February 2019 - WORAIYOOR DISCIPLE

THIRUPADAI ELUCHI

46. திருப்படை எழுச்சி – பிரபஞ்சப் போர்  THIRUPADAI ELUCHI (தில்லையில் அருளியது – கலிவிருத்தம்)  மாயப் பகையைத் தாக்க ஞானப்படை எழுகிறது இது பிரபஞ்சத்தில் நடக்கும் மிகப் பெரிய பேராகும். தூசி சொல்லீர் –முன் அணியில் செல்லுங்கள் பேர் அணி உந்தீர்கள் – பெரும்படை செலுத்துங்கள் கடை கூழை பின் அணி – பெருமை பொருந்திய திருநாமம் ஓதுதல் தலைவர் மக்கள் பாச பந்தத்தால் மாயையில் சிக்குண்டு அல்லல் படுவதைக் கண்டு மனமிரங்கி மக்களே நம்மைத் […]

Read More

YAATHIRAI PATHU

45. யாத்திரைப் பத்து – அனுபவ அதீதம் உரைத்தல் YAATHIRAI PATHU பிறவியை விட்டுத் திருவடி சேரும் காலம் வந்தது என்று எல்லோரையும் அழைத்துக்கொண்டு யாத்திரை போவதைக் குறிப்பது இப்பத்து பாடல்கள் இறைவனோடு இரண்டறக் கலப்பதை இது உணர்த்துகிறது. தம்போல் உள்ளம் உருகும் அடியார்கள் பலரையும் அழைத்து, இப்பொய் மாயப் பிறவியை விட்டு, திருவடியைச் சேரும் காலம் வந்துவிட்டது, வாருங்கள் என்று அழைக்கும் முறையில் இதனை அருளிச் செய்திருக்கின்றார்.           யாத்திரை – பயணம்.           சிவன் […]

Read More

ENNAPATHIGAM

44. எண்ணப்பதிகம் – ஒழியா இன்பத்துவகை  ENNAPATHIGAM EANNAPATHIGAM- UNSATIYABLE HAPPINESS KIND ஒழியாத இன்பத்தால் என்றும் உவகையுடன் இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தைக் கூறி இறைவனிடம் வேண்டுவது இப்பதிகம் இதில் ஆறுபாடல்கள் உள்ளன. பாடல்களில் முதலாவதுபாடலில் பிறப்புஅறுதலும்,அன்புறுதலும்,உன்னால் உய்யக் கொண்டருளப் பெறுதலுமேஎன் எண்ணம் எனவிண்ணப்பித்தல்,பிரிவுஅச்சம் நினைந்துபிரியாது இருக்கவிண்ணப்பித்தல்,தனித்த இன்பத்தைமட்டுமேஅருளவேண்டுதல்,பிரிந்துஆற்றேன் பிறப்புஅறுப்பாய் என்றஎண்ணத்தைவிண்ணப்பித்தல்,நடுநிலைமையைத் தவறித் திருப்பாதம் காணுவதுஒழிந்தேன் என்றதவறைஉணர்ந்துவிண்ணப்பித்தல், இறைவனைச் சோதியாகவும் அமுதாகவும் அனுபவித்த இன்பவகை இடையீடுபடாமைஆற்றுவானனாகஅருளாய் என்றஎண்ணத்தைவிண்ணப்பித்தல்.           அடைந்த இன்பத்தைக் காத்துஅருள்க (தடைபடாது) எனவேண்டுதலின் […]

Read More

THIRUVAARTHTHAI

43. திருவார்த்தை – அறிவித் தன்புறுத்தல்  THIRUVAARTHTHAI (திருப்பெருந்துறையில் அருளியது -அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்)  கன்னியர் தம்முள் தனித்துக் கூடி இருக்கும் காலத்து ஒருத்தியைப் பார்த்து மற்றொருத்தி உன் தலைவன் யார் ? ஒளிக்காது மறைக்காது சொல் எனக் கேட்க , மற்றவள் வார்த்தை சொல்வதாக அமைந்தது இப்பகுதி. மகளிரோடு வார்த்தையாடுதலால் இப்பகுதி திருவார்த்தை ஆகும். உன் தலைவன் யார் என்று ஒருத்தி கேட்க மற்றவள் சிவனடியரே எம் தலைவன் என்று பதில் வார்த்தை சொல் […]

Read More

SENNIPATHU

42. சென்னிப்பத்து – சிவவிளைவு  SENNIPATHU (திருப்பெருந்துறையில்அருளியது – ஆசிரியவிருத்தம்) Manikkavasager adorned lard Siva’s feet on his head and it is still there. This poem sings this state of his mind. The lotus feet of god and its effects are explained here Lard Siva once descended as teacher form in this world and put his feet on […]

Read More

ARPUTHA PATHU

41. அற்புதப்பத்து – அனுபவமாற்றாமை  ARPUTHA PATHU (திருப்பெருந்துறையில் அருளியது – அறுசீர்க் கழி நெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்)  Once Manikkavasager goes through the street ofThiruperunthurai where he saw ordinary people are suffering from innumerable vices. They are lashed by innumerable sufferings. He thought that he is far away from this daily trifles. He is astonished because of lard Siva’s […]

Read More

KULLAP PATHU

40. குலாப் பத்து – அனுபவம் இடையீடுபடாமை  KULLAP PATHU (தில்லையில் அருளியது – கொச்சகக் கலிப்பா) Manikavasagar mingled with the god and that state is explained with the following 10 poems I won’t think any other except the god’s feet. I do not want to pray any other thing except lard Siva’s feet and in this wayhe has […]

Read More

THIRUPPULAMPAL

39. திருப்புலம்பல் – சிவானந்த முதிர்வு  THIRUPPULAMPAL Manikkavasager went to Thiruvaaroor. Now he things over once he got blessings from lard Siva but the god extended the time to give mothasa (heaven) so Manikkavasager is in the disturbed mind and he reveals his angry in the form of poems. So this part is call Thirupulambal (murmuring […]

Read More

THIRUESARAVU

38. திருஏசறவு  THIRUESARAVU (திருப்பெருந்துறையில் அருளியது – கொச்சகக் கலிப்பா)   Manikavasager wanted to attain motcha  it is not near future possibility oneand it will take some more time andbecause of this lateness he got sorrowand once god descended as teacher form and take him as his slave but he did not give mukthi to him so his […]

Read More

PIDITHA PATHU

37. பிடித்த பத்து – முத்திக்கலப்புரைத்தல்  PIDITHA PATHU (திருத்தோணிபுரத்தில் அருளியது – எழுசீர் ஆசிரிய விருத்தம்)  To teach mingling with heaven Manikavasage has clinged the feet of lard Siva strongly an so toother souls what he has enjoyed and what type of happiness he has received The following poems explain the same While staying in Seerakali (Thiruthonipuram) he […]

Read More