OM THIRU CHITRAMBALAM In this first Thirupathigam we need not do anything except praising the saints and live noble life

More

ஓம் திருச்சிற்றம்பலம் WORAIYOOR DISCIPLE LINGAM NATARATAN

More

Keerthi thiruvagaval

ganesheit February 3, 2019

2.கீர்த்தித்திருவகவல்

OM THIRU CHITRAMBALAM

Keerthi thiruvagaval

சிவபெருமானுடையப் புகழ் பெருகும் செயல்களைச் கூறுவது இந்த அகவல் இறைவன் நீக்கமற நிறைந்திருப்பது பல ஞான நூல்களை அருளியது

அவர் நிகழ்த்திய அற்புதத் திருவிளையாடல்கள், திருத்தசாங்கம் ஆகியவை கூறப்படுகின்றன. மூதூர்சிதம்பரம்எல்லா பஞ்ச பூதங்களும் விரிய இடம் கொடுத்த ஆகாயத்தலம். எனவே மூதூர் என அழைக்கப் பட்டது.

   As per the instruction of the god, Manikavasager went to (PULIYUR) CHITAMBARAM (MUTHOOR) and stand in the KANAGASABAI (god abode) without any action in still state

   Generally there is a temple servant who guides the line and asks people to move quickly so that other can get the glimpse of gods face and feet.

    In this way the servant asks Manikavasagar to move away with harsh words.

    But Manikavasagar is SAMADI STATE (This is state in which you and god in oneness there is no separation, in this state there is no external organs works and hears)

    He is in that jubilant mode of mind and soul mingled with god.

   After some times Manikavasagar lips moves and says the words Siva “Siva” and his hands go above his head with folded state and afterwards goes round the temple

   This mind of state he gives the following three pathigams(Decades) (there parts of this fifty one part of Thiruvasagam) they are,

1.KEERTHI THIRUAGAVAL

2.THIRUANDA PAGUTHI

3.POTRI THIRUAGAVEL

 KEERTHI = Praising the lord Siva’s activities

1-8 lines = god is available everywhere and every living organism. He is in the form of knowledge (GANAM). If we see anything in this world, it silently preaches some GANAM (knowledge). Suppose we see a tree, it gives us oxygen, flowers leaves to eat and fruits after death it helps us in the form of wood to cook our food.


  Just like in this world all the creators are living with the mind of helping to others. There is no selfishness but men only the selfish creature in this world. He gets benefits and asks why I should help others, moreover he destroys the nature which help him to live in this world. Nature is real teacher.  God is in the natural form not in the artificial form.

9-10 lines = god is in the above (Gana) knowledge form to give lift to us. He gave Vedas (Rick, Yajur, sama adarvana) and other aahama books to his devotees and saints to read and get real knowledge of life.

Our mind and soul have no capacity to understand this world wholly, only god by his books instruct the mind and soul to know the real knowledge so he came in this world in the form of GURU (Teacher)

11-100 lines   here so many god’s abode is explained and where he acted so many dramas to save and guide his devotees.

101-126 lines = here god appeared in the form of Guru, god absolved him. God put his feet on his head and gave GANA knowledge and enlightenment to Manikavasagar.

127-135 lines = god appears before him and gave enlightenment and ordered him to go kanagasabai (kanaga means gold, saba means knowledgeable persons assembling place), that is Chidambaram.

    Afterwards god disappeared his fellow followers unable to part Him so many followers go into flames, so many go into coma state. So many cried please don’t separate form us you must always with us, so many murmuring, so many in the state of cow and calf separation. Those who destroyed their body they straightly go to KAILAAYAM (mount KAILASH which is the god’s abode)

   But Manikavasagar according to god’s instruction He went to CHIDAMBARAM where he sat there with god’s devotees.

1.THELLAI MOOTHOOR AADIYA THIRUVADI

தில்லைமூதூர்ஆடியதிருவடி

தில்லையாகியப் பழமையான நகரின் கண் நடனம் ஆடியத் திருவடியால்

   Lord Siva always dancing in SITHAMBAKAM ABODE, it is a place, good old place, by dancing he is creating this universe and living beings.

2.PALYUIR ELLAAM PAINRANA  AAGI

பல்லுயிரெல்லாம்பயின்றனனாகி

பல உயிர்கள் இடத்தும் இடைவிடாது நடிப்பவன் ஆகி

   Without any break he is always dancing in the world’s living beings as actor form

3.ENNIL PALKUNAM EAZHILPERA VILANGI

எண்ணில்பல்குணம்எழில்பெறவிளங்கி

எண்ணிக்கையில் அடங்காதப் பல்வேறு இயல்புகளாகிய அவைகளிடம் அழகுப் பெற விளங்கி

In lovely manner there are uncountable characteristic features form existing with it

4.MANNUM VINNUM VAANOR YULAGUM

மண்ணும்விண்ணும்வானோருலகும்

மண்ணுலகையும் விண்ணுலகையும் வானோர் உலகத்தையும்

He created this world this cosmos, DEVAR world.

5.THUNNIEYA KALVI THORIYUM ALINTHUM

துன்னியகல்விதோற்றியும்அழித்தும்

செறிந்தக் கல்வியோடுப் படைத்தும் அழித்தும் என்றவாறு

He creates material object knowledge and this knowledge begins, lives, and then ends. So many commodities appear and after some time disappear (This is called as MAAYAA)

6.EANUDAI ERULAI EAARA THURANTHUM

என்னுடையிருளைஏறத்துரந்தும்

அடியேனுடைய அறியாமையாகிய இருளை முழுவதும் நீக்கியும்

This materially created world and comfort are not permanent but we are giving regard to it, this is a maaya world. God after sometime gave this enlightenment that god is permanent we should only strive for it. All others are not permanent we should not be tied by worldly pleasure which are not permanent. God’s pleasure is only permanent and eternal and infinitive.


7.ADIYAARYULLATHU ANBU MEETHURA

அடியாருள்ளத்தன்புமீதூரக்

அடியார் சிந்தனையில் அன்பு மிக

By realizing the above Maaya world they dissuade it and go to gods feet that state will give them love and compaction which melt their heart and they are in the state of god friendship. He is the only the relation in this universe. All other relations will disappear after some time.

8.KUDIYAA KONDA KOLKAIYUM SIRAPPUM

குடியாக்கொண்டகொள்கையும்சிறப்பும்

அதனால் அதனையே இடமாகக் கொண்டு நீங்காது எழுந்து அருளி இருக்கின்ற கொள்கையும் அதனால் விளையும் சிறப்பும்

    We are the citizen of god’s world; this concept will give all the glory in this world (to true devotees) that has conviction in god.

9.MANNU MAAMALAI MAGENTHARA MATHANIL

மன்னுமாமலைமகேந்திரமதனிற்

நிலைப்பெற்ற பெரிய மகேந்திர மலையில்

   The big Mahendra hills which is permanent one

10.SONNAAAGAMAM THOTRUVITHU ARULIYUM

சொன்னஆகமந்தோற்றுவித்தருளியும்

திருவாய் மலர்ந்து அருளிய ஆகமங்களைத் தோற்றுவித்து அருளியும் என்றவாறு

    In the above abode he opened his mouth and gave us AGAMAS(God secret words). At first Siva gave ahamas to Parvathi then Parvathi gave it to NANDIDEVAN and then Nanthi gave it to other rishes and saints. Through saints we get this noble Vedas and AHAMAS.

11.  KALLADATHU KALANTHINI THARULI

கல்லாடத்துக்கலந்தினிதருளி

கல்லாடம் என்னும் தலத்தில் கலந்து இனிதாக எழுந்துஅருளி

 In the abode KALLADAM he comes and mingled with us and gave his sacred words.

12. NALLAALODU NAIYAM PURAVEITHIYUM

நல்லாளோடுநயப்புறவெய்தியும்

உமையாளோடு இன்பம் எய்தியும் என்றவாறு

   He has good better half that is Parvathidevi with her he always in good family relationship.

13.PANCHAPPALLIYEL PAALMOLI THANNODUM

பஞ்சப்பள்ளியிற்பான்மொழிதன்னொடும்

பஞ்சப்பள்ளி என்னும் தலத்தில் பால் போலும் மொழியினை உடையாள்

  In the PANCHAPPALLI abode, god gives us visual (appearance) with Yumadevi (Parvathi) wife. If she opens her mouth the words are likes milk like words(always positive good words)

14.ENJAATHU EENDUM ENNARUL VILAITHUM

எஞ்சாதீண்டும்இன்னருள்விளைத்தும்

குறையாது செறிந்தத்திருஅருளைச் செய்தும் என்றவாறு

  Without any deficiency god and goddess gave us their blessings.

15.KIRAATHA VEDAM MODU KINJUGA VAAYAVEL

கிராதவேடமொடுகிஞ்சுகவாயவள்

வேடர்கள் வடிவம் தாங்கி முள் முருங்கை மரம் மலர் போலச் சிவந்த திருவாயினை உடைய உமாதேவியாரின்

Lord Siva has taken hunter actor and Parvathi also taken the same caste appearance her mouth is just like drum kin flower (with red appearance)(mul murungai flower).

  In Mahabharata legend there are five heroes they are DHARMAR, BEEMAR, ARJUNA, NAGULA and SAGATHEVN Their brother THURIYOTHANA wrongfully got their kingdom and driven then out for 14 years to forest.

    To get back their land, Arjuna goes in to penance and prayed lord Siva who is the possessor of all the wealth in this universe.

   He prayed in penance to get passupatha a war instrument to enhance his might to fight. Lord Siva has taken the form of hunter and Parvathi hunter wife and came into the forest.

    To destroy Arjuna’s penance one assuraa has taken in the form of pig. To destroy the pig god Siva put an arrow on it and at the same time Arjuna also put an arrow. Two arrows struck the pig and the pig died. Two are gone there and claim this pig belongs to me, then there is quarrel and after words there is fight between Arjuna and lord Siva. Arjuna struck lord Siva with his bow in forehead. 

     Lord Siva with his arrow caught him and with his hand he lifted him and tossed in the air.  He went away and fallen down without any fear and come back to fight with lord Siva.

   God appreciated his fearlessness and gave the arrow pasupatha which destroys anything in this world.

16.VERAAYU KONGAI NALTHADAM PADINTHUM

விராவுகொங்கைநற்றடம்படிந்தும்

ஒன்றோடு ஒன்று நெருங்கி உள்ள நல்ல முலைத் தடங்களில் தோய்ந்தும் என்றவாறு

வேடர் வடிவம் சிவபெருமான் தாங்கி, முள் முருங்கை மரத்தில் தோன்றும் மலர் போலச் சிவந்த திருவாயினை உடைய உமாதேவியாரின்,ஒன்றோடு ஒன்று நெருங்கி உள்ள நல்ல தடங்களில் தோய்ந்தும் என்றவாறு.

            அருச்சுனன் சிவபெருமானிடம் பாசுபத அஸ்திரத்தை வாங்குவதற்காகத் தவம் செய்த பொழுது, அவனது தவச் சிறப்பையும் மன உறுதியையும் உலகினருக்கு உணர்த்தப் பரமசிவன் வேடர் வடிவம் எடுத்தும், உமையம்மை வேட்டுவப் பெண்ணாகியும் பின்தொடர, இமய மலைக் காட்டில் எழுந்து அருளினார்கள். அப்பொழுது அருச்சுனன் தவத்தைக் கலைக்க வந்த பன்றியைச் சிவன் துரத்தி வந்தார். பன்றியின் மீது அரச்சுனனும் சிவபெருமானும் அம்பு எய்ய, அம்புபட்டு இறந்த அப்பன்றி யாருக்குச் சொந்தம் என வாக்கு வாம் ஏற்பட்டு, அரச்சுனனுக்கும் வேட வடிவாக வந்த சிவபெருமானுக்கும் பெரும்போர் மூண்டது. அப்போரில் அருச்சுனனைச் சிவபெருமான் ஓர் அம்பினால் வானத்தில் தூக்கி வீசினார். ஆனால் அர்ச்சுனன் மனம் தளராமல்மீண்டும் போர் புரியலானான். அவனுடைய உறுதியைக் கண்டு சிவபெருமான் அருச்சுனனுக்குப் பாசுபதம் என்னும் படைக்கலம் கொடுத்து அருள் செய்தார் என்பது வரலாறு.

Because of this good deed ( Parvathi and Siva) mingled together   and enjoyed life

(If a lover is a good Samarian naturally his loved one jumped into joy)

17.KEAVEDAR AGI KELER ATHU PADUTHUM

கேவேடராகிக்கெளிறதுபடுத்தும்

மீனவர் ஆகிக் கெளிறு என்னும் மீனைக் கொன்று

     God Siva has taken the actor form of fisherman and killed the shark in the sea, which killed so many persons earlier

    Parvathidevi once asked Siva to teacher her Vedas, god says, to hear Vedas some sort of maturity and patience is required. You have not attained that stage.

     But parvathi got angry. I am your better half. I have all the qualities to hear Vedas so teach me Vedas.

    Then lord Siva sits and started to reveal the real meaning of Vedas, after some time Parvathy concentration diluted and thinking some other events. Lord Siva realized it and got angry and cursed to go into the world and get birth of a fisherman daughter. Parvathy has realized her sin and appealed to remove from this cursing.

    After lord Siva’s angry reduced and then told her at appropriate time I will come there and marry you don’t worry about it.

   Parvathi devi in the Pandiya kingdom goes and get birth of fisherman caste, while he was slowly and steadily growing, puberty sets in, her parents want to marry her to some good handsome young man. Mean time a shark fish appeared in the sea and killed so many fishermen. Parvathidevi’s father is the head of fisherman. They came and complained to him.

     Mean time Siva has taken fishermen form. He is young and energetic. He goes before the fisher head man, and announced that I will kill the shark, and as he announced, in the same manner he killed it in the mid sea and come back with the shark.

    As already announced, he got married Parvathy. They appeared in the deity form and gave blessing to fisher man community. This shark is an assura who has taken away the Vedas and hide in the sea. The same has been retrieved by the god. 

     Brimadevan, he is a servant of lord Siva, his work is to create all living beings in this world according to their past deeds.

18. MAAVET AAGI AAGAMAM VAANGIYUM

மாவேட்டாகியஆகமம்வாங்கியும்

பெரிய ஏட்டில் எழுதப்பெற்று உள்ளதாகிய ஆகமங்களைப் பெற்றும் என்றவாறு

மீனவன் ஆகிக் கெளிறு என்னும்மீனைக் கொன்று பெரிய ஏட்டில் எழுதப்பட்டு உள்ளதாகிய ஆகமங்களை மீனிடம் இருந்து மீட்டுப் பெற்றும்.

            உமையம்மையார் சிவபெருமானது சாபத்தால் பாண்டிய நாட்டில் ஒரு வலைஞனின்; (மீனவனின்) மகளாக அவதரித்தார். நந்தி தேவன் சுறாமீனாகத் தோன்றினான். சிவபெருமான் வலைஞர் காளையாகத் தோன்றிச் சுறா மீனைப் பிடித்துக் கொன்று அவர் சுமந்து வந்த ஆகமங்களை மீட்டு, உமையம்மை யாரையும் மணந்து அருள் செய்தார். இதுவே வலை வீசிய திருவிளையாடற் புராணம் ஆகும்.

    In a big paper all the agamas are written and kept in preserved manner. It was stolen by an assurra and which was retrieved by lord Siva.

19.MATRAVAI THAMMAI MAKENTHIRATHU ERUNTHU
மற்றவைதம்மைமகேந்திரத்திருந்

மேலும் அந்த ஆகமங்களை மகேந்திரமலை மீது தாம் எழுந்து அருளி இருந்து

    The above those agamas are given by lord Siva at the top of MAHENDRA hills.

20.UTTRRA EYEMUGALAALPANITHU ARULIUM
துற்றஐம்முகங்களாற்பணித்தருளியும்

பொருந்திய ஐந்து முகங்களால் மக்களுக்கும் கட்டளை இட்டு அருளியும்

    The above ahamass are given by five faces of lord Siva. He had given it by command and order.

21.NANTHAM PAADIYIL NAANMARAI YOONAAI
நந்தம்பாடியில்நான்மறையோனாய்

நத்தம் பாடி என்னும் தலத்தில் நான்கு வேதங்களையும் ஓதிய

    In one of the abodes of lord Siva(NANTHAM PAADI) where he preached four Vedas.

22.ANTHAMIL AARIYA NAAIAMAR THARULIYUM
அந்தமில்ஆரியனாயமர்ந்தருளியும்

அந்தண வேடம் கொண்டு எல்லையற்றக் கருணையினால் குருவாக எழுந்தருளியும் என்றவாறு

    He comes in the form of Bharamin disguise and preaches Vedas which is infinitive bliss.

23.VERUVERU YURUYUM VERUVERU EAYARKAIYUM
வேறுவேறுருவும்வேறுவேறியற்கையும்

பல்வேறு வகையான உருவங்களையும் இயல்புகளையும் தாங்கி

    So many types of creatures and so many types of inherent characteristics are passed to each type of creation.

24.NURU NURU AAYERAM EAYALPINA THAAGI
நூறுநூறாயிரம்இயல்பினதாகி

பலநூறு ஆயிரம் இயல்புகளை உடைய பொருள்களும் ஆகி

    In this world so many types of commodities and living beings, which have possessed so many different type of characteristics features

25. EARUDAI EEASON EPPUVANIYAI YUIYA
ஏறுடைஈசன்இப்புவனியைஉய்யக்

இடபவாகனத்தை உடைய இறைவன் இப்பூமியை உய்விக்கும் திருஉள்ளம் கொண்டு

     To travel lord Siva has employed young ferocious bull, he comes and retrieve this world from destruction.

26.KOORUDAI MANGAIYUM THAANUM VANTHARULI
கூறுடைமங்கையும்தானும்வந்தருளிக்

தனது மேனியில் ஒரு கூறாகிய உமாதேவியும் தானும் ஆக எழுந்தருளி வந்து

      Lord Siva has given half part of his body to SIVAGAMASUNDARI(Parvathy) they always be in the form of couplet which is essential to live peacefully in this world (marriage is a necessary evil which we can’t avoid it). This is minimal evil. All others are bigger form of evil so we must like it.

27.KUTHIRAIYAI KONDU KUDANAADUATHANMISAI
குதிரையைக்கொண்டுகுடநாடதன்மிசைச்

குதிரைகளை வாணிகத்திற்காகக் கொண்டு குடநாட்டில்

He brings horses for selling in the eastern part of Tamilnadu.

28.SATHURPADA SAATHAAI THAAN EALUNTHU ARULIYUM
சதுர்படச்சாத்தாய்த்தானெழுந்தருளியும்

சாமார்த்தியமாக வணிகக் கூட்டத்துள் ஒருவராய்த் தான் எழுந்து அருளியும் என்றவாறு

     He is a wise business man who sells horses, in the guise form of business man. God cleansed this world and gives his blessings to all.

29.VEALAM PUTHUR VIT TEAR ARULI
வேலம்புத்தூர்விட்டேறருளிக்

வேலம்புத்தூர் என்னும் தலத்தில் உக்கிர குமாரபண்டியனாக வந்த முருகப்பெருமானுக்கு வேலைக் கொடுத்து

In the abode of VELAMPUTHUR he appeared as UKKIRAKUMARAJA PANDIYAN and then he blessed his son lord MURUGA and gave him a fighting instrument (VEL).

30.KOLAM POLIYU KAATEIYA KOLKAIYUM

கோலம்பொலிவுகாட்டியகொள்கையும்

அழகிய வடிவைக் காட்டிய கொள்கையும் என்றவாறு

    His concept of showing his lovely figure to this world.

31.THARPANNA MATHANIL SAANTHAM PUTHTOOR
தற்பணமதனிற்சாந்தம்புத்தூர்

சாந்தம் புத்தூர் என்னும் தலத்தில் கண்ணாடியில்

சாந்தம் புத்தூர் என்னும் தலத்தில் கண்ணாடியில், வில்லால் சண்டையிடும் தொழிலை உடைய வேடனுக்காக வாள் முதலிய படைக்கருவிகளைப் படைத்துக் கொடுத்த பண்பும்,

            சாந்தம் புத்தூர் என்னும் தலத்தில் வேடன் ஒருவன் இறைவனை நோக்கிக் கடுந்தவம் செய்தான்இறைவன் அவன் முன் தோன்றி வேடன் விரும்பிய வில், வாள், சூலம் முதலிய ஆயுதங்களைக் கண்ணாடியில் இருந்துவரச்செய்து கொடுத்த உதவினார் என்பது வரலாறு.

     There is a hunter who last all his hunting belongings in the fight. He has no source to retrieve it so he sit in meditation and prayed lord Siva “OM NAMA SIVA YA” he repeatedly saying this manthra. After some time this sound entered in to the heaven. Lordess Parvathy asks Siva to go and give some benefits to him. He goes to this world and asked that hunter what do you want. In what way I will help you. The hunter asked his hunting instruments. The lord asked him why you can’t ask wealth so that you can get rid of this hunting profession. The hunter replied that I want to work and then eat, I don’t want to be an idle person and eat without do any work. It is a sin on my part.

    Besides I have good health, so I want to work if I won’t work in this forest, so many animals abundantly increase and destroy this forest by eating all the leaves and vegetation. Then I have to move this place. It is my home I want to live here and preserve it and live here.

    In this god’s world balance of power must be maintained. Otherwise destruction will arise so I am a part of this world. I want to do my duty. God pleased his reply and there is nearby a MIRROR, he gets all the fighting instruments arrow, bow, knife, sickle etc. from the mirror and gave it to him.

    God has special powers, by mere thinking; he will bring all the worldly instruments. There is no raw material required for his creation. By mere seeing and thinking it is enough for god. In this world what is required for our wellbeing god gives us, with mere prayer. But if we want luxury articles, god won’t give it to us.

33.VIL PORUL VEDARKU EENTHA VILAIVUM

விற்பொருவேடற்கீந்தவிளைவும்

கையில் வில்லை ஏந்திய வேடருக்கு கிடைத்த உதவியும்

  The hunter who has the habit of fighting with animals, god gives him fighting instrument. This is his nature.

34.MOKANI ARULIYA MULUTHALAL MEANI
மொக்கணியருளியமுழுத்தழல்மேனி

மொக்கணி என்னும் கொள்ளுப்பையில் முழுத்தழல் மேனியாக 

     HORSES have a rare eye sight they have capacity to see four to five feet away. They have no power to see one to two feet distance. Because of their eyes are not in forehead just like human beings. They are on either side of the head.

     If you put one feet near to it anything to eat, it can’t see and eat it besides it will waste it.

     Especially horses are given a kind of grain named horse grain as KOLLUin TAMIL. There are boiled and softened and then put it into a small bag and tied the bag into neck of the horse to eat it. The horse keeper afterwards remove the bag from its neck .This is a daily feeding practice.

     There is a place KOTTUR in eastern part of Tamilnadu near KUMBAKONAM.

     There is a horse trader who always takes bath daily. And then pray lord Siva chanting god’s name so many time and then after wards goes for eating.

      One day his wife brother comes and stayed there for a few days, he is not a god fearing person so he wants to fool his uncle. He put sand into the horse back and put in a dark place and flowers and garlands put on it, and a light is lit up there.

      The trader went there and saw Siva lingam there and prayed and chanted his name so many times and went for food. His cousin brother laughed loudly and saying you have prayed horse bag not real god and then went near it and tried to lift it. But he was unable to lift it because lord Siva actually comes and sits there in the suyambu (suyambu form) in some temples god image is not made by stone. But it naturally arises from the earth. Once such temple is WORAIYUR PANCHAVARNESHVARAR he is in suyambu form. There is a proverb”WOOR ENA PUDUVATHU WORAIYUR”.

     If you want to see an ideal place to live it is Woraiyur, where god chanting will hear one place or another. This is a holy place from time immemorial. River Cauvery is running nearby. Devotees take bath in it and chanting god songs and reaches temple and pray god.

34.SOKKU ADHU AAGA KAATTIYA THONMAIYUM

சொக்கதாகக்காட்டியதொன்மையும்

சொக்கத்தங்கம் போலச் சொக்கலிங்கமாகக் காட்டிய பழமையும்

மொக்கனி என்னும் குதிரையின் கொள்ளுப் பையில் முழுநெருப்பு மேனியாக,சொக்கத்தங்கம் போலச் சொக்கலிங்கப் பெருமானாகக் காட்டிய பழமையும்,

            கோட்டூரில் சிவபூசை செய்த பின்னரே உணவை உண்ணும் பழக்கத்தை உடைய குதிரை வணிகன் ஒருவன் இருந்தான். ஒருநாள் நீராடிச் சிவபூஜைக்கு வர, அவன் மைத்துனன் ஒருவன் அவனைப் பரிகாசம் செய்வதற்காகக் கொள்ளுப்பை நிறைய மணலை இட்டுக் கட்டி ஓர் அறையில் நட்டு வைத்துப் பூ மாலை முதலியன சாத்தி வைத்தான். வணிகன் சிவலிங்கம் என்றே வழிபட்டுப் பிறகு உணவு உண்டான்.

            மைத்துனன் கொள்ளுப்பைக்குக் கும்பிடு போட்டீரே என்று பரிகசித்தான். (ஏளனம் செய்தான்). பின்பு அங்கு சென்று அந்தப் பையை எடுக்க முயன்றான். பை உண்மையாகச் சிவலிங்கமாக வேர் ஊன்றி நின்றது என்பது வரலாறு.

      He radiates as a horse trader just like 24 carat gold. In Tamil it is called SOKKA THANGAM. So god name is SOKKALINGAM. He shows his true face to all in the abode.

      If you worship with full devotion god will always be there.

35.ARIYODU BRAHMARKU ALAVARI YONNAAN
அரியொடுபிரமற்களவறியொண்ணான்

திருமாலும் பிரம்மனும் அளவு அறிய முடியாதப் பெருமான்

      God created THIRUMAAL as a servant to preserve the entire humanity and world.

THIRUMAAL created by his umbilical card;Brahma who is also Siva’s servant who does creation of (worldly beings)according to the past KARMA(DEED).

       These two persons once fight for one another, they alone are the god. At last there comes before the lord Siva. They themselves decide.

       I will see his feet VISHNU says BRAHMA says “I will see his hair”.

       Brahma has taken the form of ANNAPARAVAI a kind of lark and VISHNU taken the form of pig and excavated the land to see his feet.

       After so many yugas they got tired and unable to see the head and feet.

       Just then lord Siva appeared before them in the form of big fire they are unable to see the beginning and end of this fire. They accepted that Siva is real god(Prime god).

36.NARIYAI KUDHIRAI AAKIYA NANMAIYUM
நரியைக்குதிரையாக்கியநன்மையும்

நரிகளைக் குதிரைகள் ஆக்கிய நன்மையும் என்றவாறு

       He converted all forest jackals as horses and handed over it to the king ARIMARTHANA PANDIYAN.

       Manickavasagar is a chief minister of pandiya king, Arimarthana Pandiyan. PANDIYAN realized that his cavalry fighting force size is reducing. So he asks his chief minister Manickavasagar to go eastern sea side, there Arabian horses are arriving for sale,so as to get it and strengthen horse battle force. He gave lot of gold and asked him to go and buy horses. He went on, at one place he saw lord Siva in the GURU teacher form and give preaching to others. He went straight and sat as his disciple. The lord kept his feet on his head he got at once all the real knowledge(GANAM).

    There after Guru disappeared. Their Manikavasakar started to construct Siva temple there, and then completed it with the help of gold. The king knowing this by secret spy that he is constructing a temple. He asked Manikavasagar to come with horses immediately. He prayed god and god said to him you go and tell him that on one fine meaning that the horses will arrive. At that day lord Siva as a horse soldier arrive with huge number of horses the king astonished on seeing the big size of horses and gave huge gold as gift to the soldier lord Siva. The leader of this horse soldier won’t accept extra gold as gift. Then all the horses and sent to staple, where they tied with robe. At night all the horses turned as poxes again and eaten the already remaining horses there.

   On realizing it the king got angry and sent Manikavasagar into prison, mean time a huge amount of water gushers on the bank of river VAIGAI. The king ordered one person in the house hold should come and raise the bank of river named as Vaigai.

    There is one good old lady called Vandi. He has no sons or daughters. He is unable to send a person on behalf of to raise the bank of river on his assigned part of place.

    Mean time lord Siva come there and agreed to take the assignment on behalf of her, he wants to get the remuneration first. She is a poor road side eatable vendor he has rice cakes, there is no sale on that day. He gave him residue part of rice cakes the lord Siva got it and eats it and takes something in his cloth and knotted it. He went to the bank of river VAIGAI. He first filled a head load of sand and put it in the river bank. After words he asks others who are working there to come here and gave his remaining part of residue rice cakes to them to eat. After words he plunged in to the river and swimmed. After some time he takes rest in the tree shade. At the evening all the banks are raised except his part. There the king came and got angry and wanted to know the reason. The minster there explained that he did not worked he pretended to be working. King got angry and a cane he has in his hand, beat him in his back. There is a cry all over the world. Because that cane beat is gotten by all living beings in the world including the king. Then lord has taken a head load of sand and put it there the river bank raises and flooded river slowly subdued.

 The king realized that he is not an ordinary person and realized his mistake and freed Manikavasagar from the person and askedhim  to be his prime minister again but he declined to accept the position.

    He wants to serve the god, the king allowed him to go according to his wish.

     Mean time the Vandi lady goes to heaven all of them are seeing this scenario with surprise.

    No work no food. This is manthra of god. Even god is not spared this rule of law; every person according his might must work and live in this world. Every person must stand on his own legs.

    This sivapuranam tell us that god is in all the living beings if god gets punishment all the living beings get that punishment. Because one way or other we are pretended to work hard but we are not at all work at our might.

37.AANDU KONDU ARULA ALAGURU THIRUVADI

ஆண்டுகொண்டருளஅழகுறுதிருவடி

அடியேனை ஆட்கொண்டு அருள்வதற்காகவே அழகிய திருவடியின் கண் சிவபெருமான்

To relieve his disciple Manigavasagar from the kings angry, he comes her as a horse soldier and relieved worldly bonded work. Then he showed his golden feet to follow him.

38. PAANDIYAN THANAKU PARIMAA VITRU

பாண்டியன்தனக்குப்பரிமாவிற்று

அரிமர்த்தன பாண்டியனுக்குக் குதிரைகளை விற்று

    Gold sold horses to pandiya king.

39.EENDU KANAGAM EASAIYA PERAA

றீண்டுகனகம்இசையப்பெறா

அவன் கொடுத்த அதிக விலை உள்ள பொன்னை விரும்பி ஏற்காமல்

      He gave excessive gold above the accepted one. He denied receiving the excess gold.

40. AANDAAN ENKOON ARUL VALI IRUPPA
தாண்டான்எங்கோன்அருள்வழியிருப்பத்

ஆண்ட பரம்பொருள் ஆகிய எமது தலைவன் காட்டிய அருள் வழியே அடியேன் இருப்ப

God showed Manikavasagar the right gana path; he won’t deviate from it and goes on.

41.THOONDU JOTHI THOONRIYA THON MAIYUM
தூண்டுசோதிதோற்றியதொன்மையும்

துண்டிவிடப்பட்ட சோதி வடிவாகிய இறைவன் காட்சி அளித்த பழமையும்

Just like a lamp light he showed his fire form to me in my beginning days.

42.ANTHANANAAGI AANDU KONDU ARULI
அந்தணனாகிஆண்டுகொண்டருளி

அந்தணன் வடிவம் தாங்கி அடியேனை ஆட்கொண்டு அருளிய

In the form of ANTHNA ACHARIYA, he descended to this earth and, he made me as his disciple.

43.INDERA GALAG KAATTIYA EAYALPUM
இந்திரஞாலங்காட்டியஇயல்பும்

மாயவித்தை காட்டிய இயல்பும் என்றவாறு

    He came just like a magician and he attracted me in his fold and at once disappeared from my vision.

44.MADURAI PERUNAN MAANAGAR IRUNTHU
மதுரைப்பெருநன்மாநகரிருந்து

மதுரையாகியப் பெரிய நல்ல சிறந்த நகரத்தில் இருந்து

He has taken abode in the Meenakshi sundareswarer temple in Madurai, it is a big city.

45.KUTHIRAI SEVAGAN AGIYA KOLGAIYUM
குதிரைச்சேவகனாகியகொள்கையும்

குதிரை வீரனாகிய கொள்கையும் என்றவாறு

    He has descended in this world as a horse soldier. This is his concept. It means to save his fallow disciple he will take whatever lower form as the situation requires. He has no shame in it.

46.AANGATHU THANNIL ADIYAVERKU AAGA
ஆங்கதுதன்னில்அடியவட்காகப்

அந்த மதுரை மாநகரில் மேலும் அடியவளாகிய  வந்தி என்னும் பிட்டுவிற்கும் கிழவிக்காக

Besides Manikavasagar there is also a disciple a good old lady vandi, whose profession is selling in road side rice cakes.

47.PAAGAAI MAN SUMANTHU ARULIYA PARISUM
பாங்காய்மண்சுமந்தருளியபரிசும்

அழகாய் மண் சுமந்து வைகையாற்று வெள்ளத்தைத் தடுத்த தன்மையும்

    In a lovely manner god has stopped the flooded water in Vaigai River.

48. UTHTHARA KOSA MANGAIUL IRUNTHU
உத்தரகோசமங்கையுளிருந்து

உத்தரகோச மங்கை என்னும் தலத்தில் எழுந்து அருளி இருந்து

   God has taken an abode in the uthrakosa mangai place.

49.VITHAGA VEDAM KATTIYA EAYALPUM

வித்தகவேடங்காட்டியஇயல்பும்

ஞானத்தின் உருவம் ஆகிய குருவேடத்தைக் காட்டிய இயல்புகள்

He came as Gana Acharya form of characteristics.

50.POOVANAM ATHANIL POLINTHU ERUNTHU ARULI
பூவணமதனிற்பொலிந்திருந்தருளித்

திருப்பூவனம் என்னும் தலத்தில் விளங்க எழுந்தருளி இருந்து பொன்னையாளுக்காக இனிமையாக எழுந்தருளி

பொன்னனையாள் என்ற ஒரு பெண்மணி சிவபெருமான் இடத்தும், சிவன் அடியார் இடத்தும் அளவு கடந்த பற்று உடையவளாக இருந்தாள். சிவனடியார்களுக்குத் திருஅமுது ஊட்டி மகிழ்ந்து வந்தாள். அந்த அம்மையாருக்குச் சிவபெருமானுடைய திரு உருவத்தைப் பொன்னால் செய்து வைத்து வழிபட வேண்டும் என்ற ஆவல் உண்டாயிற்று.

              ஆனால் அதற்கு ஏற்பப் பொன் தன்னிடம் இல்லாமையால் பெரிதும் மனம் வருந்தினாள். அவள் குறையைப் போக்கச் சிவபெருமான் திரு உள்ளம் கொண்ட கருணைக்கடல் சித்தர் வேடத்தில் எழுந்து அருளி அவளைப் பார்த்து, உன் வீட்டில் உள்ள இரும்பு மற்றும் தட்டுமுட்டுச் சாமான்களை இங்கே கொண்டு வா என்று ஆணையிட்டார். அவள் அவ்வாறே கொண்டு வந்து குவித்தாள். சித்தநாதர் அவற்றைத் தன் மருத்துவக் கையால் தீண்டிப் பொன் ஆக்கித் தந்து உன் விருப்பப்படித் திரு உருவம் சமைத்து வழிபாடுவாயாக என்று ஆணை இட்டார்பொன்னனையாளும் அவ்வாறே உருவம் செய்து வைத்து வழிபட்டார். இதனை இரசவாதம் செய்த திருவிளையாடல் என்க.   

   In olden days there is a place called Poovanam there is a lady called as ponanaiyal, she has showered her love to god and his followers. He always prepares food for the Siva devotees and freely supplied to them. She had a feeling to create gods figure in the metal of gold and wanted to pray it. But she has not sufficient gold to create a god’s figure so he mentally suffered for it.

    After some time, god comes in the form of Sithar( a saint form) and asked her to bring all the IRON materials in her horse asked her to place it in the central place.  Sithar, who touched with his medicinal leaf hand all the iron, turned into gold and ordered her to create a god’s figure in the gold form and then you pray it accordingly. She created golden god and prayed with it. This is called Rasavadam in Tamil.

    In Tamil nadu saint have the capacity with the help of medicinal leaves. They can convert any material into other form including gold.

   They have capacity to alter proton, electron, neutron numbers and change the iron into gold this is called Rasavadam.

51.THOOVANA MENI KATTIYA THONMAIYUM
தூவணமேனிகாட்டியதொன்மையும்

தூய்மையான தங்கத்தில் திருமேனியைக் காட்டிய பழமையும் என்றவாறு

He showed his body in the form of gold.

52.VAATHA OORINIL VANTHU ENITHU ARULI
வாதவூரினில்வந்தினிதருளிப்

திருவாத ஊர் என்னும் தலத்தில் வந்து இனிது அருளி

    He has taken the abode in the Thiru vaathavoor and gave blessing there.

53.PAATHA CHILAM POLI KATTIYA PANBUM

பாதச்சிலம்பொலிகாட்டியபண்பும்

திருவடியின் கண் அணிந்திருகின்றச் சிலம்பினது  ஒலியைக் காட்டிய பண்பும் என்றவாறு

He allowed devotees to hear his anklets sound in that way he showed his value.

54.THIRUVAAR PERUNTHURAI SELVAN AAGI
திருவார்பெருந்துறைச்செல்வனாகிக்

திருப்பெருந்துறையில் எழுந்தருளி இருக்கின்றச் செல்வன் ஆகி

He descended to thiruperunthurai and he is so intimate to devotees.

55.KARUVAAR JOTHIL KARANTHA KALLAMUM
கருவார்சோதியிற்கரந்தகள்ளமும்

எல்லா ஜோதிகளுக்கும் கருவாகிய ஜோதியுள் மறைந்தக் கள்ளத்தனமும் என்றவாறு

There are so many lights sun, moon, fire etc. All the lights have one prime light into it. God has secretly disappeared as a thief in them. That light is internal enlightenment of our body, where he secretly sits there as a thief. We have wandered all over the world and all religions in every nook and corner and one temple to another. We are unable to see him in the external world. So SAINTS and Ganniees go internal and search god. They realized that he secretly hidden inside our soul as a light form if we give regard to this light allowed to speak with you, it will guide you in the external world. What to do what not to do. If we follow it sincerely at all times. You have oneness with god. Whatever available in the universe, the same is available in our body in the micro form. This microform (micro casam)

has capacity to control the macro form.(by love only we can control god)

      All the Pancha boodhas are available in this universe Five boodhas (because of it, vastness we call it boodhas)1.Earth 2.Water 3.Heat 4.Wind 5.Space.

1.Earth: Whatever we eat is come out in the form of night soil, this is called earth.

2.Water: Our body has 70% of water.

3.Heat:Our body maintains a particular level of heat by burning the food 98.2F.

4.Wind:We daily inhale wind and exhale wind.

5.Space:Above our nose all are in the space form: If we close our eyes and see sunlight in the morning we can easily see so many planets are moving in the closed eye skin. This is called universe.

56.POOVLAM  ADHANIL POLINTHU ENITHU ARULI

பூவலமதனிற்பொலிந்தினிதருளிப்

பூவலம் என்னும் தலத்தில் பொலிவுடன் விளங்கி எழுந்தருளி

       The abode poovalam where he appeared in the lovely manner and giving blessings to his devotees.

57.PAAVA NASAM AAKIYA PARISUM
பாவநாசமாக்கியபரிசும்

பாவங்கள் அனைத்தையும் நாசம் செய்தத் தன்மையும் என்றவாறு

He destroyed mercilessly all the sins of our body.

                                                   58.THANEER PANDHAL JEYAMPERA VAITHUM        

தண்ணீர்ப்பந்தர்சயம்பெறவைத்து

தண்ணீர் பந்தல் வெற்றி உண்டாகப் பாண்டிய அரசனுக்கு உதவி

தண்ணீர் பந்தல் வெற்றி உண்டாகப் பாண்டிய அரசனுக்கு உதவி நல்; நீரைச் சேவகனாக வந்து கொடுத்தும்

முன்னொரு காலத்தில் பாண்டிய மன்னன் ஒருவன் சிவபெருமானிடம் நீங்காத பேரன்பு பூண்டு பாண்டிய நாட்டை ஆண்டு வந்தான். அக்காலத்தில் சோழ நாட்டை ஆண்ட ஒரு சோழன் அவனது சிவ பக்திiயும் ஆட்சித் திறமையையும் கேள்வி உற்றத் தக்காரை அனுப்பித் , தன் மகளை மணம் செய்து கொள்ள வேண்டினான். பாண்டியனும் ஒப்பினான். அந்த நிலையில் அப்பாண்டியனது தம்பி சோழ நாட்டின் மீது படையெடுத்து உன்மகளை எனக்குத்தா தாராயேல் என்னுடன் சண்டைக்கு வா என வெருட்டினான்.

              சோழன் அவனுக்கே தனது மகளை மணம் புரிந்து கொடுத்தான். தொடர்ந்து அரசாண்டு வந்தான்அப்பொழுது ஆரிய அரசன் ஒருவனை வெல்லும் பொருட்டுத் தன் மருமகனோடு படை எடுத்துச் சென்று வென்றான்.

              இந்த வெற்றியினால் செருக்கிய பாண்டியன் தம்பி, தமையனையும் வென்று பாண்டிய நாட்டைக் கைப்பற்ற எண்ணித் தன் மாமனான சோழனையும் துணையாகக் கொண்டு பாண்டிய நாட்டின் மீது படையெடுத்து வந்தான். இதனை உணர்ந்த பாண்டியன் சொக்கலிங்கப் பெருமானிடம் முறையிட்டு வருந்தினான்.

              இறைவன் , மன்னா நீ வருந்தாதே, போரிடு ஆவன செய்வோம் என்று அறிவித்தனன். அரசன் சண்டை செய்தான். அப்பொழுது கடும் கோடைக்காலம். வெப்பம் தாங்காது சோழர் படையும் அவனது மருமகன் படையும் நாக்கு வறண்டு மடிந்தன.

              பாண்டியப் படைக்கு யாரோ ஒருவர் வைத்திருந்த தண்ணீர்ப் பந்தலின் நறுமணம் உள்ள நல்ல நீர் உண்ணக் கிடைத்ததுதிரும்பிய பொழுது தண்ணீர்ப் பந்தலையும் காணவில்லை. அதை வைத்தவரையும் காணவில்லை. இதனை உணர்ந்த பாண்டியன் இறைவன் திரு அருளே என்று வியந்து மகிழ்ந்தான்இந்த வரலாற்றில் தண்ணீர்ப் பந்தல் வைத்த திருவிளையாடல் காண்க.

        He put up free drinking water service to help pandiya to win over the war.

         Long long ago a pandiya king lived there. He showed abundant faith towards lord Siva. He ruled the nation in the name of god. There is also a chola king who heard pandiyas ruling skill and devotion to god. He sent appropriate person to pandiya king and asked to marry Chola king’s daughter. Pandiya king accepted the marriage proposal. On hearing this pandiya king’s younger brother invaded the chola state and asked the king to allow him to marry his daughter, if you don’t accept it come and meet me in the battle field. The chola king has small army, he was not in a position to win a big army so consented to give her daughter to him and their marriage is sol monished.                        .

      After sometime the chola king with the help of his son in law invaded Arya state. They won the war. Then there comes ego in the mind of son-in-law. He wanted to invade his brother pandiya state with the help of his father-in-law. The pandiya king came to know with the help of a diplomatic person.

      He prayed before the CHOKALINGA PERUMAAL(Siva)to help him in this typical situation.

       God instructed, go and fight the war at appropriate time I will come and help you. Accordingly the king goes to war with enemies, at that time there is excessive summer heat.

        The chola warriors unable to face the heat because of thirsty all were dead in the battle field.

      For pandiya king in the battle field somebody put up free water supply camp and helped pandiya soldiers to quench the thirst; that water is in sweet form. The rejunuvated warriors easily win over the opponent warriors and captured alive the chola king and his younger brother.

         By returning on the way back to his kingdom, there is no free water supply camp. He realized that god has come over there and helped in the war. This is one of the god’s good deeds (Thiruvilaiyadal)(god’s play).

59.NANNER SEVAGAN AAGIYA NANMAIYUM            
நன்னீர்ச்சேவகனாகியநன்மையும்

நல்ல நீரைச் சேவகனாக வந்து கொடுத்து

he wants to give benefits to pandiya king by way of pure water supplier in the guy of servant

60.VIRUNTHINAN AAGI VEN KAADU ATHANIL
விருந்தினனாகிவெண்காடதனில்

திருவெண்காட்டில் ஒரு விருந்தினாராக எழுந்து அருளி

    In the abode of Thiruvenkadu he descended as a relative to eat food

61.KURUNTHIN KEEL ANRU ERUNTHA KOLKAIYUM

குருந்தின்கீழன்றிருந்தகொள்கையும்

குருந்த மரத்தின் அடியில் குருவாக அமர்ந்து இருந்துத் தன்னுடைய அடியவர்களுக்கு வேதங்களைப் போதித்தத் தன்மையும்

    God sits under the kurutha tree and gives preaching to his disciples.

62.PATTA MANGAIYIL PANGAAI ERUNTHU ANGU
பட்டமங்கையிற்பாங்காயிருந்தங்

பட்ட மங்கை என்னும் தலத்தில் அழகுடன் எழுந்தருளி

    He comes in the abode of Pattamangai he showed his appearance in the lovely manner and then gives blessing to his devotees.

   God’s permanent abode is in Thirukailayam which is situated in Tibat land there six IYYAKIMATHAR (six ladies who have taken position of lord Muruga(Siva’s son)in six form). Each one has taken position of one child and reared him.

   After their work is over they go to lord Siva and asked him to teach ASTAMAASITHIES (eight type of special power) as a reward, as per the request god begins to teach them eight type of special power. The teaching goes on so many days. They are unable to learn calmly. Their mind wandering some were else

  God got angry and cursed them to go into stones in Pattamangai. They pray for pardon. After some time gods angry reduced and then he said that he will come at appropriate time to save you.
After some times their penance in this stone form is over god goes there and keep his feet on the stone and all the six once again gain the lady status.

  There god preaches the eight special powers to them.

Eight sithies are

1.ANIMA : one can convert himself as a small insect with special Manthra words (magic words)

2:MAHIMA: one can convert himself into a gigantic figure

3.LAGIMA: one can convert himself into weightlessness

4.EASATHUVAM: Personality to win over others and kept them under his control

5.PROPTHI: you can get whatever you want

6.VASITHUVAM:just like magnet you will attract others

7.PARAKMIYA:sexual attracters

8.CAMAVASITHUVAM: you go and get whatever you want

 These are the wrong base to satisfy your interest. Once you caught under its control you can’t be retrieved back.

If you want to go heaven you should not have used all these powers. They are transisinary in life and divert your attention to go straight away. Your objective is to go to motcha(heaven) or oneness With god.

63.ATTAMAA SITHI ARULIYA ATHUVUM

அட்டமாசித்திஅருளியஅதுவும்

அங்கு அட்டமா சித்திகளை இயக்கமாதர் அறுவருக்கு அருளிய தன்மையும்

இறைவன் திருக்கயிலை மலையி;ல் இருந்த பொழுது, இயக்க மாதர் அறுவருக்கு அவர்களின் வேண்டுகோளின் வண்ணம் அட்டமா சித்திகளை உபதேசித்தார்.  6 பேரும் நடுவில் சிறிது பாராமுகமாக இருந்தனர்.  அது கண்டு இறைவன் நீங்கள் பட்ட மங்கையில் கல் ஆகுக எனச் சபித்தார். அவர்கள் வருந்தி மன்னிப்புக் கேட்க இறைவன் பல ஆண்டுகள் கழித்து அங்கே எழுந்து அருளி அவர்களை இயக்க மாதர்கள் ஆக்கி அட்டமா சித்திகளையும் , ஆலமரத்தின் கீழ் குருவாக எழுந்து அருளி உபதேசித்தார்.

    The six servant ladies got the preaching of astama sithies at this abode

64.VEADUVAN AAGI VENDURU KONDU
வேடுவனாகிவேண்டுருக்கொண்டு

வேடனாகத் தான் விரும்பிய உருவம் கொண்டு

 He has taken the hunter figure. He likes his hunter form

Long long ago one Chola king invaded one state after another and got ego that no one has strength to with stand him. He invaded pandiya kingdom. Pandiya king has no sufficient warriors to with stand the chola king. He prayed lord Siva to save him in this critical situation.

  Lord Siva asked him to fight with whatever force available and I will help you at appropriate time.

  Having faith in god, he fought the war and own with astonishment

While chola king confronted with pandiya king. Pandiya king prayed the god and fight took between two kings.

Mean time a soldier in the horse bag came and pushed back the pandiya king, and fight with the chola king .

 The chola king roared what a small fellow you are. You fight with me.

I will capture you and your horse alive. The horse man acted as frightened man and retread back with horse. The chola king goes fast and tries to corner him, at that time artificial deep water appear before the soldier. He and his horse go fast and submerged in it. The king who also comes as fast as the soldier unable to control the horse speed he also submerged in the deep water body and died.

  Pandiya king is seeing all these activities and then understood that lord Siva came in the form of hunter on the back of horse and saved him from this situation.

65.KAADU ATHU THANNIL KARANTHA KALLAMUM
காடதுதன்னிற்கரந்தகள்ளமும்

காட்டில் மறந்தக் கள்ளமும் என்றவாறு

முன்னொரு காலத்தில் சோழன் ஒருவன் செருக்கித் திக் விஜயம் செய்து வந்தான். பாண்டிய நாட்டின் மீது படை எடுத்தான். பாண்டியன் தனக்குப் படைபலம் இன்மையால் சொக்கலிங்கப் பெருமானிடம் விண்ணப்பித்துக் கொண்டான்.

              சிவபெருமான் இருக்கின்ற படைகளோடு சென்று போரிடு, உலகம் வியக்கத்தக்க வெற்றி உனக்கே யாம் என்று வாய்ச்சொல் தோற்றுவித்தான். பாண்டியன் அதையே நம்பி சண்டையிடச் சோழன் பெரும்படை தோற்றது.

              பின்பு சோழன் பாண்டியனை எதிர்க்கப் பாண்டியன் பயந்து சொக்கலிங்கப் பெருமானைத் தியானித்து எதிர்த்துப் போரிடும் வேளையில்

              ஒரு வேடன் குதிரையின் மீது வந்து பாண்டியனைப் பின்தள்ளி முன்னேறிச் சோழனோடு போரிட்டான்.

              சோழன் நின்னைக் குதிரையோடு பிடிப்பேன் எனக் கோபத்தில் கூறிட, அதற்குப் பயந்து ஓடுவது போல் வேடன்; மதுரையை நோக்கி ஓடினான்சோழனும் பின் தொடர்ந்து ஓட, வேடன் ஒரு மடுவில் விழுந்து மறையச் சோழனும் வந்த வேகத்தில் அதில் விழுந்து இறந்தான்.

          பாண்டியன், வந்தது சிவனே என்பதனை உணர்ந்து விட்மிதம் உற்றான்.  

                   He goes into thick forest and disappeared there.

66.MEIKAATITU VENDURU KONDU
மெய்க்காட்டிட்டுவேண்டுருக்கொண்டு

மெய்யாக ஆளைக்காட்டி தக்க பெரியவன் ஒருவன் ஆகியத் தன்மையும்

பண்டைய நாளில் பாண்டிய மன்னனுக்குச் சுந்தர சாமந்தன் என்னும் படைத்தலைவன் ஒருவன் இருந்தான். அவன் அடியார் பக்தியும் சிவபக்தியும் மிக்கவன்.

              அக்காலத்தில் சேதிபர் கோன் என்ற வேட்டுவ அரசன் பாண்டிய நாட்டின் மீது படை எடுத்து வர முடிவு செய்தான். அதனை அறிந்த பாண்டியன் திடுக்கிட்டுப் படைத்தலைவனை அழைத்துப் பெரும்படை தொடுக்க எனப் பெரும் பொருளைக் கொடுத்தான்.

              அந்தப் பொருளைக் கொண்டு படைத்தலைவன் சிவன் அடியார்களுக்குத் திருஅமுது ஊட்டி வந்தான். ஆறுமாத காலம் ஆகியும் படை வராததைக் கண்டு வெகுண்டு எப்படியாகினும் நாளையே படைகளைப் பார்க்க வேண்டும் என ஆணை இட்டார்படைத்தலைவன் சோமசுந்தரக் கடவுளிடம் விண்ணப்பித்துக் கொண்டான். அவன் விரும்பிய வண்ணம் உயர்ந்த படைத்தலைவன் நடத்தப் பெரும் படை மதுரைக்கு வெளியே வந்து சேர்ந்தது. அதைக் கண்ட அரசன் அவற்றை எண்ணிப் பார்த்து மகிழும் பொழுது ஓர் ஒற்றன் ஓடி வந்து சேதிபர்கோள் ஒரு சிங்கத்தால் கொல்லப்பட்டான் என்று கூற, அந்தப் படைகளும் படைத் தலைவனும் கணப்பொழுதில் மறைந்தனர்பாண்டியன் சொக்கலிங்கப் பெருமானை வியந்து பாராட்டினான்.

He really shows the appropriate person’s figure and gets whatever form he wants.

One day pandiya king has a fighting force leader, his name is Sundarasamanthan

He has devotion on lord Siva and his followers

At that time a king named as SETHIYAPPAKON, he is a hunter king

He proposes to inward on pandiya kingdom. Pandiya king came to know this matter with a spy he called his leader of forces and ordered him to collect a big force. He gave a lot of gold for this purpose.

The leader gone away and there he saw Siva’s devotees. They are in hungry so he daily prepare food for them and then supplied to them. Six month has passed the king got angry and ordered the leader that I want to see the forces tomorrow itself.
  The forces leader prayed to lord Siva (SOMASUNDARA PANDIYA) to save him in this critical situation.

   As per the order of the king a big force came and stationed outside the country. On seeing the force the king so much pleased. At that time one spy came there in running form and told the matter that the sethiyyappakon was killed by a lion.

On hearing this news the king got relived of his tension. Simultaneously the forces leader and the forces disappeared immediately.

  Pandiya king praised the CHOKALINGA PERUMAN for his act.

67. THAKKAAN ORUVAN AAGIYA THANMAIYUM
தக்கானொருவனாகியதன்மையும்

தக்கதோர் மனிதனாக ஆகியத் தன்மையும் தாம் விரும்பிய வடிவம் கொண்டு

He turned into an ideal person

68.OORI URIL YUGANTHU ENITHU ARULI
ஓரியூரின்உகந்தினிதருளிப்

ஓரியூர் என்னும் தலத்தில் உள்ளம் உவந்து எழுந்து அருளி இருந்தும்

பூமியில் பெரிய பாலகனான (குழந்தையான ) தன்மையாம் என்றவாறு

ஓரியூரில் சைவ அந்தணன் தன் பெண்ணை வைணவ

இளைஞன் ஒருவனுக்கு மணம் செய்து கொடுத்தான். அவள் கணவனோடு புக்ககம் (புகுந்தவீடு) செல்லும் பொழுது அவள் சைவப்பெண் என்பதை அறிந்து அவளுடைய புக்ககத்தார் கொடுமைப் படுத்தினர். கணவனும் அவனைக் கவனியாது இருந்தான். இந்த நிலையில் பல வைணவ அடியார்கள் அந்த இல்லத்தில் விருந்து உண்டதைக் கண்டு அப்பெண் நாம் இப்படிச் சிவன் அடியார்களுக்கு விருந்து கொடுக்க முடியவில்லையே என்பதை எண்ணி வருந்தினாள்.

              ஒருநாள் அவளத் தனியாக வீட்டில் விட்டுவிட்டு அனைவரும் அயலூர் சென்றனர்.

              அப்பொழுது சைவமுதியோன் ஒருவன் அங்கு வந்து அமுது படைக்க வேண்டினான். அப்பெண் பண்டங்கள் வைத்த அறை பூட்டப்பட்டு இருப்பதைக் கண்டு வருந்தினாள். அதனை அறிந்த முதியோன் நீ கதவு அருகே சென்றால் தானே திறக்கும் என்று கூற, அவளும் அவ்வாறே செல்ல , கதவு திறந்திருந்தது. அவள் பண்டங்களை எடுத்து அமுதாக்கிப் படைத்தாள். அமுதுண்ட முதியோன் இளங்காளையாய் எழில் உருவம் கொண்டு விளங்கினான்.

              அப்பொழுது அவள் மாமியாரும் வந்து விட்டாள். அவள் அச்சத்தைப் போக்க இளம் காளை ஒரு குழந்தையாகிக் கத்திக் கொண்டு இருந்தான்.

              மாமியார் குழந்தை ஏது என்று கோப்பபட இங்கு ஒரு அந்தணப் பெண் வந்தாள். குழந்தையைக் கொடுத்து வளர்க்க என்று கூறினாள் என்றாள்.

              அவள் மாமியார் வெகுண்டு குழந்தையையும் அவளையும் வீட்டை விட்டு விரட்டினள்.

              குழந்தையாக இருந்த சிவபெருமான் நெற்றிக் கண்ணும், கடைக்கண்களையும், கங்கையும், பிறையும் உடைய பெருமானனாக் காட்சி தந்தார்.

              அப்பெண்ணும் உமையம்மையாகிய பழைய வடிவம் பெற்றாள். இடபவாகனத்தில் ஏறித் திருக்கயிலாயம் சென்றனர். இந்த வரலாறு விருத்த குமார பாலரான படலத்தில் உள்ளது.

              பழைய உரையில் மண்டோதரிக்கு இறைவன் குருமூர்த்தியாய் எழுந்தருளி ஓரியூரில் உபதேசம் செய்தபோது இராவணன் வர அவனுக்காகக் குருநாதன் பாலன் ஆனான் என்ற வரலாறு தெரிகின்றது.

   In yoori yoor abode god came there and sit with pleasure and gave his blessings.

   In yooriuyoor a Siva Bharamin lived with Siva devotee he offered food daily to followers of Siva. After some time he goes into poverty state.

   He was unable to fix marriage to his daughter because of his poverty. A vaisnava bhiramin came to ooriur and agreed to marry her. After simple marriage she went to father in law house. After some time they came to know that she is a saivatty (sub caste of bhiramin) they disregarded and gave her excess work and teasing. His husband also did not care for her.

Every day there is so many vaisnavaa devotees came there and got food. She was unable to feed Siva devotees. She felt sorry.

One day all of them gone out to attend a function in a nearby village. They did not do any provision for her food.

 They locked all the rooms and taken away the keys. She was in hungry state.

 At that time a Siva’s saint came there and asked food from her. She swept to see the rooms are closed. The matter is informed that old Siva’s saint. He asked her to go near the door, the door will automatically open. As he instructed she goes near the door and the door automatically opened. She takes rice and other provisions and prepares food for him. After eating the food he turned into handsome young fellow.

At that time her mother in law came there; she afraid of that her mother in law will cruse her. Immediately that young man turned into child. The child cried for milk mother in law asked her how this child has come here. She replied a Bhiramin lady came here and asked to rear this child.

Her mother in law got angry and ordered to go away from the house with this child.

  On coming out that child turned in to lord Siva with an eye on forehead. This lady also turned into Parvathi Siva’s wife).

   They sat in the bullock back and went to kailaayam.

69.PAARIRUM BAALAGAN AGIYA PARISUM
பாரிரும்பாலகனாகியபரிசும்

பூமியில் பெரிய பாலகனான குழந்தையானத் தன்மையும் என்றவாறு

    In this land he converted himself into baby child.

70.PAANDUR THANNIL EENDA ERUNTHU
பாண்டூர்தன்னில்ஈண்டஇருந்துந்

பாண்டூரில் நிக்கமற நிறைந்திருந்தும்

   In paandur he spread everywhere which he can’t be distinguished with others.

71.THEAVUR THENPAAL THIGAL THARU TEEVIL
தேவூர்தென்பால்திகழ்தருதீவிற்

தேவூருக்குத் தெற்கே திகழும் தீவில்

              In Theavur there is small islet.

72.KOVAAR KOLAM KONDA KOLKAIYUM
கோவார்கோலங்கொண்டகொள்கையும்

அரசனாகிய வடிவம் தாங்கியத் தன்மையும்

தேவூர், கீழ் வேளுருக்குத் தெற்கே இரண்டு நாழிகைத் தொலைவில் உள்ளது. அதற்குத் தெற்கே தீவாம்பாள் புரம் என்னும் ஒரு ஊர் உண்டு. அது அடிகள் காலத்தில் தீவாக இருந்தது.

              அங்கே ஆண்டுவந்த மன்னன் செங்கோல் வழுவாது ஆண்டு வந்தான். பின்பு வயது முதிர்வின் காரணமாக மறைந்தான். மக்கள்; பிரிவாற்றாமையால் வருந்த இறைவன் அரச உருவம் தாங்கி அத்தீவை ஆண்டான் என்பது வரலாறு.

  Thevur is a place which is situated in the Sothern side of kelvellor. From there, there is place THEELAMPALPURAM once it was an island.

  There ruled a king who was very good ruler, all the people liked him very much. But suddenly one day he died. Those people were unable to bear the loss and prayed the god. God descended and he turned into ruler and ruled that place for a long time. The people lived there happily.

73.THEANAMAR SOLAI THIRUVAARURIL
தேனமர்சோலைத்திருவாரூரில்

தேன் நிறைந்த சோலைகள் சூழ்ந்த திருவாரூரில்

 There is honey flower spot, which is covered by thiruvarur.

74.GAANAM THANNAI NALKIYA NANMAIYUM
ஞானந்தன்னைநல்கியநன்மையும்

ஞான உபதேசம் செய்த நன்மையும்

 God gave ganaa preaching for the betterment of the human beings.

75.EADAI MARUTHANIL EENDA ERUNTHU
இடைமருததனில்ஈண்டஇருந்து

திருவிடை மருதூரில் அடியார்கள் எல்லாம் நெருங்க எழுந்தருளி இருந்து

 In thiruvidaimaruthur so many disciples are there so they are in congested form.A

76.PADIMA PAATHAM VAITHA APP PARISUM
படிமப்பாதம்வைத்தஅப்பரிசும்

தெய்வத்தன்மைப் பொருந்தியத் திருவடிகளைச் சூட்டிய அப்பரிசும்

   Once he was stayed in thiruvidaimaruthur, god kept his feet on his(Manikavasagar) head and blessed him.

77. AAGAM PATHIN EAYALBAAI ERUTHU
ஏகம்பத்தின்இயல்பாயிருந்து

திருவேகம்பம் என்னும் காஞ்சிபுரத்தில் தான் மட்டும் தனித்து இயல்பாய் இருந்தும்

Today name is KANCHIPURAM , the old name is thiruvegambam. Where he stayed alone in the natural form (this space)

78.BAAGAM PENNODU AAYINA PARISUM
பாகம்பெண்ணோடாயினபரிசும்

ஓரு பாகத்தில் உமாதேவியாகிய பெண்ணோடு கூடியத் தன்மையும் என்றவாறு

ஒருமுறை உமையம்மை விளையாட்டாக இறைவனின் இரு கண்களையும் பொத்த உலகம் எல்லாம் இருண்டு போயின. இறைவன் அம்மையை நோக்கி இப்பாவம் தீரக் காஞ்சிபுரம் சென்று கடும் தவம் புரிவாயாக என ஆணையிட்டார். உமையம்மையும் அவ்வாறே சென்று கம்பை ஆற்றங்கரையில் சிவலிங்கம் ஸ்தாபித்து வழிபட்டு வந்தாள். ஒருநாள் கம்பை ஆறு கரை கடந்து பெருக அம்மை சிவலிங்கத்தைக் கட்டித் தழுவிக் கொண்டாள். அப்பொழுது இறைவன் வெளிப்பட்டு அம்மையாரை மணந்தார் என்பது வரலாறு

 He gave half of the body to parvathi(uma devi) this is his special characteristics

Once god Siva and his wife uma devi in secluded place. At that time for play purpose uma devi closed two eyes of Siva with her fingers. At once the whole world plunged into darkness. God got angry and cursed her to go kanchipuram and stay in penance form, at appropriate time I will come and marry you.

 Accordingly uma devi goes there and created Siva linga by sand in the bank of KAMBAI RIVER bed, daily she prayed that Siva lingam. One day a big flood comes there. Uma devi don’t want to lose Siva lingam. So she preserved it in folded hand.  At that time god came there and then blessed her, and married her with their parent’s permission.

79.THIRUVAAN CHIYATHIL SEER PERA ERUNTHU
திருவாஞ்சியத்திற்சீர்பெறஇருந்து

திருவாஞ்சியம் என்னும் தலத்தில் சிறப்புப் பொருந்த விற்றிருந்து

              God seated in thiruvanchiyam abode with pride

80. MARUVAAR KULALI ODU MAGILNTHA VANNAMUM
மருவார்குழலியொடுமகிழ்ந்தவண்ணமும்

மனம் பொருந்திய குழலை உடைய நாகக்கண்ணியோடு மகிழ்ந்தத் தன்மையும் என்றவாறு

திருவாஞ்சியம் என்னும் தலத்தில் சிறப்புற வீற்றிருந்து மணம் பொருந்திய கூந்தலை உடைய நாகக் கன்னியோடு மகிழ்ந்த தன்மையும் என்றவாறு.

              முன்னொரு காலத்தில் ஒருநாகக் கன்னிகை சிவலிங்கத்தைப் பூசித்து வந்தாள். காலம் செல்லச் செல்லக் காதல் விஞ்ச சிவலிங்கத்தைத் தழுவி மகிழ்ந்தாள்.

              அவளுடைய காதல் தன்மையைக் கண்ட இறைவன் அவளை அம்மையின் கூற்றிலே அடக்கிக் கொண்டான். அதனால் அந்த அம்மை வாழ வந்த நாயகி என்று பெயர் வழங்கி இன்று வரை பூசிக்கப்பட்டு வருகின்றாள்.

              நாகக்கன்னியின் வாஞ்சை நிறைவேறியதால் அத்தலம் திருவாஞ்சியம் என்னும் பெயர் பெற்றது. வாஞ்சைஇச்சை.   

He has mingled happily with the snake lady, she wore incensed hair

Once upon a time one snake virgin girl daily performs Siva prayer with floral tribute. As time goes her love of god increases uncontrollable state. One day she mingled with god. Before knowing her passion, he converted her in to uma devi and mingled with her

In that abode goddess name is VALAVANTHA NAYAKI (she comes here to live with siva)

  That Naga (snake) sexual motive fulfilled here so the place name is thiruvanchiyam(desire satisfying place)

81.SEAVAGAN  AAGI THIN SILAI YEINTHI
சேவகனாகித்திண்சிலையேந்திப்

வீரனாகி வலிமை வாய்ந்த வில்லை ஏந்தி

    God turned into fighter and have mighty bow on his hand

82.PAAVAGAM PALAPALA KAATTIYA PARISUM
பாவகம்பலபலகாட்டியபரிசும்

பலப்பல வேடங்களைக் காட்டிய தன்மையும்

பாண்டியனை வெல்ல முடியாத சோழன் ஒருவன் அவனையும் அவன் நாட்டையும் ஒருங்கே அழிக்கச் சமண முனிவர் ஒருவரை வேண்டி அவர் மூலம் மந்திர வலிமையால் யானையைப் படைத்துப் பாண்டிய நாட்டின் மீது ஏவினான். பாண்டியன் சோமசுந்தரக் கடவுளிடம் அடைக்கலம் புகுந்தான்.

              இறைவன் ஆணiயின்படி பாண்டியன் மதுரையின் கிழக்கு வாயிலில் பகைவரைக் கொல்ல ஒர் அட்டாலை மண்டபம் கட்டிவைத்தான்.

              இறைவனே போர் வீரனாக வில் ஏந்தி அம்பு எய்தி யானையை வீழ்த்தினான். அதனால் அட்டாலைச் சேவகன் என அழைக்கப்பட்டார் என்பது வரலாறு.

   He has taken so many actors state and did so many good deeds

One chola king tried so many ways and failed to win the pandiya king. There after he went to SAMANA SAINT and prayed to destroy the pandiya kingdom. The saint created a magic power elephant and ordered to destroy the pandiya kingdom. On knowing these the pandiya king prayed to lord Siva to save the people from the destruction

  As per god’s order there is a big ATTALAI MANDAPAM (elephant poached place) created. While the elephant goes into attalai mandapam god comes in the form of bow warrior and shoots the magic elephant with his arrow and saved the king and people so god’s name is ATTAALAI SEVAGAN.

83.KADAM POOR THANNIL EDAM PERA ERUNTHUM
கடம்பூர்தன்னில்இடம்பெறஇருந்தும்

கடம்பூரில் இடம் விளங்க இருந்தும்

   In kadampur abode god stayed there with active state

84.EENGOOI MALAIYIL EALILATHU KATTIYUM
ஈங்கோய்மலையில்எழிலதுகாட்டியும்

திரு ஈங்கோய் மலையில் தனது அழகைக் காட்டியும்

   In thiru Eengoi hills he showed his lovely face.

85.AYYARU ATHANIL SAIVAN AAKIYUM
ஐயாறதனிற்சைவனாகியும் திருவையாற்றில் ஒரு ஆதி சைவன் ஆகியும் திருவையாற்றில் ஐயாறப்பனுக்கு வழிபாடு செய்கின்ற குடும்பம் இருபத்து நான்கு இருந்தது. அவர்களில் ஒருவர் மனைவியையும் மகளையும் தம்பொருளுக்கும் கோயில் முறைக்கும் உரியவர் களாக வைத்துவிட்டு காசியாத்திரை போனார். சில ஆண்டுகள் ஆயின. போனவர் திரும்பி வரவில்லைஎனவே அதனைக் கண்டு ஏனையோர் அவரது பொருளையும் உரிமையையும் பங்கிட்டுக் கொண்டனர். இதனைக் கண்டு வறுமையில் வாடிய அவர் மனைவியும் மகளும் ஐயாறப்பனிடம் விண்ணப்பித்துக் கொண்டனர்.   ஒருநாள் விடியற்காலை காசி சென்ற ஆதி சைவர் கங்கைக் குடத்துடன் திரும்ப வந்து சேர்ந்தார். இறைவனுக்குக் கங்கை நீராட்டி மகிழ்ந்து தம் உரிமையையும் பெற்று, வீட்டிற்குச் செல்லாது தனியே மடத்தில் தங்கி இருந்தார். சில நாட்கள் கழிந்த பின்பு  இவரைப் போலவே ஒருவர் வந்து சேர்ந்தார். இருவருக்கும் வாக்குவாதம் நிகழ்ந்தது. இருவரும் ஓலை முதலியவற்றைக் காட்டினர். எல்லாம் ஒத்து இருந்தன.   ஆனாலும் பொய்யான ஓலையை மெய் என்றும், மெய்யான ஓலையைப் பொய் என்றும் மகாசபையினர் உறுதி செய்தனர்.   பின்வந்த அந்தணர் செய்வது அறியாது ஐயாறப்பன் சன்னதியில் அழுது நின்றார். அப்பொழுது முன் வந்தவர் மறைந்தார். எல்லாரும் இறைவன் அருட் செயல் என்று உணர்ந்து வியந்தனர். இன்றும் ஆத்மபூஜை என்றும், தன்னைத் தான் அர்ச்சனை என்றும் சித்திரைத் திருவிழா ஐந்தாம் திருநாள் நடைபெற்று வருகிறது. இது சைவன் ஆகிய இறைவன் தன்னைத்தானே பூஜித்துக் கொண்ட இந்த வரலாற்றை நினைவூட்டுதலாகும்.   He has taken the position in Thiruvaiyaru as adi shivas state          In Thiruvaiyaaru there are twenty five aadishiva families. They are doing pujaas to god. One of them wanted to go kaasi a holy place. He left his wife and daughter and his belongings and his timing of pujaas(They divided the archaga time and do god services accordingly)         After so many years he did not come back and take his position in the temple.         Others decided that he may be died there so others have divided his property among them.          Then the family left out without anything to eacking out their living. They are in poverty state. They prayed the god to show a way to live here.         One day early morning the aadishiva came back with ganga water in a pot. He gets back his right in the temple and showered ganga water on lord Shiva and daily did his ritual to god.           He did not went to his house he stayed in the madam INN (a place where holy people stay)            After sometime a person just like him came there. There was a quarrel between them who is a real priest.          Then the quarrel went to judge. Two are showing palm leaf as their right to establish.            The judges decide the false palm leaf as an original one and the first person is the real person. The second one who comes here is a false person.             The second person is the real person who prayed before EYEAARAPPAN what I shalldo to establish my identity. You are only a real knower. He prayed and weft before the god.             In the meantime the first person disappeared from the Scene. All were astonished and realized the first who came here is god himself to save his family.              So they decided god himself performed poojas for himself.              Even today the name ATHMA pooja(The pooja performed by himself)conducted in CHITHIRI TAMIL month fifth day, in that day there festival conducted).   86.THURITHI THANIL ARUTHIYODU IRUNDHUM துருத்திதன்னில்அருத்தியோடிருந்தும் திருத்துருத்தி என்னும் குற்றாலத்தில் அன்போடு இருந்தும் அருத்திகாதல். இத்தலத்தில் இறைவன் சொன்னவாறு முகிழாம்பிகையுடன் எழுந்து அருளி ஆகமங்களை முனிவர் களுக்குக் குற்றாலத்தில் நிழலில் இருந்து அருள்செய்தும்   வேள்விக்குடியில் மணவாளத் திருக்கோலம் கொண்டு காதல் தன்மை விளங்க வீற்றிருந்தும் அருள் செய்தார். இந்த நிகழ்ச்சியை அருத்தியோடு இருந்தும் என்ற பகுதி அடக்கி நிற்கின்றது.     He stayed in KUTRALAM old name is THIRUTHRUITHY with love and passion.       In this abode god demanded with his better half named MUGILAAMBIGAI(PARVATHY)and teaches  to saint. He stayed in the shadow of KUTRALAM tree.        In VELVIGUDI he showed his face with marriage state and lovely appearance he bestowed his benevolences to his devotees.   In Thiruthuruithy he appeared with love and settled there.   88.THIRUPANNAI YOURIL VIRUPAN AAGIYUM திருப்பனையூரில்விருப்பனாகியும் திருப்பனை ஊரில் விருப்பம் உடையவன் ஆகியும் என்றவாறு        In Thirupannaiyur with Willingness he settled there.   89.KALUMALAM ADHANIL KAATCHI KODUTHUM
கழுமலம்மதனிற்காட்சிகொடுத்தும் திருக்கழுமலம்என்னும் சீர்காழியில் அம்மையப் பராக காட்சி கொடுத்தும்        In SEERKAALI old name THIRUKALUMALAM he appeared as father and mother before the devotees.   90.KALUKUNDRATHANIL VAZHUKAA THIRUTHUM
கழுக்குன்றதனில்வழுக்காதிருந்தும் திருக்கழுக் குன்றத்தில் தவறாது இருந்தும்   In THIRUKALUKUNRAM, without fail he appeared.   91. PURAM PAYAM ATHANIL ARAM PALA ARULIYUM
புறம்பயமதனில்அறம்பலஅருளியும் திருப்புறம்பயம் அதனில் பல அறங்களை அருளிச் செய்தும் தன்னுடைய  முறை மாமனைப் பெற்றோர் அனுமதி இல்லாமலேயே வணிகப்பெண் ஒருத்தி மணந்து கொண்டாள். இறைவன் பக்திமிக்க அவளின் இல்லறக் கற்பு முறையைப் பலரும் அறிய வன்னியும், கிணறும் , லிங்கமும் அழைத்து அருளியது போன்ற நிகழ்வுகளால் இறைவன்தான் பல அறங்களுக்கும் சாட்சியாக இருந்தமையை அறிவுறுத்துகின்றது.    In Thirupuram payam he taught ethics to the world. In Thirupuyam   there is a love marriage without the consent of their parents. At that time it is a (wrong thing). The bride is a Siva devotee her parents won’t allow to marry his relative, uncle so they eloped one day.     God won’t allow his devotees without any securities. So god himself came over here and performed their marriage in a grand manner. To show that they are virgin girls and boy to this world. The marriage performed before VANNE TREE, well and SIVA LINGA.        Just like god did so many plays to maintain ethics in this world.   91.KUTRALATHU KURIYAAI IRUNTHUM
குற்றாலத்துக்குறியாயிருந்தும் குற்றாலத்தில் சிவலிங்கத் திருமேனியாக எழுந்தருளி இருந்தும் குறிசிவலிங்கத் திருமேனி. அகஸ்தியர் இறைவனின் திருமண நாளில் மக்கள் அனைவரும் வடதிசை சென்றதனால் தென்திசை மேல் எழுந்தது. இதனைச் சரிசெய்யச் சிவபெருமான் அகஸ்தியரை அழைத்துத் தென்திசை செல்லுமாறு பணித்தார். தென்திசையில் எழுந்தருளி இருந்த காலத்துக் குற்றாலத்தில் திருமால் கோயில் இருந்தது. அகஸ்தியர் வழிபடச் சென்ற பொழுது சைவர் என்பதனால் அனுமதிக்கவில்லை.   அடுத்தநாள் அகஸ்தியர் வைணவக் கோலம் கொண்டு உள்ளே சென்று குறுகு முறுகு எனத் தலையில் கையை வைத்துச் சிலையைக் குறுகிய தாக்கிச் சிவலிங்கமாகச் செய்தார்     Once Siva and Parvathi marriage day is fixed on hearing this all the people in India want to see celestial wedding. So all went to mount Himalayas.(THIRUKAILAYAM) so the land balance is not in even form. The southern part goes upward. To stabilize the land, god asked AGASTHIYAR (one of MAHA RISHIES) to go to southern part so that the land will balance evenly. He is such a kind of powerful yogi.        He accepted with some distress god asked the reason for his distress. I am not in a position to see your marriage that is the reason.” Don’t worry,” on the day of marriage, you will also see the marriage before you.     So he went on happily. Afterwards he never went northern side. He stayed permanently in the southern part.      He goes so many places.     Once he went to KUTRALAM. There is a THIRUMAL TEMPLE.He went inside for prayer. He is appeared in his forehead ashes (THIRUNEERU). They won’t allow him to pray god. Next day he went inside in the queue as a VAISNAVATTE that is in his forehead three namaas, three line one white in the centre and two red lines in both sides.     He went straight into the KARPAKRIGA(god’s place) and kept his hand in the head of VISHNU (THIRUMAL) and asked him to slowly reduces size and at lost he converted into Siva linga. From the day this temple turned into Siva temple even today we can see it in KUTRALAM.   92.ANTHAMIL PERUMAI ALAKURU KARANTHU
அந்தமில்பெருமைஅழகுருகரந்து அளவற்ற இறுதி இல்லாத பெருமை உடைய ஜோதிவடிவை மறைத்தும் Ever ending glow of fire, he, who god, disappears from my eye sight.   93.SUNDARA VEDATHUORUMUTHAL URU KONDU
சுந்தரவேடத்தொருமுதலுருவுகொண் அழகிய வேடத்தை உடைய ஒப்பற்ற முதல்வன் உருவம் கொண்ட மேனி தாங்கி He is the principal actor of figure, in a beautiful manner.   94.INDRA GNALAM POLA VANTHU ARULI
டிந்திரஞாலம்போலவந்தருளி மாயஜாலம் போல எழுந்து அருளி வந்து He showed just like magician in this world.   95.EVEVER THANMAIYUN THAN VAYIR PADUTHUM
எவ்வெவர்தன்மையுந்தன்வயிற்படுத்துத் எத்தகையவர் தன்மைகளையும் தம்மிடம் அடக்கி Whatever characteristics possessed by all, he will control and conserve with him.   96.THANE AGIYA THAYA PARAN EMMIRAI
தானேயாகியதயாபரன்எம்மிறை அவர்கள் யாரினும் தாமேயாக விளங்கும் கருணைக்கடல்    In every person’s soul he serves as a unique person. He is also active mode of blessings (in mother form). 97.CHANTRA THEEPATHTHU SAATHIRAN AGI
சந்திரதீபத்துச்சாத்திரனாகி சந்திரதீபம் என்னும் தலத்தில் சாஸ்திரங்களை அருளிச் செய்யும் குருவாக     In the abode of Chandra Deepam. He preached grammar of life. He descended as a guru teacher.
அந்தரத்திழிந்துவந்தழகமர் பாலையுள் 98.ANTHARATHU ELINTHU VANTHU ALAGU AMAR PAALAIYUL ஆகாயத்தில் இருந்து இரங்கி வந்து அழகு மிக்கத் திருக்கழிப்பாலை என்னும் தலத்தில்     He descended from to sky and settled in Thirukali Paalai which is a desert area, after his arrival all the places are bloomed, the land turned into fertile one.   99.SUNDRA THANMAIYODU  THUTHAITHU THIRUTHU ARULIYUM
சுந்தரத்தன்மையொடுதுதைந்திருந்தருளியும் அழகுத் தன்மையோடு நெருங்கி எழுந்தருளி இருந்தும்     He mingled with followers with hand-some manner.   100.MANTHIRA MAAMALAI MAHENTHRA VERPAN
மந்திரமாமலைமகேந்திரவெற்பன் மந்திர மா மலை மகேந்திர மலைக்கு உரியன்    He is the owner of Manthra hills and Mahendra hills.   101. ANTHAMIL PERUMAI ARULUDAI ANNAL
அந்தமில்பெருமைஅருளுடைஅண்ணல் எல்லையற்றப்பெருமைவாய்ந்த திரு அருள் பெருமை உடையப் பெருமான்    He has infinitive glory and gives infinitive love to his devotees.   102.ENTHAMAI AANDA PARISATHU PAGARIN
எந்தமைஆண்டபரிசதுபகரின் எங்களை ஆட்கொண்ட தன்மையைப் பற்றி பேசினால் என்றவாறு He has taken his devotee under his feet. If we talk about his features it will go on forever, there is no limit for it. 103.AATRIL ATHUYUDAI ALAGAMAI THIRUYURU
ஆற்றல்அதுவுடைஅழகமர்திருவுரு பேராற்றல் வாய்ந்த அழகிய திரு உருவில் There is limitless power in his appearance.   104.NEERURU KODI NIMIRTHU KAATIYUM
நீற்றுக்கோடிநிமிர்ந்துகாட்டியும் திருநிற்றை அணிந்து கொம்பினை உடைய இடபத்தில் உயர்ந்து அமர்ந்தும்    He has in his fore head three lines of ashes submerged in water and applied and then he ascended on the back of AXON and wandered everywhere.   105.VOONAM THANNAI ORUNGUDAN ARUKKUM
ஊனந்தன்னையொருங்குடன்அறுக்கும் உயிர்களுக்கு உள்ள குறையாகிய ஆணவ மலத்தை அடியோடு வலிமையை அறுக்கும்     He completely eradicated the root of ego. This is a lacuna of the soul.   106.AANATHAMAE AARAA ARULIYUM ஆனந்தம்மேஆறாஅருளியும் ஆட்கொள்ளும் ஆனந்தத்தையே ஆறாக அருளிச்செய்தும் என்றவாறு     After eradicating ego in our body he takes as his disciple and gives infinitive happiness. It is just like perennial river, ever ending happiness in our soul.     107.MAATHIL KURUDAI MAAPPERUG KARUNAIYAN
மாதிற்கூறுடைமாப்பெருங்கருணையன் உமாதேவியை  ஒரு கூறாக உடையவனாகிய மிகப்பெரிய கருணையாளன்      He has given a part of his body to UMA DEVIA so he is the greatest benefit giver.   108.NAATHA PERUMPARAI NAVIRNRU KARANGAYUM நாதப்பெரும்பறைநவின்றுகறங்கவும் நாதமாகியப் பெரிய பறையை விரும்பி ஒலிக்கவும் என்றவாறு The sound NATHAM form the big PARRAI (a kind of drum instrument)is happily played.   109.ALUKKADI YAAMAL AANDU KONDU ARUL PAVAN
அழுக்கடையாமல்ஆண்டுகொண்டருள்பவன் ஆன்மாக்களுக்கு அழுக்காகிய ஆணவ மலம் வந்து சேராத வண்ணம் ஆட்கொண்டு அருள் வழங்குபவனாகிய பெருமான்     In this soul of every person the pride and ego comes and settles one form or another. He completely eradicate it in our soul and after wards taken us his disciple.      Then he gives his disciple unlimited happiness.      While god giving favor and disfavor there is always sin or pride emanates from it. If won’t affect the god. In this way we are ruled by him and give us bliss of heaven.   110.KALUKKADAI THANNAI KAIKONDU ARULIYUM
கழுக்கடைதன்னைக்கைக்கொண்டருளியும் சூலத்தைத் திருக்கையில் தாங்கியும்     There is fighting weapon named as SULAM in his hand.   111.MOOLAM AGI MUMMULAM ARUKKUM
மூலமாகியமும்மலம்அறுக்குந் கடந்தகாலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் முன்று வினைகளையும் அறுக்கும் There is three kinds of sin, past, present and future all three sins are eradiated by god.   112.THUYA MENI SUDARVIDU JOTHI
தூயமேனிச்சுடர்விடுசோதி தூய மேனியில் சுடர் பெருகுகின்ற சோதியாகிய பெருமான்     In his body a glow emanates and guides the soul of living beings.   113.KAATHALAN AGI KALUNEER MAALAI
காதலனாகிக்கழுநீர்மாலை விருப்பத்தை உடையவன் ஆக்கி செங்கழுநீர்ப் பூவாகிய மாலையைப் பொருந்த      He adores  the garland a kind of flower (SENKALUNEER) he is always be in loving mode to wear it. 114.EAAL UDAITHAAGA EALIL PERA ANINTHUM
ஏலுடைத்தாகஎழில்பெறஅணிந்தும் பொருத்தம் உடையதாக அழகாக அணிந்தும்    He adores the garland in perfect match to him.   115.ARI YODU BRAMARKKU ALVARI YAATHAVAN
அரியொடுபிரமற்களவறியாதவன் பிரம்மா விஷ்ணுவிற்கு அளவிட்டு அறியப்படாதப் பரமசிவன் The two servants tried to scale the lord Siva they are unable to scale him.   116.PARIMAA VINMISAI PAYINRA VANNAMUM
பரிமாவின்மிசைப்பயின்றவண்ணமும் விரைந்து செல்லும் குதிரையின் மீது ஏறி எழுந்து அருளிய அழகும்     He is a horse rider which goes in swift manner he ascended in this horse and gives blessings to his devotees.   117.MEENDU VAARAA VALI ARUL PURIPAVAN
மீண்டுவாராவழியருள்புரிபவன் தன்னடி ஆய்ந்து பரிபாகமுற்ற ஆன்மாக்களுக்கு பிறவாத வரத்தை அருள்பவனாகிய சிவபெருமான்    Those who are come and settled in his feet, he gives no rebirth to that soul and keeps in heaven.   118.PAANDI NAADEA PALAMPATHI YAAGAYUM
பாண்டிநாடேபழம்பதியாகவும் பாண்டிய நாடே பழமையான வாழும் இடம் ஆகவும்     The oldest place to live in this world is Pandiya land (to lord Siva)   119.BAKTHI SEI ADIYAARAI PARAMPAR THUIPPAVAN
பத்திசெய்அடியரைப்பரம்பரத்துய்ப்பவன் அன்பு செய்யும் அடியார்களை மேலானவற்றிற்கு எல்லாம் மேலான இடத்தில் செலுத்தி பாதுகாப்பவன்  ஆகிய இறைவனும்     Those who show love to god. God will place them in the secured place.   120.UTHRA KOSA MANGAI OORAAGIYUM
உத்தரகோசமங்கையூராகவும் உத்தர கோச மங்கையே ஊர் ஆகவும் என்றவாறு He considered his place of living is Utharagasamangai.   121.AATHI MURTHIKALUKU ARUL PURINTHU ARULIYA
ஆதிமூர்த்திகட்கருள்புரிந்தருளிய முதலான மூர்த்திகளுக்கு அருளை விரும்பி வழங்குவதற்காக    To prime deities he intentionally shared his love to them.   122. DEVA DEVAN THIRU PEYAR AAGAYUM
தேவதேவன்திருப்பெயராகவும் தேவாதி தேவன் என்ற தனது பெயராகக் கொண்டு அருளும் என்றவாறு The lord Siva is god’s god so called as DEVADEVAN and gives his blessings to other gods.   123. ERUL KADINTHU ARULIYA ENBA OORTHI
இருள்கடிந்தருளியஇன்பவூர்தி அறியாமையைப் போக்கி ஆட்கொண்ட பேரின்பத்தையே வாகனமாக     He completely eradicated the ignorance and given enlightenment as a vehicle to travel in this world.   124.ARULIYA PERUMAI ARUNMALAI YAAGAYUM
அருளியபெருமைஅருண்மலையாகவும் அருளிய பெருமையினை உடைய திரு அருளைத் தமக்கு உரிய மலையாகவும்    He has given us enlistment. This benefit is just like a mountain of grace.   125.EPPERUM THANMAIYUM EV EVER THIRAMUM
எப்பெருந்தன்மையும்எவ்வெவர்திறமும் எவ்வகைப்பட்ட பெருந்தன்மைகளையும் எவரெவர் தகுதிகளையும்      According to the status of the soul he gives his magnanimous to that soul.   126. AAPARISU ATHANAAL AANDU KONDU ARULI
அப்பரிசதனால்ஆண்டுகொண்டருளி அவர்களுக்கு உரிய தன்மையினால் ஆட்கொண்டு He brings all those soul to his fold according to its characteristics.   127.NAAYEE NENAI NALAMALI THILLAIYUL
நாயினேனைநலமலிதில்லையுட் நாயை ஒத்த அடியேனை மட்டும் பல நன்மைகள் பலவும்      I am just like a dog’s character but you gave me so many benefits and asked me to go CHIDAMBARAM.   128.KOLA MAARTHARU PODUVINIL VARUKENA
கோலமார்தருபொதுவினில்வருகென அழகிய ஞான மண்ணுள் வருக என பொருத்தமானக் கட்டளை இட்டு    He asked me to come within the fold of gana place.   129. EAALA EANNAI EENKOLITHU ARULI
ஏலஎன்னையீங்கொழித்தருளி இங்கே விட்டு மறைந்து அன்று      You have discarded me in this place and disappeared once.   130. ANRUDAN SENRA ARUL PERUM ADIYAVAR
அன்றுடன்சென்றஅருள்பெறும்அடியவர் கூடவே சென்று திருஅருள் பெற்ற அடியவர்கள்     The other fellow followers are followed you and got a place in heaven.   131. ONRA VONRA YUDAN KALANTHU ARULIYUM
ஒன்றவொன்றஉடன்கலந்தருளியும் இரண்டறக்கலந்து அவர்களோடு கலந்த அருளையும் என்றவாறு    He mingled with the fellow followers and got his blessings.   132.EYITHA VANTHILA THAAR EARIYEL PAAYAVUM
எய்தவந்திலாதார்எரியிற்பாயவும் அவ்வண்ணம் இறைவன் திரு அருள் உடன் இரண்டறக் கலக்கும்பேறுஅடையாதவர்கள் குருநாதர் மறையும் போது எழுந்த ஜோதியில் பாயவும்     Those who are unable to mingled with god. While disappearing (Guru teacher) there was a huge fire in that fire the remaining followers plunged into it and get the place in heaven (by destroying their body)   133.MAALATHU VAAGI MAYAKKAM EAITHIYUM
மாலதுவாகிமயக்கமெய்தியும் சிலர் மதி மயங்கி மயக்கம் எய்தவும்     Some Siva devotees have gone into coma state.   134.PUTHALA MATHANIL PURANDU VELTHU ALARIYUM
பூதலமதனிற்புரண்டுவீழ்ந்தலறியும் பூமியில் விழுந்து புரண்டு அலறியும்     Some of them fell in the ground and cried and rolled down.   135.KAAL VISAI THODI KADAL PUGA MANDI
கால்விசைத்தோடிக்கடல்புகமண்டி காலால் வேகமாக கடற்கரை வரை தேடிச் சென்று      They were running up to the end of sea sand water.   136. NAATHA NAATHA EANRU ALUTHU ARATRI
நாதநாதஎன்றழுதரற்றிப் சிவ நாதா சிவநாதா என்று அழுது அரற்றியும் They called by name lord Siva, lord Siva and murmured.   137. PATHAM EAYITHINAR PAATHA MEITHAVUM
பாதமெய்தினர்பாதமெய்தவும் திருவடிப் பேற்றைப் பெற்றவர் பெறவும் என்றவாறு    By this way somebody got his lotus feet of heaven.   138.PATHANJALI KARULIYA PARAMA NADAGA ANRU
பதஞ்சலிக்கருளியபரமநாடகஎன் பதஞ்சலி முனிவருக்கு அருளிய மேலான ஆனந்தத் தாண்டவத்தை உடையவனே    You have blessed the saint PADANCHALI with your happy dance.   139.ETHAM CHALIPU EITHA NINRU EANGINAR EANGAYUM
றிதஞ்சலிப்பெய்தநின்றேங்கினர்ஏங்கவும் எனது மனம் சலிப்பாக நின்று எங்கினவர் ஏங்கவும் என்றவாறு    My mind got frustrated and with frustration I am in sorrow mood.       140.EALIL PERUM EMAIYATHU EAYAL BUDAI APPON எழில்பெறும்இமயத்தியல்புடையம்பொற் பரநாத ஒளியைத் தருகின்ற திருக்கயிலை மலைக்கு இறைவன் ஆகிய பெருமான்    God gives us his PARANAATHA SOUND (internal bell sound) in the abode of KAILAAYAM, he is the god of KAILAAYAM.   141.POLITHARU PULIYUR POTUVINIL NADAM NAVIL
பொலிதருபுலியூர்ப்பொதுவினில்நடநவில் அழகிய இமயத்து இயல்புகள் அனைத்தும் வாய்க்கப் பெற்ற அழகிய பொன் மண்ணுள் திருநடனம் செய்கின்ற வரும் மத்தியந்தன முனிவரின் மகனான புலிக்கால் முனிவர் வழிபட்டுச் சிவபெருமானின் ஆனந்தத் தாண்டவத்தைத் தரிசித்ததை முதன் முதலாகப் பெற்ற தலமாதலால் புலியூர் என்று பெயர்பெற்றது. In Puliyur god danced there and got the Himalaya characteristics in that soil.        There is saint named as MATHIYANDA SAINT his son’s name is PULIKAAL SAINT (he prayed god) to give him tiger hand and feet so that he can easily pluck flowers for daily  rituals. At the end of his life god asked him what do you want. He wanted to sit under hit feet and see Siva’s ANANTHA THANDAVA  (jolly dancing of Siva) he saw this dance in this place so this place is called PULIYUR.   142.KANITHARU SEVVAAI UMAIYODI KAALIKU
கனிதருசெவ்வாய்உமையொடுகாளிக் கொவ்வைக் கனிபோலும் சிவந்த வாயினை உடைய உமாதேவியரோடு காளிக்கும் தாருகாஸ்வரனைக் கொன்ற காளி அவன் குருதி(ரத்தம்) சிந்திய இடம் எல்லாம் அரக்கர்கள் மீளவும் தோன்ற அவர்களை அழித்து ரத்தத்தைச் சிறிதும் சிந்தாமல் குடித்தாள்.   அதனால் வெறி கொண்ட காளி உலகம் முழுவதும் அழிக்கத் தொடங்கிய பொழுது சிவபெருமான் அவள் முன் தோன்றி கொடிய கூத்தாட அவள் வெறி அடங்கிச் சிவனை வழிபட்டு உய்ந்தாள். இதுவே இன்று தில்லைக் காளியாக எல்லைக் காவல் தெய்வமாக விளங்குகிறது.    The mouth of Umadevi and KAALI are in the form of red color which is the color of a KOVAI fruit.      Once, an asuren named as THAARU GASWARAN. Umadevi has taken the role of KALI and cut  Thrugaswaran. His blood spread in the ground every drop as blood turns into hundred of ASURAS. KALI killed all the asuras and drank all the blood of those asuras. So she got mad and tried to destroy the entire world.      Lord Siva comes before her and asked her to dance with him. Lord Siva performed so many verities of dances the same was performed by the KALI DEVI.    Then lord Siva with his foot he dismantled his ear rings and afterwards put it in its place. This dance is not performed by the KALI. So she accepted her defeat and his madness slowly reduced. And then pray god feet and get rid of ego and might.   143.ARULIYA THIRUMUGATHU ALAGURU SIRU NAGAI
கருளியதிருமுகத்தழகுறுசிறுநகை அருளிய திரு முகத்திலே அழகிய புன்னகை உடையவரும் ஆகி    By giving blessings, in his face there is smile.   144.ERAIVAN EENDIYA ADIYAVAROODUM
இறைவன்ஈண்டியஅடியவரோடும் இறைவன் நெருங்கிய அடியவர்களோடும்     God got intimacy with his fellow followers.   145.POLITHARU PULIYUR PUKKINITHU ARULINAN
பொலிதருபுலியூர்ப்புக்கினிதருளினன் எல்லா வகையிலும் மிக்கு விளங்குகின்ற புலியுரிலே புகுந்து எமக்கெல்லாம் இனிதாக  அருளினான் என்றவாறு     He comes and stays in Puliyur which is excelled in all kind of features. He gave blessings to his followers easily here.   146.OLITHARU KAYILAI YUARKILA VONEA
ஒலிதருகைலைஉயர்கிழவோனே. பரநாத ஒளியைத் தருகின்ற திருக்கயிலை மலையில் இறைவனே என்றவாறு     He is in the abode of THIRUKAILAAYAM where his ANKLET SOUND always emanates. He is the senior most people in this world.     He gives enlightenment to our soul in the form of sound emanates from his dance. ———————————OM THIRUCHITRAMBALAM——————————————————————————————————
 

February 3, 2019

2019 Copy Rights by woraiyoordisciple.com

Follow us: