரிமையாக நின்றவன் If I am thinking myself I am in a position of insect but god gave me heaven who is the owner of this world 20.arukanin jothi amaithon thiruthagu
அருக்கனின் சோதி அமைத்தோன், திருத்தகு சூரிய ஒளியை அமைத்தது அழகிய He sets rays in sun and lovelyform   21.mathiyil thanmai vaithon thinthiral
20
மதியில் தண்மை வைத் தோன், திண்திறல் சந்திரனில் குளிர்ச்சியை வைத்தவன் மிக வலிமை படைத்த Cool rays he put intomoon in contrast there is mighty.  22. Theeyil vemmai seithon poitheer.
தீயில் வெம்மை செய்தோன், பொய்தீர் தீயிடம் வெப்பத்தை வைத்தவன் பொய்யற்ற ஆகாயத்திடமாக   Heat in fire it is made by god and there is no false in this space. 23.vaanil kallapu vaithon methagu
வானில் கலப்பு வைத்தோன், மேதகு எல்லா பஞ்ச பூதங்களும் கலந்திருக்கும் ஆற்றலை அமைந்தவன் மேன்மையான All the five buthaas are mingled in space.  There is mighty force in each boothaa is upper most. 24.kalin vookam kandon nilal thigal
காலின் ஊக்கம் கண்டோன், நிழல் திகழ் காற்றிவிடத்து கிளர்ந்தெழும் ஆற்றலை அமைந்தவன் ஒளியோடு விளங்குகின்ற The procreation power of wind. The god gave this power. 25.neeril insuvai nikalthon velipada
நீரில் இன்சுவை நிகழ்ந்தோன், வெளிப்பட தண்ணீரில் இனிய சுவையை வைத்தவன் வெளிப்படையாக The water color is light form, it has a good taste. In obvious term.  All the eatable and drinkable things in this world has a saturation and negative taste after same times .if we continuously eat a particular variety of food after some time our stomach We won’t like it,it will repulse it.  But water is the only object that from birth to death we won’t dislike it such taste it is which is sweater to us all the time   26. manil thinmai vaithon endru
25
மண்ணில் திண்மை வைத்தோன், என்று என்று மண்ணிடத்தில் திட்பத்தை வைத்தவன் என்றென்றும் The power of soil to produce plant is inherent one which is given by god, deity. 27.ennai palakodi ennai palla pirayum
எனைப் பல கோடி எனைப் பல பிறவும் எத்தனை எத்தனை கோடிக் கணக்கான உயிர்களையும் He has given birth to so manycores of living beings.  28 Anaithu anaithu avaiyin adaithon agthaanru.
அனைத்து அனைத்து அவ்வயின் அடைத்தோன். அஃதான்று அந்த அளவு அந்த அளவாக அந்த அந்த இடத்தில் தங்க அமைந்தவன் அப்படி இல்லாமலும் என்றவாறு In this world there is countervailing power, one life form is food to another in this way all the species in this world are preserved No one is eliminated from this planet completely god gives every species to protect from its enemy and at the sometime they go on in their day to day existence.  This is the power gives by god.  Nature preserves themselves if we do anything artificially it will be counterproductive one.  So natural forces decide how many species in this would should exists and how many sub species and their number is decided By natural forces. Once a rich fellow crossed aforest where he saw a line chased a stage and killed and then ate it he thought to preserve the stage species so he employed a few hunters to capture all the tiger lines faxes in this forest and sent it to the zoo.  After few years he crossed the same forest and saw the stages population at the begging isaround 10000 now it is dwindled Into 1500 so he analyzed the reason for it reduction in number.  He found out that all the stages in night take rest in  group Not in single.  So without natural enemy the older stages died one after another there no other species to eat it.  So foul smell and insect spread in the air and catch all other stages so many died every day because of decease.  He found out the reason he employed a few more   hunters to see that if any wild animal dies it will be taken away and buried in the Forest this has gone on a few more years After that thousands and thousands of stages come into people living place and destroyed by eating the food and commercial crops In the land of farmers. The old gentle fellow now analyzed the reason for it.  The reason is there is no natural enemy to the stages and so it population arose tremendouslythe fodder in the forest is not enough to feed all the stages so they ate bark of the trees and all they are dead and the forest destroyed.  So all the stage in search of eatable plants they came in group to people living place and eat the croups.  The rich fellow found out the reason and called sharp shooters and ordered to shoot all the stages.  So he realized his false belief that man can’t do any right thing in this world.  It is because   of he is always thinkswith his selfish mind he have no ganaa knowledge to thinkover wholeness. Only he things part and part that cause wrong decision If there would be lion and tiger they will catch and eat old animals which unable to run fast so it is natural one day or other the old animal will die before death it is eaten and saved the other animals not to catch diseases because of bacteria or various which are developed in dead animal’s body. So god has judicially decided by the way of counter veiling power one species control the other so that nature preserves itself and the forest gives food for anything living in it.  Forest is the mother of all living creatures in it so it feeds accordingly This is the god principle so see all the activities and controlled and guided by god’s power.   If the number increases at unbearable level of land to support the food chain. The nature by way of pancha poodhaa by over flood it destroys some living beings and earthquake it destroys excess beings by way of cold and summer it destroys excess beings in this way god preserves in this world a particular number of living beings which can be supported by the earth. This is mega gigantic mantra secrete rule of god which can’t be taken or won over by somebody. We have only limited knowledge by the knowledge if we take decision it will be one sided and wrong decision. God has unlimited knowledge (INFINITIVE) while taken decision he considers all the limitations and takes decision accordingly that only will help all the living including human beings. All the being in the world is existing by its instinctive power and act accordingly by it. So they are lived happily it does not save for tomorrow and lives as long as it has fitness to live and then dies. But man only the animal in this planet things by way of saving some money and can live infinitely it is a wrong decision because of it limited mind the problem of whole wards comes in. Nature’s bounty and man’s niggardliness all the problem of this earth comes in. Our united nations organizations preamble says that war not started at the borders of the land it is started the leaders mind.  So the mind must be first rectified to see the land is free from all the defeats and wars. Everything in the world is fine and wonderful if it is handed by human hand it is being spoilt.                                                    -RussoBOOK EMELI   Go to nature(GOD) nature is the real teacher Russo – Emely DAREVENION THEORY SURVIVEL OF THE FITEST All the above approves the gods will power.  We may surrender before this power and take guidance I will shows the lead kindly light way of life in this corers and corers of birth even a single living being is not vanished if it is so then the whole world imbalance will occur. Suppose we destroy ants fully in this planet then all the human beings will die. We kill so many insects in our house for example mosquito we kill it and left it over in the surface we will not immediately dispose it off. The ant does this act. It drags away the mosquito and other small insects and drinks its juice in the body and if this ate is not happened then decay accrues in the body of mosquito then bacteria and virus form in the body appeared after a few days it will mingle with wind and goes into our lungs we got infected and one by one all the human beings will die. Just like it a frog population and snake population is vanished from this world we are the first causality. Frogs daily eat, hundreds of insects in the field and control the insect population.  If frog are not there millions and millions of small insects populations generated and all the green leaves will be eaten and there is no plantation in this world and no food grain will be grown we will die without food. Just like we may think snake sunlight etc. 29.munnon kanga muluthon kaanga     29.முன்னோன் காண்க, முழுதோன் காண்க எல்லா பொருட்களுக்கும் முன்பு உள்ளவனும் அனைத்தையும் உடைமையாகக் கொண்டவனும் Before the birth of this animate and inanimate things he is here and after the  demise of these things he will remains be here there is no birth and Death to him. He is the owner and possessor of all the things in this world who is God 30.thannear illon thane kaanga
30.தன்நேர் இல்லோன் தானே காண்க தனக்கு ஒரு ஒப்புமை இல்லதவன் இறைவனுக்கு ஒப்பானவன் அவனே ஆவான் அவனுக்கு ஒப்பிட்டு கூறுவதற்கு இந்த உலகத்தில் எந்த பொருளும் இல்லை அந்த அளவு சக்தி வாய்ந்தவனும் பலம் வாய்ந்தவனுமாவன் God has no other comparable person he is unique he is comparable only to himself and no other thing exists in this world to match his power and mightiness.

31. Enam thol aeiru aninthon kaanga

31.ஏனம் தொல் எயிறு அணிந்தோன் காண்க ஆதி வராகத்தின் கொம்பை அணிந்தவரும் காண்க Once an ausura stole away this world and went inside the sea the sub lard Vishnu took the form as pig and goes under world and retrieved the planet.  After wards it ego goes unlimited and vandalized everything.On seeing this lord Siva plucked the two teeth and adorned it as garland in his neck thus he subdued it ferociousness and submitted and surrounded to lord Siva. 32.kaannam puliyuri araiyon kaanga 
32.கானப் புலியுரி அரையோன் காண்க காட்டுப்புலித்தோலை அணிந்த இடையை உடையவனும் once there are some saint learnt all the vedas thoroughly and daily they sit before yagam and get whatever they wanted  after sometimes they stopped to pray lord Siva because their wants are satisfied by the vedas.  Besides they got ego that their wives are superior in this would and other are inferior. Once god Siva went to their home in naked from and asked alms.  On see his beauty all the ladies loved him.  On hear this they got angry and created a tiger in the yoga fine and sent it to kill Siva.  Siva grabbed the tiger skin and turned around him the skin speared from the body and wear it as a dress.  Hitherto god wears the four sides east west north and south as his dress.  Because of his vastness he is not in a position to wear dress now he descended as human form and wear a dress. The vedas are the product of god lord Siva so the mantharas in it won’t do harm to the creator on the contrary it will surrender under his feet. 33.neetron kanga nenaithorum   
33.நீற்றோன் காண்க, நினைதொறும் நினைதொறும் திரு நீறு அணிந்தவனும் ஆக இறைவன் காண இருக்கின்றான் அவன் திரு உருவத்தை நினைக்கும் தோறும் நினைக்கும் தோறும் While thinking god is first appearance coming to my minding is his forehead beading three lines of ashes. 34.aatrean kaanga anthoo keduven
ஆற்றேன் காண்க, அந்தோ கெடுவேன் அவனை விட்டுப் பிரிந்திருத்தலைப் பொறுக்கமாட்டேன் காண்க அந்தோ அழிவேன் I can’t separate from god. I can’t hear this pain of separation I will die. 35.innisai vinaiyil isaithon kaanga
இன்னிசை வீணையில் இசைத்தோன் காண்க வினையின் இனிய நாதமாக உயிர்களிடம் ஞானமாக இசைத்தவன் Just like heart beat veena emanates sound continuously he mingles with human beings in the form of gana geetha(sound) 36.annathu onru avviyin arinthon kaanga
35
அன்னது ஒன்று அவ் வயின் அறிந்தோன் காண்க அவ் வீணையின் இசையில் ஒன்றான சாதாரிப் பண்ணை அவ்விடத்து அறிந்தவன் According to our own past deeds he emanates so many ragas in our life. 37.paraman kaanga palaiyon kaanga
பரமன் காண்க, பழையோன் காண்க எல்லாவற்றிக்கும் மேலானவன் அனைத்திற்கும் பழமையானவன் God is above all the things in this world he is the oldest existing thing in this world. 38.baramanmaal kanaap periyon kaanga
பிரமன்மால் காணாப் பெரியோன் காண்க பதவியில் இருப்பவராகிய பிரம்மனும் திருமாலும் காணாதப் பெரியோன் Bharaman isinthe position of creation and Tirumal is in the position of preservation of living beings according to their past deeds, so those who are in no requirements alone can see the god.  But the above two are clinking their position so their ego can’t go.  So they are unable to see the god. 39.arputhan kanga anegan kanga
அற்புதன் காண்க, அநேகன் காண்க வியக்கத்தக்க குணங்களை உடையவன் பொருள்கள் அனைத்திற்கும் வியாபித்து இருப்பதால் பல ஆனவன் என்றவாறு God has exemplary characteristics he pervades in all the form of goods so verity of ways he shines in this world. 40.sorpatham kadantha thollon kaanga
சொற்பதங் கடந்த தொல்லோன் காண்க சொல்லின் தரத்தையும் கடந்து தொன்மையானவன்
40

            He cannot be explained in ordinary words. He is the oldest person. We have words to explain object things in this world but we don’t have invented subjective theory words to explain our inner experience of god’s activity. He creates the world not by command he emanates sound from his small drum named yudukkai and creates everything in this world.

            41. Sithamum solaach seitsiyan kaanga

சித்தமும் செல்லாச் சேட்சியன் காண்க சித்தம் சென்று பற்ற முடியாத துரத்தில் இருப்பவன் Our inner feelings can travel thousands of kilo meters in a second but god is beyond that distance. 42.bakthi valaiyil paduvon kaanga
பத்தி வலையில் படுவோன் காண்க ஆனால் அன்பு என்னும் வலையில் அகப்படுபவன் But we can catch him by pure love without any expectations and requirements. 43.ooruvan endrum oruvan kaanga
ஒருவன் என்றும் ஒருவன் காண்க இவன் ஒருவனே இறைவன் என்றும் ஒன்றானவன் God is in love farm he can’t be separated and cannot see him as a single entity. God is love farm that is O farm zero.The definition of zero is there is a value which is unknown to us. In separate farm see can’t see and measure zero. If zero has relationship with other numbers 1to9 there is a visible thing. If we add it to one with zero there is a number 10 we can easily explain 10 mangoes if we reduce One by one if we reduce from number ten then there is none.  In this way he mingled in all the existing things in this world. Number has + and – farm. Zero has neither plus or minus farm it is neutral to both.   ———————————————————————————————-                          -6  -5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5 +6      In one mathematical concept zero is anequaling to one which may be explained in the above straight line in between two numbers there is distance of one unit. Between -1 to 0 and 0 to +1 there are two units of measured so ‘0’is equal to “one”. ZERO as no beginning as no end just be the god has no beginning or end.       All other numbers 1 to 9 as beginning and end. Zero as 360 degrees but all other numbers have don’t touch this 360degree level     1    2   3…..9      All other number have less than 360 degree besides there are fraction and whole numbers.     Definition of fraction:       ENGLISH DEFINITION:  any number which is less than one is called fraction     AMERICAN DEFINITION: any number which has numerator and denominator is called fraction.   There is a dot in measurement. Dot is a bad deed in past life. If a person is blessed by god he will go on improving in life. God adds him in his soul and gives innumerable benefits        Suppose with 1 one zero added there is 10 in turn if two zeros are added it is 100 and so on lakhs and millions.        If god is on your negative side there dot arises .01, .001, .0001 it is fraction of ten and fraction hundred and a fraction at thousand.       While adding zero you are getting lesser and lesser amount of benefits.       You are regressing is your life because of past misdeeds.       This is god plays one person progress and another regressing at the same time two persons are put the same efforts in life. This is we called fat. The fat plays in our life one goes to Himalaya’s height in life and another go to pitch to pit this is his fat. God is separately playing in our life. Just like “0” is playing in numbers.       So only by pure love we will win over god. He is one that one is not seen by with the naked eye. If we have Gana we can see his glory of good in our soul. At the time of distraction of this universe he is the only one remaining all the other are submerged into god     44. விரிபொழில் முழுதாய் விரிந்தோன் காண்க
VIRIPOZHILIL MULUTHAAY VIRINTHON KAANGA விரிந்து நிற்கின்ற உலகம் ஏழுமாய் விரிந்து நிற்பவன்       God is not a single person or single object. He pervades in the entire seven world and hidden in the form of soul just like zero     45.அணுத்தரும் தன்மையில் ஐயோன் காண்க ANUTHARUM THANNMAIYL EYEYOON KAANGA அணுவின்கண் காணப்படும் தன்மை போல் வியக்கத்தக்க நுட்பமானவன்
45

INNUCLUES god is in the form of proton electron and neutron. He is static and dynamic power is it just like a very minute particles in this world as well  

   As gigantic vastness just like universe

46.இணைப்பு அரும் பெருமையில் ஈசன் காண்க ENNAIPPU ARUM PERUMAIYIL EEASEN KAANGA ஒப்பு சொல்லுதற்கு அறிய பெருமை உடையவன்      GOD can’t be compare to somebody. He is unique in character in giving love , he is beyond mother
47.அரிய அதில் அரிய அரியோன் காண்க ARIYA ATHIL ARIYA ARIYON KAANGA அரியவற்றுள் அறிய அருமையை உடையவன்    He is the rarest and rarer form      If you want to analysis a thing abject in this world you can’t completely understand in itsCharacters’ for example tree your life time is not enough. There are so many varieties and tree gives different taste of fruits and used into Varity of ways.     Even you take a single tree You can’t analyses all inherentcharacter tics as in it.     If you want to decide a life time of this tree you can approximately count its rings in the tree while cut into and looked into it. You may not exactly say that when it germinates from the nut or seeds.
48.மருவி எப்பொருளும் வளர்ப்போன் காண்க MARUVI EAPPORULUM VALARPPOON KAANGA எல்லாப் பொருள்கள் இடத்தும் இறைவன் கலப்பு இல்லையானால் அப்பொருளுக்கு வளர்ச்சியே இல்லை அதனால் மருவி எப்பொருளும் வளர்ப்போன் என்றவாறு All life form perceives god in to it.  All grow in this world.  If a life does not take the five boothas in to it. It can’t grow in this world.     So he is hidden form and instrumental is, its growth     For example god is the form of  panchapuddah     If a seeds don’t perceives water if can’t get soft and food in it won’t melt and germination won’t form. For germination it wants oxygen and car Bandai oxide to grow. While growing it want sun light to grow, so light it perceives and knows the direction of growth.     Just like god is in different forms mingle into the object to grow in this world and for sustenance in this world. It preserves five boothas
49.நூல் உணர்வு உணரா நுண்ணியன் காண்க NOOL UNARYU UNARAA NUNNIYAN KAANGA வேத சிவ ஆகமங்களைப்பிடித்த அளவாலே(இயல்பினால்) இறைவனுடைய இயல்பை அறிய முடியாது    Bookish knowledge is foolish knowledge by mere studying theveethaas and agamaas you can’t understand god character tics.      You must get innerexperience to understand how god works and commands in your internal and external parts. There is no word to explain it words are not competent enough to give clear meaning  and understanding
50.மேலோடு கீழாய் விரிந்தோன் காண்க
50

MELODU KILLAAI VIRINTHON KAANGA                                            மேல் உலகங்களிலும் கிழ் உலகங்களிலும் விரிந்தவன் காண்க

God’s spreads upper world and under world

51. அந்தமும் ஆதியும் அகன்றோன் காண்க ANTHAMUM AATHIYUM AGANRON KAANGA சிவபெருமான் முதலும் முடிவும் இல்லாதவன்   God has no visual beginning and no end to him you may see it in your internal mind.
52. பந்தமும் வீடும் படைப்போன் காண்க PANTHAMUM VEEDUM PADAIPPON KAANGA பந்தக்கட்களும் வீடுமாகிய இவற்றை உயிர்களுக்குப் படைத்தவன் என்றவாறு He produced familial bond and he also produced heaven to uplift this worldly beings.
53. நிற்பதுஞ் செல்வதும் ஆனோன் காண்க NIRPATHUN SELVATHUM AANOON KAANGA நிற்பனவும் இயங்குவனவும் மாகிய எல்லாம் ஆனவன்
God is in the form of standing and moving, animate and inanimate things.   54.கற்பமும் இறுதியும் கண்டோ ன் காண்க KARPAMUM ERUTHIYUM KANDON KAANGA கற்பக்காலங்களையும் பேரூழிக்காலத்தையும் கண்டவன் காண்க
He has seen so many karpakaalam  and destruction of this universe.     55.யாவரும் பெற உறும் ஈசன் காண்க YAAVARUM PERA URUM EEASAN KAANGA எல்லாரும் அடைய விரும்பும் ஈசன் காண்க  The ultimate objective and goals of every living being is to attain Eeasan feet[heaven]
55
56.தேவரும் அறியாச் சிவனே காண்க THEVARUM ARIYAA SIVANEA KAANGA தேவர்களும் அறிய முடியாத ஈசன் காண்க The devaas in the upper world unable to see the face of Siva
57.
பெண்ஆண் அலிஎனும் பெற்றியன் காண்க PEN AANN ALI ANUM PERRIYAN KAANGA பெண் ஆண் அலி என்ற முன்று தன்மைகளும் ஒருசேர உடையவன் அத்தகைய இறைவனைக் காணுங்கள் என்றவாறு   God is in the form of men and women and intermediate person (ALI) such person you see him.
58.கண்ணால் யானும் கண்டேன் காண்க KANNAAL YAANUM KANDEN KAANGA ஒன்றனுக்கும் பற்றாத யானும் கண்டேன் என் கண்களால் I am  useless fellow but I have seen god in teacher form
59.அருள்நனி சுரக்கும் அமுதே காண்க ARULNANI SURAKKUM AMUTHE KAANGA அருளை மிகச்சுரக்கும் அreமுதே காண்க You have showered so much benefit to me in the form of nectar amutham.  
60.
கருணையின் பெருமை கண்டேன் காண்க KARUNNAIYIN PERUMAI KANDEN KAANGA கருணையின் அளவற்ற பெருமையை கண்டேன் காண்க   God is benefit giving (grace) entity (invisible) you may also see him in your internal mind.
60
61.புவனியல் சேவடி தீண்டினன் காண்க BUVANIYAL SEVADI THEENDIANAN KAANGA இந்த நில உலகின் மீது தமது திருவடி படச் செய்தவன் காண்க   God come over this hemisphere {land} and steps his feet on it.  You may see it.   62. சிவன் என யானும் தேறினன் காண்க
 SIVAN ENNA YAANUM THERINEN KAANGA சிவன் என்று அடியேன் தெளிந்தேன் காண்க என்றவாறு     Finally I have come and realized lord Siva who is a real god in this world.
63.
அவன் எனை ஆட்கொண்டு அருளினன் காண்க AVAN ENNAI AATKONDU ARULINAN KAANGA அவன் என்னை ஆளாக கொண்டான் காண்க   God consider me as a person and ruled me and taken me as his slave

64.குவளைக் கண்ணி கூறன் காண்க KUVALAIK KANNI KURAN KANGA உமாதேவியை தனது இடது பாகத்தில் உடையவன் காண்க You may realize god who has taken lordess Yuma Devi in his left part of his body.  
65.அவளுந் தானும் உடனே காண்க AVALUM THAANUM UDANEA KAANGA ஆதலால் அம்மையாகிய அவளும் அப்பனாகிய தானும் ஒன்றாக விளங்குபவன் காண்க Because father and mother form of god always be in united form that is good to this world.
65
66.பரமா னந்தப் பழம் கட லதுவே BHARAMAANANTHAM BALAM KADALATHUVEA மேன்மையான இன்பக்கடல் ஆகிய அதுவே ஆகும் If there is only glorious movement in life is, it is only in the state of husband and wife in together state two body and one state of soul.
67.கருமா முகிலில் தோன்றித் KARUMAA MUKILIL THONTRITH கரிய பெரிய மேகம் போலத் தோன்றி There in the sky black clouds appear which give water to live in this world.
68.திருவார் பெருந்துறை வரையில் ஏறித் THIRUVAAR PERUNTHURAI VARAYIL EARITH திருப்பெருந்துரையாகிய மலைமேல் ஏறி We may climb in the rock of Thiruperunthurai.
69.திருத்தகு மின்ஒளி திசைதிசை விரிய THIRUTHAGGU MINOLI THISAITHISAI VIRIYA அழகிய மின் ஒளி திசைகள் தோறும் விரிய Lovely lightning in four sides of the continent spread. s
70.ஐம்புலப் பந்தனை வாள்அரவு இரிய EAIMPULAM  PANTHANAI VALARAYU ERIYA அம்மின் ஒளியைக் கண்டு ஐந்து புலன்களாகிய ஆசையாகிய பாம்புகள் அழிய By seeing this lightning the five receptors {SENSES} in the body, desire of the five snakes perishes.
70
71.வெம் துயர் கோடை மாத்தலை கரப்ப VEM THUYAR KODAI MAATHTHALAI KARAPPA வெப்பமாகிய துன்பத்தைச் செய்யும் வேனிற்காலம் தன் பெரிய தலையை மறைந்துக் கொள்ள    The sunny days climate emanate so much of heat it covers its head go away from the scene.
72.நீடு எழில் தோன்றி வாள் ஒளி மிளிர
NEEDU EZHLIL THONRI VAAL OLI MILIRA மிகுந்த அழகினை உடைய செங்காந்தள் பூக்கள் ஒளிமிக்கு விளங்க It is a kind of flower in Tamil senkandhal flower by seeing light it will glow like fire.     Just like my so many births; in night a small insect flying in the sky emanates light just like métiers (minmini putchi)   73.எம்தம் பிறவியில் கோபம் மிகுந்து
AMTHAM PRAVIYIL KOBAM MIGUNTHU
எம்முடைய அளவற்ற பிறவிகளைப் போல இந்திர கோபப் பூச்சிகளைத் தோற்றுவித்து    I have taken million and millions of births I have showed in all this birth angry only to others just like insects      Just like my so many birth, I am always be ferocious mood just like insects   74.முரசு ஏறிந்து மாப்பெருங் கருணையில் முழங்கிப்
MURASU EAARINTHU MAAPPERUN KARUNNAIYIL MUZHANGI முரசு முழங்குகின்றதுபோல் பேரருள் முழங்கி     Just like a big drum sound(murasu) god’s blessings are emanating sound      Murasu( before war king beats this instruction to announce that war is declared)   75.பூப்புரை அஞ்சலி காந்தள் காட்ட
75

PUPPURAI ANJALI KANTHAL KAATTA

தாமரை மலரை ஒத்த கூப்பிய கைகள் காந்தள் மலரைப் போலத் தோன்ற

  If we folded fingers it is just like a lotus flower just like senganthal flowers shine.

76.எஞ்சா இன்னருள் நுண்துளி கொள்ளச் ENJAA ENNARUL NUNTHULI KOLLA குறையாத இனிய அருளாகிய மழைத் துளிகள் விழ    Without any deficiency the rain water pours just like god’s will pours in this world.   77.செஞ்சுடர் வெள்ளம் திசைதிசை தெவிட்ட வரையுறக்
 SENJUDAR VELLAM THISAITHISAI THEVITTA VARAIYURA
சிவந்த ஒளியை உடைய வெள்ளமானது திசைகள் தோறும் புரண்டு ஓட என்றவாறு    If rain water fell in land it will take the color of sail here red sail so the red rain water flow in four corner and spreads everywhere.   78.கேதக் குட்டம் கையற வோங்கி KEDHA KUTTAM KAIYARA VONKI மலை ஒத்த அந்தத் துன்பமாகிய குளம் கரையின் பக்கம் எல்லாம் The misery of bond overflows and breaches of water broke the banks.   79.இருமுச் சமயத்து ஒரு பேய்த் தேரினை
   ERUMU SAMAYATHU ORU PEEI THEARINAI ஆறுவகையான சமயங்கள் கானல் நீரை ஒத்த கொள்கைகள் தந்து அதனைப் பருகச் செய்து Six types of religion preaches concepts that is just like a mirage water (kaanalneer).   80.நீர்நசை தரவரும் நெடுங்கண் மான்கணம்
80

NEERNASAI THARAVARUM NEDUGKAN MAANGANAM

தண்ணீர் தாகத்தால் ஓடி வரும் நீளமான கண்களை உடைய மான்கள் கூட்டம்

Towards the mirage water the stages cluster running to drink and quenched their thirsty.

81.தவப்பெரு வாயிடைப் பருகித் தளர்வொடும் THAVAPERU VAAIYIDAI PARUKI THALARVODUM வினையான தாகம் தணியாது தளர்ச்சியோடும் They are unable to drink the mirage water and got sad and tired of running. 
82.அவப்பெருந் தாபம் நீங்காது அசைந்தன AVAPERUM  THAAPAM NINGAATHU ASAINTHANA அந்த மான் கூட்டம் ஆனது தாகம் தீர்க்காமல் அந்த இடத்தை விட்டுச் சென்றது They are unable to satisfy its thirst.
83.ஆயிடை வானப் பேரியாற்று அகவயின் AAI EADAI VAANAP PEERIYAATRU AKAVAIYIN தேவகங்கை ஆனவள் உள்ளே ஓடி நிறைத்து அதில் இருந்து வழிந்து ஓடினால் Deva ganges flow inside and filled and over flows.  
84.பாய்ந்து எழுந்து இன்பம் பெருஞ்சுழி கொழித்துச் PAAYINTHU EALUNTHU INBAM PERUM SULI KOLITHU இன்பமாகிய பெரிய வெள்ளம் சுழியாக துள்ளிச் சுழித்துக்கொண்டு சென்று Our joy in life just like flood flow
85.சுழித்து எம்பந்தம் மாக் கரைபொருது அலைத்திடித்து SULITHU EMBANTHAM MAAK KARAIPORUTHU ALAITHIDITHU எமது பாசக்கட்டாகிய பெரிய கரையினை மோதி அலைத்து இடித்து The flood water flows ferociously and destroys our bonds of our life.
85
86.ஊழ் ஊழ் ஓங்கிய நங்கள் VOOL VOOL  OONKIYA NANGAL தலைமுறை தலைமுறையாக வளர்ந்து வருகின்ற தம்முடைய இருவினைகள்  We are developing and accumulating our bad and good deeds generation after generation.
87.இருவினை மாமரம் வேர் பறித்து எழுந்து IRUVINAI MAAMARAM VER PARITHU ELINTHU மாமரத்தின் வேரைப் பறித்து எழுந்து It uprooted the mango tree upside down.
88.உருவ அருள்நீர் ஓட்டா அருவரைச் YRUVA ARULNEER OOTAA ARUVARAI அழகிய திரு அருள் ஆகிய தண்ணீரை ஓடச் செய்து   Lovely gods blessed water flows in our soul   89.சந்தின் வான்சிறை கட்டி மட்டவிழ் Chanthin vaansirai katti mattavil உயர்ந்த மலைகளில் முளைத்தச் சந்தன மரங்களால் பெரிய அணையைக் கட்டி   In the high hills there are so many sandal trees  that fell and formed natural dam   90.வெறிமலர்க் குளவாய் கோலி நிறையகில் VERIMALAR KULAVAAI KOLI NIRAIYAKIL தேன்விரியப் பெற்ற மணம் பொருந்திய மலர்களோடு கூடிய குளத்தினில் இடங்களை வளைத்து In the POND there are honey flowers and fragrance flowers. In and around  there are somanyAGILtrees
90

91.மாப்புகைக் கரைசேர் வண்டுடைக் குளத்தின்

MAAPUGAI KARAISER VANDUDAI KULATHIN

பெரிய புகையினை உடைய கரைக்கண்சேர்ந்து உள்ள வண்டுகள் மொய்க்கின்ற குளத்தின் மேல்பரப்பில்

   There big fog in the pond there so many bees are go around and around to drink honey in the flowers

92.மீக்கொள மேல்மேல் மகிழ்தலின் நோக்கி

MEEKOLA MEELMEEL MAGILTHALIN NOKKI

மேலும் மேலும் மகிழ்ந்தவன் அதனைக் கண்டு

We fall more and more happiness on seeing it

93.அருச்சனைவயல்உள்அன்புவித்துஇட்டுத்

ARUCHANAI VAYAL UIL ANBUVITHU EITTU

அருச்சனை என்னும் வயலிலே அன்பு என்னும் விதையினை விதைத்து விளையச் செய்து

   In the field of mantra we are showing love as a seed and growing it

94.தொண்டஉழவர்ஆரத்தந்த

THONDA ULAVAR AARATH THANTHA

தொண்டர்கள் ஆகிய உழவர்கள் உன்னைத் தந்த

   The workers in the field are god’s followers who grow and give Jana seeds to consume

95.அண்டத்துஅரும்பெறல்மேகன்வாழ்க

ANDATHTHU ARUMPERAL MEGAN VAALGA

அருள் வெளியில் பெறுதற்கு அறிய மேகம் போல விளங்குபவனாகிய சிவன் வாழ்க என்றவாறு 

In the space of god blessings he is just like a cloud giving water, he isalways active mode his name is Siva, so we praise him and pray him.

96.கரும்பணக்கச்சைக்கடவுள்வாழ்க

KARUPANAKACHCHAI KADAYUL VAALGA

கரிய படத்தை உடைய பாம்பை அரைகுக் கச்சையாக அணிந்த கடவுள் வாழ்க

There is black snake with ferocious form. It is tied as belt around the waist by lord Siva

97.அரும்தவர்க்குஅருளும்ஆதிவாழ்க

ARUMTHAVARKKU ARULUM AATHI VAALGA

செய்தற்கு அறிய தவத்தைச் செய்தோருக்கு அருள் வழங்கும் முதல்வன் வாழ்க

Those who are done THABAS penance he who gives his benefits to them, so we praise him

98.அச்சம்தவிர்த்தசேவகன்வாழ்க

ACHCHAM THAVIRTHTHA SEVAGAN VAALGA

அச்சத்தை அகற்றிய வீரன் வாழ்க

GOD eliminated fear from my body so we praise him

99.நிச்சலும்ஈர்த்தாட்கொள்வோன்வாழ்க

NEECHALUM EERTHTHAAT KOLVOON VAALGA

நித்தலும் வலிய அழைத்துக் கொள்வோன் வாழ்க

Daily he forcefully cornered us and we are ruled by him.

100.சூழ்இருள்துன்பம்துடைப்போன்வாழ்க100

SOOLERUL THUNBAM THUDAIPPON VAALGA

உயிர்களைச் சூழ்ந்துள்ள பெரிய துன்பத்தைத் துடைப்போன் வாழ்க

  Our life is covered by misery (sorrow) and he as a sweeper who sweeps and put it in dustbin all our miseries, so we praise him.

101.எய்தினர்க்குஆர்அமுதுஅளிப்போன்வாழ்க

EAYITHNARKKU AARAMUTHU ALIPPON VAALGA

வாழ்க தன்னை வந்து அடைந்தவர்களுக்கு அறிய அமுதம் அளிப்பவன்

   Those who are surrendered under his feet He gives this amutham to them so praise him

102.கூர்இருள்கூத்தொடுகுனிப்போன்வாழ்க

KUURERUL KUUTHTHODU KUNIPOON VAALGA

மிக்க இருளில் கூத்தோடு வளைந்து ஆடுபவன் வாழ்க

   In utter darkness he dances in the fiery fire also and danced in curved way

103.பேர்அமைத்தோளிகாதலன்வாழ்க

PERAMAITHA THOLI KAATHALAN VAALGA

பெரிய முங்கில்போலும் தோள்களை உடைய உமாதேவிக்குக் காதலன் வாழ்க

There is bamboo like upper hand, which is possessed by Ummadevi his lover is lord Siva so praise him

104.ஏதிலார்ககுஏதில்எம்இறைவன்வாழ்க

EATHILAARKKU EATHILEAM ERAIVAN VAALGA

அயலாகச் செயல்படுபவர்களுக்கு அயலானகிய எம் இறைவன்

 Those who consider god as unknown person god also behaving like unknown person to them.

105.காதலர்க்குஎய்ப்பினில்வைப்புவாழ்க105

KATHALARKKU EAYIPPINIL VAIPPU VAALGA

அன்பர்களுக்கு இளைத்தக் காலத்தில் உதவ வைத்த மாநிதி போல்பவன் வாழ்க என்றவாறு

 Those who are intimate love with god he will help there when they are old age and weak just like fixed deposit in the bank and which give regular income to live happily

106.நச்சுஅரவுஆட்டியநம்பன்போற்றி

NACHCHU ARAVU AATTIYA NAMBAN POTRI

நஞ்சினை உடைய பாம்பினை ஆட்டிய இறைவனுக்கு வணக்கம்

  He who tamed the VENUM(position) snake and he is our reliable friend and then praise him.

107.பிச்சுஎமைஏற்றியபெரியோன்போற்றி

PICHCHU EAMAI EATRRIYA PERIYOON POTRI

எம்மைத்தம் திருவடியின் கண் பிச்சன் ஆக்கிய பெரியோனுக்கு வணக்கம்

 He has made me as his mad disciple in his feet so we praise him.

108.நீற்றொடுதோற்றவல்லோன்போற்றிநாற்றிசை

NEERRODU THOTRRA VALLOON POTRI NAATRISAI

திருநீறு உடன் காட்சி தரவல்ல கடவுளுக்கு வணக்கம்

He who in his forehead applied ashes so we praise him, and in four sides of the earth east ,west, north and south.

109.நடப்பனநடாஅய்க்கிடப்பனகிடாஅய்

NADAPPANA NADAA AYI KIDAPPANA KIDAAYI

நான்கு திசைகளிலும் நடப்பவற்றை நடக்கச் செய்தும் நிற்பனவற்றை நிற்கச்செய்தும்

In four parts of the world he allows to function whatever it is moving  and those what are standing in still form allow then so standalone there.

110.நிற்பனநிறீஇச்

NIRPANA NIREE EECH

நிற்பனவற்றை நிற்கச் செய்தும்

What are standing is allowed to lives there

111.சொல்பதம்கடந்ததொல்லோன்

SOLPATHAM KADANTHA THOLLOON

தான் சொல்லின் தரத்திற்கும் அப்பாற்பட்டு விளங்கும் பழமையானவன்

He is beyond the word to describe him, because words are not enough to describe him he is such an oldest person.

112.உள்ளத்துணர்ச்சியிற்கொள்ளவும்படாஅன்

ULLATH THUNARCHCHIYIR KOLLAVUM PADAAN

மன உணர்வாய் சென்று பற்றப்படாதவன்

 We can’t go and touch him with our minds feelings

113.கண்முதல்புலனாற்காட்சியும்இல்லோன்

KANMUTHAL PULANAAR KAATCHIYUM EILLON

கண் முதலிய இந்திரியங்களால் காணப்படுதலும் இல்லாதவன்

Our eyes like five sensors we can’t see or hear him

114.விண்முதல்பூதம்வெளிப்படவகுத்தோன்

VINMUTHAL BOOUTHAM VELIPPADA VAGUTHTHOON

விண்ணை முதலாவதாக ஆக்கி ஐந்து பூதங்களையும் தோன்றப் படைத்தவன்

  Including space there are five boothas they are created by god

115.பூவில்நாற்றம்போன்றுயர்ந்தெங்கும்

POOVIL NAATRAMPONRUYUARTHU EANGUM

பூவின் மணம் போல உயர்ந்து எங்கும் நீக்கம் அற நிறைந்து பரவிய பெருமையை

 Just like flower fragrance pervades everywhere god is invisible every where

116.ஒழிவறநிறைந்துமேவியபெருமை

OLIVARA NIRAINTHU MEEVIYA PERUMAI

எங்கும் நீக்கமற நிறைந்து பரவிய பெருமையை

 He is not eliminated from any place and pervades everywhere in glory form.

117.இன்றுஎனக்குஎளிவந்துஅருளி

INDRU EANAKKU EALIVANTHU ARULI

இன்று அடியேனுக்கு இறங்கி வந்து அருளி

You have today descended and bestowed you blessing on me

118.அழிதரும்ஆக்கைஒழியச்செய்தஒண்பொருள்

ALITHARUM AAKKAI OLIYASEITHA WONPORUL

அழிந்துபடும் இவ்வுடலை ஒழியச் செய்து ஒள்ளிய பொருள் ஆனவன்

 This body is going to perish, so he removes it and there is only person to do it (god)

119.இன்றெனக்கெளிவந்துஇருந்தனன்போற்றி

INRU EANAKKU EALIVANTHU EURUNTHANANPOTRI

இன்று எனக்குச் சாதாரணக் குருவாகக் காட்சி கொடுத்தான் என்னுடைய உடலைக் கனியும் உடலாகச் செய்தான் அவனுக்கு வணக்கம்

Such a type of god today to this disciples simply come and sit in their soul so I give him salute

120.அளிதரும்ஆக்கைசெய்தோன்போற்றி

ALITHARUM AAKKAI SEITHOON POTRI

என்னுடைய உடலைக் கனியும் உடலாகச் செய்தான் அவனுக்கு வணக்கம்


He turned me as ripped fruit form of (my body); so praise him.

121.ஊற்றிருந்ததுள்ளங்களிப்போன்போற்றி

VOOTRU ERUNTHA THULLAM KALIPPON POTRI

ஊற்று போல் உள்ளத்தில் இருந்து களிப்புறச்செய்பவனுக்கு வணக்கம்

 He stays in my mind just like an oasis, give me immense satisfaction so praise him

122.ஆற்றாஇன்பம்அலர்ந்தலைபோற்றி

AATRRA INBAM ALARTHTHALAI POTRI

பொறுக்க முடியாத பேரின்ப வெள்ளம் பொங்கி அலை செய்ய

 The flood of happiness flow into my heart and tosses me as seawave so praise him

123.போற்றாஆக்கையைப்பொறுத்தல்புகலேன்

POTRRA AAKKAIYAIPORUTHTHAL PUGALEN

அதனைத் தாங்க இயலாத இவ்வுடலை யான் விரும்பேன் என்றவாறு

 I can’t bear this happiness so I don’t want this body

124. மரகதக்குவாஅல்மாமணிப்பிறக்கம்

MARAGATHA KUVAA AL MAAMANI PIRAKKAM

பச்சை மாணிக்க மணியின் குவியலும் சிறந்த மணியாகிய மாணிக்கத்தின் திரட்சியும்

 There is a heap of ruby green diamond they are in high quality form and big in size.

125.மின்ஒளிகொண்டபொன்னொளிதிகழத்

MINOLI KONDA PONNOLI THIGALA

ஒன்று சேர்ந்து மின்னுகின்ற ஒளியினை ஒருசேரக் கொண்ட

 Together they are twinkling and emanating rays

126.திசைமுகன்சென்றுதேடினர்க்குஒளித்தும்

THISAIMUGAN SENRU THEDINARKKU OLITHTHUM

அதனைத் திசைமுகன் ஆகிய பிரம்மனும் மற்ற தேவர்களும் சென்றுவிட அவர்களுக்கு ஒளித்தும்(மறைத்தும்)

 Bharama and other devaas go and search the light emanating place but they are unable to see it (it is in hidden form)

127.முறையுளிஒற்றிமுயன்றவர்க்குஒளித்தும்

MURAIYULI OTRI MUYANRAVARKKU OLITHTHUM

விதிப்படி மனம் ஒன்றிப்போக நெறியால் காண முயன்றவர்களுக்கு ஒளித்தும்

 As per yoga rule the saints sit in penance and searched him but they are unable to see him

128.ஒற்றுமைகொண்டுநோக்கும்உள்ளத்து

OTRUMAI KONDU NOKKUM ULLATHTHU

மனம் ஒருமைப்பட்டு நோக்குபவன் உள்ளத்து

The body mind our soul are in oneness form and go into deep observation.

129.உற்றவர்வருந்தஉறைப்பவர்க்குஒளித்தும்

UTRRAVAR VARUNTHA URAIPPAVARKKU OLITHTHUM

உற்றார் உறவினர்கள் அனைவரும் வருந்த மனம் ஒன்றுபட்டு

Friends and relatives are in deep sorrow where mind is in oneness form to search lord Siva

130.மறைத்திறம்நோக்கிவருந்தினர்க்குஒளித்தும்

MARAITHTHRAM NOKKI VARUNTHINARKKU OLITHTHUM

முனிவர்களைப் போல ஆழ்ந்த தியானத்தில் இருப்பவர்க்கு மறைவாக இருப்பவன்

Those who are in deep meditation just like saints he is hidden to them

131.இத்தந்திரத்தில்காண்டும்என்றுஇருந்தோர்க்கு

ITH THANTHIRATHIL KAANDUM YENDRU ERUNTHOORKKU

இந்த நூலில் கூறிய நெறியில் காண்போம் என்று இருப்போர்க்கும் 

        The holly books show the way, how we are going to realized the god

132.அத்தந்திரத்தில்அவ்வயின்ஒளித்தும்

ATHTHA THIRATHTHIL AVVAIYIN OLITHTHUM

அந்த நூலிலேயே அதனுக்கு உள்ளேயே ஒளித்தும்

He has hidden in the god holly book itself in cancelled form

133.முனிவுஅறநோக்கிநனிவரக்கௌவி
MINIYU ARA NOKKI NANIVARA KAVUVI

வெறுப்பு அற தியானித்து அருள் மிகுதிப்படப்பற்றி

 Without any favor or hate god love exceed in our thinking and catch him

134.ஆணெனத்தோன்றிஅலியெனப்பெயர்ந்து

AANN EANATH THOONRI ALIYENA PEYARNTHU

ஆண் எனக் கண்டோர் சொல்லத் தோன்றியும் அலியெனப் பெயர்த்தும்  

Those who have seen god and tells me whether male form, and he neither converts himself he is in neither men non women he is nor in ALI form

135.வாள்நுதல்பெண்எனஒளித்தும்சேண்வயின்

VAALNUTHAL PENEANA OLITHTHUM SEANVAYIN

ஒளி பொருந்திய நெற்றியினை உடைய பெண் என ஒளித்தும் என்றவாறு

The forehead is such a radiant form of body but he has hidden to them

136.ஐம்புலன்செலவிடுத்துஅருவரைதொறும்போய்த்

AIMPULAN SELAVIDUTHTHU ARUVARAI THORUM POI

நெடுந்துராத்தே ஐயம் பல ஆசைகளையும் அகற்றி பிறர் அணுகுதற்கு மலைகள் தோறும் சென்று

He avoids five senses desire and goes so many hills and search god there. He is hidden to them

137.துற்றவைதுறந்தவெற்றுஉயிர்ஆக்கை

THRRAVAI THURANTHA VETRU UYIR AAKKAI

தன் முன்னே நுகர்த்தவைகள் எல்லாம் அறவேவிட்டு உயிர் மட்டும் இயக்கி கொண்டு இருக்கும் தசைப்பற்று அற

 He has avoided eating and go on fasting, so his FLESH diminish and body action only there(living)

138.அருந்தவர்காட்சியுள்திருந்தஒளித்தும்

ARUNTHAVAR KATCHIYUL THIRUNTHA OLITHTHUM

செய்தற்கு அரிய தவத்தினைச்செய்வார் காட்சிக்கு முழுதும் ஒளித்தும்

Those who does penance very rigorously but he is hidden to them

139.ஒன்றுஉண்டில்லையென்றறிவொளித்தும்

ONRU UNDILLAI YENU ARRI VOLITHTHUM

இறைபொருள் ஒன்று உண்டு என்றும் இல்லை என்றும் ஐயுறும் துணிவு பெறாத உள்ளம் உடையவன் அறிவில் ஒளிந்திருந்தும் என்றவாறு

 There are some persons who do not finally determine whether god is available or not.  They don’t come into final conclusion so god is hidden to them.

140.பண்டேபயில்தொறும்இன்றேபயில்தொறும்

PANDE PAYILTHORUM INREA PAYILTHORUM

அன்றைக்கும் பழகும் தோறும் இன்றைக்கும் பழகும் தோறும்

 From time immoral we are searching god and today also we are searching god.

141.ஒளிக்கும்சோரனைக்கண்டனம்

OLIKKUM SORANAI KANDANAM

ஒளிக்கும் சோரனைக்(கள்வனை) கண்டு பிடித்துவிட்டோம்

The god who is in hidden thief one have found out him at last

142.ஆர்மின்ஆர்மின்நாண்மலர்ப்பிணையலில்

AARMIN AARMIN NAANMALAR PINNAYALIL

அவனை வந்து வளைத்துக் கொள்ளுங்கள் வளைத்தும் கொள்ளுங்கள் அன்று அலர்ந்த மலர் கொண்டு இயன்ற அளவு மாலைகள் கட்டி

Go and surrounded him with today’s flower you may tide garland and put him as a prisoner in that love ‘O’ garland if you put him in love ‘O’ tied he can’t be escaped only with love we can tied him.


143.தாள்தனைஇடுமின்சுற்றுமின்சூழ்மின்

THAALTHANAI EDUMIN SUTRRUMIN SOOLMIN

தாளில் விலங்கு இடுங்கள்

 Put a garland with leaves and chained him with love

144.தொடர்மின்விடேன்மின்

THODARMIN VIDENMIN

சுற்றுங்கள் பின் தொடங்குங்கள் விடாதேயுங்கள் படியுங்கள்

 With love go round and round, go behind him, don’t allow him to go, go and catch him with love.

145.பற்றுமின்என்றவர்பற்றுமுற்றுஒளித்தும்

PATRUMIN YENRAVAR PARRUMURRU OLITHTHUM

பற்றுதலுக்கு முழுவதும் ஒளித்தும்

Those who are lust he is fully hidden form them

146.தன்நேர்இல்லோன்தானேஆனதன்மை

THANNER ILLOON THAANE AANA THANMAI

தனக்கு யாரும் எல்லாவகையாலும் ஒப்பில்லாத இறைவன் தனியான தன்மையை

He is unique; there is no other person to compare him he is himself in unique form

147.என்நேர்அனையோர்கேட்கவந்துஇயம்பி

EN NEER ANAIYOOR KETKAVANTHU EAYAMPI

என்னோடு ஒத்த இயல்பினை உடையார் கேட்கும் வண்ணம் குருவாக வந்து உபதேசித்து

Those who are in the same characteristics standard to them he comes in the form of guru, teacher and gives his preaching.

148.அறைகூவிஆட்கொண்டருளி

ARAIKUVI AATKONDARULI

அறை கூவிஅழைத்து ஆளாக ஏற்று அருளி

He called me soundly and consider me as a person and then taken me as his slave he gives his blessings

149.மறையோர்கோலம்காட்டிஅருளலும்

MARAIYOOR KOLAM KAATTI ARULLUM

அந்தணர் வடிவம் காட்டி அருளிய அளவிலே என்றவாறு

He descended in this world in the form of ANDANAR (servants in India who serves god daily in temple) by chanting mandras and gave blessings to his devotees.

150.உலையாஅன்புஎன்புஉருகஓலமிட்டு

YULAIYA ANBU EANBU YURUGA OOLAMITTU

வருத்தாத அன்பு எலும்பும் உருக இரைந்து

The pure love won’t do harm to others and the sound of praising the god such a way bones are melting

Those who are chanting as well as those who are hearing
151.அலைகடல்திரையில்ஆர்த்துஆர்த்துஓங்கித்

ALAIKADAL THIRAIYIL AARTHTHU AARTHTHU OONGI

கடலின் அலைகளைப் போல ஆரவாரித்து இறந்து

Razing a sound just like waves of sea water

152.தலைதடுமாறாவீழ்ந்துபுரண்டலறிப்

THALAI THADUMAARAA VILNTHUPURANDU ALARI

தலை மயங்கிக் கீழ் விழுந்து புரண்டு கதறி

Head is in GUIDINESS state and fell down and tossing from left to right and rollingvice versa and then loved by crying

153.பித்தரின்மயங்கிமத்தரின்மதித்து

PITHTHARIN MAYANKI MATHTHARIN MATHITHU

பித்தனர் போல மயங்கி வெளியாரைப் போலக் களித்து

Just like insane person he fell down, as an outsider be absolves god

154.நாட்டவர்மருளவும்கேட்டவர்வியப்பவும்

NAATTAVAR MARULAVUM KETTAVAR VIYAPPAYUM

நாட்டில் உள்ள மக்கள் மயங்கவும் கேட்டவர்கள் வியப்பு அடையவும்

 Those who are in the country side unable to say anything about it (in excitement form) those who haveheard in other places have astonished.

155.கடைக்களிறுஏற்றாத்தடம்பெருமதத்தின்

KADAIKALIRU EATRRAATH THADAMPERU MATHATHIN

மதயானை தன்மேல் பாகனை ஏற விடாமைக்குக் காரணமான மிகப் பெரிய செருக்கினைப் போல

The elephant if it catches madness form, it won’t allow its tamerto go and sit on his back, because it thought it is superior no one above him, because of ego

156.ஆற்றேன்ஆகஅவயவம்சுவைதரு

AATREAN AAGA AVAYAVAM SUVAITHARU

அன்பினைத் தாங்க இயலாது தான் சுழல

I am unable to hear his love so I am in going round and round

157.கோற்றேன்கொண்டுசெய்தனன்

KOOL THEEAN KONDU SEITHANAN

என் உறுப்புகளைக் கொம்புத்தேன் கொண்டு ஆக்கினேன் என்றவாறு

God has made my human part with forest honey

158.ஏற்றார்மூதூர்எழில்நகைஎரியின்

EAATRAAR MOOTHOOR EAZHLILNAGARI EARIYIN

பகைவர்களின் மூன்று கோட்டைகளை தன்னுடைய வாய் சிரிப்பினால் நெருப்பை உண்டாகச்செய்து நெருப்பு அலைகளால் அழித்தவனும்

The opponent threecastles are destroyed with the help of laughter firewaves

159.வீழ்வித்துஆங்குஅன்று

VEELVITHU AANGU ANRU

நெருப்பில் விழச் செய்தது போல அன்று

He destroyed the castles by fire which comes from Sivavibrating sound of laughing

160.அருட்பெருந்தீயின்அடியோம்அடிக்குடில்

ARUL PERUNM THEEYIL ADIYOOM ADIKKUDIL

திரு அருள் பெரும் ஜோதியில் அடியோமும் எமது அடிக்குடில்(உடம்பு)

Just like gods fire glow I myself and my body

161.ஒருத்தரும்வழாமையொடுக்கினன்

ORUTTHARUM VALAAMAI YODUKKINAN

ஒருவரும் தவறாமல் ஒடுங்கிக் கொண்டனர்

In his love of fire glow all are go and mingled with god

162.தடக்கையின்நெல்லிக்கனியெனக்காயினன்

THADAKAIYIN NELLIKANIYENAKU AAYINAN

உள்ளங்கையில் நெல்லிக்கனி போல நன்றாக விளங்கிக் தோன்றுவான் ஆயினன் எனக்கு

 He revealed his figure to me just like amla fruit in my hand

163.சொல்லுவதுஅறியேன்வாழிமுறையோ

SOLLUVATHU ARIYEN VAALI MURAIYOO

தேவரீர் உம்மிடத்து சொல்லிக் கொள்வது ஒன்றையும் யான் அறிந்திலேன் வாழ்வாயாக

O my lard I am not in a position to say or pray anything from you. You live long (so that I will live long)

164.தரியேன்நாயேன்தான்எனைச்செய்தது

THARIYEN NAYEEN THAAN YENNAI SEITHATHU

நாயை ஒத்த அடியேன் தாங்க மாட்டேன் இது முறையோ அடியேனை தேவரீர் ஆக்கிய விதத்தை

I am just living like a street dog, I can’t bear this body you have not considered my request to take with you, I am toiling and moiling in this world, is it right to you?

165.தெரியேன்ஆஆசெத்தேன்அடியேற்கு

THERIYEAN AA AA SETHTHEAN ADIYERKU

ஒரு சிறிதும் அறியேன் ஆஆ நான் இறந்தோ

I am not in a position to know your inner will O my lord I am in dead position

166.அருளியதுஅறியேன்பருகியும்ஆரேன்

ARULIYATHU ARIYEAN PARUKIYUM AAREAN

தேவரீர் அருளிய அருள் அமுதத்தைக் குடித்தும் நிறைவு அடைந்திலேன்

You have given me nectar to drink but I am not fully satisfied

167.விழுங்கியும்ஒல்லகில்லேன்

VILUNGIYUM OLLA KILEEN

கனிபோல விழுங்கியும் பொறுக்கமாட்டேன் என்றவாறு

Just like a fruit I have engulfed it. But I am unable to bear it

168.செழுந்தண்பாற்கடல்திரைபுரைவித்து

SELUNTHAN PAARKADAL THIRAIPURAI VITHTHU

வளமான குளிர்ந்த பால்கடலின் அலைகளை ஒப்பச்செய்து

There is a cool milk sea where sea waves, you put me into it just like

169.உவாக்கடல்நள்ளுநீர்உள்அகம்ததும்ப

YUVARKADAL NALLUM NEER YULAGAM THATHUMBA

நிறை மதி நாளில் கடல் நடுவில் உள்ள நீரைப்போல மனத்தின் உள் இடம் ததும்ப

In full moon night sea water has more vigorous waves, just like my mind is tossing from one side to another

170.வாக்குஇறந்துஅமுதம்மயிர்க்கால்தோறும்

VAAKKU ERANTHU AMUTHAM MAYIRKKAAL THOORUM

உரை கடந்த அமுதமான மயிர்கால்கள் தோறும்

The hair in the body stands because of god sensitiveness

171.தேக்கிடச்செய்தனன்கொடியேன்ஊன்தழை

THEEKKIDA SEITHANAN KODIYEAN VOONTHALAI

வந்து நிறையச் செய்தனன் கொடியேன் தசை உடலை

 He comes and filled with my mind but this flesh body won’t satisfied it

172.குரம்பைதோறும்நாய்உடல்அகத்தே

KURAMBAI THOORUM NAAI UDAL AGATHTHEE

நாய் உடல் உள்ளே குடியாக இருந்து

I am living in the body of dog(so withit character)

173.குரம்பைகொண்டுஇன்தேன்பாய்த்திநிரம்பிய

KURAM BAI KONDU INTHEAN PAAYTHI NIRAMBIYA

இனிய தேனை உடலினுள் பாய்ச்சி நிரப்பிய அற்புதமான

 In this body lovely honey has been inserted and there is an exemplary mood

174.அற்புதம்ஆனஅமுததாரைகள்

ARPUTHAM AANA AMUTHA THAARAIKAL

அற்புதமான அமுதமலையை

The wonderful nectar rain

175.எற்புத்துளைதொறும்ஏற்றினன்உருகுவது

EARPPU THULAITHORUM EATRINAN YURUGUVATHU

எலும்புத் துளைதோரும் ஏற்றினன்


He pushed nectar into the hole of bones

176.உள்ளம்கொண்டோர்உருச்செய்தாங்குஎனக்கு

ULLAM KONDOOR URUCHEI THAANKU ENAKKU

உருகுவதாகிய மனத்தைக் கொண்டு கண்ணுக்குப்புலன் ஆகும் வண்ணம் ஓர் உருவம் செய்தார் போல

There is melting mind with this mind it created a figure to know

177.அள்ஊறுஆக்கைஅமைத்தனன்ஒள்ளிய

ALL YOORU AAKKAI AMAITHTHANAN OLLIYA

கசிவதாகிய உடலைப் படைத்துக் கொடுத்தான் என்றவாறு

He created body with melting mind

178.கன்னற்கனிதேர்களிறுஎனக்கடைமுறை

KANNAL KANITHEAR KALIRU YENA KADAIMURAI

ஒளி பொருந்திய கரும்பையும் விளாம்பழக் கனியையும் உண்ணும் ஆண்யானை போல

There is a male elephant which eats sugar cane and the sweet VILAAM FRUIT

179.என்னையும்இருப்பதுஆக்கினன்என்னில்

EANNAIYUM ERUPPATHU AAKKINAN YENNIL

கடை முறையாகிய அடியேனையும் பேரின்பத்துள் நிலைபெற ஆக்கி வைத்தான்

He made me to live in ultra-happiness, even though I am in last state

180.கருணைவான்தேன்கலக்க

KARUNAI VAANTHEAN KALAKKA

என் உள்ளே திரு அருளாகிய தூய தேன் கலக்க

He allowed me to mingle into honey in my mind such away he blessed me

181.அருளொடுபராஅமுதுஆக்கினன்

ARULLODU PARAA AMUTHU AAKKINAN

அருளோடும் கலந்த உயர்ந்த அமுதத்தைச் செய்து வைத்தான்

God have mingled his blessing to me and made nectar for me

182.பிரமன்மால்அறியாப்பெற்றியோனே

BRAMAN MAAL ARIYAAP PETRI YONE

பிரம்மனும் திருமாலும் அறியாத தன்மையன் ஆகிய சிவபெருமான் என்றவாறு

This is god whom not known by Bramma and Vishnu he has such a characteristics. OM THIRUCHITRAMBALAM

February 4, 2019

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: